Влияние на геопатогенните зони върху детското развитие Effects of geopathogenic zones on child developmentДата24.10.2018
Размер87.07 Kb.

Влияние на геопатогенните зони върху детското развитие

Effects of geopathogenic zones on child development

Доц. д-р Кр. Станева, доц. д-р Ем. Маринов, МД,

СУ „Св. Кл. Охридски”

Увод


Доказаното влияние на геопатогенните въздействия върху организма и детското развитие е сериозна предпоставка за провеждане на проучвания в тази област с оглед намаляване и отстраняване на причините, които все по-често се коментират при работа с деца с обучителни трудности.

Влиянието на геопатологичните фактори върху човешкото здраве е занимавало редица изследователи от древността до наши дни. Минавайки през развитието на човешкото познание в тази област неизбежно се обръщаме към древнокитайските проучвания в тази област. Те датират от времето на император Куанг Ю (2205-2197 г. пр. Хр.) , който споделял идеята за специално защитени от земните въздействия жилища. В по-късен етап Ченг Су (1332 г. след Хр.) разработва идеята, че наличните в земните пластове водни и рудни ресурси въздействат върху човешкия организъм. Той прави аналогия между вътрешния строеж и динамиката на Земята с този на човшкия индивид. Погледнато от позиция на съвременното познание всеки би се уверил в значимостта на неговата идея. Тя се превръща в многопластово учение за земната енергия, посоката на движение на вътрешните сили на планетата, за произхода на магнитното, електричното и геотермалното полета и връзката им със здравето на човека.


Съвременното познание за същността и генезиса на процесите, които протичат в земната вътрешност са намерили отражение върху доразвиване на древната китайска идея. През 30-те години на миналия век се въвежда терминът „геопатия и геопатичен стрес”, чийто смисъл се свежда до оценяване на вибрационното поле на Земята, как се отразява върху биовибрационния режим на човека и влиянието му върху имунната система. Последват продължителни и многобемни изследвания върху генезиса на канцерогенните заболявания и наличието на геопатогенни зони в изследваните области. За периода 1929 г. до 1950 г. се натрупва значителен емпирчен материал в подкрепа на тясната връзка между геопатогенните явления и заболяваемостта на населението. Немските учени Вюрст и Щенгле (1)

доказват пряка връзка между алфа- и гама- радиацията, свързана с наличие на подземни води и метални руди с изменения в ДНК и свързаните с това генетични заболявания. Те очертават връзка между някои канцерогенни заболявания и наличие на геопатогенни зони и влошени еко характеристики на средата.

През 1989 г. Бергсман изследва 985 човека във Виена, като ги подлага на геопатогенно въздействие за период от десет минути (Begsmann, 1990). Резултатите са впечатляващи- в 98% от изследваната единица са установени завишени серумни нива на серотонина, цинка и калция, както и промени в биологичните функции в организма. Това недвусмислено показва, че геобиологичните проучвания дават богата информация за поведенито на човешкия организъм в стресови състояния, предизвикани от променени стойности на физичните характеристики на Земята. И биха могли успешно да се използват за превенция на редица заболявания.

Основните принципи на геопатологичните проучвания се свеждат до изучаване на електричното поле, геомагнитното поле и зоните със завишена радиация. За оценяване наличието на патогенни зони се използва специализирано оборудване, насочено към анализ на заобикалящата ни среда и конкретно към жилищното пространство или работното място.

Същност на геопатогенния стрес (ГС)

Геопатогенният стрес възниква в резултат от лъченията, свързани с естествената радиация, електромагнитното поле на Земята, подземните минерални находища и води, и с наличието на геотектонски активни зони. Към естествените земни източници е необходимо да се прибави и влиянието на антропогенното електромагнитно поле. Съвкупността от γ-, α- и Ŕ- лъчи, ултравиолетовите, ултрачервени, радио вълните и тези от видимия спектър оформят геопатогенния източник за въздействие върху човешкия организъм.Фиг.1 Планетарен енергиен модел по Becker- Hagens, 1983

Планетарната енергийна система се формира под влияние на елктрическото и магнитното поле, светлината, цветът, топлинната енергия, звуковите вълни и материята, която притежава уникално биоенергийно поле. Енергийната мрежа , която опасва земното кълбо може да се опише като правилен многостен с хексагонална икосиедрична форма (Bird, 1975). В зоните на пресичане на отделните стени, изграждащи многостена се наблюдават енергийни активни центрове. Това е използвано при развитие на идеята „Гея” за същността на Земята - самоорганизиращ се организъм ( Lovelock, 1979).


Top of Form

влияния


влияното

влияната


влияно

влияният


influences►Кликнете за алтернативни преводи

Преместете с клавиша „Shift“, за да пренаредите.

Прочит на латиница

Механизъм на въздействие на ГС върху организма


Измерими физиологични ефекти на геопатогенния стрес върху човешкия организъм са изменение на електрическата полярност на клетъчната мембрана, промени в белтъчните молекули, разрушаване на водната молекула, промени в мезенхима, в стойностите на рН и хормоналния баланс.

Геопатогенният стрес въздейства върху имунната система, като намалява нейната ефективност при борбата с инфекциите. В момент на покой биоенергията се насочва към органите, които страдат от геопатогенните лъчи и се получава преразпределение на общия енергиен баланс в организма, което го прави уязвим.

Според изследователите, геопатогоенният стрес може да провокира поведенчески проблеми при децата, хиперактивност и дефицит на вниманието (Bachler, 1970). Установена е пряка връзка между ГС и следните медицински проблеми: депресия, безсъние, лесна уморяемост, главоболие, повишена чувствителност, общо раздразнение, неврологични болести и заболявания свързани с кръвотворните органи.

Редица изследвания в продължение на 40 години в САЩ и Канада откриват връзка между канцерогенни и неврологични заболявания в зряла възраст, които са провокирани от геопатогенно влияние върху индивида в неговата детска възраст. Изследователски екип от Dulwich Health Society, USA, е изследвал група от 25 000 човека с различни заболявания, които са били натоварени от геопатогенни въздействия от околната среда. Резултатите от проучването дават следната информация:

-При 100% от изследваните паценти има вторични прояви на различни ракови заболявания., като 95% от тях са били в зони с ГС за продължителен период
- 95% от децата, са хиперактивни, имат обучителни затруднения или трудно се контролират;
- 80% от роди родителите /или настойници/, малтретират децата си;
- 80% от разводите са свързани със семейства, живеещи в зони с повишени геопатогенни лъчения.
- 80% от двойките, които не могат да имат деца са натоварени геопатогенно /ако не е свързано с физиологични причини/.
- 80% от жените, направили спонтанен аборт са свързани с геопатогенни зони;
- 80% от смъртността при бебетата, е предизвикана от синдрома н на внезапната детска смъртност S.I.D.S ;
-70% от хората са с поствирусна умора;

- 70% от хората са алергични към храна или напитки. Проучванията им отразяват и връзка между заболявания на ОДА и ГС.

Следвайки термографичните изследвания на пациенти, страдащи от болки в раменната област са установени признаци на геопатогенни лъчения в зоните за отдих и на работните им места, което дава основание да се търси корелация между наличието на ГС и заболяванията на ОДА.

 На термографични снимки ясно се различава страдащият пациент (сн.А) от здравия (сн. Б). В червен цвят е допълнително внесеното електромагнитно поле от околната среда (по Dulwich Health Society, UK).

 Снимка А Снимка БКласически симптоми на геострес при децата

Геопатогенният стрес предизвиква при децата безсънни нощи, чувство на безпокойство, лесна уморяемост, когнитивни увреждания, дефицит на внимание, обучителни трудности, хиперактивност, обща напрегнатост, симптом на студените крайници, главоболие, нежелание за работа/игра в екип, несигурност в поведението, скърцане със зъби, неконтролируеми реакции, мускулни крампи, проблеми с паметта. Често наблюдавани са случаи на безпричинно плачене, когато детето е в покой, нощно напикаване, алергии и астма, множествена склероза, туберкулоза, менингит, СПИН, ревматизъм, сърдечни проблеми, депресия и други нервни състояния.

Кати Бахлер (австрийски педагог) провежда експеримент с 3000 ученици от 14 страни, които са определени като хиперактивни, проблемни деца и с обучителни трудности. Резултатът от това проучване установява връзка между поведението на учениците, честите им отсъствия от учебни занимания и проявите на геопатогенно въздействие в училището.

Top of Form

Често обсъждана причина за възникване на посочените здравословни проблеми е нарушение в дейността на мозъка по време на нощен покой (Cherry, 2003). Ежедневно за да функционира пълноценно организмът е необходимо да се обновяват около 500 000 000 клетки, като този процес (митоза) се ръководи от главния мозък . Но в състояние на геопатогенно натоварване процесът се нарушава и клетките не се разделят (не настъпва обновяване), тъй като електросигналите от мозъка към тях са приглушени от допълнителното влияние на земното лъчение. Като се добави атропогенното електромагнитно поле, причинено от кухненские електроуреди, WiFi, LCD, клетъчни телефони (Cherry, 2002|), електропроводници от електропреносната мрежа, радиотранслационни точки, усилвателни антени и т.н., става ясно, че детският организъм страда. Той не може да се възстанови и развитието му се направлява от влиянието на геопатогенните лъчи. Една от основните функции на мозъка, е свързана с производството на мощния антиоксидант мелатонин от хипофизата. Максималните количества се продуцират през нощта, но ако организмът наистина пълноценно почива. В противен случай до клетките се доставят недостатъчни количества от него и детският организъм не може да се защитава ефективно от инфекции и развитие на туморни образувания (Gray, J.A., 1982,). Под особено внимание е ДНК , тъй като то осъществява връзката между космическата и земната енергия. Честотата на допустимия праг за биологичната единица, при която тя работи спокойно е 7,83 Hz /Шуманова честота/,(Shuman, 1952, 1954). Всички стойности, които са по-високи или по-ниски са рискови за детския организъм, като директно геопатогенните лъчи атакуват информационния модел- ДНК (König, 1979). Отключват се генетични заболявания и настъпват изменения във физиологичното функциониране на организма. Детският организъм става предразположен към миалгичен енцефаломиелит със сериозна симптоматика, която лишава индивида от качество на живот- тежка мускулна болка, световъртеж, свръхчувствителност към светлина и температурни колебания, главоболие, раздразнителност, неспособност за концетрация и т.н. Тези последици се обясняват с компрометирана имунна система, кръвотворни органи и тимусна жлеза.

Заключение

При работата с деца със СОП съществуват три основни проблема, от чието разрешаване зависи положителният резултат от обучението. Първият е физиологически, и той се определя от общото здравословно състояние на детето, вторият е свързан с емоционалното му състояние и мотивировката за напредък в заниманията, а третият е определен от качеството на околната среда. Средата, в която се развива детският организъм е от определящо значение за правилното му израстване и пълноценен начин на живот в зряла възраст. Анализирайки компонентите на ооколната среда, геопатологичният стрес с многослойното си влияние върху организма, се явява липсващата връзка между детско здраве и качество на околната среда.

Литература:

Bachler, K. 1987. Noxious Earth Energies and their influence on human beings.

Begsmann, O., 1990. "Working Party for Research into Pathogenic Sites)., Wien.

Bird, Cr., 1975. "Planetary Grid", New Age Journal N5, pp. 36-41.

Bird, Cr., 2002. Energy Suppression. An Invisible Galaxy of Inventions. Auckland Institute of Technology Press, Auckland, New Zealand,


Cherry, N.J., 2002, Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity, Natural Hazards 26(3), p 279-331

Cherry, N.J. 2003, Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronised by the Schumann Resonance signal, Medical Hypotheses 60(60):843-4

Gray, J.A., 1982, The Neuropsychology of Anxiety: An Enquiry into the Functions of the Septo-Hippocampal System. Clarendon Press.

König, H.L, 1979. Bioinformation - Electrophysical Aspects. In:


Electromagnetic Bioinformation,. Popp, F.A., Becker,G.,
König, H.L.Peschka,W.,(eds.) Urban und Schwarzenberg
p.25.

Lovelock, James , (1979). Gaia - A new look at life on Earth. Oxford Univ. Pr.


Schumann, W., O., 1952. Ueber die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphaerenhuelle umgeben ist, Z.Naturforsch. 7a, 149.

Schumann W.O. , 1954. König, H. Ueber die Beobachtung von Atmospherics bei geringsten Frequenzen, Naturwissenscha ften, 41, 183.(1) www.med-grenzfragen.at

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница