Заповед № рд-323 за определяне класификация на отпадъците по смисъла на зоввоосстраница1/2
Дата20.11.2017
Размер403.78 Kb.
  1   2

ЗАПОВЕД № РД-323 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗОВВООС

ЗАПОВЕД № РД-323 от 10.08.1998 г. за определяне класификация на отпадъците по смисъла на ЗОВВООС


Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 120 от 16.10.1998 г.
На основание чл. 23, ал. 2 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда:

1. Определям класификацията на отпадъците по смисъла на § 1, т. 1 ЗОВВООС:

1.1. съгласно списък в приложение № 1;

1.2. като опасни се считат:

1.2.1. посочените в приложение № 1, отбелязани със знак "*" и "**", когато тези отпадъци притежават едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 2, или

1.2.2. посочените в Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

2. Отпадъците ще се считат при всички случаи опасни, ако могат да бъдат съотнесени, към който и да било от случаите, изброени в т. 1.2.

3. Свойствата, посочени в приложение № 2, се установяват съгласно методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

4. Отпадъците, за които има съмнение, че притежават свойствата, посочени в приложение № 2, се считат за опасни до доказване на противното.

5. Притежателите на отпадъци по т. 4 подават молба до Министерството на околната среда и водите за класифициране на притежавания отпадък, като прилагат данни за произхода, технологията на получаване, данни от анализи и становище от Министерството на здравеопазването.

6. Органите по т. 5 могат да изискват допълнителна информация в писмена форма, необходима за вземане на решение.

7. Контролът по заповедта се възлага на органите на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на здравеопазването съгласно определените им функции и задачи.


Приложение № 1 към т. 1.1

Списък на отпадъците


Код на отпадъка

Наименование

01.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗКРИВАНЕТО И ДОБИВА НА ППБ

01.01.01 Отпадъци от разкриването и добива на ППБ, съдържащи метали**

01.01.02 Отпадъци от разкриването и добива на ППБ, съдържащи неметали

01.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЪРВИЧНАТА ПРЕРАБОТКА НА ППБ


   1. Отпадъци от първичната преработка на ППБ, съдържащи

метали**

01.02.02 Отпадъци от първичната преработка на ППБ, съдържащи

неметали

01.03.01 ОТПАДЪЦИ ОТ ФИЗИЧЕСКА И ХИМИЧЕСКА ПРЕРАБОТКА

НА ППБ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛИ

01.03.01 Отпадъци от обогатяването**

01.03.02 Едри и фини прахове

01.03.03 Червен шлам от производство на алуминий

01.03.99 Други неупоменати отпадъци


   1. ОТПАДЪЦИ ОТ ФИЗИЧЕСКА И ХИМИЧЕСКА ПРЕРАБОТКА НА ППБ, СЪДЪРЖАЩИ НЕМЕТАЛИ

01.04.01 Отпадъци от промиване и пречистване на ППБ

01.04.02 Отпадъци от баластра и скални материали

01.04.03 Отпадъци от пясък и глина

01.04.04 Отпадъци от преработка на калиев хлорид и каменна сол

01.04.05 Отпадъци от обработката на скалнооблицовъчни материали

01.04.06 Отпадъци от едри и ситни прахове

01.04.99 Други неупоменати отпадъци

01.05.00 ШЛАМОВЕ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ

01.05.01 Шламове и други отпадъци от сондажна дейност, съдържащи

масла**


01.05.02 Шламове и други отпадъци от сондажна дейност, съдържащи

бариев сулфат

01.05.03 Шламове и други отпадъци от сондажна дейност, съдържащи

хлориди


01.05.04 Шламове и други отпадъци от сондажна дейност с използване на

водна промивка

01.05.99 Други, неупоменати отпадъци

02.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАДИНАРСТВО, ЛОВУВАНЕ, РИБОЛОВ И РИБОВЪДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

02.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОСНОВНИ СУРОВИНИ

02.01.01 Утайки от измиване и почистване*

02.01.02 Отпадъци от животински тъкани

02.01.03 Отпадъци от растителни тъкани

02.01.04 Отпадъци от пластмаси (без опаковки)

02.01.05 Агрохимически отпадъци*

02.01.06 Животински изпражнения, урина и тор изсушени (включително

изсушена слама), разделно събирани и външно обработени

02.01.07 Отпадъци от горското стопанство

02.01.99 Други неупоменати отпадъци

02.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРИГОТВЯНЕ И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО,РИБА И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

02.02.01 Утайки от измиване и почистване

02.02.02 Отпадъци от животинска тъкан

02.02.03 Консумация и преработка на негодни материали

02.02.04 Утайки от отработени канални води

02.02.99 Други неупоменати отпадъци

02.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРИГОТВЯНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЪРНО, ХРАНИТЕЛНИ МАСЛА, КАКАО, КАФЕ И ТЮТЮН; ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИ

02.03.01 Утайка от измиване, пречистване, обелване, центрофугиране и

отделяне

02.03.02 Отпадъци от консерванти

02.03.03 Отпадъци от екстракция с разтворители**

02.03.04 Негодни за консумация и преработка материали

02.03.05 Утайки от отработени води

02.03.99 Други неупоменати отпадъци

02.04.00 ОТПАДЪК ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР

02.04.01 Пръст от измиване и почистване на захарно цвекло

02.04.02 Неспецифицирана утайка от калциев карбонат

02.04.03 Утайка от обработени канални води

02.04.99 ОТПАДЪК ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО

02.05.00 Други неупоменати отпадъци

02.05.01 Негодни за консумация и преработка материали

02.05.02 Утайка от отработени канални води

02.05.99 Други неупоменати отпадъци

02.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

02.06.01 Негодни за консумация и преработка материали

02.06.02 Отпадъци от консерванти

02.06.03 Утайка от отработени канални води

02.06.99 Други неупоменати отпадъци

02.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (БЕЗ КАФЕ,ЧАЙ И КАКАО)

02.07.01 Отпадъци от измиване, почистване и раздробяване на суровини

02.07.02 Отпадъци от дестилация на спиртни напитки

02.07.03 Отпадъци от химическа обработка

02.07.04 Негодни за консумация и преработка материали

02.07.05 Утайка от отработени канални води

02.07.99 Други неупоменати отпадъци

03.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИЯ, ВЕЛПАПЕ, ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ

03.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБРАБОТКА НА ДЪРВО И ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ

03.01.01 Отпадъци от корк и кора от дърво

03.01.02 Трици

03.01.03 Талаш, парчета, изрезки от дърво, талашитени плоскости и

фурнири

03.01.99 Други неупоменати отпадъци03.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСЕРВАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА

03.02.01 Органични консерванти за дървесина, несъдържащи халогенни

елементи*

03.02.02 Хлор-съдържащи органични консерванти за дървесина*

03.02.03 Метало-органични консерванти за дървесина*

03.02.04 Неорганични консерванти за дървесина*

03.02.99 Други неупоменати отпадъци

03.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03.03.01 Кора от дърво

03.03.02 Сулфитни утайки (от третирането на отпадъчна луга)**

03.03.03 Белилни утайки от хипохлоритни хлорни избелители**

03.03.04 Белилни утайки от други белилни процеси**

03.03.05 Утайки от рециклирането на дървен материал на хартия

03.03.06 Утайки от влакна и хартия

03.03.07 Отпадъци от рециклиране на стара хартия и картон

03.03.99 Други неупоменати отпадъци

04.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ

04.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

04.01.01 Кожени и месни отпадъци

04.01.02 Отпадъци от щавене на кожи**

04.01.03 Отпадъци от обезмасляване, без разтворители*

04.01.04 Хромни дъбилни разтвори**

04.01.05 Дъбилни разтвори без хром

04.01.06 Утайки със съдържание на хром**

04.01.07 Утайки, несъдържащи хром

04.01.08 Отпадъци, съдържащи хром, от обработена кожа**

04.01.09 Отпадъци от опъване и повърхностна обработка на кожи

04.01.99 Други неупоменати отпадъци

04.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

04.02.01 Отпадъци от неизползвани текстилни влакна и други естествени

влакна, предимно от растителен произход

04.02.02 Отпадъци от неизползвани текстилни влакна, предимно от

животински произход

04.02.03 Отпадъци от неизползвани текстилни влакна, предимно от

синтетичен произход

04.02.04 Отпадъци от необработени смесени отпадъци от текстилни

влакна от предене

04.02.05 Отпадъци от преработени текстилни влакна, предимно от

растителен произход

04.02.06 Отпадъци от преработени текстилни влакна, предимно от

животински произход

04.02.07 Отпадъци от преработени текстилни влакна, предимно от

синтетичен произход

04.02.08 Отпадъци от преработени смесени текстилни влакна

04.02.09 Отпадъци от смесени материали (импрегнирани текстили,

еластомери, пластомери)

04.02.10 Органични вещества от природни суровини

04.02.11 Халогенирани отпадъци от окончателна обработка*

04.02.12 Отпадъци от апретиране и от средства за апретиране,

несъдържащи халогенни елементи**

04.02.13 Бои и пигменти**

04.02.99 Други неупоменати отпадъци

05.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНАЦИЯ НА НЕФТА, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗЕМЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05.01.00 МАСЛЕНИ УТАЙКИ И ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

05.01.01 Утайки от третиране на отпадъци при нефтодобива

05.01.02 Утайки, получени при обезсоляването

05.01.03 Дънни утайки от резервоари*

05.01.04 Утайки от киселинно алкилиране*

05.01.05 Разливи от нефт*

05.01.06 Утайки, получени при работата на инсталациите и поддръжката

им**

05.01.07 Киселинен катран*05.01.08 Други катрани*

05.01.99 Други неупоменати отпадъци

05.02.00 УТАЙКИ, НЕСЪДЪРЖАЩИ МАСЛА И ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

05.02.01 Утайки от преработване на вода за парни котли

05.02.02 Отпадъци от охлаждащите колони

05.02.99 Други неупоменати отпадъци

05.03.00 УПОТРЕБЯВАНИ КАТАЛИЗАТОРИ

05.03.01 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали

05.03.02 Други употребени катализатори**

05.04.00 УПОТРЕБЕНИ ФИЛТЪРНИ ГЛИНИ

05.04.01 Употребена филтърна глина*

05.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗСЕРЯВАНЕ НА МАСЛО

05.05.01 Отпадъци, съдържащи сяра*

05.05.99 Други неупоменати отпадъци

05.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05.06.01 Киселинни катрани*

05.06.02 Асфалт

05.06.03 Други катрани*

05.06.04 Отпадъци от охлаждащи колони

05.06.99 Други неупоменати отпадъци

05.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗЕМЕН ГАЗ

05.07.01 Утайки, съдържащи живак*

05.07.02 Отпадъци, съдържащи сяра**

05.07.99 Други неупоменати отпадъци

05.08.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА СТАРО МАСЛО

05.08.01 Употребена филтърна глина*

05.08.02 Киселинни катрани*

05.08.03 Други катрани*

05.08.04 Отпадни води от регенерацията на масла*

05.08.99 Други неупоменати отпадъци

06.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

06.01.00 ОТПАДЪЧНИ КИСЕЛИ РАЗТВОРИ

06.01.01 Сярна киселина и сериста киселина*

06.01.02 Солна киселина*

06.01.03 Флуороводородна киселина*

06.01.04 Фосфорна и фосфориста киселина*

06.01.05 Азотна и азотиста киселина*

06.01.99 Други неупоменати отпадъци*

06.02.00 АЛКАЛНИ РАЗТВОРИ

06.02.01 Калциев хидроксид (варно мляко)*

06.02.02 Натриев карбонат*

06.02.03 Амоняк*

06.02.99 Други неупоменати отпадъци*

06.03.00 ОТПАДЪЧНИ СОЛИ И ТЕХНИ РАЗТВОРИ

06.03.01 Карбонати (изкл. 02.04.02 и 19.10.03)

06.03.02 Разтвори на соли, които съдържат сулфати, сулфити или

сулфиди**

06.03.03 Твърди соли, които съдържат сулфати, сулфити или сулфиди**

06.03.04 Разтвори на соли, съдържащи хлориди, флуориди и халогенни

елементи


06.03.05 Твърди соли, които съдържат хлориди, флуориди и други

06.03.06 Разтвори на соли, съдържащи фосфати и твърди соли

06.03.07 Фосфати и сродни твърди соли

06.03.08 Разтвори на соли, съдържащи нитрати и използвани съединения

06.03.09 Отпадъци, съдържащи нитриди (съединения на азота с метал)

06.03.10 Твърди соли, които съдържат амоний

06.03.11 Соли и разтвори, съдържащи цианиди*

06.03.12 Соли и разтвори, съдържащи органични вещества**

06.03.99 Други неупоменати отпадъци

06.04.00 МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ

06.04.01 Метални окиси

06.04.02 Метални соли (без изброените в 06.03.00)*

06.04.03 Отпадъци, съдържащи арсен*

06.04.04 Отпадъци, съдържащи живак*

06.04.05 Отпадъци, съдържащи тежки метали*

06.04.99 Други неупоменати отпадъци

06.05.00 УТАЙКИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ПРИ ДОБИВА

06.05.01 Утайки от третиране на отпадъци при добива

06.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЯРА И НЕЙНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕВРЪЩАНИЯ) И СЕРООЧИСТКАТА

06.06.01 Отпадъци, съдържащи сяра**

06.06.99 Други неупоменати отпадъци

06.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ

06.07.01 Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест*

06.07.02 Активен въглен от производството на хлор*

06.07.99 Други неупоменати отпадъци

06.08.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НA СИЛИЦИЙ И СИЛИЦИЕВИ СЪЕДИНЕНИЯ

06.08.01 Отпадъци от производството на силиций и силициеви съединения

06.09.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФАТИ

06.09.01 Фосфо-гипс

06.09.02 Шлака, съдържаща фосфорити

06.09.99 Други неупоменати отпадъци

06.10.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЗОТНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОРОВЕ

06.10.01 Отпадъци от производството на азот и торове

06.11.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕОРГАНИЧНИ ПИГМЕНТИ И ОЦВЕТИТЕЛИ

06.11.01 Гипс от производството на титанов диоксид

06.11.99 Други неупоменати отпадъци

06.12.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, УПОТРЕБА И РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КАТАЛИЗАТОРИ

06.12.01 Употребявани катализатори, съдържащи благородни метали

06.12.02 Други употребявани катализатори**

06.13.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ДРУГИ ПРОЦЕСИ В НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ

06.13.01 Неорганични пестициди, биоциди и вещества, предпазващи

дървесината*

06.13.02 Употребяван активен въглен (изкл. 06.07.02)*

06.13.03 Сажди

06.13.99 Други неупоменати отпадъци

07.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

07.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОСНОВНИЯ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ (ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТВЯНЕ, ТРЕТИРАНЕ И УПОТРЕБА)

07.01.01 Промивни води и матерни луги*

07.01.02 Утайки от технологично обезводняване

07.01.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.01.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.01.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.01.06 Други употребени катализатори**

07.01.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции

07.01.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.01.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.01.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти *

07.01.99 Други неупоменати отпадъци

07.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК И ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

07.02.01 Промивни води и матерни луги*

07.02.02 Утайки от технологично обезводняване

07.02.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.02.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.02.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.02.06 Други употребени катализатори**

07.02.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.02.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.02.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.02.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.02.99 Други неупоменати отпадъци

07.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ БАГРИЛА И ПИГМЕНТИ (ИЗКЛ. 06.11.00)

07.03.01 Промивни води и матерни луги*

07.03.02 Утайки от технологично обезводняване

07.03.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.03.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.03.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.03.06 Други употребени катализатори**

07.03.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.03.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.03.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.03.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.03.99 Други неупоменати отпадъци

07.04.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ (ИЗКЛ. 06.11.00)

07.04.01 Промивни води и матерни луги*

07.04.02 Утайки от технологично обезводняване

07.04.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.04.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.04.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.04.06 Други употребени катализатори**

07.04.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.04.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.04.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.04.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.04.99 Други неупоменати отпадъци

07.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

07.05.01 Промивни води и матерни луги*

07.05.02 Утайки от технологично обезводняване

07.05.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.05.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.05.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.05.06 Други употребени катализатори**

07.05.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.05.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.05.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.05.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.05.99 Други неупоменати отпадъци

07.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА МАЗНИНИ, СМАЗКИ, САПУНИ, ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ, ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ СРЕДСТВА И КОЗМЕТИКА

07.06.01 Промивни води и матерни луги*

07.06.02 Утайки от технологично обезводняване

07.06.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.06.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.06.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.06.06 Други употребени катализатори**

07.06.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.06.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.06.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.06.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.06.99 Други неупоменати отпадъци

07.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ФИНИ И ДРУГИ НЕУПОМЕНАТИ ХИМИКАЛИ

07.07.01 Промивни води и матерни луги*

07.07.02 Утайки от технологично обезводняване

07.07.03 Халоген-съдържащи органични разтворители, промивни течности

и матерни луги*

07.07.04 Други органични разтворители, промивни течности и матерни

луги*

07.07.05 Употребени катализатори, съдържащи благородни метали07.07.06 Други употребени катализатори**

07.07.07 Халогенирани остатъци от дестилация и химични реакции*

07.07.08 Други остатъци от дестилация и химични реакции*

07.07.09 Халогенирани утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.07.10 Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти*

07.07.99 Други неупоменати отпадъци

08.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, ЕМАЙЛИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА)

08.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖБА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА БОИ И ЛАКОВЕ

08.01.01 Отпадъчни бои и лакове, съдържащи халогенирани органични

разтворители*

08.01.02 Отпадъчни бои и лакове, несъдържащи халогенирани органични

разтворители*

08.01.03 Отпадъци от бои и лакове на водна основа

08.01.04 Прахообразни бои**

08.01.05 Втвърдени бои и лакове**

08.01.06 Утайки, получени при отстраняване на лакове и бои, съдържащи

халогенирани органични разтворители*

08.01.07 Утайки, получени при отстраняване на лакове и бои,

несъдържащи халогенирани органични разтворители*

08.01.08 Водни утайки, съдържащи бои или лакове

08.01.09 Отпадъци от отстраняването на бои или лакове (без 08.01.05 и

08.01.06)**

08.01.10 Водни суспензии, съдържащи бои или лакове**

08.01.99 Други неупоменати отпадъци

08.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ДРУГИ ПОКРИВНИ МАТЕРИАЛИ

08.02.01 Отпадъчни покривни прахове

08.02.02 Вода-съдържащи шламове, съдържащи керамични материали

08.02.03 Водни суспензии, съдържащи керамични материали

08.02.99 Други неупоменати отпадъци

08.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08.03.01 Отпадъчно печатарско мастило, съдържащо халогенирани

органични разтворители*

08.03.02 Старо печатарско мастило, несъдържащо халогенирани органични

разтворители*

08.03.03 Отпадъци от водни печатарски мастила

08.03.04 Сухи печатарски мастила**

08.03.05 Утайки от печатарски мастила, съдържащи халогенирани

органични разтворители*

08.03.06 Утайки от печатарски мастила, несъдържащи халогенирани

органични разтворители*

08.03.07 Водни утайки, съдържащи печатарски мастила**

08.03.08 Водни течни отпадъци, съдържащи разтворители

08.03.09 Употребявани тонери, включително и патроните за зареждане

08.03.99 Други неупоменати отпадъци

08.04.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРИГОТВЯНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ЛЕПИЛА И УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ ВОДИ)

08.04.01 Стари лепила и уплътняващи материали, които съдържат

халогенирани органични разтворители*

08.04.02 Стари лепила и уплътняващи материали, които не съдържат

халогенирани органични разтворители*

08.04.03 Отпадъци от лепила и уплътнители на водна основа

08.04.04 Втвърдени лепила и уплътнители

08.04.05 Лепила и уплътняващи материали, които съдържат халогенирани

органични разтворители*

08.04.06 Лепила и уплътняващи материали, несъдържащи халогенирани

органични разтворители*

08.04.07 Водни шламове, съдържащи лепила и уплътняващи материали**

08.04.08 Течни отпадъци, съдържащи лепила и уплътняващи материали**

08.04.99 Други неупоменати отпадъци

09.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ИНДУСТРИЯ

09.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ИНДУСТРИЯ

09.01.01 Проявители и активатори на водна основа*

09.01.02 Офсетов проявител на водна основа*

09.01.03 Проявител на основата на разтворители*

09.01.04 Фиксиращи разтвори*

09.01.05 Избелващи разтвори и фиксиращи разтвори*

09.01.06 Отпадъци, съдържащи сребро от технологична обработка на

фотографски отпадъци*

09.01.07 Филми и фотохартии, които съдържат сребро или сребърни

съединения

09.01.08 Филми и фотохартии, които не съдържат сребро или сребърни

съединения

09.01.09 Фотоапарати с батерии за еднократна употреба

09.01.10 Фотоапарати без батерии за еднократна употреба

09.01.99 Други, неупоменати отпадъци

10.00.00 НЕОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

10.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛОЦЕНТРАЛИ И ДРУГИ ПЕЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ИЗКЛ.19.00.00)

10.01.01 Пепел от пещи на парни котли

10.01.02 Пепел от горенето на въглища

10.01.03 Пепел от горене на торф

10.01.04 Пепел от горене на петрол*

10.01.05 Твърди отпадъци при сероочистка на газове на калциева основа

10.01.06 Други твърди отпадъци от пречистването на газове

10.01.07 Твърди отпадъци от обезсеряването на димни газове на

калциева основа

10.01.08 Други утайки от пречистването на газове

10.01.09 Сярна киселина*

10.01.10 Употребявани катализатори, например от отстраняване на

азотни окиси

10.01.11 Водни утайки от прочистването на котли

10.01.12 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.01.99 Други неупоменати отпадъци

10.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ

10.02.01 Отпадъци от преработката на шлака

10.02.02 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.02.03 Твърди отпадъци от пречистването на газ

10.02.04 Утайки от пречистването на газ

10.02.05 Други утайки

10.02.06 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.02.99 Други неупоменати отпадъци

10.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИЙ

10.03.01 Катрани и други въглерод-съдържащи отпадъци от

производството на аноди*

10.03.02 Отпадъци от аноди

10.03.03 Шлака*

10.03.04 Шлака от първо топене/бяла пепел*

10.03.05 Прах от алуминиев окис

10.03.06 Употребени ленти от въглерод и огнеупорни материали при

електролиза

10.03.07 Износена тиглова футеровка*

10.03.08 Солна шлака от второто топене*

10.03.09 Черна пепел*

10.03.10 Отпадъци от третирането на солни шлаки и черна пепел*

10.03.11 Фин прах от пречистването на пещни газове

10.03.12 Други частици и прах (вкл. от топкови мелници)

10.03.13 Твърди отпадъци от газоочистка

10.03.14 Утайки от пречистването на газ

10.03.99 Други неупоменати отпадъци

10.04.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОМЕТАЛУРГИЯТА НА ОЛОВОТО

10.04.01 Шлаки (първо и второ топене)*

10.04.02 Пепел и пяна (първо и второ топене)*

10.04.03 Калциев арсенат*

10.04.04 Фин прах от пречистването на пещни газове*

10.04.05 Други частици и прах*

10.04.06 Твърди отпадъци от газоочистката*

10.04.07 Утайки от пречистването на газ*

10.04.08 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.04.99 Други неупоменати отпадъци

10.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОМЕТАЛУРГИЯТА НА ЦИНКА

10.05.01 Шлака (първо и второ топене)*

10.05.02 Пепел и шлака (първо и второ топене)*

10.05.03 Фин прах от пречистването на пещни газове*

10.05.04 Други частици и прах

10.05.05 Твърди отпадъци от газоочистката**

10.05.06 Утайки от газоочистката**

10.05.07 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.05.99 Други неупоменати отпадъци

10.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОМЕТАЛУРГИЯТА НА МЕДТА

10.06.01 Шлака (първо и второ топене)

10.06.02 Пепел и шлака (първо и второ топене)

10.06.03 Фин прах от пречистването на пещни газове*

10.06.04 Други частици и прах

10.06.05 Отпадъци от електролитна рафинация*

10.06.06 Отпадъци от суха газоочистка*

10.06.07 Мокри отпадъци от газоочистката*

10.06.08 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.06.99 Други неупоменати отпадъци

10.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ДОБИВАНЕТО НА ЗЛАТО, СРЕБРО И ПЛАТИНА

10.07.01 Шлака (първо и второ топене)**

10.07.02 Пепел и шлака (първо и второ топене)

10.07.03 Твърди отпадъци от пречистването на газ

10.07.04 Други частици и прах

10.07.05 Утайки от пречистването на газ

10.07.06 Износена футеровка и огнеупорни материали

.07.99 Други неупоменати отпадъци

10.08.00 ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛУРГИЯТА НА ДРУГИ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

10.08.01 Шлака (първо и второ топене)**

10.08.02 Пепел и шлака (първо и второ топене)**

10.08.03 Фин прах**

10.08.04 Други частици и прах**

10.08.05 Твърди отпадъци от газоочистка**

10.08.06 Утайки от пречистването на газ**

10.08.07 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.08.99 Други неупоменати отпадъци

10.09.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА

10.09.01 Леярски форми и пясък с органични съединения след леенето

10.09.02 Леярски форми и пясък с органични съединения след леенето

10.09.03 Шлака от пещ

10.09.04 Прах от пещ

10.09.99 Други неупоменати отпадъци

10.10.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЕНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

10.10.01 Леярски сърцевини и пясък, съдържащи органични свързващи

вещества, преди леене

.10.02 Леярски сърцевини и пясък, съдържащи органични свързващи

вещества, след леене

10.10.03 Шлака (първо и второ топене)

10.10.04 Прах от пещи

10.10.99 Неупоменати отпадъци

10.11.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТЪКЛО И СТЪКЛАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

10.11.01 Употребени смеси от термична преработка

10.11.02 Старо стъкло

10.11.03 Стари стъклени влакна

10.11.05 Други твърди частици и прах

10.11.06 Твърди отпадъци от газоочистката

10.11.07 Утайки от газоочистката

10.11.08 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.11.99 Други неупоменати отпадъци

10.12.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИКА, ОБЛИЦОВЪЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ, КЕРЕМИДИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

10.12.01 Използвани смеси от термичната обработка

10.12.02 Употребена шихта преди термична обработка

10.12.03 Други частици и прах

10.12.04 Твърди отпадъци от газоочистката

10.12.05 Утайки от пречистването на газ

10.12.06 Изхвърлени форми

10.12.07 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.12.99 Други неупоменати отпадъци

10.13.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИМЕНТ, НЕГАСЕНА ВАР, ГИПС И ГИПСОВИ ИЗДЕЛИЯ

10.13.01 Изхвърлена шихта преди термична обработка

10.13.02 Отпадъци от производство на азбесто-цимент

10.13.03 Отпадъци от производството на други свързващи вещества на

базата на цимента

10.13.04 Отпадъци от калцинирането и хидратирането на негасена вар

10.13.05 Твърди отпадъци от газоочистката**

10.13.06 Други частици и прах**

10.13.07 Утайки от газоочистката

10.13.08 Износена футеровка и огнеупорни материали

10.13.99 Други неупоменати отпадъци

11.00.00 НЕОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛИ, ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА МЕТАЛИ И ОТ МЕТАЛНИ ПОКРИТИЯ, КАКТО И ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯТА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11.01.00 ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ И УТАЙКИ ОТ ОБРАБОТКАТА НА МЕТАЛИ И ОТ МЕТАЛНИ ПОКРИТИЯ (НАПРИМЕР ГАЛВАНИЗАЦИЯ, ПОЦИНКОВАНЕ, БАЙЦВАНЕ, ЕЦВАНЕ, ФОСФАТИРАНЕ И АЛКАЛНО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ)

11.01.01 Отпадъци (алкални), съдържащи цианиди и тежки метали, без

хром*


11.01.02 Отпадъци, съдържащи алкални цианидни отпадъци без тежки

метали*


11.01.03 Отпадъци без цианиди, съдържащи хром*

11.01.04 Отпадъци без цианиди, които не съдържат хром

11.01.05 Киселинни байцващи разтвори*

11.01.06 Киселини и други неупоменати*

11.01.07 Основи и други неупоменати*

11.01.08 Утайки от фосфатиране*

11.02.00 ОТПАДЪЦИ И УТАЙКИ ОТ ПРОЦЕСИ НА ХИДРОМЕТАЛУРГИЯТА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11.02.01 Шламове от медната хидрометалургия**

11.02.02 Шламове от цинковата хидрометалургия*

11.02.03 Отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси

във водна среда

11.02.04 Утайки и други неупоменати отпадъци

11.03.00 УТАЙКИ И ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЦЕСИ НА ЗАКАЛЯВАНЕ

11.03.01 Отпадъци, съдържащи цианиди*

11.03.02 Други отпадъци

11.04.00 ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ С МЕТАЛИ И ДРУГИ НЕУПОМЕНАТИ

11.04.01 Други неорганични отпадъци с метали и други неупоменати

12.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ МЕХАНИЧНА И ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ, КЕРАМИКА, СТЪКЛО И ПЛАСТМАСИ

12.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА (КОВАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ, ПРЕСОВАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ, СТРУГОВАНЕ, ПРОБИВАНЕ, РЯЗАНЕ И ПИЛЕНЕ)

12.01.01 Стружки и изрезки, съдържащи желязо

12.01.02 Други частици, съдържащи желязо

12.01.03 Стружки и изрезки от цветни метали

12.01.04 Частици, съдържащи цветни метали

12.01.05 Парчета от пластмаси

12.01.06 Отработени масла, съдържащи халогенни елементи (без

емулсии)*

12.01.07 Отработени масла, съдържащи нехалогенни елементи (без

емулсии)*

12.01.08 Отпадни машинни емулсии с халогенни елементи*

12.01.09 Отпадни машинни емулсии с нехалогенни елементи*

12.01.10 Синтетични машинни масла за обработка*

12.01.11 Утайки от обработка*

12.01.12 Употребени восъци и мазнини*

12.01.13 Отпадъци от заваряване

12.01.99 Други неупоменати отпадъци

12.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА (ПЯСЪКО-СТРУЙНА ОБРАБОТКА, ШЛАЙФАНЕ, ХОНИНГОВАНЕ, ПРИТРИВАНЕ, ПОЛИРАНЕ)

12.02.01 Употребяван струен пясък

12.02.02 Утайки от шлайфане, хонинговане и притриване

12.02.03 Утайки от полиране

12.02.99 Неупоменати отпадъци

12.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА ВОДА И ПАРА (БЕЗ 11.00.00)

12.03.01 Промивни води*

12.03.02 Отпадъци от обезмасляване на пара*

13.00.00 МАСЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (БЕЗ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ТЕЗИ ОТ 05.00.00 И 12.00.00)

13.01.00 ИЗПОЛЗВАНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА И СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ

13.01.01 Хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили и

полихлорирани терфенили*

13.01.02 Други хидравлични масла (без емулсии)*

13.01.03 Нехлорирани хидравлични масла (без емулсии)*

13.01.04 Хлор-съдържащи емулсии*

13.01.05 Хлор-несъдържащи емулсии*

13.01.06 Минерални хидравлични масла*

13.01.07 Други хидравлични масла*

13.01.08 Спирачни течности*

13.02.00 УПОТРЕБЯВАНИ МАШИННИ СМАЗОЧНИ МАСЛА И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

13.02.01 Хлор-съдържащи машинни масла, масла за предавки и такива за

смазване*

13.02.02 Машинни, смазочни масла и масла за зъбни предавки,

несъдържащи хлор*

13.02.03 Други машинни, смазочни масла и масла за зъбни предавки*

13.03.00 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА И ТЕЧНОСТИ

13.03.01 Изолиращи и топлопредаващи масла, съдържащи полихлорирани

бифенили и полихлорирани терфенили*

13.03.02 Други хлорирани топлопредаващи и изолиращи масла или

течности*

13.03.03 Други нехлорирани топлопредаващи и изолиращи масла или

течности*

13.03.04 Синтетични топлопредаващи и изолиращи масла или течности*

13.03.05 Минерални топлопредаващи и изолиращи масла или течности*

13.04.00 ТРЮМОВИ МАСЛА

13.04.01 Трюмови масла при речно корабоплаване*

13.04.02 Трюмови масла в близост до кейовете*

13.04.03 Трюмови масла при останалото корабоплаване*

13.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛЕНО-ВОДНА СЕПАРАЦИЯ

13.05.01 Твърди остатъци от маслено-водна сепарация*

13.05.02 Утайки от маслено-водни сепаратори*

13.05.03 Утайки от маслоуловителни шахти*

13.05.04 Утайки или емулсии от очистка от соли*

13.05.05 Други емулсии*

13.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

13.06.01 Отпадъци от петролни продукти, неупоменати другаде

14.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО РАЗТВОРИТЕЛИ (ИЗКЛ. 07.00.00 И 08.00.00)

14.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА МЕТАЛИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ

14.01.01 Флуорхлоровъглеводороди*

14.01.02 Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители*

14.01.03 Други разтворители и смеси от разтворители*

14.01.04 Водни смеси на халогенирани разтворители*

14.01.05 Водни смеси на нехалогенирани разтворители*

14.01.06 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани

разтворители*

14.01.07 Утайки или твърди отпадъци, които не съдържат халогенирани

разтворители*

14.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ И ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ

14.02.01 Халогенирани разтворители и смеси от разтворители*

14.02.02 Нехалогенирани разтворители и смеси от разтворители*

14.02.03 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани

разтворители*

14.02.04 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат други

разтворители*

14.03.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА

14.03.01 Флуорхлоровъглеводороди*

14.03.02 Други халогенирани разтворители*

14.03.03 Разтворители и смеси от разтворители, които не съдържат

халогенирани разтворители*

14.03.04 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани

разтворители*

14.03.05 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат други

разтворители*

14.04.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ОХЛАЖДАЩИ, ПЕНООБРАЗУВАЩИ И ПОРООБРАЗУВАЩИ ВЕЩЕСТВА

14.04.01 Флуорхлоровъглеводороди*

14.04.02 Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители*

14.04.03 Други разтворители и смеси от разтворители*

14.04.04 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани

разтворители*

14.04.05 Утайки или твърди отпадъци, които съдържат други

разтворители*

14.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РЕГЕНЕРАЦИЯ НА РАЗТВОРИТЕЛИ И ОХЛАЖДАЩИ ВЕЩЕСТВА (ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ)

14.05.01 Флуорхлоровъглеводороди*

14.05.02 Други халогенирани разтворители и смеси*

14.05.03 Други разтворители и смеси*

14.05.04 Утайки, съдържащи халогенирани разтворители*

14.05.05 Утайки, съдържащи други разтворители*

15.00.00 ОПАКОВКИ, АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ТЪКАНИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

15.01.00 ОПАКОВКИ

15.01.01 Хартия и картон

15.01.02 Пластмаса

15.01.03 Дървесина

15.01.04 Метални опаковки

15.01.05 Опаковки от композитни материали

15.01.06 Смесени материали

15.02.00 ПОГЛЪЩАЩИ И ФИЛТРИРАЩИ МАТЕРИАЛИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ ТЪКАНИ

15.02.01 Поглъщащи и филтриращи материали, кърпи за изтриване и

предпазни тъкани

16.00.00 ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ БРАКУВАНИ АВТОМОБИЛИ

16.01.01 Катализатори, съдържащи благородни метали, отстранени от

автомобили

16.01.02 Други катализатори, отстранени от автомобили

16.01.03 Стари автомобилни гуми

16.01.04 Изоставени коли

16.01.05 Части от разглобени автомобили**

16.01.99 Други неупоменати отпадъци

16.02.00 ИЗХВЪРЛЕНИ УРЕДИ И НАРЯЗАНИ ОТПАДЪЦИ

16.02.01 Трансформатори и кондензатори, които съдържат полихлорирани

бифенили и полихлорирани терфенили*

16.02.02 Други употребени електронни детайли (например интегрални

схеми)

16.02.03 Детайли, които съдържат флуорирани и хлориранивъглеводороди**

16.02.04 Изхвърлени детайли, съдържащи свободен азбест**

16.02.05 Други изхвърлени детайли

16.02.06 Отпадъци от преработване на азбест**

16.02.07 Отпадъци от индустрията за преработка на пластмаси

16.02.08 Отпадъци от раздробени уреди

16.03.00 БРАКУВАНИ МАТЕРИАЛИ

16.03.01 ракувани неорганични материали**

16.03.02 Бракувани органични материали**

16.04.00 ОТПАДЪЧНИ ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

16.04.00 ОТПАДЪЧНИ ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ**

16.04.01 Муниции**

16.04.02 Части от фойерверки**

16.04.03 Други отпадъчни взривни материали**

16.05.00 ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ В ЗАТВОРЕНИ СЪДОВЕ

16.05.01 Индустриални газове в резервоари под високо налягане,

индустриален аерозол

16.05.02 Други отпадъци с неорганични химикали, например лабораторни

химикали, както и прахове от пожарогасители**

16.05.03 Други отпадъци с органични химикали, например лабораторни

химикали и други такива неупоменати**

16.06.00 БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

16.06.01 Оловни акумулатори*

16.06.02 Ni-Cd-акумулатори*

16.06.03 Живачни сухи батерии*

16.06.04 Алкални батерии

16.06.05 Други батерии и акумулатори

16.06.06 Електролити от батерии и акумулатори*

16.07.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ В ТРАНСПОРТА И РЕЗЕРВОАРИ (ИЗВЪН 05.00.00 И 12.00.00)

16.07.01 Отпадъци от почистване на резервоари на кораби, съдържащи

химикали*

16.07.02 Отпадъци от почистване на резервоари на кораби, съдържащи

масла*

16.07.03 Отпадъци от почистване в жп и автотранспорта, съдържащимасла*

16.07.04 Отпадъци от почистване на жп и автотранспорта, съдържащи

химикали*

16.07.05 Отпадъци от почистване на резервоари, съдържащи химикали*

16.07.06 Отпадъци от почистване на резервоари, съдържащи масла*

16.07.07 Твърди отпадъци от корабни товари

16.07.99 Други неупоменати отпадъци

17.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ РЕМОНТ НА УЛИЦИ)

17.01.00 БЕТОН, КЕРЕМИДИ, ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ, КЕРАМИКА И МАТЕРИАЛИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

17.01.01 Бетон

17.01.02 Тухли

17.01.03 Керемиди, плочи и керамика

17.01.04 Строителни материали на гипсова основа

17.01.05 Строителни материали на азбестова основа

17.02.00 ДЪРВО, СТЪКЛО И ПЛАСТМАСИ

17.02.01 Дърво

17.02.02 Стъкло

17.02.03 Пластмаса

17.03.00 АСФАЛТ, КАТРАН И СЪДЪРЖАЩИ КАТРАН ПРОДУКТИ

17.03.01 Асфалт, съдържащ катран

17.03.02 Асфалт, несъдържащ катран

17.03.03 Катран и съдържащи катран продукти

17.04.00 МЕТАЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЛАВИ)

17.04.01 Мед, бронз и месинг

17.04.02 Алуминий

17.04.03 Олово

17.04.04 Цинк

17.04.05 Желязо и стомана

17.04.06 Калай

17.04.07 Смеси от метали

17.04.08 Кабели

17.05.00 ПРЪСТ И ОСТАТЪЦИ ОТ ИЗГРЕБВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИСТАНИЩА

17.05.01 Пръст и камъни

17.05.02 Пръст от изкопни работи от пристанища

17.06.00 ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

17.06.01 Изолационни материали, съдържащи азбест*

17.06.02 Други изолационни материали

17.07.00 СМЕСИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТ СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ

17.07.01 Смесени отпадъци от разрушаване и строителни материали

18.00.00 КЛИНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННАТА И ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА (БЕЗ ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, НЕСВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ)

18.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РОДИЛНА ПОМОЩ, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

18.01.01 Използвани хирургически инструменти**

18.01.02 Телесни части и органи, включително банки за кръвни продукти

и системи за кръвопреливане**

18.01.03 Други отпадъци, за чието събиране и третиране има особени

изисквания, с оглед безопасност от инфекции*

18.01.04 Други отпадъци, за чието събиране и третиране няма особени

изисквания, с оглед безопасност от инфекции (напр. облекло,

гипсови отливки, бельо, чаршафи)

18.01.05 Изхвърлени химикали и медикаменти**

18.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ РОДИЛНА ПОМОЩ, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

18.02.01 Използвани хирургически инструменти**

18.02.02 Други отпадъци, за чието събиране и третиране има особени

изисквания, с оглед безопасност от инфекции*

18.02.03 Други отпадъци, за чието събиране и третиране няма особени

изисквания, с оглед безопасност от инфекции

18.02.04 Изхвърлени химикали*

19.00.00 ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО

19.01.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗГАРЯНЕТО ИЛИ ПИРОЛИЗАТА НА БИТОВИ ИЛИ СРОДНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИНДУСТРИЯТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

19.01.01 Пепел от пещи на котли, шлака

19.01.02 Желязо-съдържащи материали от пепелта от котли

19.01.03 Пепел*

19.01.04 Прах от котлите*

19.01.05 Утайки от филтруване на газове*

19.01.06 Отпадъци от мокрото очистване на газове и други течни

отпадъци*

19.01.07 Твърди отпадъци от очистването на газове*

19.01.08 Отпадъци от пиролиза**

19.01.09 Използвани катализатори, например за отстраняване на азотни

окиси


19.01.10 Употребен активен въглен от очистването на димни газове*

19.01.99 Други неупоменати отпадъци

19.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ СПЕЦИФИЧНО ФИЗИКО-ХИМИЧНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (НАПРИМЕР ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХРОМ, НА ЦИАНОВИ СЪЕДИНЕНИЯ, НЕУТРАЛИЗАЦИЯ)

19.02.01 Утайки от метални хидрооксиди и утаяване на други съединения

на металите*

19.02.02 Смесени отпадъци за депониране**

19.03.00 СТАБИЛИЗИРАНИ (ВТВЪРДЕНИ) ОТПАДЪЦИ

19.03.01 Отпадъци, стабилизирани с неорганични свързващи вещества

19.03.02 Отпадъци, стабилизирани с органични свързващи вещества

19.03.03 Отпадъци, стабилизирани чрез биологично третиране

19.04.00 ЗАСТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЗАСТЪКЛЯВАНЕ

19.04.01 Застъклени отпадъци

19.04.02 Пепел от димни газове и други отпадъци от газоочистка*

19.04.03 Незастъклени твърди отпадъци*

19.04.04 Течни отпадъци от отвръщането на застъклени отпадъци

19.05.00 ОТПАДЪЦИ ОТ АЕРОБНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

19.05.01 Некомпостирани фракции от битови и подобни на тях отпадъци

19.05.02 Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19.05.03 Неспецифицирани компостирани фракции

19.05.99 Други неупоменати отпадъци

19.06.00 ОТПАДЪЦИ ОТ АНАЕРОБНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ОТ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

19.06.01 Утайки от анаеробно обезвреждане на битови и подобни на тях

отпадъци

19.06.02 Утайки от анаеробно обезвреждане на животински и растителни

отпадъци

19.06.99 Други неупоменати отпадъци

19.07.00 ВОДА-ИНФИЛТРАТ, ПОЛУЧЕНА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ

19.07.01 Вода-инфилтрат, получена от депонирани отпадъци

19.08.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

19.08.01 Остатъци по решетки и сита

19.08.02 Отпадъци от пясъкоуловители

19.08.03 Маслени и петролни смеси от маслоуловителите*

19.08.04 Утайки от третиране на промишлени отпадни води**

19.08.05 Утайки от третиране на битови отпадъчни води

19.08.06 Наситени и изразходвани йонообменни смоли*

19.08.07 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменни колони*

19.08.99 Други неупоменати отпадъци

19.09.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПИТЕЙНИ И ПРОМИШЛЕНИ ВОДИ

19.09.01 Твърди отпадъци от първичното филтруване и ситата

19.09.02 Утайки от избистрянето на водата

19.09.03 Утайки от декарбонизирането

19.09.04 Употребен активен въглен

19.09.05 Наситени и изразходвани йонообменни смоли**

19.09.06 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменни колони

19.09.99 Други неупоменати отпадъци

20.00.00 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДОБНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ,КАКТО И ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

20.01.00 РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

20.01.01 Хартия и картон

20.01.02 Стъкло

20.01.03 Малки парчета от пластмаса

20.01.04 Друга пластмаса

20.01.05 Надробен метал (консервени кутии и пр.)

20.01.06 Други метали

20.01.07 Дърво

20.01.08 Органични кухненски отпадъци (годни за компостиране),

разделно събирани фракции (вкл. олио от пържене и кухненски

отпадъци от столове и ресторанти)

20.01.09 Олио и мазнини

20.01.10 Тъкани

20.01.11 Текстил

20.01.12 Бои, мастила, лепила и смоли*

20.01.13 Разтворители*

20.01.14 Киселини**

20.01.15 Основи**

20.01.16 Перилни препарати

20.01.17 Фотографски химикали*

20.01.18 Медикаменти**

20.01.19 Пестициди*

20.01.20 Батерии

20.01.21 Луминесцентни лампи и други отпадъци, съдържащи живак*

20.01.22 Аерозоли

20.01.23 Уреди, които съдържат флуорирани и хлорирани въглеводороди

20.01.24 Електронни детайли (например печатни платки)

20.02.00 ОТПАДЪЦИ ОТ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТПАДЪЦИ ОТ ГРОБИЩА)

20.02.01 Компостирани отпадъци

20.02.02 Почва и камъни

20.02.03 Други некомпостирани отпадъци

20.03.00 ДРУГИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

20.03.01 Смесени битови отпадъци

20.03.02 Отпадъци от пазари

20.03.03 Отпадъци от почистване на улици

20.03.04 Утайки от септични ями

20.03.05 Изхвърлени превозни средства
Списъкът на отпадъците е изготвен в съответствие с Европейския каталог на отпадъците (ЕWC), приет с Решение 94/3/ЕС и Решение 94/904/ЕС във връзка с Директиви на Съвета на Европа 75/442/ЕЕС и 91/689/ЕЕС.

Различните видове отпадъци в списъка са дефинирани чрез шестцифрен код за отпадъците и респективно четирицифрен код за подгрупите и двуцифрен за групите.

Видовете отпадъци трябва да бъдат разглеждани в контекста на групата, в която присъстват.

Списъкът е отворен и може да бъде допълван с нови видове отпадъци.

Ако вещество или предмет присъства в списъка, това не означава, че веществото или предметът е отпадък при всички обстоятелства. Дадено вещество или предмет е единствено отпадък, когато отговаря на дефиницията за отпадък, дадена в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

Със знака "*" в списъка са дадени отпадъците съгласно Решение на ЕС94/904, които се включват в приложения № 3А, 3Б и 4, счита се, че притежават едно или повече от свойствата от приложение № 2 и по отношение на Н3 до Н8 на същото приложение едно или повече от следните свойства:

пламна точка “ 55 ˜С;


 • едно или повече вещества, определени като "силно токсични" при обща концентрация ’ 0,1%;

 • едно или повече вещества, определени като "токсични" при обща концентрация ’ 3%;

 • едно или повече вещества, определени като "вредни" при обща концентрация ’ 25%;

 • едно или повече "разяждащи" вещества, определени като причиняващи тежки изгаряния при обща концентрация ’ 1%;

 • едно или повече "разяждащи" вещества, определени като причиняващи изгаряния при обща концентрация ’ 1%;

 • едно или повече "дразнещи" вещества, определени като причиняващи тежки очни увреждания, при обща концентрация ’ 10%;

 • едно или повече "дразнещи" вещества, определени като дразнещи очите,дразнещи дихателните пътища и дразнещи кожата, при обща концентрация ’ 20%;

 • едно или повече вещества, познати като карциногенни (категория 1или 2), при обща концентрация ’ 0,1%.

Със знак "**" в съответствие с чл. 2, т. 4 от Директива 91/689/ЕЕС допълнително са дадени отпадъците, определени по експертна оценка и включени в прилагания до момента каталог на опасните отпадъци, приет с ПМС № 153 от 1993 г. за събиране, превозване и обезвреждане на опасни отпадъци (обн., ДВ, бр. 70 от 1993 г.; попр., бр. 91 от 1993 г.; изм., бр. 4 от 1996 г. и бр. 54 от 1997 г.).

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница