Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно сДата23.01.2018
Размер69.34 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми експерти,

В продължение на десет години Конфедерацията на независимите синдикати в България, Сдружение с нестопанска цел “Да запазим децата” и Община Минерални бани, Хасковска област организират провеждането на детски етнофестивал, посветен на 1 юни - Международен ден на детето.


Началото е поставено в китното селище Хасковски минерални бани през 2001 г. – в зората на новия ХХІ век, по идея на проф.д-р Желязко Христов, д.м., когато се провежда първия детски етнофестивал под мотото: “Децата - заедно за България”. С всяка година фестивалът става все по-мащабен, все по-успешен, все по-популярен и авторитетен. Участие вземат и деца от Балканските страни – Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина, Македония, Албания, също и участници от по-далечни страни като Грузия и Молдова, което намира отражение в мотото на фестивала „Децата на България – с духовност в Европа! Децата на Балканите – заедно в Европа!”. През годините инициативата е провеждана под патронажа на Президента на Република България – г-н Георги Първанов; на първата дама – г-жа Зорка Първанова, на министъра на труда и социалната политика – г-жа Емилия Масларова. Участниците в етнофестивала са около 2000 деца от страната и чужбина на година. В мероприятието участват деца от малцинствен произход и деца със специфични потребности. Фестивалът демонстрира колко по-богата е общата европейска култура с автентичните култури на отделните етноси и националности.
На 31 май и 1 юни 2010 г. се проведе Десети юбилеен детски етнофестивал, под патронажа на г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Фестивалът беше открит от проф. д-р Желязко Христов, д.м. – Президент на КНСБ и Председател на СНЦ „Да запазим децата”.
Проф. д-р Желязко Христов, д.м. почина на 15.09.2010 г., в негова памет искаме да продължим инициативата, реализирана 10 години по негова идея.
Териториалният обхват, съдържащ се в Насоките за кандидатстване по ОПРР не включва община Минерални бани, Хасковска област, но се използва понятието агломерационни ареали. Агломерационните ареали се състоят от групи селища и общини с неделими функционални и пътни връзки, концентрирани около големи или средни градски центрове, в които са съсредоточени производството, услугите, образованието, науката и културния живот.
Въпросът е: Допустимо ли е община Минерални бани да се счита като част от агломерационен ареал Хасково, който попада в рамките на изброените 86 общини на т. 4.3.2.2. - Териториален обхват от Насоките за кандидатстване по ОПРР?
В случай, че отговорът е утвърдителен, община Минерални бани би могла да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” и така да успеем да продължим благородното дело на проф. д-р Желязко Христов, д.м.
Искрено се надявам, че ще оцените значимостта и иновативността на детския етнофестивал!
Предварително Ви благодаря за вниманието и разбирането!

Оставам с уважение,

Райна Псалтова: /п/
/член на УС на СНЦ „Да запазим децата”/


Община Минерални бани не попада в агломерационния ареал Хасково съгласно Приложение 3 на ОПРР и съгласно т.4.3.2.2 от насоките за кандидатстванене по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” е недопустим кандидат за участие по настоящата процедура. Следва да имате предвид, че в рамките на агломерационнен ареал Хасково попадат единствено общините Хасково, Харманли и Димитровград.

Добър ден. Бих искала да Ви задам следния въпрос относно програма за кандидатстване BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. При участие на читалище и училища в изпълнението на проекта, нужно ли е те да са партньори по него? Предварително благодаря.

На поставения от Вас въпрос не може да бъде даден еднозначен отговор. Не става ясно в какво се изразява участието на читалището и училището по проекта, за да се определи техният статут.
Бенефициенти по схемата са общините, изброени в т. 4.3.2.2 от Насоките за кандидатстване. Общините могат да участват самостоятелно или в партньорство. Допустими партньори по схемата съгласно изискваният на т. 4.3.1.2 са:
- общините, допустими бенефициенти по схемата;
- неправителствени организации, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като юридически лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
- държавните висши училища, попадащи в обхвата на чл.17 от Закона за висшето образование, със седалище на територията на 86 общини от градски агломерационни ареали.

С цел изпълнение на дейностите по проекта бенефициентът сключва договори с изпълнители като прилага Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му. Бенефициентът може да делегира на партньора/ите управлението на дейности по проекта на обща стойност не по-висока от 40% от общия размер на допустимите разходи по проекта.Уважаеми/а господине/госпожо,
Във връзка с подготовката на проектно предложение по горепосочената схема за безвъзмездна финансова помощ, бих искала да Ви попитам:
Допустим разход ли е текущ ремонт (по смисъла на чл. 43 от ЗУТ) на помещения, свързани с провеждането иновативното културно събитие?

С уважение, Цветелина АтанасоваСъгласно т. 4.3.2.3 от Насоките за кандидатстване по схемата са допустими дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие).
Дребномащабните инфраструктурни дейности трябва да бъдат свързани с изпълнението на задължителните дейности (организиране и провеждане на иновативни културни събития и дейности по обществено осведомяване и промотиране), т.е. да са логично обвързани с цялостната концепция на проекта.
Следва да се има предвид, че разходите за инфраструктурни дейности не могат да надвишават 10% от общите преки допустими разходи по проекта и включват видовете разходи, изброени в т. 9 от преките допустими разходи по схемата съгласно т. 4.3.3 от Насоките за кандидатстване.

Здравейте,
Във връзка с подготовката по кандидатстването по Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010
Моля за отговори на следните въпроси:
1. При организиране на иновативното събитие - напр. фестивал, допустим разход ли ще бъде изплащане възнаграждения за участие на гост-изпълнители в концерт?
2. При участие в събитието на гостуващи състави, допустим разход ли е такъв, който е направен за покриване на техните разходи по престой /ношувка, храна/ и транспор.
3. Допустимо ли е провеждането на събитието на територията или до културно-исторически резерват - напр. АЕК "Етъра", с оглед на
ограничението упоменато на стр. 22 в Насоките за промоция ,
популяризиране и маркетинг на недвижим културен обект. Провеждането на събитието до такова място допустимо ли е, или не?
Предварително благодаря за отделеното внимание и отговори от Ваша страна.

1. Разходи за хонорари на изпълнители в културните прояви не са допустими за финансиране по схемата.
2. Разходи за престой (нощувка, храна и транспорт) на външни участници са допустими за финансиране по схемата. Същите следва да бъдат описани в Приложение Б Бюджет на проект, таблица 4 "Опис на разходите за иновативно културно събитие".
3. Съгласно карето Важно в т. 4.3.2.3 от Насоките за кандидатстване "дейности/ събития, имащи пряко отношение към промоция, популяризиране,
маркетинг на недвижими културни ценности, попадащи в обхвата на приоритена ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, не са допустими за финансиране по настоящата схема". В този смисъл кандидатът следва ясно да разграничи провежданото иновативно културно събитие, включително дейностите за осведомяване, промотиране и реклама на провежданото по проекта иновативно културно събитие от недопустимите такива за популяризиране на недвижима културна ценност (археологически резерват или др. на територията на/ в близост до който ще се провежда събитието). Неясното и недобро разграничаване на допустимите от недопустимите дейности може до доведе до отпадане на проектното предложение.

Здравейте,
Във връзка с подготовката по кандидатстването по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" и в качеството си на община имаме следния въпрос: В насоките за кандидатстване като пряк допустим разход са посочени разходи за "организиране на събития (изложби, фестивали, представления, концерти, възстановки и др.)" - Разходи конкретно за какви дейности влизат тук? В допълнение към този въпрос - допустими ли са конкретно разходи за:
- хонорари на самодейни състави и професоналисти, които ще участват в културното събитие;
- разходи за сценични костюми на участниците;
- разходи за набавяне на необходими продукти за приготвяне на ястия по време на кулинарен фестивал;
- материали за изработка на занаятчийски произведения като част от програмата по време на фестивала;
Моля, конкретизирайте разходите за всяка от горепосочените дейности допустимо перо ли са по настоящата схема. Благодарим ви за информацията.
С уважение, Николова

1. Разходи за хонорари на изпълнители в културните прояви не са допустими за финансиране по схемата.
2. Допустими са разходи за закупуване на материали и сценични костюми, пряко свързани и необходими за провеждане на иновативното културно събитие в зависимост от типа събитие. Допустими са също така разходи за наем на зала, озвучителна/осветителна техника, охрана на събитието, в зависимост от спецификата на събитието.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница