За план Информация за възложителяДата28.02.2017
Размер100.23 Kb.


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за план


1. Информация за възложителя:
От Николай Димитров-Кмет на община Несебър

Гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10

2. Обща информация за предложените план, програма и проект:

„ПУП-ПП за улична мрежа по ЗРП – КЗ между Морски санаториум и гр.Св.Влас-юг, кадастрален район –масив 3 и 4, землище гр. Свети Влас, Община Несебър”.


а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;

Решение № 355 на общински съвет-гр.Несебърб) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта: Към осъществяването на инвестиционния проект ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация и осигуряване на необходимото финансиране. Предвиден е срок за осъществяване на основните строителни дейности 8 месеца, като програмата за дейностите ще бъде направена на по-късен етап в работното проектиране.
в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:

Територията, предмет на разработката е общински, с площ 75.555 дка. Разглежданата разработка е с териториален обхват - малка територия.г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:

Желанието на възложителя да реализира инвестиционно намерение в имотите- ПУП-ПП за улична мрежа по ЗРП – КЗ между Морски санаториум и гр.Св.Влас-юг, кадастрален район –масив 3 и 4, землище гр. Свети Влас, Община Несебър.д) Срокове и етапи на изготвянето на плана и програмата:

Етапите за изготвянето на проекта са определени от ЗУТ.

Елементите на транспортната техническа инфраструктура се изграждат въз основа на предвижданията на специализираните устройствени схеми, общите и подробните устройствени планове, обвързано със структурата на територията.
Обектите се изграждат по общия ред от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

е) Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Няма необходимост от изграждане на такава3. Орган, отговорен за одобряването и орган по прилагането на плана, програмата и проекта:

Община Несебър4. Друга информация по преценка на възложителя:
Обща рекапитулация на площите, подлежащи на промяна предназначението в землището на гр.Свети Влас за улична мрежа по ЗРП-КЗ между Санаториума и гр.Свети Влас-юг:

От земеделска територия:

За селскостопански, горски, ведомствен път-62.566 дка

За второстепенна улица-7.945 дка

Лозе-1.866 дка

Дере-1.698 дка

Изоставена орна нива-1.480 дка

Общо 75.555 дка

Конкретните имоти са следните:

11538.3.123, местност Юрта-под пътя

11538.3.124, местност Юрта-под пътя

11538.4.65, местност Юрта-под пътя

11538.3.134, местност Юрта-под пътя

11538.3.129, местност Юрта-под пътя

11538.3.128, местност Юрта-под пътя

11538.3.127, местност Юрта-под пътя

11538.3.126, местност Юрта-под пътя

11538.3.125, местност Юрта-под пътя

11538.3.132, местност Юрта-под пътя

11538.3.138, местност Юрта-под пътя

11538.3.151, местност Юрта-под пътя

11538.4.108, местност Юрта-под пътя

11538.4.80, местност Юрта-под пътя

11538.4.66, местност Юрта-под пътя

11538.4.67, местност Юрта-под пътя

11538.4.69, местност Юрта-под пътя

Разработваната територия е разположена извън 2 км обхват от защитени територии по смисъла на ЗЗТ и извън защитена зона. Най-близко разположена е защитена зона „Емине”.

„Емине“ заема най-източните части на Стара планина от село Паницово на запад до нос Емине на изток с обща площ 23013.185 дка и включва морски пространства с площ 176.538 кв. км.. На север се простира додолината на река Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково,като обхваща и северната част на Бураския залив. При нос Емине брегът представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни тревни съобщества от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poabulbosa/ и др. На места по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка /Paliurus spina-christi/, както и вторични гори от дъб /Quercusspp./ (Бондев, 1991). Планинската част е покрита предимно с широколистни гори. В равнинната част преобадават селскостопанските земи, с отделни части от

естествена растителност и малки влажни зони. 26% от площта на зоната е заета от плитките води на северната част на Бургаския залив. На територията на ЗЗ „Емине” са установени 218 вида птици, от които 60 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 96 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 8 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 29 вида, в SPEC3 - 59 вида. В защитената зона намират подходящи местообитания 79 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 73 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. През ЗЗ „Емине” преминава прелетния път Via Pontica и има международно значение като

типично „място с тесен фронт на миграция” за прелитащите над нея пеликани,щъркели и грабливи птици. Мигриращите птици се концентрират да преминават Стара планина именно в най-източната и част, поради факта че е сравнително най-ниската и лесна за преминаване преграда. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския залив. Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене и нощуване. Равнинните части южно от планинските склонове се използват от нощувалите и прелитащите мигранти за набиране на височина. Значителни количества бели щъркели и пеликани прелитат и над акваторията, пресичайки Бургаския залив. Крайбрежните скали и акваторията на ЗЗ

„Емине” са едни от малкото в България, където постоянно се среща

средиземноморския буревестник /Puffinus yelkouan/. ЗЗ „Емине” е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, горската

чучулига /Lullula arborea/, полубеловратата мухоловка /Ficedula semitorquata/,

средния пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, синявицата /Coracias garrulus/,

малкия креслив орел /Aquila pomarina/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/,черногърбото каменарче /Oenanthe pleshanka/, речната рибарка /Sterna hirundo/ и белочелата рибарка /Sterna albifrons/. През зимата в крайбрежните морски води се концентрират значими количества черногуши гмуркачи /Gavia arctica/, кафявоглави потапници /Aythya ferina/ и други водолюбиви птици.

Видове предмет на опазване в ЗЗ „Емине” BG0002043

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици:Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Черногуш гмуркач (Gavia arctica)

Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan)

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Червена чапла (Ardea purpurea)

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

Орел рибар (Pandion haliaetus)

Осояд (Pernis apivorus)

Черна каня (Milvus migrans)

Червена каня (Milvus milvus)

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Полски блатар (Circus cyaneus)

Степен блатар (Circus macrourus)

Ливаден блатар (Circus pygargus)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Голям креслив орел (Aquila clanga)

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Малък орел (Hieraaetus pennatus)

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Царски орел (Aquila heliaca)

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Сoкол скитник (Falco peregrinus)

Ловен сокол (Falco cherrug)

Сив жерав (Grus grus)

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Kокилобегач (Himantopus himantopus)

Турилик (Burhinus oedicnemus)

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Малък горски водобегач (Tringa glareola)

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus)

Малка чайка (Larus minutus)

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)

Каспийска рибарка (Sterna caspia)

Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Белочела рибарка (Sterna albifrons)

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)

Черна рибарка (Chlidonias niger)

Бухал (Bubo bubo)

Кoзодой (Caprimulgus europaeus)

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Синявица (Coracias garrulus)

Сив кълвач (Picus canus)

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra)

Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla)

Горска чучулига (Lullula arborea)

Полска бъбрица (Anthus campestris)

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Черночела сврачка (Lanius minor)

Белочела сврачка (Lanius nubicus)

Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka)

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Градинска овесарка (Emberiza hortulana);Видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Среден морелетник (Stercorarius parasiticus)

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)

Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis)

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

Сива чапла (Ardea cinerea)

Ням лебед (Cygnus olor)

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Фиш (Anas penelope)

Зимно бърне (Anas crecca)

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

Шилоопашата патица (Anas acuta)

Лятно бърне (Anas querquedula)

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

Kачулата потапница (Aythya fuligula)

Планинска потапница (Aythya marila)

Обикновена гага (Somateria mollissima)

Звънарка (Bucephala clangula)

Среден нирец (Mergus serrator)

Голям нирец (Mergus merganser)

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Северен мишелов (Buteo lagopus)

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus)

Сoкол орко (Falco subbuteo)

Вoден дърдавец (Rallus aquaticus)

Зеленоножка (Gallinula chloropus)

Лиска (Fulica atra)

Стридояд (Haematopus ostralegus)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

Речна чайка (Larus ridibundus)

Чайка буревестница (Larus canus)

Mалка черногърба чайка (Larus fuscus)

Жълтокрака чайка (Larus cachinnans)

Пчелояд (Merops apiaster)

Цели и режим на опазване на ЗЗ „Емине” BG0002043

Съгласно тази заповед защитената зона се обявява с цел:

1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно

състояние;

2. възстановяване на местообитания на видове птици по т.2, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.В границите на защитената зона се забранява:

1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета), при ползването на земеделските земи като такива;

2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;

3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

4. изграждането на съоръжения за производство на електроенергия

посредством силата на вятъра, с изключение на тези, за които към датата на

публикуване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура пореда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от

Закона за биологичното разнообразие;

5. косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август;

6. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

7. извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или

промяна на водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на воднитеекосистеми и местообитания.

8. В имотите от землищата на гр. Обзор и с. Емона с включени в т.8 от

заповедта номера се забранява:

8.1. допускането и извършването на жилищно, курортно и вилно

строителство, до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или неговоизменение, с изключение на тези имоти, за които към 18.08.2006 г. Има стартирала процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на

околната среда;

8.2. промяната на естествения характер на речните корита извън

границите на населените места, с изключение на дейности, свързани с

превантивна защита или оперативна защита при бедствени ситуации;

8.3. провеждането на офроуд състезания.__

Приложение:


  1. Документ за платена такса, съгласно чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

  2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част А от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1Характеристика на плана, програмата и проекта относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.

2.2 Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.

2.3 План-извлечения за ползване на гори.

2.4 Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.  1. Уведомление на електронен носител

Дата:......................... Уведомител:...................................../подпис/
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница