Техническо задание за обществена поръчка по реда на глава осма „а от зоп с предметДата19.07.2018
Размер309.12 Kb.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за обществена поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”1. Обект и предмет на поръчката

 • Обектът на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от ЗОП е услуга.

 • Предмета на поръчката е: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”
№ на

пътяНаименование на пътя

Дължина


1.

VID2161

І -1, /Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец км. 0+ 000 до км. 11 + 800

11,8км.


2.

VID2162

/ І -1, Ружинци – Белотинци/ - Гюргич от км. 0+ 000 до км. 4 + 000

4,0км.

3.

VID2163

/ І -1, Ружинци – Белотинци/ - Плешивец - /Ружинци – Белотинци/ от км. 0+ 000 до км. 5 + 500

5,5км.

4.

VID3166

/ІІІ – 114, Дреновец -Ружинци/ - Роглец от км. 0 + 000 до км. 1 + 200

1,2км.

5.

VID1160

/ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Бело поле - /ІІІ - 114/ - от км. 0 + 000 до км. 2 + 600

2,6км.

6.

VID2164

/ ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Дражинци от км. 0 + 000 до км. 1 + 500

1,5км

7.

VID2165

/ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Ружинци, кв. „Белоптичене” от км. 0 + 000 до км. 0 + 900

0,9км 1. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката е до 28 399 лв. (двадесет и осем хиляди триста деветдесет и девет лева) без ДДС , от които:

 1. Място и срок за изпълнение на поръчката

Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Ружинци;

3.1 Срок за изпълнение на настоящата поръчка е до 30.04.2015 г.
4. Техническо описание на поръчката

 • Техниката, с която ще се извършва услугата, трябва да бъде в добро

техническо състояние и да бъде оборудвана за зимно поддържане.
Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е: 27,500 км.

 • Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с

отстраняването на снежната покривка от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно - ледени пластове върху настилката.


 • Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно.

Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.


 • Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно

изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите.


 • При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на

пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.


 • При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни

пътища и улици, обществени, производствени сгради и площади; специално внимание да се отделя на уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения.


 • Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават

безопасността на ра­ботата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. Също така изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки бордюри, сгради – собственост обществени или частна), елементи на вертикалната пътна маркировка и др. разположени в границите на почистваните пътища.


 • Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено

или зале­дено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез опесъчаване.

 • Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на:- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от изпълнителният директор на НАПИ;

- Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия;

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконова нормативна уредба към него;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и подзаконова нормативна уредба към него;

- Закон за пътищата (ЗП) и подзаконова нормативна уредба към него;

- Закон за движение по пътищата (ЗДП);
 • Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.
 • Изпълнителят е длъжен да следи за метеорологичните условия и да започне изпълнение на задълженията си по договора след подаване на съобщение от страна на упълномощеното от лице посочено в Договора.
 1. Критерий за оценка - икономически най – изгодна оферта.

Всяка позиция се оценява по отделно.

Офертите ще се оценят по следната формула:К = Т х 30 т. + Ц х 70 т. = 100 точки, където:
Показател Т - Време за реакция на изпълнителя след уведомяването за снеговалеж от страна на Възложителя с относителна тежест при класирането - 30 точки

Участникът, предложил най-бърза реакция получава 30 точки.


Показател Ц - предлагана цена се състои от три подпоказателя:

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:


Ц = Ц 1 х 30 т. + Ц 2 х 30т.+Ц3 х 10т. където:
Подпоказател Ц 1 - Снегопочистване на 1 км. (един километър) път.

Участникът, предложил най-ниска цена получава 30 точки.Подпоказател Ц 2 - Опесъчаване или лугиране на 1 км. (един километър) път.

Участникът, предложил най-ниска цена получава 30 точки.


Подпоказател Ц 3 – Снегопочистване при снегонавявания на преспи и блуствери с фадрома, грейдер или друга тежка механизация за работа на пътя за 1 ч. (един час)

Участникът, предложил най-ниска цена получава 10 точки.


Показател Ц - предлагана цена е с относителна тежест – 70 точки.

6. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договор с определения за изпълнител;


 1. Минимални изисквания към участниците

 1. Участникът да има опит в зимното поддържане и снегопочистване на пътна мрежа. През последните три години да има минимум 2 изпълнени договора с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. За целта представя доказателства за добро изпълнение от съответния възложител.

 2. Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за из­пълнение на поръчката.

 • Механизирана техника/камион за снегопочистване – минимум 2 броя;

 • Механизирана техника/камион за опесъчаване – минимум 1 брой;

 • Фадрома, грейдер или друга тежка механизация за разчистване на снегонавявания – минимум 1 брой.

За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация - списък на техническото оборудване – образец № 3, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с до­кументи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност.

При договор за наем на техниката, срокът на действие не може да е по-рано от 30.04.2015 г.

8. Съдържание на офертата

 1. Административни сведения - Образец № 1;

 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

  1. . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 2;

8.4. Справка – декларация за техническото оборудване– Образец № 3;

8.5. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 4;

8.6. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо);

8.7. Декларация за приемане условията на проекта на договора -Образец № 6;

8.8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7;

8.9. Ценово предложение - Образец № 8;

8.10. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Образец № 9;
9. Изисквания към документите

Всички документи трябва да са:

» Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър печат, ос­вен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им;

» Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна власт, посочени в удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

» Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

» Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да са придружени от превод на български;

» По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
10. Подаване на оферти

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Ружинци от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, в срок посочен в Публичната покана.


11. Финансиране на ОПот Републикански бюджет
12. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Ружинци - http://obshtina-ruzhintsi.com/ в секция „Обществени поръчки” : http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

Неразделна част от документацията са Проекта на договор за услуга, техническото задание и образците. Документацията е безплатна и може да се изтегли от горепосочената интернет страница.

13. Разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101г. от ЗОП. Отваряне на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.

14. Отварянето на офертите да се извърши от комисия на дата и час посочени в Публичната покана, в Заседателна зала в общинска администрация Ружинци на адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

Изготвил:

Е. Евтимов

Директор «СА» при община Ружинци


ОБРАЗЕЦ № 1

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я
1. Наименование на участника ..........................................................................................
2. Координати:

Адрес: ...............................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................
3. Лице, представляващо участника: .................................................................................

(трите имена)

............................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

............................................................................................................................................(длъжност)

4. Лице за контакти: ............................................................................................................

(трите имена)

............................................................................................................................................(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .....................................................................................................


5. Обслужваща банка: .........................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

............................................................................................................................................(адрес на банката)

............................................................................................................................................(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: .......................................................................................................

Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният……….……………..……………………………………………….., с ЕГН ……………………. в качеството си на ….…………......... /Управител/представител/ на…………………….……………………………..……….………/наименование на участника /, и с оглед подадена оферта на представляваното от мен дружество, за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” с предмет : “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/ реабилитиран/а съм за:

/ненужното се зачертава/

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301-307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, 1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

 2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

 3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към общината по седалище по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

 4. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

 5. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

 6. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

 7. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 9. Не съм осъден с влязла в сила присъда и не съм реабилитиран/реабилитирана съм за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудови права на работниците.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в т. 1-5 и т. 7 обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са:

 1. ………………………………………………

 2. ………………………………………………

 3. ………………………………………………

 • Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

……………..2014г.ДЕКЛАРАТОР: …………………….

/подпис и печат/

Декларацията по 47, ал. 9 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице.

ОБРАЗЕЦ № 3
Справка – декларация

за техническото оборудване

Долуподписаният /ата: .............................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ л.к. № ..........................., издадена на .........................., от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................., община ..........................., област .................................., ул. ............................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .................................., факс ....................................., е-mail .................................................,
в качеството си на ........................................................................................................................

(длъжност)

на .....................................................................................................................................................,(наименованието на участника – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
…………………………………………………………………..…………………………………

(наименование на участника)

разполага с необходимото, съгласно изискванията на Възложителя, техническо оборудване за изпълнение на поръчката, а именно:


1. .................................................................... рег. № .................................
2. .................................................................... рег. № .................................
3. .................................................................... рег. № .................................
4. .................................................................... рег. № .................................
5. .................................................................... рег. № .................................


Приложения:

1. …………………………………………………………………………………


2. ……………………………………………………………………………........
(документи, доказващи наличието на описаното оборудване – заверени копия на документи за собственост, договори за наем / лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност)


ДАТА: …………………….. ПОДПИС И ПЕЧАТ:...............................

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ ………………………………………………………………., с л.к № ……………………, издадена на ……………… от МВР -……………, с ЕГН ……………………, в качеството ми на …………………………………… (посочете длъжността) на …………………………………… (фирмата на участника) - участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма «а» с предмет:
Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”
Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ……...………………………………………………………………………,

(наименование на участника)

когото представлявам:
1. При изпълнението на настоящата обществена поръчка няма да използва / ще използва (ненужното се зачертава) подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат ……………………………………………….....

.................................................................................................................................................,(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;


3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо ...............% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител

а. .................................................................................. (името на първия подизпълнител)

ще бъде .........% от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител

б. ................................................................................. (името на втория подизпълнител)

ще бъде .........% от общата стойност на поръчката

и така нататък за всички подизпълнители.

4. Конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни подизпълнител

а ................................................................................... (името на първия подизпълнител)

ще бъде ........., подизпълнител

б ............................................................................... (името на втория подизпълнител) - и т. н..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

...…………………… г. Декларатор: ………………………………(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/........................................................................................................,

с лична карта № ....................................., издадена на ............................. от ………….........................., в качеството ми на ....................................................................... (посочете длъжността) на …………………………………….................................................. (посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената от …………………...…………… процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ........................................................................., сме съгласни да участваме като(посочете лицето, което представлявате)
подизпълнител на ........................................................................................ при изпълнение

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

на поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи в съответствие с указанията:


1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
....................................... г. Декларатор:........................................

(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/-ната/ ........................................................................................................

лична карта № ........................... изд. на ......................... г. от ..............................................., в качеството ми на ............................................................................................................................(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.)

на ……………………………………....................................................................................., ЕИК ........................................., със седалище и адрес на управление: ................................ ........................................................................................................................................................ – участник в процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осма „а” с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, и документацията за участие в посочената обществена поръчка.

В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.
................................ Декларатор: .......................................

дата (дд/мм/гггг) /подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: …………………………………………………………………………………………......

/наименование на възложителя/
ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/
ЕИК / БУЛСТАТ: ....................................

със седалище и адрес на управление …………………………………..................................

представлявано и управлявано от ............................................................................................ ......................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,

Заявявам, че НИЕ: ....................................................................................................

ЕИК .........................................., Желаем да участваме в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”
при условията, обявени в документацията и приети от нас.


1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА до изтичане срока на договора – 30.04.2015г.

2. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обектите и всички произтичащи от това обстоятелства, условията на финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
3. Декларираме, че при изпълнението на поръчката стриктно ще спазваме изискванията, посочени в техническите спецификации от документацията.
4. При подадена заявка за снегопочистване ще реагираме в срок до ...................... (…………............................................) часа, считано от часа на съобщаване на заявката.
5. Настоящата обществена поръчка ще изпълняваме съгласно сроковете посочени в договора до 30.04.2015 г.
6. Прилагаме Справка – декларация за техническо оборудване – Образец № 3 за изпълнението на обществената поръчка за двете позиции.
7. Декларираме, че ще спазваме стриктно предложеното от Нас времето за реакция след подаване на сигнал от Възложителя или упълномощено от него лице до Нас.
8. Декларираме, че валидността на настоящата оферта е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
9. Заявяваме, че при изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители. * ненужното се зачертава

Правно обвързващ подпис:

Дата________/ _________ / ______

Име и фамилия__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________


Длъжност__________________________

Наименование на участника__________________________


ОБРАЗЕЦ №8
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото ценово предложение е подадено
От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)


с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ...............................................,
Регистрация по ДДС: .................................................................................................................
и подписано от …………………………………, в качеството му на ……………………..

/длъжност/


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашите изисквания по Публичната покана, заедно с приложената към нея Документация за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”Ние …………………………………. сме съгласни да изпълним услугата с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”

І. Единични цени:


1. За 1 (един) километър снегопочистване - …………….. (словом-........................................................) лв. без ДДС;
2. За 1 (един) километър опесъчаване и логиране - …………….. (словом-........................................................) лв. без ДДС;
3. За 1 (един) час снегопочистване при снегонавявания на преспи и бруствери с фадрома, грейдер или друга тежка механизация - …………….. (словом- .......................................................) без ДДС;

II. Начин на плащане до 15( петнадесет) дни плащане съгласно ТЗ, считано от датата на издаване на фактурата за приетата с подробна ведомост за извършена работа с точно описание на дата, часове в работа; вид на машината; регистрационен номер; маршрут; вид работа.

Посочените стойности включват всички транспортни и др. разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние сме съгласни валидността на Нашето ценово предложение да бъде 90 дни от крайната дата на получаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка чрез публична покана, Ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка.

Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия


__________________________


Подпис на упълномощеното лице


__________________________


Длъжност


__________________________


Наименование на участника


__________________________
ОБРАЗЕЦ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният (ната) ........................................................................................................... с лична карта № ............................................................., издадена на ........................................ от .................................. с ЕГН ............................................., с постоянен адрес: ................................................................................................................................в качеството ми на ........................................................................................................................(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на ...................................................................................... (посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя)ЕИК ...................................................................със седалище и адрес на управление.........................................................................................- участник (подизпълнител) в Публична покана по реда на глава осма «а» с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”.


2. Не съм участвал като външен експерт при подготовката на документацията за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................


ПОЯСНЕНИЕ: Подава се една декларация, подписана от всички лица, които представляват участника.

ПРОЕКТ ЗА

ДОГОВОР
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
№ ……………………..
Днес ……………………….. в с.Ружинци, между:
1. ОБЩИНА РУЖИНЦИ със седалище и адрес на управление: с. Ружинци, Област Видин ул. „Георги Димитров” № 31, БУЛСТАТ: 000159682, представлявана от Митко Младенов Иванов – Зам. кмет на Общината въз основа на делегиране на правомощия със Заповед № ……../ ………...2014г. и Василка Янчева Петкова- Главен счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и


 1. ................................................................................................................................ ЕИК: .......................със седалище и адрес на управление: .................... представлявано от ............................ наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга.

Договорът се сключи на основание чл.101е от ЗОП, за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни обществената поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”, като извършва зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин, както следва:

- VID2161 /І -1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец – км. 0+ 000 до км. 11 + 800 – 11,8 км.;

- VID2162 / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Гюргич от км. 0+ 000 до км. 4 + 000 – 4 км.;

- VID2163 / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Плешивец - /Ружинци – Белотинци/ от км. 0+ 000 до км. 5 + 500 – 5,5 км.;

- VID3166 /ІІІ – 114, Дреновец -Ружинци/ - Роглец от км. 0 + 000 до км. 1 + 200 – 1,2 км.;

- VID1160 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Бело поле - /ІІІ - 114/ - от км. 0 + 000 до км. 2 + 600 – 2,6 км.;

- VID2164 / ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Дражинци от км. 0 + 000 до км. 1 + 500 – 1,5 км.;

- VID2165 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Ружинци, кв. „Белоптичене” от км. 0 + 000 до км. 0 + 900 – 0.9 км.

Чл. 2. Пътната мрежа, която е предмет на обществената поръчка и ще се поддържа при зимни условия, е с обща дължина - 27,500 км.

Чл. 3. При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали, почистване на пътни участъци свързани с нужди на граждани (подход за линейка, подход към гробищен парк и др.).

Чл. 4. Снегопочистването ще се извършва в обхвата на пълния километраж на съответния път от маршрутния график.

Чл. 5. Употреба на инертни материали, техническа сол и химикали се допуска след предварително съгласуване с Възложителя:

Т. 1. При общо обледяване в резултат на паднала поледица.

Т. 2. При частично обледяване на пътни участъци с големи наклони или при наличие на специфични условия.


II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Срокът на настоящия договор е до 30.04.2015г.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в размер на:
Т. 1. За 1 (един) километър снегопочистване – ........... (словом- .................) без ДДС;
Т. 2. За 1 (един) километър опесъчаване и логиране - ............ (словом – ...............) без ДДС;
Т. 3. За 1 (един) час снегопочистване при снегонавявания на преспи и бруствери с фадрома, грейдер или друга тежка механизация - .......... (словом –.............лева ) без ДДС, съгласно Ценово предложение и Техническо предложение на Изпълнителя – неразделна част от настоящият договор.

Чл. 8. Плащането на дължимата сума по чл.7 се извършва в 15 /петнадесет/ дневен срок след представяне на оригинална фактура, подробна ведомост за приетата работа с точно описание на дата, часове в работа; вид на машината; регистрационен номер; маршрут; вид работа подписанa от упълномощено от Възложителя лице.

Чл. 9. Посочените единични цени по чл. 7 от настоящия договор са твърдо договорени и не подлежат на промяна през целия срок на договора.

Чл. 10. Плащането на дължимите суми се осъществява по банков път по сметката на Изпълнителя:

IBAN:

BIC:


Банка:


 1. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Възложителят има право:

1. Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и срочност на изпълнение.

2. Да нарежда при необходимост използване на допълнителна механизация и изпълнение на видове работи, които не са били предмет на обществената поръчка.

Чл. 12. Възложителят се задължава:

1. При промяна на приоритетите или възникване на извънредни ситуации да уведомява своевременно Изпълнителя.

2. Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен снеговалеж или общо обледяване при поледица.

3. Да изплаща дължимите суми по извършените видове работи след предоставяне на оригинална фактура и подробна ведомост за извършена работа подписан от упълномощено от Възложителя лице.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. Изпълнителят има право:

1. След представяне на документите по чл. 8 от настоящия договор, да получава възнаграждението за извършените дейности, съгласно чл. 7.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава:

1. Изпълнителят е длъжен да следи за метеорологичните условия и да започне изпълнение на задълженията си по договора след подаване на съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице.

2. Времето за реакция е........... след подаване на сигнал от Възложителя или упълномощено от него лице до Изпълнителя.

3. При поискване от Възложителя да депонира материали за опесъчаване на определени от него места.

4. Да осигури квалифициран персонал и технически изправни машини необходими за извършване на дейностите по настоящия договор.

5. Да изпълнява нареждания на Възложителя за използване на допълнителна механизация, невключена в предмета на настоящия договор.

6. Да съставя всички необходими отчетни документи и ги представя за проверка на Възложителя в края на всеки месец.

7. Да отстрани за своя сметка всички виновно нанесени щети по пътното платно и имуществото на община Ружинци.
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) За некачествено извършени видове работи и неспазване на договорените срокове Възложителят може да налага санкции в размер от 2 до 5% от цената на конкретния вид работа.

(2) Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя.

(3) Санкциите за лошо качество или неспазени срокове се отразяват в протоколите за отчитане на дейността.

Чл. 16. Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на неговото действие;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. с едномесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на получаването му.

Чл. 18. Възложителят може да прекрати договора при неизпълнение задълженията от страна на Изпълнителя с едномесечно предизвестие.VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Лице за контакти:ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име………………...............................................................................................................

Длъжност………….......................................................................................................…

Тел…………………………….

Факс:…………………………

E-mail: …………………


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име.......................................................................................................................................

Длъжност............................................................................................................................

Тел…………………………….

Факс:…………………………

E-mail: …………………


Чл. 20. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 21. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписване на Договора.


Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:

 1. Ценово предложение;

 2. Техническо предложение;

 3. Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница