Управляващият орган на опрр – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към мррб припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на мс №121 от 31 май 2007 г обнародвано в дв бр. 45 от 8 Юни 2007гДата28.10.2018
Размер29.29 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Във връзка с указанията за изпълнението на договори за БФП по ОПРР.

1.     1. В посочената таблица за примерни задължителни документи стр. 11 от указанията, които трябва да се представят при окомплектоване на окончателно искане за възстановяване на средства е вписано, че трябва да се представят копия на документи по провеждане на процедура за избор на изпълнител, но в инструкциите за окомплектоване на горецитираните документи е посочен само  „Копие на подписан договор на бенефициента в качеството му на възложител по дейности“

Моля да се уточни: следва ли да се предоставят всички документи по провеждане на процедури за избор на изпълнител и ако да, то същите къде трябва да се приложат/подредят, към договора с избрания изпълнител или като отделна точка?

2.     2. В инструкциите за окомплектоване и подреждане на документацията при представяне на искане за окончателно плащане,  някои документи се изискват в няколко точки.

Например: копия на сключени договори се изискват както в т. 23, като самостоятелна точка така и в т. 27 към финансовия отчет. Аналогично на това е и с копията на Банковите гаранции за добро изпълнение.

Моля да уточните къде точно трябва да бъдат приложени горе цитираните документи?

3.     3. В инструкциите за окомплектоване и подреждане на документацията при представяне на искане за окончателно плащане стр.24, т. 27 „Към искането за плащане се представят всички съставени протоколи  за приемане на извършени СМР на електронен носител,……..“. На стр. 25 е записано следното „При подаване на окончателно искане за плащане всички документи за целия срок на проекта задължително се подават на хартиен носител!“

Моля за уточнение: Следва ли всички съставени протоколи  за приемане на извършени СМР да се представят и на хартиен носител?

 


По зададените от Вас въпроси Ви отговаряме в следната последователност:
По т.1: Документи по провеждане на процедури за избор на изпълнител не следва да бъдат прилагани към искането за окончателно плащане. Следвайте инструкциите за окомплектоване.
По т. 2: Цитираните точки нямат отношение към копия на сключените договори. Цитираните от вас точки не съответстват на публикуваните към настоящия момент Указания. Предполагаме, че питането Ви касае точки 26 и 31 , в които се споменават копия на договорите с изпълнител. Важно е да се отбележи, че в т. 26 се посочва, че копия на договорите трябва да бъдат предоставени, а т. 31 касае разходооправдателните документи и при нея договорите се споменават с цел да се изясни желаната последователност при прилагане на документи, касаещи един и същ разход. Наред с това, както можете да прочетете на стр. 11 от указанията:

Разходооправдателните документи се описват в описа към финансовия отчет, а документите за доказване на извършените разходи като приложения на техническия доклад. Когато даден документ се дублира в техническият доклад и финансовият отчет, в такъв случай се прилага само едно копие от него!


По т. 3: Да, всички съставени протоколи трябва да бъдат предоставени на хартиен носител и на електронен такъв (като следва да бъдат във формат MS Office Excel).
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница