Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен държавно ловно стопанство „граматиково”- тпДата25.10.2018
Размер111.88 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – гр. СЛИВЕН
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - „ГРАМАТИКОВО”- ТП
8166 с.Граматиково; тел.: 05958/2230; факс: 05958/2231
e-mail:ddsgramatikovo@mail.bg; dlsgramatikovo@uidp-sliven.com

http://dlsgramatikovo.uidp-sliven.com/

Вх.№ ПО-00-54/14. 09. 2017год.

УТВЪРДИЛ:

заличено, чл.2 ЗЗЛД/инж. Г. КОСТАДИНОВ-директор/
Д О К Л А Д
На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със заповед№ РД 10-178/01. 09. 2017год. на Директора на ТП ДЛС – Граматиково” за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково” , открита с решение № РД 10-134/18. 07. 2017, № на импортиран документ-796538, публикуван в регистъра на агенцията за обществени поръчки

Описание на работния процес:

На 01. 09. 2017 г. от 10:00 часа, комисия в състав:


Председател:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено, чл.2 ЗЗЛД-зам.директор

ЧЛЕНОВЕ:


  • заличено, чл.2 ЗЗЛД-счетоводител;

  • заличено, чл.2 ЗЗЛД-юрисконсулт

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:


проведе публично заседание на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателя на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

След запознаване с регистъра на получените оферти, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.На заседанието на комисията не присъстваха участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
В посочения в документацията срок са постъпили следните оферти:


  1. вх. № ПО-00-46/29.08.2017 г., постъпила в 14:03 часа от „Мост Енерджи“ АД;

  2. вх. № ПО-00-47/31. 08. 2017г., постъпила в 11:55часа от „Енерджи маркет”АД

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване.


1. Участникът „Мост Енерджи“ АД, ЕИК: 201325372, представлявано от Тони Латева Тенева в качеството ѝ на изпълнителен директор, е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, която членовете на комисията подписаха преди отварянето й с което удостовериха, че опаковката е неотворена и с ненарушена цялост, съдържащи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, който не се отвори на днешното заседание на комисията.


2.Участникът „Енерджи маркет“ АД, ЕИК: 201325372, представлявано от Христо Евгениев Енуцев в качеството му на изпълнителен директор, е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, която членовете на комисията подписаха преди отварянето й с което удостовериха, че опаковката е неотворена и с ненарушена цялост, съдържащи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”, който не се отвори на днешното заседание на комисията.


След извършването на тези действия председателят на комисията закри откритото заседание в 10:25 часа.

Комисията продължи от 10:30 часа дейността си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:
Участникът Мост Енерджи“ АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържащи документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и посочени в документацията за участие както следва:

1.

Опис на приложените към офертата документи - Приложение № 1

да

2.

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Приложение №2

да

3.

Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение №4

да

4.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -Приложение №5

Да

5.

техническо предложение - Приложение №6

да

6.

Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда усл на труд- Приложение №7

да

7.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата - Приложение №8

да

8.

Отделен плик Ценово предложение – Приложение № 10

да

9.

Проект на договор и декларация за приемане клаузите на договора - Приложение № 11

да

10.

Декларация, за срока 12 месеца – свободен текст

да

11.

Документ за наличие на рамков договор с ЕВН за електроразпределителната мрежа

да

След разглеждането им комисията установи, че участникът „Мост Енерджи“ АД, е представил всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и в съответствие с критериите за подбор и допуска кандидата до отваряне на ценовото му предложение в ден и час обявени в профила на купувача.


Участникът Енерджи маркет“ АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържащи документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и посочени в документацията за участие както следва:

1.

Опис на приложените към офертата документи - Приложение № 1

да

2.

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Приложение №2

да

3.

Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение №4

да

4.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -Приложение №5

Да

5.

техническо предложение - Приложение №6

да

6.

Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда усл на труд- Приложение №7

да

7.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата - Приложение №8

да

8.

Отделен плик Ценово предложение – Приложение № 10

да

9.

Проект на договор и декларация за приемане клаузите на договора - Приложение № 11

да

10.

Декларация, за срока 12 месеца – свободен текст

да

11.

Документ за наличие на рамков договор с ЕВН за електроразпределителната мрежа

да

След разглеждането им комисията установи, че участникът „Енерджи маркет“ АД е представил всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и в съответствие с критериите за подбор и допуска кандидата до отваряне на ценовото му предложение в ден и час обявени в профила на купувача.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП денят, часът и мястото за отваряне на ценовото предложение комисията обяви в профила на купувача чрез публикуване на съобщение с № ПО-00-50/05.09.2017 г.

Комисията приключи своята работа в 10:55 часа на 01.09.2017 г.


На основание чл. 42, ал.2, т.4 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП протоколът от първото заседание на комисията беше публикуван на профила на купувача и се изпрати до участниците.

Всички решения са взети единодушно от всички членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки изразено особено мнение.


Отварянето на ценовото предложение се извърши на 13. 09. 2017г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДЛС – Граматиково”, с. Граматиково, община Малко Търново, като отварянето на ценовото предложение бе извършено публично с право да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На основание № РД 10-178/01. 09. 2017год. на Директора на ТП ДЛС – Граматиково” комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Цанев-зам.директор

ЧЛЕНОВЕ:


  • Марияна Янева-счетоводител;

  • Мария Томова-юрисконсулт

се събра в административната сграда на ТП „ДЛС – Граматиково” на открито заседание за отваряне на ценовите предложения, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри” от офертите на участниците.

За датата, часът и мястото на заседанието на комисията участниците бяха уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на купувача с изх. № изх. № ПО-00-50/05.09.2017 г. На днешното открито заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

След подписване на декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията пристъпиха към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на участника „Мост Енерджи“ АД.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на участника „Мост Енерджи“ АД и обяви представеното ценово предложение, както следва:

Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“,


предлагана цена за изпълнение на поръчката - 90,00 /деветдесет/ лева без ДДС за 1 МWh, за целия период на договора – една година.

Предлагани минути за отчет на измервателното усторйство – 1 минута.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на участника „Енерджи маркет“ АД и обяви представеното ценово предложение, както следва:

Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“,


предлагана цена за изпълнение на поръчката - 98,30 /деветдесет и осем лева и 30ст./ лева без ДДС за 1 МWh, за целия период на договора – една година.

Предлагани минути за отчет на измервателното усторйство –20 секунди.

Комисията пристъпи към оценка и класиране по методика „икономически най-изгодна оферта” по посочените в Обявлението и документацията за участие критерии.
Показател - К

Тежест в комплексната оценка в %

Кандидати точки

„Мост Енерджи“ АД

Енерджи маркет

К1=(Кmin/Kn)х60

Където: Кmin- най ниската предложена цена „ел. енергия“ за MWh;Kn- цена предложена от конкретния участник.

60%

60.00

54.93т.

К2=(Kn/Кmin40
Където: Кminнай-малко митути за отчет Kn- предложени минути конкретния участник

40%

13.33т.

40.00т.

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на офертите:К= х.К1+х.К2

Където:


К- комплексна оценка

К1, К2- оценки по съответните показатели по-горе

х- коефициент за тежест на съответните показатели в комплексната оценка
На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане и оценяване на офертите на допуснатите участници, комисията направи класиране, съгласно посочения в документацията критерии „икономически най-изгодна оферта” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО.

К Л А С И Р А Н Е:
На Първо място класира участника „Енерджи маркет”АД, ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.” Георг Вашингтон”№41, представлявано от Христо Евгениев Януцев в качеството му на изпълнителен директор при предложена цена за доставка на ел.енергия: 98.30лв.без ДДС за 1mwh и предложени минути за отчет на измервателното устройство 20(двадесет)секунди или 0.3333минути;
На второ място класира участника „Мост Енерджи“ АД, ЕИК 201325372, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 118, представлявано от Тони Латева Тенева, в качеството ѝ на изпълнителен директор при предложена цена за изпълнение на поръчката - 90,00 /деветдесет/ лева без ДДС за 1 МWh и предложени минути за отчет на измервателното усторйство – 1 минута.
На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП Протокол № 02 е публикуван в профила на купувача.

Всички решения в протокол са взети единодушно от всички членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки изразено особено мнение. Заседанието на комисията приключи в 10:45 часа на 13. 09. 2017г..


След отварянето, разглеждането и оценката на получените оферти и извършеното класиране предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с посочения предмет с класирания на първо място участник :

„Енерджи маркет”АД, ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.” Георг Вашингтон”№41, представлявано от Христо Евгениев Януцев в качеството му на изпълнителен директор с предлагана цена за изпълнение на поръчката:98.30лв.без ДДС за 1mwh и предложени минути за отчет на измервателното устройство 20(двадесет)секунди или 0.3333минути.

На основание чл. 42, ал.2, т.4 от ЗОП настоящият доклад да бъде публикуван в профила на купувача.

На основание чл.42, ал.7 от ЗОП, с публикуването на настоящия доклад на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.

Настоящият доклад е съставен на основание чл.60, ал. 1 от ППЗОП на 12. 09. 2017 г. и съдържа следните приложения:

1. Протокол № 01 от 01. 09. 2017г.

2. Протокол № 02 от 13. 09. 2017г., изготвени в хода на работата на комисията.Докладът се подписа от всички членове на комисията без особено мнение и се предаде на Възложителя заедно със цялата документация по процедурата за вземане на решение по чл. 108 от ЗОП за определяне на Изпълнител по договора за обществената поръчка с посочения предмет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено, чл.2 ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ:

  • заличено, чл.2 ЗЗЛД

  • заличено, чл.2 ЗЗЛД

Каталог: files -> document
document -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
document -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
document -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
document -> На 14 февруари съвпадат три празника
document -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
document -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
document -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница