Тп „държавно горско стопанство – бургас”Дата24.10.2018
Размер347.96 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А З Е М Е Д Е Л И Е Т О И Х Р А Н И Т Е – С О Ф И Я

„Ю Г О И З Т О Ч Н О Д Ъ Р Ж А В Н О П Р Е Д П Р И Я Т И Е” Д П – С Л И В Е НТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БУРГАС”

гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман № 8, ет. 2

Директор: +359 56 842 369

Факс: +359 56 842 577

e-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com

WEB: www.dgsburgas.uidp-sliven.com

З А П О В Е Д

РД 05 – 150гр.Бургас, 09.09.2016 год.
На основание чл.66,ал.2,т.2, във връзка с чл.67,ал.1,т2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./ и предложен и одобрен график за продажба на добита дървасина, находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас»
ЗАПОВЯДВАМ:
І. Насрочвам за провеждане Таен търг по реда на чл. 69, ал.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./, като определям срок до 12.00 часа на 20.09.2016 год. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да закупят добита дървесина, находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас», както следва:


Обект;

Временен склад

подотдели

асортименти,цени, плътност, количества, дървесен вид

стойност лв без ДДС

гаранция лв

Обект № 1605-14

1605-14

Вършило”160-г;

161-г;

161-ж;

159-а;

154-д;

157-а

Трупи за бичене /18см-29см/- дълж. 3,4,5м – черен бор – 133,95 пл.м3, цена: 72,00лв без ДДС/пл.м3


Трупи за бичене /18см-29см/- дълж. 2м – дъб – 9,23 пл.м3, цена: 80,00лв без ДДС/пл.м3


10382,80

519


За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт.

Търгът с тайно наддаване да се проведе на 20.09.2016 год., в сградата на ТП „ДГС - Бургас” от 14:00 часа.

Повторния търг с тайно наддаване евентуално да се проведе на 27.09.2016 г., в сградата на ТП „ДГС Бургас” от 14:00 часа.
ІІ. Офертите следва да бъдат съобразени с одобрен график за предлаганите за продажба обекти дървесина. Крайният срок за извоз на закупената дървесина е 120 /сто и двадесет/ календарни дни от подписване на договора за покупко-продажба, сключен със съответния купувач и подписване на предавателно – приемателен протокол.
ІІІ. Кандидатите за участие в тайния търг следва да внесат предварително определените с настоящата заповед гаранции за участие в процедурата в размер на 5% от началната цена за обекта. Определената гаранция за участие в търга е вносима в касата на ТП „ДГС Бургас” или по сметка на: „ЮИДП” Сливен/ТП „ДГС Бургас” IBAN: BG 88 CECB 9790 10E9 5671 00, BIC: CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД БУРГАС, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00часа, краен срок -12.00 часа на 20.09.2016г.

За втората дата на тайния търг, кандидатите могат да внесат гаранцията за участие в касата на ТП „ДГС Бургас” или по горе посочената сметка всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок -до 12,00 ч. на 27.09.2016 г.

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена от деловодството на ТП „ДГС Бургас” – краен срок до 12.00 часа на 20.09.2016 г. За втората дата на тайния търг - краен срок до 12,00 часа на 27.09.2016 г.
Цена на документацията - 5,00 лева без ДДС - невъзстановима.
ІV. Необходими документи за участие

1. За да бъдат допуснати до участие в тайния търг, кандидатите трябва да депозират в деловодството на ТП „ДГС Бургас” - краен срок до 12.00 часа на 20.09.2016 г. запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

1.1. Заявление по Образец

1.2. Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал или заверено от кандидата копие

1.3. Единен индентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът в процедурата е чуждестранно лице

1.3.1. копие от документ за данъчна регистрация;

1.3.2. копие от документ за самоличност на лицето представляващо търговеца на търга.

1.3.3. нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участника в търга се представлява от пълномощник.

1.4. Декларация, че кандидатът:

1.4.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

1.4.3. не е в производство по ликвидация;

1.4.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП ”ДГС Бургас”;

1.4.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

1.4.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.4.7.няма парични задължения към държавата и към съответното ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

1.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

1.6. Плик "Предлагана цена";

1.7. Парафиран проекто-договор;

1.8. Копие от документ за самоличност - за физическо лице

1.9. Друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на тайния търг или в условията за провеждането му

2. Изискванията на т. 1, 1.4. се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца;

3. Изискванията на т. 1, 1.4.1. и 1.4.6. се отнасят, както следва:

3.1. При събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;

3.2. При командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;

3.3. При дружество с ограничена отговорност – за управителя, а при няколко управители – за всеки от тях;

3.4. При еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя;

3.5. При акционерно дружество – за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

3.6. При командитно дружество с акции – за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;

3.7. Във всички останали случаи, включително за чуждистранни лица – за лицата, които представляват кандидата;

3.8. В случаите, когато има прокуристи – за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

4. Документите по т.1, 1.3. и1.5. се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

5. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 60 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на тайния търг.

6. В плика по т.1 се поставят документите, изисквани от ТП „ДГС Бургас”, съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

8. ТП „ДГС Бургас” не приема за участие в тайния търг и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.7.

9. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи всички документи, които не са в електронен вид по реда на т.6, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.

10. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта за обект предлагана дървесина.

12. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в тайния търг.

13. Когато кандидатът за участие в търга представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

14. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. ДГС не заплаща тези разноски , независимо от изхода на търга. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.
V. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 14.00 часа на 20.09.2016 год. /І дата/ на Комисия, изрично назначена от Директора на ТП „ДГС Бургас” за разглеждане и определяне на офертите, с които е предложена най-висока цена заУСЛОВИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЕН ТЪРГ

за продажба на добита дървесина находяща се

на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило,

общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас»
I.ПРЕДМЕТ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ:

1.Продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП «ДГС Бургас», както следва:
Обект;

Временен склад

подотдели

асортименти,цени, плътност, количества, дървесен вид

стойност лв без ДДС

гаранция лв

Обект № 1605-14

1605-14

Вършило”160-г;

161-г;

161-ж;

159-а;

154-д;

157-а

Трупи за бичене /18см-29см/- дълж. 3,4,5м – черен бор – 133,95 пл.м3, цена: 72,00лв без ДДС/пл.м3


Трупи за бичене /18см-29см/- дълж. 2м – дъб – 9,23 пл.м3, цена: 80,00лв без ДДС/пл.м3


10382,80

519


За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт.

Дървесината от обекта се намира на лятна камионна станция.
II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ТАЙНИЯ ТЪРГ:
Тайният търг ще се проведе на 20.09.2016 год. от 14.00 часа, с място за провеждане: в гр.Бургас, на административен адрес ул.”Иван Шишман” № 8, административна сграда на ТП „ДГС Бургас”.

Втора дата за провеждане на тайния търг е определена за 14.00 часа на 27.09.2016 год., с място за провеждане: в гр.Бургас , на административен адрес ул.”Иван Шишман” № 8, административна сграда на ТП „ДГС Бургас”.
III. НАЧАЛНА ЦЕНА
Началната цена за обектите, под която участниците не могат да правят валидни предложения е посочена в раздел I от настоящите условия.


ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА/ИТЕ.
Кандидатите могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни, краен срок до 12.00 часа на 20.09.2016 год. за втора дата на тайния търг - краен срок до 12.00 часа на 27.09.2016 год., вкл. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация. Огледът се извършва в присъствие на представител от ТП «ДГС Бургас».
V. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
Кандидатите за участие в тайния търг се регистрират в деловодството на ТП «ДГС Бургас» до 12.00 часа на 20.09.2016 г., за втора дата на търга – 12,00 часа на 27.09.2016 год. чрез депозиране на запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат изискуемите от ТП „ДГС Бургас” документи, като се записват в Регистър по реда на подаване на предложенията.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


1. Кандидатите за закупуване на дървесината трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1.Да имат качеството на търговци по смисъла на Търговския закон или физически лица, които купуват дървесината за собствени нужди без право на препродажба

1.2.да не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по обявяване в несъстоятелност

1.3. да не се намират в ликвидация

1.4. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност

1.5.да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс

1.6. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП „ДГС Бургас”

1.7.Да не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ

1.8.Да няма парични задължения към държавата и към ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

2. Обстоятелствата по т.1.2-т.1.8 се доказват с декларация по образец, а по т.1.1, с документ от съответния компетентен орган.


VІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


1. За да бъдат допуснати до участие в тайния търг, кандидатите трябва да депозират в деловодството на ТП „ДГС Бургас” - краен срок до 12.00 часа на 20.09.2016год. запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

1.1. Заявление по Образец

1.2. Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал или заверено от кандидата копие

1.3. Единен индентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът в процедурата е чуждестранно лице

1.3.1. копие от документ за данъчна регистрация;

1.3.2. копие от документ за самоличност на лицето представляващо търговеца на търга.

1.3.3. нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участника в търга се представлява от пълномощник.

1.4. Декларация, че кандидатът:

1.4.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

1.4.3. не е в производство по ликвидация;

1.4.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП,”ДГС Бургас”;

1.4.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

1.4.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.4.7.няма парични задължения към държавата и към съответното ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

1.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

1.6. Плик "Предлагана цена";

1.7. Парафиран проекто-договор;

1.8. Копие от документ за самоличност - за физическо лице

1.9. Друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на тайния търг или в условията за провеждането му

2. Изискванията на т. 1, 1.4. се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца;

3. Изискванията на т. 1, 1.4.1. и 1.4.6. се отнасят, както следва:

3.1. При събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;

3.2.При командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;

3.3. При дружество с ограничена отговорност – за управителя, а при няколко управители – за всеки от тях;

3.4. При еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя;

3.5. При акционерно дружество – за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

3.6. При командитно дружество с акции – за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;

3.7. Във всички останали случаи, включително за чуждистранни лица – за лицата, които представляват кандидата;

3.8. В случаите, когато има прокуристи – за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

4. Документите по т.1, 1.3. и1.5. се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.
VIII. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 60 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

2. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от ТП „ДГС Бургас” съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и пакета, за който той подава оферта. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

4. ТП „ДГС Бургас” не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

5. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи всички документи, които не са в електронен вид по реда на т.VІІ, преди изтичането на срока за получаване на офертите

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

7. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта за обект дървесина.

8. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в тайния търг.

9. Когато кандидатът за участие в търга представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

10. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. ДГС не заплаща тези разноски, независимо от изхода на търга. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.


IX. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Комисията оценява офертите по критерия - НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА

За купувач ще бъде определен кандидата, предложил най-висока цена за съответния обект, за който участва.

Когато двама или повече кандидати са предложили еднакви най-високи цени за съответния обект, класираните на първо и второ място кандидати се определят чрез провеждането на жребий.

Не се отваря пликът с надпис "Предлагана цена" на кандидат, който е отстранен от по-нататъшно участие в тайния търг. Предложения, подадени в плик "Предлагана цена", които не отговарят на предварително обявените от ТП „ДГС Бургас” критерии, не участват в класирането.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на директора на ДГС за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на тайния търг. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
X. ХОД НА ТАЙНИЯ ТЪРГ

Процедурата протича в пет етапа:Първи етап - регистрация на кандидатите за участие чрез вписване в Регистъра по реда и часа на подаване на предложенията в ДГС

Втори етап - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и достоверността на документите в плик А в присъствие на кандидатите

Трети етап – отваряне на плик Б с Предложената цена за обекта, обсъждане и оценка редовността на офертите.

Четвърти етап – класиране на кандидатите, съставяне и подписване на протокол за проведения конкурс

Пети етап - издаване на заповед за определяне на спечелил търга, уведомяване за резултатите от класирането, сключване на договор.

Първи етап:

1. Кандидатите се регистрират по реда и часа на подаване на предложенията в Регистър в ДГС. При приемане на предложението на преносителя се издава документ, върху който се отбелязват датата и часът на подаването й.

2. Кандидати, които не са заявили участието си пред длъжностното лице до изтичане на крайния срок - не се регистрират.

Втори етап

1. Заседанието на комисията е открито и присъствието на представителите на кандидатите е задължително.

2. Един представител може да представлява само един кандидат в хода на процедурата.

3. Кандидатите удостоверяват гласно целостта и съдържанието на пликовете. Комисията не разглежда документи или оферта поставени в незапечатани или с нарушена цялост пликове.

4. Отваря се плик А като съдържанието на всеки плик се описва в протокол.

5. Комисията има право по всяко време да проверява заявените факти и данни от кандидатите.

6. Ако документите в плик А на някои от участниците не отговарят на изискванията по настоящите условия участникът се декласира. Това се съобщава на кандидатите и се вписва в протокола.

7. Ако комисията установи, че документ представен от кандидата е с неверни факти и данни, кандидата се отстранява от участие в търга. Това се съобщава на кандидатите и се вписва в протокола.

8.Председателят обявява допуснатите до трети етап кандидати и техните поредни номера, декласираните участници и основанието за отстраняването им.

Трети етап

1. Представители на кандидатите, допуснати за участие в процедурата задължително присъстват при отварянето на пликовете с представените ценови предложения и удостоверява гласно целостта им. Присъствието на представителите на кандидатите се отбелязва в протокола.

2. Председателят на комисията или упълномощен от него член отваря последователно по реда на подаването пликовете с офертните цени за обявения пакет .

3.Председателят на комисията или упълномощен от него член съобщава цените, предложени от кандидатите.

4. Комисията преценява редовността на ценовите предложения, предложени от кандидатите.

5. След преценка на редовността на ценови предложения Председателят обявява допуснатите до класиране кандидати и техните поредни номера, декласираните участници и нередовността на ценовите им предложения, причина за отстраняването им.Четвърти етап

1. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията по реда на настоящите Условия.

2.Комисията в закрито заседание оценява и класира предложенията на допуснатите кандидати по реда на раздел ІХ. от настоящите Условия

Пети етап

1. В тридневен срок от приключване на работата си комисията представя на Директора на ДГС протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

2. В срок от три работни дни от получаване на протокола за работата на комисията, органът издал заповедта за откриване на търга – Директора на ДГС, го утвърждава и издава заповед за определяне на класираните кандидати. Заповедта е индивидуален административен акт и се обжалва по реда на АПК.

3. Кандидатите участвали в търга се уведомяват за резултатите от класирането по предвидения ред съгласно разпоредбите на чл.61 от АПК. Възложителят публикува заповедта за класирането на таиния търг и на интернет страницата си, както и на интернет страницата на ЮИДП Сливен .ХІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ . ОСВОБОЖДАВАНЕ . ЗАДЪРЖАНЕ

1.Кандидатите за участие в тайния търг следва да внесат предварително определените в раздел.І, т.1 от настоящите условия гаранции за участие в процедурата за съответния обект. Определената гаранция за участие в търга е вносима в касата на ТП „ДГС Бургас” или по сметка на: „ЮИДП” Сливен/ТП „ДГС Бургас” IBAN: BG 88 CECB 9790 10E9 5671 00, BIC: CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД БУРГАС, всеки работен ден от 09.00 часа, краен срок-12.00 часа на 20.09.2016 г.

За втората дата на тайния търг, кандидатите могат да внесат гаранцията за участие в касата на ТП „ДГС Бургас” или по горе посочената сметка всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок -до 12,00 ч. на 27.09.2016 г.

2. Внесените гаранции на отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо и второ място се освобождават в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за класиране.

3. На класираните на първо и второ място- след сключване на договора за продажба на дървесина.

4. При прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизане в сила на заповедта за прекратяване.

5. Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който са престояли при възложителя.

6. Гаранцията за участие се задържа, когато кандидат в процедурата обжалва заповедта на възложителя за класиране и определяне на спечелил - до решаване на спора с влязло в сила решение.

7. Гаранцията за участие не се възстановява в следните случаи:

7.1. оттегля офертата след изтичане на срока за подаването и;

7.3. когато участника е определен за изпълнител, но откаже да сключи договор;

7.4. когато участниците в търга, след изрична покана от председателя не изявят желание да закупят обекта, включително и по обявената начална цена, обявен за съответната дата- първоначален или повторен. В този случай търга за съответния обект се прекратява.XII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.Процедурата по успешно проведения таен търг приключва със сключване на договор.

2. Директорът на ДГС сключва договор със спечелилия търга, съгласно разпоредбите на чл.35 от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./,а имнно:

2.1 . Договорът се сключва в 7-дневен срок от:

1. влизането в сила на заповедта за определяне на купувача, или

2. издаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително изпълнение.

- При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор в срока по т.2.1 продавача предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.

2.2. Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за купувач, който преди подписване на договора не представи:

1. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

2. документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора;

3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца;

4. ако в посочения седем дневен срок, от влизане в сила на заповедта за определяне на Купувач на дървесината, не е заплатил цената за закупената дървесина

5. документите описани от т.1 до т.4 трябва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие, на основание чл. 35, ал.6 от Наредбата. При представяне на заверено копие, Кандидата представя и оригинал за сравнение.

2.3 Документите по т.2.2 следва да са валидни към датата на подписване на договора по т.2.1 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.

2.4 Договор по т.2.1 не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични задължения към ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

3. При отказ на спечелилия участник да сключи договор съгласно изискванията на чл.35, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./

4. Договорът се сключва в писмена форма по образец към тръжните документи и може да бъде допълван, стига това да не противоречи на ценовото предложение и закона .

5. Спечелилият участник е длъжен да се яви да сключи договор съгласно чл.35 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год/.

6. Преди сключване на договора се внася гаранция за изпълнение. При отказ на поканения кандидат да сключи договор – внесената гаранция за участие на кандидата остава в полза на възложителя

6.1. Гаранцията за изпълнение е абсолютна сума в размер на 5% от общата достигната стойност за съответния обект.

6.2. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за покупко-продажба на дървесина.

6.3. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметка на „ЮИДП” Сливен, РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД СЛИВЕН, BIC: RZBBBGSF, BG72RZBB91551001334529;

- банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.

Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС Бургас”, безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки, тя се представя в оригинал при сключване на договора за възлагане на дейности.

Когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача.

7. При отказ на поканения кандидат да сключи договор, Директора на ДГС поканва класирания на второ място в тайния търг – за сключване на договор.

8. При заплащане на цената за обекта ТП „ДГС Бургас” издава фактура. Преди транспортирането на закупената дървесина по съответния обект се съставя и подписва двустранен Предавателно-приемателен протокол за нея, между представители на Продавача/ДГС/ и Купувача.След издаването на фактура и Предавателно-приемателен протокол за закупените количества дървесина,Продавача /ДГС/ се освобождава от каквато и да е отговорност за същите. Всяко МПС, транспортиращо закупена дървесина се придружава с превозен билет за съответното натоварено количество, издаден от служител на ТП „ДГС Бургас”.

9. Сроковете за плащане на цената, сроковете за издаване и получаване на превозен билет и крайните срокове за транспортиране на дървесината се определят в договора .

10. Плащането на цената се извършва на посочената в договора банкова сметка на ТП „ДГС Бургас”.

11. Цената на обекта се заплаща в 7-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на купувач на Директора на ТП „ДГС Бургас”, задължително преди сключване на договор.

12. Гаранцията за изпълнението на договора се връща след транспортиране на цялото количество дървесина от съответния обект.

13.Купувача няма право да предоставя на трети лица правата по договора за покупко-продажба на дървесина.

Настоящите условия са разработени съгласно изискванията на Закона за горите и „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./ .

За повече информация – тел.056/84-25-74, лице за контакт – инж. Ирена Желязкова – лесничей при ТП „ДГС Бургас”.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ТАЕН ТЪРГ

От…………………………………………………………………………………………………….

/управител по регистрация или представител по пълномощие/

живущ/а/ на адрес:………………………………………………………………………………….

Л.К. №…………………..издадена на………………..от………………………………………

ЕГН……………………………

Управител /представител/

На……………………………………………………………….

/наименование на търговеца/

с адрес на управление:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………тел……………………….факс………………..

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в ТАЕН ТЪРГ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА И МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД в района на ТП „ДГС Бургас” от


Обект № ...................... /отдел/подотдел:.....................
Обект № .................... ./отдел/подотдел:.....................
Обект № ........... ........../отдел/подотдел:.....................
Обект № ........... .........../отдел/подотдел:.....................
Обект № ........................ /отдел/подотдел:.....................
Срок на валидност на офертата и предлаганата цена 60 календарни дни.

Извършил съм оглед на качеството и количеството дървесина от обекта/ите, за който/които желая да участвам в търга с тайно наддаване.

Нямам претенции по отношение качеството и количеството дървесина във въпросния/те обект/и.

Запознат/а/ съм с условията за провеждане на тайния търг.


ЗАЯВИТЕЛ……………….

/подпис/


ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изикуемите документи за участие в търга.

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 18, ал.1 , т.3

от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./,

Подписаният/ата:
С ЕГН с л.к. изд на от
МВР- , с адрес: , в
качеството си на на
Със седалище и адрес на
управление:

ДЕКЛАРИРАМ:
а) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност;

в) не съм в производство по ликвидация;

г) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП „ДГС Бургас”;

д) не съм сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;

ж) нямам парични задължения към държавата и към ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

гр.................................... ДЕКЛАРАТОР:........................................................

Дата:............................ /.................................................../

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 18, ал.1 , т.3

от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./ ,


/за физически лица/

Подписаният/ата:


С ЕГН с л.к. изд на от
МВР- , с адрес: , в
качеството си на на
Със седалище и адрес на
управление:

ДЕКЛАРИРАМ:
а) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП „ДГС Бургас”;

в) не съм сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

г) не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;

д) нямам парични задължения към държавата и към ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

гр.................................... ДЕКЛАРАТОР:........................................................

Дата:............................ /.................................................../

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

/поставя се в запечатан непрозрачен плик Б-„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”/
Днес, на ...................................... 2016г.
І. Пълно наименование, седалище, адрес на управление на предложителя:
…………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................,

представляван/о от ……………………….............................……………………………………………………

ЕГН……………………………………………….. , с адрес:…………………………………………………………………………

в качеството си на: ……………………………………………........………
Правя следното ценово предложение:
ІІ. За Обект № ....................................., отд. ....................................
При начална цена за Обекта : ................................................ / лева без ДДС
Предлагам цена:……………………………………………………….

словом:(……………………………………………...................................................................
......................................................................................………………………………………..) без ДДС

КАНДИДАТЪТ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ ДЪРВЕСИНА, ЗА КОЙТО УЧАСТВА, КАТО ПОСТАВЯ СЪЩИТЕ В ОТДЕЛНИ НЕПРОЗРАЧНИ ПЛИКОВЕ „Б”,КОИТО ПОСТАВЯ В ПЛИК „А”.


Подпис:...........................................

/печат/


ПРОЕКТ!!!!
ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД

Днес, …………………..г., в гр.Бургас, в ТП „ДГС Бургас”, на основание Заповед № РД 05-………./……….. год. на Директора на ТП „ДГС Бургас” за класиране на кандидатите, влязла в сила в съответствие с чл.70 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./ в проведен таен търг за продажба на добита дървесина, на основание Заповед № РД 05-149/09.09.2016год., находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило,, общ. Созопол на територията на ТП „ДГС Бургас” и във връзка с писмо с Изх.№ МОД 01-551/26.03.2014 год., на директора на „ЮИДП” ДП – гр.Сливен, се сключи настоящия договор за покупко-продажба на добита дървесина между:

1. «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС» - Териториално поделение на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - СЛИВЕН , с адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Иван Шишман” № 8, общ. Бургас, представлявано от инж. КИРИЛ ЦВЯТКОВ ПЕТКОВ - Директор, и Дора Желязкова Стайнова – гл.счетоводител, ЕИК: 2016176540031, в съответствие с чл.2,точка 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /ДВ, бр.96/06.12.2011г., последно изм. и допълнена бр.90 от 16.11.2012 год./, и нотариално заверено пълномощно с рег. № 92/17.01.2012 год .,от нотариус Райна Стойнева, с рег. № 524 на Нотариалната камара, с Район на действие – Районен съд Сливен, издадено от инж. ПЕЙЧО ИВАНОВ ВЪРБАНОВ – дирекгор на « ЮИДП»- Сливен, наричан накратко ПРОДАВАЧ от една страна, и


2. …………………………, със седалище и адрес на управление………………………., ЕИК: ……………………….., представлявано ………………………………., от друга страна като КУПУВАЧ се сключи настоящият договор.
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху добита дървесина на временен склад, а Купувачът се задължава да плати договорената между страните цена и да транспортира закупената дървесина, съгласно клаузите на настоящия договор.

1.2.Дървесината по т.1.1 се намира на временен склад „Вършило”, землище с. Вършило, отдел/подотдел 161-ж, 161-г, 160-г, 159-а; 154-д, 157-а, вид на сортиментите и количество: трупи за бичене /18-29м/ черен бор – 133,95 пл. м3; трупи за бичене /18-29м/ дъб – 9,23 пл. м3 на територията на ТП „ДГС Бургас”.

1.3.Дървесината се предава на Купувача с подписване на приемно- предавателен протокол, след плащане на дължимата от купувача цена по настоящия договор.

1.4.Срок за транспортиране на дървесината – 120 /сто и двадесет/ дневен срок от заплащане на предложената цена.

1.5.Срок на договора – срока за транспортиране на дървесината.

1.6.Срок за плащане на дървесината – 7-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на купувач на Директора на ТП „ДГС Бургас”.

1.7.Трасетата, по които ще се транспортира дървесината до общинската или републиканската пътна мрежа с автомобили с допустима максимална маса, съгласно Закон за движението по пътищата, Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата и Наредба № 11 от 3 юли 2001 год. за движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства /загл.изм. – ДВ, бр.67 от 2007год./ са следните:

- за временeн склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол, отд. 159-а по нестабилизиран камионен горски път преминаващ по границата между отдели 161-л и 161-к; през 160-а; между отд. 153-а и отд. 122; между отд. 122 и подотдели 152-з и 152-ж; между отд.123и подотдели 152-б и 152-в;

- за временeн склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол, отд. 160-г, 161-г, 154-д, 157-а, 161-ж, по нестабилизиран камионен горски път преминаващ по границата между отдели 161-л и 161-к; през 160-а; между отд. 153-а и отд. 122; между отд. 122 и подотдели 152-з и 152-ж; между отд.123и подотдели 152-б и 152-в;
Местата за претоварване на дървесината и определените временни горски складове да бъдат организирани по начин запазващ пътната настилка и невъзпрепятстващ свободното движение на пътните превозни средства.

Местата за претоварване са следните:

- в землището на с. Вършило- в м. Каинкос на границата с подотдел 153 „а” и извън с. Вършило – преди Гробището
II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

2.1.Цена на договора – …………… лв без ДДС /……………../, разпределена по сортименти съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

2.2. Плащането на цената се извършва по банков път – по сметка на ТП „ДГС Бургас”, IBAN: BG 88 CECB 9790 10E9 5671 00, BIC: CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД БУРГАС или в касата на ТП „ДГС Бургас.

2.3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ……… лв /5% от предложената цена/ и се внася по сметка на „ЮИДП” Сливен, РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД СЛИВЕН, BIC: RZBBBGSF, BG72RZBB91551001334529


III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1.Дървесината предмет на настоящия договор се предава на купувача след заплащане на посочената в т.2.1. цена и подписване на приемно- предавателен протокол.

2.Правото на собственост върху дървесината и рискът от случайното погиване на дървесината преминава върху купувача от момента на издаване на приемно- предавателен протокол.

3.Продавачът издава превозни билети за всяко отделно транспортно средство.


IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. НА ПРОДАВАЧА:

4.1.1.Да предостави на Купувача дървесината във вид, количество и качество, съгласно тръжните документи

4.1.2.Да издава превозни билети на Купувача за всяко отделно транспортно средство след заплащане на цената и да не възпрепятствува изпълнението на договора.

4.1.3.Да осигури свой представител за изпълнение задълженията на Продавача по договора.

4.1.4.Да предаде дървесината на Купувача след плащане на цената с приемно- предавателен протокол.

4.1.5. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на дисциплината на ползване от страна на Купувача.

4.1.5. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да определи трасето, по което ще се транспортира закупената от продавача дървесина до общинската и/или републиканската пътна мрежа.
4.2.НА КУПУВАЧА

4.2.1. Да приеме дървесината по категории /сортименти и количество, съгласно т.1.3 от настоящия договор с подписване на приемателно-предавателен протокол по образец.

4.2.2.Да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.

4.2.3.Да спазва изискванията на действуващите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда, като носи отговорност при злополука с наети от него работници.

4.2.4.Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия договор

4.2.5.Да транспортира закупената дървесина в срока определен в раздел първи, т.1.4. от настоящия договор или да заплати магазинаж, съгласно уговореното в настоящия договор за останалата в обекта дървесина след изтичане на срока за транспортиране.

4.2.6. КУПУВАЧЪТ се задължава в случаите, когато използва пътни превозни средства за изпълнение предмета на договора, да спазва изрично определените места за претоварване на дървесина в приемателно – предавателния протокол по т.1.3 от договора, да опазва пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа и да не възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства.

4.2.6.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да почиства и възстановява за своя сметка пътните превозни средства, които ползва на мястото, където пътното превозно средство напуска горската територия.

4.2.6.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да не нанася вреди на пътната инфраструктура при движението на ползваните от него пътни превозни средства, в резултат на претоварване на автомобилите.

4.2.6.3. Всички съставени актове за нанесени вреди на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа на КУПУВАЧА са за негова сметка.

4.2.7. КУПУВАЧЪТ e длъжен да транспортира закупената дървесина от временните складове до общинската и/или републиканска пътна мрежа по определеното му от продавача трасе по т.1.7 от настоящия договор. В случай на нарушение същото се документира с констативен протокол съставен от Продавача в присъствието на Купувача .
V.СЪОБЩЕНИЯ

5.1.Всички съобщения и уведомления , включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма / чрез ел.поща, препоръчана поща или в деловодството на Продавача/

5.2.При промяна на адреса на кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.
VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1.Договорът може да бъде прекратен незабавно и едностранно от Продавача, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ на Купувача да изпълни задълженията си, съгласно разпоредбите на настоящия договор, вкл. и да заплати и транспортира дървесината в сроковете посочени в същия.

6.2.С изтичане срока на договора.

6.3.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор , ако то се дължи на непреодолима сила.

6.4.По взаимно споразумение между страните, изразено в писмена форма, стига това да не противоречи на закона.

6.5. В случая на т.6.1 от настоящия договор, внесената от Купувача гаранция за изпълнение на се връща.

6.6. Продавачът има право да развали настоящия договор в случай на виновно неизпълнение на задълженията на Купувача по чл.4.2.7.
VII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1.При виновно неизпълнение от Купувача на задълженията, произтичащи от настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача, както и конкретно задължението на Купувача по чл.4.2.7.


VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписванито му.

8.2.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, изразено в писменно споразумение, а когато такова липсва спорът се решава от съда.

8.3.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

8.4.При промяна на обстоятелствата, настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма, в съответствие с действащата нормативна уредба.

8.5.При настъпване на форсмажорни обстоятелства страните могат да подпишат анекс.

8.6. Неразделна част към настоящия договор е приложение №1 – по образец.

/ПРИЛОЖЕНИЕ №1/

Дърв.вид

Вид сортимент

Количество пл.м3

Достигната цена

лв без ДДС/м3стойност лв

без ДДС

Общо за ОБЕКТ

Общата цена на дървесината в пл.м3 е: ………….. лв без ДДС.


8.7.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

/ Директор-инж.Кирил Петков/ /……………………………/


ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:/Дора Стайнова/
Каталог: files -> document
document -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
document -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
document -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
document -> На 14 февруари съвпадат три празника
document -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
document -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
document -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница