Услуга 14 биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстратиДата15.07.2017
Размер336.15 Kb.
ТипЗакон


УСЛУГА 14
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

/ Услугата се предоставя от НСРЗ /


І. Наименование на административната услуга.

БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ.


ІІ. Правно основание.

Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.24.

Наредба № 36 от 18 август 2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
ІІІ. Характеристика.
1. Цел: На пазара да се предлагат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които са регистрирани в Националната служба за растителна защита въз основа на положителни резултати от биологично изпитване за ефективност и безвредност за хората, животните и околната среда и при предписаните от производителя условия за употреба.
2. Предмет: Биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

На биологично изпитване за ефективност подлежат само нови торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

На регистрация подлежат всички торове, които не притежават маркировката „ЕС ТОР”.
3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

"Тор" е материал, главната функция на който е снабдяването на растенията с хранителни вещества.

"Минерални торове" са торове, в които обявените хранителни елементи са във вид на неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или химичен процес.

"ЕС ТОР" е маркировка, която се поставя от производителя на продукта и гарантира, че минералният тор отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете.

"Органични торове" са въглеродсъдържащи продукти главно от растителен и/или животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията.

"Подобрители на почвата (мелиоранти)" са материали, които се прибавят към почвите, главната функция на които е подобряване на физическите и/или химическите свойства и/или на биологическата активност на почвите.

"Биологично активни вещества" са растежни вещества, образуващи се в малки количества в самите растения и/или продукти на химичен синтез, които стимулират или потискат протичането на физиологичните процеси, обуславящи растежа и развитието на растенията и не съдържат хранителни елементи.

"Хранителни субстрати" са продукти, чието използване осигурява рохкава среда на растенията, укрепващи абсорбиращите им органи и осигуряващи необходимите за растежа и развитието им хранителни вещества.
ІV. Процедура по извършване на административната услуга.
1. Компетентни органи:

Биологичното изпитване се извършва от Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ) и/или се възлага чрез договор от Национална служба за растителна защита (НСРЗ) на научни институти и аграрни университети и се контролират от НСРЗ. Биологичната ефективност на продуктите се оценява от комисия, назначена със заповед на генералния директор на НСРЗ. Комисията изготвя протокол за биологичната ефективност на продуктите.

Предложението за регистрация на торове се изготвя от експертна комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и продоволствието.

Удостоверението за регистрация се издава от министъра на земеделието и продоволствието или упълномощено от него лице.


2. Заявител/задължено лице:

Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон – производители, вносители или дистрибутори на торове. Чуждестранните производители подават заявлението си чрез упълномощен свой представител, регистриран по Търговския закон.


3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт.
Необходими документи

За биологично изпитване:

1. Заявление за биологично изпитване за ефективност по образец.

2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и продоволствието.

3. Мостри, необходими за извършване на опитите.


За регистрация:

1. Заявление за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни субстрати по образец (на хартиен и магнитен носител);

2. Административно досие на продукта – набор от документи, изброени в заявлението за регистрация;

3. Техническо досие на продукта – набор от документи, изброени в заявлението за регистрация;

4. Решение за съдебна регистрация по Търговския закон;

5. Удостоверение за актуално състояние на регистрацията;

6. Копие от удостоверение за данъчна регистрация;

7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа - в случаите на представителство;

8. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и продоволствието.

4. Вътрешен ход на процедурата:

1. Заявлението за биологично изпитване за ефективност се подава в НСРЗ в срок до 31 януари на текущата година.

Мострите се доставят от заявителя в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол и до местата за изпитване до 1 март - за продуктите, които ще се използват през вегетационния период на текущата година, и до 30 юни - за тези, които ще се прилагат в извънвегетационния период. Мострите се предават с предавателно-приемателен протокол.

Количеството на мострата се определя от НСРЗ в зависимост от естеството на продукта, нормата на прилагане, броя на повторенията и броя на местата за изпитване. Срокът на изпитването за ефективност е най-малко 3 години.

Биологичната ефективност на изпитваните продукти се оценява от комисия, назначена със заповед на генералния директор на НСРЗ. Комисията изготвя протокол за биологична ефективност на продукта, който се утвърждава в срок до 30 ноември на текущата година от генералният директор на НСРЗ.

В десетдневен срок след утвърждаване на протокола на заявителя се издава удостоверение за биологична ефективност.


2. Заявлението за регистрация на торове се подава в НСРЗ на хартиен и магнитен носител.

В едномесечен срок от подаване на заявлението НСРЗ извършва проверка на пълнотата на подадените документи.

При констатирани непълноти в документите НСРЗ уведомява писмено заявителя, който в едномесечен срок от уведомлението е длъжен да отстрани нередностите.

В случай, че заявителят не отстрани нередностите в посочения срок, представените документи му се връщат.

Когато документите са оценени като пълни, на вносителя се издава входящ номер за регистрация на продукта.

Продуктите, показали положителни резултати при изпитването и придружени от необходимите документи, се предоставят на експертна комисия за становище.

В едномесечен срок от заседанието си експертната комисия прави предложение до министъра на земеделието и продоволствието да:

1. регистрира продукта или групата продукти;

2. откаже да регистрира продукта или групата продукти.

Отказът за регистрация се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от издаване на заповедта.

Заповедта за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси:

За изпитване за ефективност и за регистрация на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и продоволствието:

1. За изпитване за ефективност на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати за първата година от изпитването се събира такса в размер 3600 лв. За всяка следваща година таксата е в размер 3100 лв.

2. За получаване на регистрация на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати се събира такса в размер 2900 лв.


6. Резултат от процедурата:
Права и задължения на адресатите:

Производителите или вносителите на торове са длъжни да информират Националната служба за растителна защита за появата на нови факти за ефекта от действието на продуктите, свързани с тяхната безвредност за хората, животните или околната среда.

Заявителите за регистрация на продуктите са длъжни да уведомяват писмено министъра на земеделието и продоволствието за всяка промяна на данните, посочени в заявлението за регистрация, веднага след настъпването им.

Физически и юридически лица, търгуващи с торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, са длъжни при поискване от НСРЗ да представят данни за продадените количества в активно вещество.Срок за валидност:

Регистрацията на продуктите е валидна за срок 10 години, считано от датата на издаване на удостоверението.Основания и ред за заличаване на регистрацията:

Регистрацията се заличава при поява на нов ефект или когато в процеса на употреба се установи, че продуктът вече не отговаря на условията за безвредност за хората, животните или околната среда.


V. Образци и формуляри.

1. Заявление за биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
2. Заявление за получаване на регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Заявленията могат да бъдат изтеглени и от интернет страницата на НСРЗ: http://www.nsrz.government.bg


ЗАЯВЛЕНИЕЗа биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати


Попълва се от Администрацията

Дата на приемане:……………………

Входящ №: ……………………………

От ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

/име на фирмата-заявител, адрес, телефон за контакти/
В плана за биологично изпитване на НСРЗ към МЗП за ............... година да бъде включен продукта ……………………………………………………………………………..

…………......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Прилагам необходимата техническа информация за продукта, Таксата за изпитване на продукта в размер на ....................... лева, съгласно тарифата на НСРЗ се внася от …….…………………………………………...……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Необходима техническа информация, характеризираща продукта
1. Име и адрес на производителя, телефон за контакти ………………………….

…………………………………………………………………………………………


2. Търговско наименование и търговска марка на продукта ……………………

……………………………………………………………………………………….


3. Химичен състав на продукта ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
4. Агрегатно състояние на продукта ………………………………………………
5. Микробиологичен състав и титър за бактериалните торове ……………………

…………………………………………………………………………………………


6. Почвени различия и култури, за които се препоръчва …………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
7. Препоръчителни норми на декар ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


8. Срок за внасяне и фаза на развитие на културата …………………………………

……………………………………………………………………………………………


9. Начин на употреба ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


10. Последействие на продукта ………………………….години.
11. Условия за съхранение и манипулиране …………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
12. Техническа спецификация …………………………………………………………
13. Методи за анализ (посочват се номерата на използваните ISO, EN методи или се предоставя метода на производителя) .............................................................................

...............................................................................................................................................


Дата:...................................... Подпис :................................

Печат на фирмата

З А Я В Л Е Н И ЕЗа получаване на регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати


Попълва се от Администрацията

Дата на приемане:……………………

Входящ №:……………………………


1. Идентифициране на заявителя

Име и адрес на фирмата, телефон и факс: …..................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
БУЛСТАТ на фирмата заявител

Име, презиме и фамилия на лицето, пускащо продукта на пазара: ..............................

...............................................................................................................................................


Име, презиме и фамилия на служителя, който отговаря за заявлението: ...............................................................................................................................................


2. Идентифициране на производителя


Име и адрес на фирмата, телефон и факс: ......................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

БУЛСТАТ на фирмата производител


Име, презиме и фамилия на ръководителя на фирмата: ................................................

..............................................................................................................................................
3. Производство
3.1. Търговско наименование на продукта:

3.2. Вид производство:  лабораторно  пробна серия  промишлена серия;

3.3. Производствен капацитет:………………тона или ……………..кг;

3.4. Произведени количества за една година:……….............тона;…………..кг.

3.5. Суровини:

Вид*

Наименование


Количество за производство на 100 кг/литра

Географски произход на добиване и производство


  • Видът на суровината може да бъде: хранително вещество, разредител, разтворител, свързващо вещество, комплексиращо вещество, консервант, емулгатор, антиизпарител, антипяна, оцветител…

  • Водата да се разглежда като разредител и/или като разтворител.

3.6. Производствена технология

Описание: ……………………………………………...……………………………………….

…………………………………………………………………………..…………….…………

……………………………………..……………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………....

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

№ на патента:
4. Готов продукт

4.1. Съставки в 100 кг/литра готов продукт
Вид

Наименование и химическа формула

Количество в кг
Всичко = 100 кг.

4.2 Физични и физико-химични характеристики:


Физично състояние: твърдо; суспензия; разтвор; газ; гел; каша;

Намокримост:  да;  не

Гранулиране чрез:  стриване;  кристализиране;  агрегиране;

 уплътняване;  капсуловане.


Гранулометричeн състав:


Размер на гранулите (микрони)

% в готовия продукт
Обемна маса (200С), разтвор, суспензия кг/дм3 …… разтворимост във вода г/л 200С ………


Статична якост /сm ……………
Температура на кристализиране…............С0 рН……………….

Обменен капацитет mEq на 100 г............……….


Капацитет за задържане на вода при pF1……….

Капацитет за задържане на вода при pF3…………


Капацитет за задържане на въздух при pF1……………

Капацитет за задържане на въздух при pF3……………


Сухо вещество % …………

Неорганично вещество % ………..

Органично вещество % ………….
4.3. Хранителни вещества - % в продукта


Общ азот

Амонячен азот

Нитратен азот

Органичен азот

Амиден азот

Цианамиден азот

Азот от органичен синтез

Азот, разтворим при 1000С

Азот, разтворим при 200С

Р2О5 общ (разтворим в

Неорганични киселини)Р2О5 разтворим в 2% лимонена киселина

Р2О5 водоразтворимР2О5 разтворим в алкален амониев цитрат

Р2О5 разтворим в 2% мравчена киселина

Р205 разтворим в неутрален амониев цитрат

К2О общ

К2О водоразтворим

MgO общ

MgO водоразтворим

СаО общ

СаО водоразтворим

Na2O общ

Na2O водоразтворим

Cl Хлор

SO3 общ

SO3 водоразтворим

Елементарна сяра S

Карбонатна разтворимост СаСО3

Неутрализираща сила
В общ бор

(В) водоразтворим

Сu обща

Сu водоразтворима

(Со) общ кобалт

(Со) водоразтворим кобалт

(Fe) общо

(Fe) водоразтворимо

(Mn) общ

(Mn) водоразтворим

(Мо) общ

(Мо) водоразтворим

(Zn) общ

(Zn) водоразтворим

(С) органичен


4.4. Елементи следи - проценти в готовия продукт

(As) Арсен

(Cd) Кадмий

(Cr) Хром

(Ni) Никел

(Hg) Живак

(Pb) Олово

(Se) Селен


Формите на химическите елементи са изразени в:

N, P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, Na2O, B, Co, Cu, Fe, M, Mo, Zn, As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se.

4.5. Биологични и/или биохимични характеристики

Наличие на живи организми:  не да:

1.  водорасли; 2.  гъби 3.  бактерии 4.  вируси 5.  други


Клас………………………….. Чистота……………....................

Род, вид, биовариетет . . . . . …………. Активност………………...........

Щам………………................................. Съхранение…………………....
5. Очакван ефект:
6. Култури, дози, начин на употреба

6.1. Начин на внасяне

 повърхностно  локално  пръскане  поливане разпрашаване

 дражиране  впръскване  капково напояване  течащ разтвор

 чрез размесване на почвата  други
6.2. Внасяне в :

 почва  хранителна среда  семена  растение- лист

 растение- плод  растение- дървесина  растение- корен (хранителен разтвор)
6.3. Препоръчвани култури

Култура


Доза

кг/дка


Третирания

брой годишноРазход на работен р-р /дка

Концентрация при пръскане

Срок на внасяне

Мин

Макс

Мин

Макс

Мин

Макс

%мин

%макс

6.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие за повече от 50% от растенията в момента на внасянето, в порядъка, посочен на таблица 6.3.

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………......

......................................................................................................................................................


7. Специални предпазни мерки

Възможни смесвания:………………........................................................................

Смесвания, които не се препоръчват:………………….........................................

Климатични условия, които които не се препоръчват:…………….....................

Почвени условия, които които не се препоръчват …………………....................

Внасянето е забранено при следните култури:…………………...........................


8. Предпазни мерки при манипулация

Съхранение:……........................................................................................................

Транспорт:…….........................................................................................................

Пожар:…….................................................................................................................

Мерки в случай на злополука с хора:………….....................................................

Мерки в случай на непредвидено разпръскване:……..........................................

Възможност за дезактивиране:……….....................................................................
9. Рискови фрази……………………………………..............................................
Прилагам:

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..
Дата, подпис (пълно изписване на имената)

.....................................................................................................................................


СПЕЦИАЛНА СТРАНИЦА

ИНОКУЛАТ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ
Биологични и/или биохимични характеристики
1. Естество на живите организми: 1  водорасли 2  гъби 3  бактерии

4  вируси 5  други

Клас: ……………

Чистота: …………..

Род, вид, биовариетет: ……

Щам: …..


Чистота: …….

Активност: ……

Съхранение: …………
2. Преброяване:  само един щам  смес от няколко щама
3. Произход:  колекция  изолиран  от генетически манипулирани
4. Начин на идентифициране:  серум  профил ДНК  друг
5. Очакван ефект
6. Култури, дози, начин на употреба
6.1.Вид на продукта, носител:  флуид  прах  микрогранули  други

начин на внасяне:  повърхностно  локално

средство за внасяне:  пръскане  прашене  семена
6.2. Внасяне в:  почва  хранителна среда  семена

 растение- корен  растение -листа


6.3. Препоръчвани култури

Култура


Грама инокулат/ количество семена за 1 декар

Брой организми/ декар

Брой внасяния годишно

Срок на внасяне

Мин

Макс

Мин

Макс

Мин

Макс6.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие при повече от 50% от растенията в момента на внасянето, по реда, посочен на таблица 6.3

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Специални предпазни мерки

Възможни смеси:……..............................................................................................

Смеси, които не се препоръчват: ............................................................................

Климатични условия, които не се препоръчват: ..................................................

Почвени условия, които не се препоръчват: ..........................................................
8. Микробиологична характеристика

Вид

Резултат

Вид

Резултат

Аеробни мезофилни микроорганизми (в г)
Златисти стафилококи

(в грам)

Фекални колиформи (в г)
Яйца от нематоди (в25 г)
Салмонела (бр/25 грама)
Clostridium perfringens

(бр/25 грама)9. Физико-химична характеристика

Парно налягане (Ра)


Повърхностно налягане (N/m при 200С)
Разтворимост във вода (г/л при 200С)
Коефициент на разделяне
Липоразтворимост (г/л при 200С)
Точка на топене

Разтворител
РазтворителПримеси - % и произход…………………..Брой изомери и съответните им %…………………
10. Токсикологични данни


Токсичност

Вид

Щам

Носител

Метод

Резултат

Орална
Кожна
Инхалиране
Кожа (раздразнение)
Кожа (чувствителност)
Очи
Риби
Водни бълхи
Птици

11. Поведение в почвата


Естество на теста

Метод

Резултати

ПодвижностУстойчивост
12. Предпазни мерки при манипулация

Съхранение:……........................................................................................................

Транспорт:……..........................................................................................................

Пожар:…….................................................................................................................

Мерки в случай на злополука с хора:………….....................................................

Мерки в случай на непредвидено разпръскване:……..........................................

Възможност за дезактивиране:………....................................................................
13. Рискови фрази……………………………………...........................................

Дата, подпис (пълно изписване на имената)

.....................................................................................................................................

АДМИНИСТРАТИВНО ДОСИЕ1. Информационна карта за продукта или продуктите

Посочват се означенията, които заявителят поставя върху етикетите.

В случаите, когато продуктите са химични вещества и препарати, или съдържат химични вещества, означенията трябва да отговарят и на изискванията на чл. 7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ. бр. 10 от 2000 г., изм. бр. 91 от 2002, изм. бр. 86 и 114 от 2003 г)

2. Документи за потвърждение

2.1. Предоставянето на тези документи трябва да гарантира прозрачност по цялата верига - от доставянето на необходимите суровини за производството на продукта до неговата продажба. Това включва:

2.1.1. Когато заявителят е различен от производителя:

Потвърждение за доставка, издадена от производителя;

2.2. Когато заявителят посочва, че дадена или дадени суровини се предоставят със специални гаранции (поради техния произход или начин на добиване):


      1. Потвърждение за доставка, издадена от производителя на суровината;

      2. Потвърждение за доставка, издадена от производителя на продукта.

3. Тези потвърждения се позовават на информацията от техническата спецификация, от информационния лист за безопасност или от санитарните сертификати, които се прикрепват към тях, когато продуктът или продуктите са били вече предмет на регистрация, или на официално разрешение за продажба в страна, членка на ЕС.

4. Документът, надлежно заверен от компетентните органи на страната, в която се произвежда продуктът и удостоверяващ, че продуктът е регистриран или официално разрешен за използване в тази страна като хранително вещество или хранителен субстрат, трябва да съдържа пълния състав на продукта или на продуктите, всички условия за използване и всички ограничения за приложение, предписани в регистрацията или в разрешението както и датата, на която изтича разрешението или регистрацията.

5. Когато продукт или група продукти са регистрирани в България, заявителят за регистрация на нов продукт представя документ, който доказва, че характеристиките му са идентични с характеристиките на регистрирания продукт или група продукти.

5.1. Документът се придружава от нотариално заверена декларация от лицето, получило регистрация за даден продукт или група продукти, че дава съгласие за използване на представената от него информация в новото заявление.


ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ

Техническото досие трябва да съдържа следната информация :  1. Информация, отнасяща се до здравето на хората, околната среда и безопасността на труда;

Когато продуктите са химични вещества и препарати или съдържат химични вещества, изброените документи трябва да съответстват на изискванията, определени със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

1.1. Техническа спецификация.

1.2. Информационен лист за безопасност- в оригинал и на български език.

1.3. Проект на етикет.

1.4. Изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория

1.5. Посочват се химичните или биологични вещества, които могат да имат отражение върху здравето на хората, животните и върху околната среда. Да се предоставят всички данни, които доказват, че продукта или продуктите нямат неблагоприятно въздействие върху човека, животните или околната среда в препоръчваните условия на употреба.2. Агрономическа информация

2.1.Основен и допълнителен ефект.

2.1.1. Да се направи описание на основния ефект, който се получава при използването на продукта или на продуктите при препоръчваните условия на употреба, като се посочва активното вещество, на което се дължи този ефект.

2.1.2. Да се обясни механизма на усвояване на хранителните елементи от растението и как продуктът допринася за подобряване на почвата или на хранителната среда.

2.1.3. Допълнителният ефект също трябва да бъде идентифициран, характеризиран и обяснен. Да се даде научно обяснение за действието на продукта.
2.2. Начин на употреба на продукта или продуктите.
2.2.1. Да се представят всички необходими указания за правилното използване на продукта или продуктите.

2.2.2. Да се направи описание на условията, при които трябва да се използва този продукт, съгласно изискванията за добра земеделска практика.


2.3. Когато е проведено изпитване за доказване ефективността на продукта или продуктите, да се представят:

2.3.1. информация, от която да се вижда ефективността на продукта или продуктите при препоръчваните условия на използване;

2.3.2. протоколи от проведените експерименти за доказване на основния ефект, съдържащ подробните резултати за получените добиви и/или качество на културите, статистическата доказаност на резултатите от проведените опити;

2.3.3. резултати от извършените анализи, особено на почвата и на растенията, както и основната агрономическа информация.

2.3.4. Когато резултатите от опита са публикувани, да се приложи едно фотокопие от направената публикация.
3. Информация, отнасяща се до аналитичните методи и резултатите
3.1. Доклад за извършените анализи на продукта или продуктите.

3.1.1. Да се представят резултатите от различните анализи, извършени през последните 6 месеца в акредитирана лаборатория.

3.1.2. Когато заявлението е подадено за група продукти, докладите от проведените анализи трябва да дават възможност за преценка на характеристиките на всички продукти от тази група.
3.2. Заявителят за регистрация предоставя на лабораторията, която ще извърши анализите, една представителна проба от продукта или от продуктите във вида, в който те ще се продават.
3.3. Представените доклади за извършените анализи трябва да позволяват да се направи пълна характеристика на продукта или продуктите.

3.3.1. Означава се съдържанието на сухо вещество, на хранителни елементи

(N, P2O5, K2O, CaO, MgO, Na2O, SO3, Cl, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn с техните различни форми и достъпност за растенията, в зависимост от естеството на продукта) и на съпътстващите елементите (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se и др.).

3.3.2. Представеният доклад от анализите трябва да се придружава от описание на метода за вземане на пробите, които са изпратени за анализ в лабораторията.

3.4. В зависимост от естеството на продукта, се добавя и следната информация :

3.4.1. съдържанието на органично вещество и на органичен азот, съотношението въглерод/азот и резултатите от направения микробиологичен анализ (особено по отношение на аеробни микроорганизми при 300С- ентерококи, Escherichia coli, Clostridium perfringens, салмонела, Staphyloccocus eureus, дрожди и плесени с потвърждение за Aspergillus, яйца , ларви и цисти от нематоди), при продукти, които съдържат органични съставки от животински и/или растителен произход;

3.4.2. резултатите от анализите на елементите или на по-специалните съединения, които се използват по време на производството, и особено на някои нежелателни вещества и химични и/или биологични агенти, посочени в точка 1.5. на настоящето приложение.

3.4.3. Докладите от анализите трябва да съдържат информация за всеки елемент или съставка, които заявителят желае да посочи върху етикета, съгласно информационната карта от административното досие (приложение 4, точка 1).


3.5. Аналитични методи.

3.5.1. Използваните аналитични методи трябва да бъдат методи, които са стандартизирани като БДС/ЕN, БДС/ ISO или вътрешно-лабораторни валидирани методи.

3.5.2. Ако някои анализи са извършени по друг метод, например метод на производителя, този метод трябва да бъде точно описан, включително и метода за вземане на пробите.

3.5.3. Във всички случаи трябва да се посочат използваните аналитични методи, които се прилагат за анализ на елементите или на съставките, които заявителят желае да постави върху етикетите, съгласно информационната карта, предвидена в административното досие (приложение 4, точка 1 ).


4. Друга информация

Да се посочи всяка друга полезна информация, която не се покрива от информацията от предходните точки. Тази точка трябва да бъде попълнена и с възможно най-изчерпателна библиографска справка.


5. Продукти, които са регистрирани

5.1. Във всички случаи трябва да се направи пълен анализ на продуктите, съгласно точка 3.

5.2. За продукти, за които е направена регистрация или е издадено официално разрешение за продажба в страна членка на Европейския съюз, се представя легализиран превод на досието, образувано за получаването на регистрация или разрешение. При необходимост точка 4 трябва да се допълни с информация, която позволява да се провери ефективността на продукта или продуктите и липсата на неблагоприятно въздействие върху човека, животните или околната среда в препоръчаните за използване условия.
5.3. Продукти, за които има регистрация в Република България:

За даден продукт или група продукти, които заявителят обявява за идентични на друг продукт или група продукти, за които е направена вече регистрация в България, не е необходимо да се представят документите от техническото досие, посочени в точки 1, 2 и 3, при условие, че са представени посочените в точки 2, 3, 4 или 5 от административното досие документи.

Каталог: nsrz -> files -> harta uslugi
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
files -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
harta uslugi -> Услуга №3 удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита
harta uslugi -> Услуга №4 удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница