Указания за попълване на декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице"Дата22.07.2016
Размер150.59 Kb.
Указания за попълване на декларация образец № 1

"Данни за осигуреното лице"
1. Код корекция

Попълва се буква "К", когато:

- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;

- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;

- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.

Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.

2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.

3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.

4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.

5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.

5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.

5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - попълва се:

0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

1 - ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.

7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

8. Пощенски код - пощенският код по местоживеене.

9. Област - областта, в която се намира населеното място.

10. Населено място - град/село по местоживеене.

11. Адрес по местоживеене на лицето.

Забележка.

Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.

12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:

- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;

- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;

- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;

- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;

- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;

- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;

- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;

- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;

- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;

- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;

- 12 - за самоосигуряващи се;

- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

- 14 - за работещи без трудови правоотношения;

- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;

- 16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;

- 17 - за служители на Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;

- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;

- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;

- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;

- 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;

- 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;

- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;

- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;

- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;

- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);

- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);

- 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;

- 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;

- 82 - за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;

- 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;

- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";

- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;

- 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;

- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.

За тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31, 31а, 32 и 33;

- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;

- 92 - за морските лица;

- 93 - за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

- 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";

- 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;

- 96 - за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.

12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход - за работниците и служителите попълват код "99".

Забележки:

1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.

2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - за наетото лице се попълва в една позиция:

- 0 - ако не дължи вноски;

- 1 - ако дължи вноски.

13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:

- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;

- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.

14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.

15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.

16. Дни в осигуряване - общо.

Забележки:

1. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. При подаване на коригиращата декларация в т. 12 "Вид осигурен" отново се попълва код 16.

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 1.05.2013 г.) Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 90, т. 16 не се попълва.

Позиция 1:

- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;

- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.

Позиции 2 и 3:

- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.

Позиция 4:

- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.

Позиция 5:

- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.

Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.

16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Не се попълват дните положен извънреден труд.

16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а КСО - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение и дните по чл. 53а КСО с право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Не се попълват дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А.

16.3. Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по КСО: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.

16.5. Дни в трудова злополука - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение, с изключение на дните, посочени в т. 16.А.

16.6. Дни в професионална болест - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение, с изключение на дните, посочени в т. 16.А.

16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО.

Забележка.

Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.

16.7. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 1.05.2013 г.) Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.

16.8. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 1.05.2013 г.) Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.

17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО, с изключение на лицата в отпуск по чл. 164 КТ - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

Попълва се и за самоосигуряващи се лица от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.

В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.

17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.

17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се служебно от Националния осигурителен институт след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.

20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.

21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.

22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".

22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.

22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.

23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.

25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.

26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.

27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.

28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Забележка.

Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.

Забележки:

1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.

4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Забележка.

1. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 13, 14, 15, 27 и 28.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница