Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен държавно ловно стопанство „граматиково”- тпстраница1/6
Дата30.11.2018
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – гр. СЛИВЕН
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - „ГРАМАТИКОВО”- ТП
8166 с.Граматиково; тел.: 05958/2230; факс: 05958/2231
e-mail:ddsgramatikovo@mail.bg; dlsgramatikovo@uidp-sliven.com

http://dlsgramatikovo.uidp-sliven.com/


УТВЪРЖДАВАМ, п/заличено, чл.2 ЗЗЛД

ДИРЕКТОР ТП „ДЛС Граматиково ”

/ инж. Г. Костадинов /

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
по реда на чл. 15 ÷ 24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ЗА :

ОБЕКТИ 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „ДАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА: 28. 03. 2018год.от 10:00часа

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация:инж. Димитър Цанев, на длъжност зам.директор в ТП „ДЛС Граматиково ” – тел. 0887517506
СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Копие от Заповедта за откриване на конкурса;

 2. Обект, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове на обекта и други документи, описващи възлаганите дейности;

 3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите;

 4. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса:

 5. Образец на офертата;

 6. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;

 7. Проект на договор;

 8. Други условия


Тръжна цена на документацията : 20/двадесет/лв.без ДДС

с. Граматиково, март, 2018год.

УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

в обекти от 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, на територията на ТП” ДЛС Граматиково ”


І. ОБЕКТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС: Изпълнението на дейности в горските територии, съгласно чл.10 , ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти- добив на дървесина в държавни горски територии;

  1. ДЕЙНОСТИ: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823

  1. Прогнозно количество дървесина, единични цени и обща стойност на обектите е както следва:
обект 1814, под.289 г,289 мгрупи сортименти

количества

сеч/изв

товар

пътища

общо

разходим3

лв/м3

лв/м3

лв., общо

лв/м3

лв

общо

854,00

22,11

0,00

 

22,11

18878,00

ШИРОКОЛИСТНИ

854,00

22,11

0,00

 

22,11

18878,00

трупи за бичене над 30 см дб

65,00

25,00

 

 

25,00

1625,00

трупи за бичене над 30 см цр

66,00

25,00

 

 

25,00

1650,00

трупи за бичене над 18 см дб

30,00

25,00

 

 

25,00

750,00

трупи за бичене над 18 см цр

25

25,00

 

 

25,00

625,00

трупи за фурнир

8

26,00

 

 

26,00

208,00

трупи за траверси

8

26,00

 

 

26,00

208,00

технологична дървесина от средна дб

1

21,00

 

 

21,00

21,00

технологична дървесина от средна цр

1

21,00

 

 

21,00

21,00

технологична дървесина от дребна дб

14

21,00

 

 

21,00

294,00

технологична дървесина от дребна цр

9

21,00

 

 

21,00

189,00

ОЗМ дб

37

23,00

 

 

23,00

851,00

ОЗМ цр

23

23,00

 

 

23,00

529,00

дърва за горене дб

222

21,00

 

 

21,00

4662,00

дърва за горене цр

140

21,00

 

 

21,00

2940,00

дърва за горене бк

 

21,00

 

 

21,00

0,00

дърва за горене гбр

14

21,00

 

 

21,00

294,00

технологична дървесина от дърва дб

111

21,00

 

 

21,00

2331,00

технологична дървесина от дърва цр

70

21,00

 

 

21,00

1470,00

технологична дървесина от дърва бк

 

21,00

 

 

21,00

0,00

технологична дървесина от дърва гбр

10

21,00

 

 

21,00

210,00

Обща ст-ст на обекта /без ДДС/:

18878,00
обект 1815, под.297 агрупи сортименти

количества

сеч/изв

товар

пътища

общо

разходим3

лв/м3

лв/м3

лв., общо

лв/м3

лв

общо

637,00

21,81

0,00

 

21,81

13891,00

ШИРОКОЛИСТНИ

637,00

21,81

0,00

 

21,81

13891,00

трупи за бичене над 30 см дб

31,00

25,00

 

 

25,00

775,00

трупи за бичене над 30 см цр

28,00

25,00

 

 

25,00

700,00

трупи за бичене над 18 см дб

11,00

25,00

 

 

25,00

275,00

трупи за бичене над 18 см цр

16

25,00

 

 

25,00

400,00

трупи за фурнир

4

26,00

 

 

26,00

104,00

трупи за траверси

4

26,00

 

 

26,00

104,00

технологична дървесина от средна дб

 

21,00

 

 

21,00

0,00

технологична дървесина от средна цр

1

21,00

 

 

21,00

21,00

технологична дървесина от дребна дб

9

21,00

 

 

21,00

189,00

технологична дървесина от дребна цр

9

21,00

 

 

21,00

189,00

технологична дървесина от дребна бк

 

 

 

 

 

 

ОЗМ дб

37

23,00

 

 

23,00

851,00

ОЗМ цр

28

23,00

 

 

23,00

644,00

дърва за горене дб

149

21,00

 

 

21,00

3129,00

дърва за горене цр

165

21,00

 

 

21,00

3465,00

дърва за горене бк

 

21,00

 

 

21,00

0,00

дърва за горене гбр

 

21,00

 

 

21,00

0,00

технологична дървесина от дърва дб

63

21,00

 

 

21,00

1323,00

технологична дървесина от дърва цр

82

21,00

 

 

21,00

1722,00

технологична дървесина от дърва бк

 

21,00

 

 

21,00

0,00

технологична дървесина от дърва гбр

 

21,00

 

 

21,00

0,00

Обща ст-ст на обекта /без ДДС/:

13891,00
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница