Указания за подготовка на офертата. Образец на офертастраница1/5
Дата31.05.2017
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4   5
Указания за подготовка на офертата. Образец на оферта.
1.Офертата трябва да съдържа документите и информацията, която Възложителят е поискал чрез обявлението или с документацията за участие в процедурата.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

5. За разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от Възложителя.

Участникът не може да представя варианти в офертата си.

6. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, и наименование на поръчката.           7. Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик.

8. Да се предостави копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. За физически лица - копие от документа за самоличност. За чуждестранните физически лица - копие от съответен еквивалентен документ, който е в официален превод на български език;

8.1. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са оригинали или заверени с подпис и свеж печат /заверява се всяка страница/ от участника четливи копия /включително и копията на чужд език/ и да са в срока на тяхната валидност, когато изрично в тях е записан такъв.

9. Документът по т. 2 от Образеца на офертата, когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя в официален превод, а всички други документи, изготвени на чужд език, се представят и в превод на български език .

Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника, съгласно документа за регистрация по ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

10. Документи, които не отговарят на посочените изисквания в т.7 и 8 и 9 от настоящите указания, се приема, че не са представени.

11. Декларациите се подписват лично от лицето за което се отнасят.

11.1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. Декларацията се подава от лицето, което съответно представлява кандидата, участника и подизпълнителя. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица - кандидати, участници и подизпълнители. Когато кандидат, участник или подизпълнител в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението, за което се представят документите по т. 2 от Образеца на офертата.

11.2. Декларацията за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. Декларацията се подава от :

11.2.1. лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон - при събирателно дружество;

11.2.2. лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници - при командитно дружество;

11.2.3. лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон - при дружество с ограничена отговорност, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.2.4. овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон - при акционерно дружество;

11.2.5. лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон –при командитно дружество с акции;

11.2.6. физическото лице – търговец - при едноличен търговец ;

11.2.7. лицата, които представляват кандидата или участника във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица;

11.2.8. прокуристите, когато има такива, в случаите по т. 1 – 7.

Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, декларацията се подава от всеки от тях съобразно горните правила. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението съобразно горните правила. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица - кандидати, участници и подизпълнители."Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

12. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

13. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, той представя документ, в който се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

14. В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, следва да бъдат представени за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Да се представи и декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник.

15. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението;

16. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

17. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

18. Офертата на участника се представя съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП в запечатан, непрозрачен плик, който съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

18.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, както следва:

18.1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

18.1.2. Оферта, съгласно приложения образец.

18.1.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно т.1, раздел III.2.1. от обявлението;

18.1.4. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият за участници – обединения, както и заверено копие на дружествения договор, съгласно т.2, раздел III.2.1. от обявлението;

18.1.5. Документ за внесена гаранция за участие, съгласно раздел III.1.1. от обявлението;

18.1.6. Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени от възложителя в раздел III.2.2) от обявлението:

18.1.6.1. Заверено от участника копие от баланса и отчета за приходите и разходите за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012);

18.1.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от възложителя в раздел III.2.3) от обявлението:

18.1.7.1. Участникът да декларира, че към датата на сключване на договора ще разполага със собствена, наета или с право на ползване складова база или магазин на територията на гр. София, за съхранение и продажба на консумативите, предмет на поръчката;

18.1.7.2. Участникът да представи сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент, издаден от оторизирана организация;

18.1.7.3. Участникът да представи списък (каталог), съдържащ каталожните номера на консумативите, предмет на поръчката (на хартиен или оптичен носител), без задължителен превод на български език.

18.1.8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5, съгласно раздел III.2.1. от обявлението:

18.1.8.1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; Възложителят отстранява от по нататъшно участие в процедурата участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.2 и 3, чл.47, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП;

18.1.8.2. Декларацията за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от по нататъшно участие в процедурата участник, за който са налице посочените в чл.47, ал.1, т.1, чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП обстоятелства;

18.1.9. Документ, в който се посочват подизпълнителите, когато участникът предвижда такива както, вида на работите, които ще изпълняват и дела на тяхното участие. В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, следва да бъдат представени за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Да се представи и декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, съгласно т. 9 от раздел III.2.1. от обявлението,

18.1.10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1,

т.4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод, съгласно т. 11 от раздел III.2.1. от обявлението.

18.1.11. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие, съгласно т.17.1 от раздел III.2.1 от обявлението:

18.1.12. Декларация за приемане условията в проект на договора, съгласно т.15 от раздел III.2.1 от обявлението;

18.1.13. Декларация от участника, че е съгласен и приема условията и начина на плащане посочен в документацията, съгласно т. 2 от раздел III.1.2 от обявлението;

18.1.14. Декларация от участника, че приема мястото за изпълнение на поръчката, съгласно раздел II.1.2., буква „б” от обявлението.

18.2. плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания:

18.2.1. Предложение за срока за изпълнение на поръчката, съгласно т.1 от раздел III.1.4 от обявлението;

18.2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по т.8 от раздел III.2.1 от обявлението, съгласно техническата спецификация на Възложителя.

18.2.3. Декларация за гаранционен срок- не по-малко от 12 месеца, считано от датата на издаване на фактурата, съгласно т.2 от раздел III.1.4 от обявлението.

18.3. плик №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника съгласно т.1. от раздел III.1.2.) от обявлението.         Документите и информацията, които са представени в плик № 3, а не в офертата се приема, че не са представени.

19. „Документите за подбор” на участника в плик № 1 да бъдат в папка, подредена по приложения списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, като всеки лист е странициран в долния десен ъгъл.

„Предложението за изпълнение на поръчката” на участника в плик №2 да бъде в папка, като всеки лист да бъде подписан от участника и странициран в долния десен ъгъл. Техническото предложение съдържа документите и информацията, изискани с „Техническа спецификация” от документацията за участие в процедурата.

Ценовата оферта се представя съгласно изискванията на 18.3.

Участникът предлага в офертата си срок за изпълнение на поръчката, гаранционен срок и срок на валидност на офертата, като се съобразява със следното:


  • Предложеният срок за изпълнение на поръчката е посоченият в обявлението и настоящите указания.

  • Предложената цена се образува при спазване на изискванията, посочени в обявлението.

  • Участникът приема и предлага определените от възложителя начин и форми за плащане на предлаганата цена, посочени в обявлението.

  • Гаранционният срок не може да бъде по-малък от този, посочен в документацията за участие.


  • Срок на валидност на офертата - не може да бъде по-малък от този посочен в обявлението.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Образец на оферта;

2. Образец на ценова оферта;

3. Проект на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5,т. 2 от ЗОП;

4. Проект на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

5. Образец на декларация за приемане условията в проекта на договора;

6. Образец на декларация за място за изпълнение на поръчката;

7. Образец на декларация за приемане условията и начина на плащане;

8. Образец на предложение за срок на валидност на офертата;

9. Образец на декларация за гаранционен срок;

10. Образец на декларация, че при изпълнението на поръчката ще ползва/ няма да ползва подизпълнители(ненужното се зачертава);

11. Образци на банкови гаранции;

12. Образец на декларация за срок за изпълнение на поръчката;

13. Проект на договор.

Образец

ОФЕРТА


За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


ДО: ДУССД” - МВР, гр. София, ул. “Княз Борис I” №124,

ОТ: ..........................................................................................................................

с адрес: гр....................., ул..............................................., ...............................

тел.:..............................., факс:......................, e-mail:..........................................

ЕИК: ....................................................,

ИН по ЗДДС:.........................................................................................................
Разплащателна сметка:

BIC код: ...........................................................................;

IBAN: ..............................................................…….....;

банка: ...........................................................................;

град/клон/офис: ....................................................……..;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от вас процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Покупка на маслени, въздушни, горивни филтри и филтри за купето на автомобила, свещи запалителни, вентилаторни ремъци, пера за чистачки и крушки”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от вас процедура.

Като неразделна част от настоящата Оферта прилагаме следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код;

3. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият за участници – обединения, както и заверено копие на дружествения договор;

4. Документ за внесена гаранция за участие;

5. Следните доказателства за икономическото и финансово състояние на участниците:

................................................................................................................................

6. Следните доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците:

...............................................................................................................................

7. Образец на ценова оферта;

8. Образец на декларация, че при изпълнението на поръчката ще ползва/ няма да ползва подизпълнители (ненужното се зачертава);

9. Образец на декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5,т. 2 от ЗОП;

10. Образец на декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

11. Образец на декларация за приемане условията в проект на договора;

12. Образец на декларация за приемане условията и начина на плащане;

13. Образец на декларация за срок на валидност на офертата;

14. Образец на декларация за място за изпълнение на поръчката;

15. Образци на банкови гаранции – за участие и изпълнение на поръчката;

16. Дружествен договор за обединение, когато участва такова;

Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................

...........................................................

/име и фамилия/

/длъжност на представляващия участника/

Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и на посочените от възложителя условия в Указанията за подготовка на офертата.

Образец!

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница