Утвърдил: инж. Цветко цветков директор на сздпстраница1/4
Дата09.09.2016
Размер469.12 Kb.
  1   2   3   4


УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

ДИРЕКТОР НА СЗДП

ЗА
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
"Доставка на офис оборудване/офис техника за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП"

Реф. № 20160413QSpX6977561Враца, 2016 год.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Наименование на поръчката дадено от Възложителя: "Доставка на офис оборудване/офис техника за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП"
II. Обхват на поръчката. Поръчката включва:

1. Доставка:

Доставка на ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на офертата оборудване, за което има осигурена поддръжка. При доставката оборудването се инсталира от изпълнителя и се предава на възложителя във вид, готов за употреба. Доставката ще се извърши на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.
2. Услуги:

Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Поддръжката ще се извършва на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.


III. Количество:

Поръчката обхваща доставка и гаранционна поддръжка, необходими за СЗДП и териториалните му поделения, на: • 27 броя компютърни конфигурации,

 • 29 броя монитори,

 • 4 броя преносими компютри,

 • 16 броя лазерни принтери,

 • 3 броя сканиращи устройства,

 • 10 броя UPS,

 • 13 броя мултифункционални печатащи устройства А4 ADF,

 • 1 брой мултифункционално устройство + допълнителна касета с капацитет от минимум 2400 копия,

 • 1 брой мултифункционално цветно печатащо устройство А4 Wi-Fi,

 • 1 брой мултифункционално печатащо устройство А4 Wi-Fi,

 • 3 броя цифрови копирни машини А3 с DADF и включен тонер консуматив,

 • 1 брой шредер.


IV. Място за изпълнение:

Седалището на Възложителя – гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.


V. Срок на изпълнение

 • Доставка до 5 /пет/ работни дни от сключването на договора.

 • Срок за реакция при възникнал проблем – в първия работен ден, следващ деня на уведомяването от Възложителя.

 • Срок за отстраняване на възникналия проблем – до 5 /пет/ работни дни след реакцията на Изпълнителя.


VI. СТАНДАРТИ

Доставените компютърни конфигурации трябва да отговарят на действащите български и европейски стандарти и норми и да покриват изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда на Energy Star и EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Предлаганите монитори трябва да покриват изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда на Energy Star.


VII. НАЧИНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

Изпълнението на поръчката се извършва в договорените срокове в Седалището на Възложителя – гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3. Доставената техника се предава на възложителя инсталирана и готова за употреба. Същата се приема с приемо - предавателен протокол от упълномощени представители на страните по договора. В приемо - предавателния протокол трябва да бъде посочена датата на производство на техниката, датата на доставка.Няма да бъдат приети компютърни конфигурации, които не са придружени от оригинални инсталационни дискове на лицензирана Windows 7 PROFESSIONAL 64-bit или Windows 10 PROFESSIONAL 64-bit, с приложен стикер за лиценза.
VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на предлаганите стоки е не по-малък от 24 месеца от датата на приемо-предавателния протокол, който се оформя при доставката на стоките. За срока на гаранционната поддръжка, при възникнал извън гаранционен инцидент Изпълнителят трябва да организира за своя сметка оглед на състоянието на техниката и диагностика, издаването на констативен протокол от оторизиран сервиз за причините довели до инцидента, възможностите за отстраняването им, както и да направи предложение на цена за ремонта.


IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Изпълнителят да гарантира качеството на доставената техника. При установени отклонения и/или проявени дефекти на техниката при доставката, и/или по време на гаранционния срок да бъдат подменяни от Изпълнителя за негова сметка във възможно най-кратък срок. При установени отклонения и/или проявени дефекти по време на доставката - в рамките на 5 работни дни, а по време на гаранционния срок - не по-късно от 5 работни дни от датата на уведомлението.
2. Към офертата си Участниците трябва да представят:

 • Списък на сервизните центрове, съдържащ наименование на сервиза, точен адрес и телефон за връзка.

 • Разпечатка от електронната страница на производителя на английски или български език за конкретните модели, с технически характеристики, които потвърждават предложените стоки.


3. Участниците трябва да включат в офертата си доставка и гаранционно обслужване на цялото оборудване, предмет на настоящата процедура. Оферти за част от оборудването ще се считат за непълни и ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
X. ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Фабричната опаковка и транспорта на стоките до седалището на Възложителя са задължение на Участника. Опаковката трябва да предпазва стоките от повреди и външни въздействия по време на транспортиране.


XI. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

  1. Доставеното оборудване да е ново, оригинално, неупотребявано в производство към момента на подаване на офертата, за което има осигурена поддръжка.

2. Предлагания модел оборудване да е видим на електронната страница на производителя. Да се даде линк в техническото предложение към електронната страница на производителя на английски или български език за конкретните модели, с технически характеристики, които потвърждават предложените, както и да се представи разпечатка на тях.

3. Доставените компютърни конфигурации трябва да отговарят на действащите български и европейски стандарти и норми и да покриват изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда на Energy Star и EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Предлаганите монитори трябва да покриват изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда на Energy Star.

XII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:

1. Цената на доставката и гаранционната поддръжка е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката до посоченото от Възложителя място и с гаранционната поддръжка от Изпълнителя, съгласно представената ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Цената на доставката и гаранционната поддръжка е определена в лева без включен ДДС.

3. Възложителят заплаща на Изпълнителя цялата сума в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис).4. За доставената офис техника на всяко териториално поделение и на ЦУ на СЗДП се издава отделна фактура и отделен приемо-предавателен протокол.

5. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

6. Всяко ТП ДГС/ДЛС заплаща сумата по издадената му фактура в срок до 10 (десет) работни дни след издаването ѝ.

7. При подписване на договора с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще му предостави данни за направената заявка от всяко ТП ДГС/ДЛС с цел издаване на отделни фактури съобразно заявката.


XIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА.

Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“.


XIV. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:

Срокът на валидност на офертата да е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.


XV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Данни (свободен текст) за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2). Към техническото предложение се прилагат:


 • Списък на сервизните центрове, съдържащ наименование на сервиза, точен адрес и телефон за връзка.

 • Разпечатка от електронната страница на производителя на английски или български език за конкретните модели, с технически характеристики, които потвърждават предложените стоки.

3. Ценово предложение (Приложение № 3);

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение №1);

5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3, Деловодството на „Северозападно държавно предприятие“ ДП.

Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

ДО „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП

бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3, гр. Враца 3000

За участие в процедура по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:

"Доставка на офис оборудване/офис техника за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП"

Пълно наименование на участника…………………………..………………..

Пълен адрес за кореспонденция ………………………..…………...…………..

Лице за контакт, телефон, електронен адрес………………………………..
XVІ. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 22.04.2016г., 16.00 часа.
XI. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25.04.2016г. от 10.00 часа, Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.
XVІII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 66 000.00 лв. без ДДС (Шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС.

Прогнозната стойност на първоначалното количество офис техника съгласно Техническата спецификация, е в размер до 50 000.00 лв. без ДДС (Петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Ценови предложения, надхвърлящи прогнозната стойност от 50 000.00 лв. без ДДС за първоначалното количество офис техника съгласно Техническата спецификация, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Възложителят си запазва правото и може до 31.12.2016г. да заявява към Изпълнителя офис техника, извън техническата спецификация по настоящата процедура, в случай че ценовата оферта за изпълнение на доставката и гаранционната поддръжка е за цена под максималната прогнозна стойност на поръчката – за сумата до 66 000.00 лв. без ДДС.
XІX. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – Образец на оферта;

Приложение №2 - Образец на Техническо предложение;

Приложение №3 - Образец на Ценово предложение;

Приложение №4 – Проект на договор;

Приложение №5 - Техническа спецификация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница