Заседание на Академическия съвет, проведено на 22 декември 2008 гДата14.01.2018
Размер210.33 Kb.
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Р Е Ш Е Н И Я
от заседание на Академическия съвет,

проведено на 22 декември 2008 г.
11ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЯ:
1. Корекция на бюджета на Великотърновския университет за 2008 г.

Докл. доц. д-р Мария Павлова

1.1. Във връзка с очакваното изпълнение на бюджета на Великотърновския университет към 31.12.2008 г. и възможността да се извършат вътрешни компенсирани промени по отделните параграфи от Единната бюджетна класификация за 2008 г. Академическият съвет реши да се направи корекция на бюджета на ВТУ за 2008 г., както следва:

1.1.1. ПО ПРИХОДИТЕ

Да се намали приходът в параграф:

§ 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” - 570 000 лв.

Да се увеличат приходите в параграфи:

§ 45-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната” - 130 000 лв.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -90 000 лв.

§ 24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” - 530 000 лв.
1.1.2. ПО РАЗХОДИТЕ

Да се увеличат разходите в параграфи:

§ 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения” - 550 000 лв.

§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” - 450 000 лв.

§ 01-09 “Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения” - 50 000 лв.

§ 40-00 “Стипендии” - 9 250 лв.

§ 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации” - 2 000 лв.

§ 51-00 “Основен ремонт” - 450 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар” - 2 000 лв.

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти” - 4 000 лв.

Да се намалят разходите по функция

§ 10 “Издръжка” – 1 517 250 лв.


● Във връзка с преведените в МОН 19 531.20 лв., представляващи неусвоени средства от предоставената с писмо № 0403-83/27.12.2006 г. на МОН допълнителна субсидия по трансферите § 32-30 и по разходите, функция “Отбрана и сигурност”, дейност 284 “Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии”:

Да се намалят трансферите по функция “Образование”

§ 32-30 “Предоставени субсидии от РБ на ДВУ” /-/ - 19 531.20 лв.Да се намалят разходите по функция “Образование”

§ 51-00 “Основен ремонт” - 19 531.20 лв.По функция “Отбрана и сигурност”, дейност 284 “Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии”

Да се увеличат трансферите по

§ 32-30 “Предоставени субсидии от РБ на ДВУ”/+/ - 19 531.20 лв.Да се увеличат разходите по

§ 51-00 “Основен ремонт” – 19 531.20 лв.


● Съгласно разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от ПМС № 15 за изпълнение на ДБ на РБ за 2008 г. неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите и здравноосигурителни вноски, могат да се ползват целево за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите по направено предложение пред МОН за увеличаване на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 138 000 лв.2. Утвърждаване на Вътрешни правила за финансово управление и контрол.

Докл. доц. д-р Мария Павлова

2.1. Академическият съвет утвърди Вътрешни правила за финансово управление и контрол.
3. Приемане на длъжностни характеристики.

Докл. Олег Божанов

3.1. Съгласно чл. 62 (3), чл. 127 (1), т. 4 във връзка с чл. 66 от КТ Академическият съвет утвърди след-ните длъжностни характеристики:
Административен секретар – Международен българистичен център

Асистент

Библиограф

Библиотекар – Библиотечно-информационни центрове

Библиотекар, комплектуване и книгообмен

Библиотекар, обработка и каталози

Библиотекар, обслужване и книжни фондове

Библиотекар, филиална библиотека

Гардеробиер

Главен асистент

Главен секретар

Главен счетоводител

Декан

Директор Университетски спортен комплекс

Доцент

Езиково стилов редактор

Експерт връзки с обществеността

Експерт по евроинтеграция и мобилност

Експерт към колективните органи за управление

Експерт по международно сътрудничество

Експерт по международно сътрудничество, преводач

Експерт протокол

Експерт ТРЗ – отдел “Управление на персонала”

Експерт администриране на персонала

Завеждащ кабинета на Ректора

Завеждащ маркетинг и реклама – Център за квалификация

Заместник-декан

Заместник-ректор

Икономист ТРЗ – отдел “Управление на персонала”

Икономист – отдел “Финансово-стопански”

Инспектор по студентско състояние

Инспектор дистанционно обучение

Инспектор стипендии - касиер

Инспектор по студентското състояние – Център за квалификация

Инспектор, учебна дейност

Камериер

Кариерен консултант – Университетски кариерен център

Касиер

Книговезец

Координатор по акредитацията и системата за качество на обучението

Механик – Университетски спортен комплекс

Началник отдел “Управление на персонала”

Началник “Учебно-методически отдел”

Оператор – Издателство

Оператор компютърни системи и набор на текст – Издателство

Оператор-редактор компютърни системи – Издателство

Организатор акредитация

Организатор издателска дейност, маркетинг и реклама

Организатор разпространение и продажби

Организатор учебен процес

Организатор учебен процес – Център за квалификация

Пазач

Полиграфист

Помощник-ректор

Портиер

Преподавател

Професор

Ръководител катедра

Секретар, факултет

Спасител – Университетски спортен комплекс

Специалист ономастика

Специалист – Търновска книжовна школа

Старши асистент

Старши преподавател

Счетоводител

Технически сътрудник – Университетски кариерен център

Технически сътрудник – “Учебно-методически отдел”

Технолог по графични техники – Факултет по изобразително изкуство

Фелдшер

Финансов контрольор

Чистач
4. Въпроси на Кандидатстудентска кампания – 2009:

4.1. Утвърждаване състава на Централ-ната комисия на Кандидатстудентска кампания – 2009.

4.2. Кандидатстудентски справочник за 2009 г.

4.3. Изпитни комисии за КСК-2009.

4.4. Отпускане на средства за КСК-2009.

4.5. Организиране на кандидатсту-дентски изпити за първата изпитна сесия на КСК-2009.

4.6. Разкриване на нови специалности.

4.7. Предложения на факултетите за конкурсни изпити и балообразуващи оценки.

Докл. доц. д-р Петко Петков

4.1. Академическият съвет утвърждава Централната комисия на кандидатстудентската кампания през 2009 г. в състав:

Председател:

доц. д-р Петко Ст. Петков

зам.-ректор по учебната дейност

Членове:

- доц. д-р Багрелия Борисова

декан на ФФ

- доц. д-р Андрей Андреев

декан на ИЮФ

- проф. д-р Георги Стефанов

декан на СФ

- доц. д-р Живко Карапенчев - декан на ПФ

- доц. д-р - Вихрен Бузов - декан на ФлсФ

- доц. д-р Димитър Киров - декан на ПБФ

- доц. д-р Антоанета Анчева - декан на ФИИ

- Светлана Трифонова - Н-к “УМО”

- ст. ас. Лъчезар Лазаров - Директор УКИЦ
4.2. Академическият съвет на ВТУ възлага на Централната комисия комплектуването, редактирането и издаването на кандидатстудентския справочник за 2009 г., както и всички дейности, свързани с организирането и провеждането на кандидатстудентските изпити през 2009 г.
4.3. На следващо заседание на Академическия съвет председателят на Централната комисия да предложи брой и състав на техническите и изпитните комисии за КСК–2009, както и процентно разпределение на плащанията по видове дейности.
4.4. Академическият съвет реши да се отпуснат средства за отпечатване на кандидатстудентския справочник и на необходимите рекламни материали, както и за реклама в електронните и други медии и за участие на ВТУ в кандидатстудентските борси във връзка с КСК-2009.
4.5. Академическият съвет взе решение за организиране на кандидатстудентски изпити за КСК-2009 през месец април 2009 г. (първа сесия), както следва:

- Български език (тест) – 11 април, с начален час 9 ч.;

- Проверка на говорните и комуникативни способности – 11 април, с начален час 14 ч.;

- Български език и литература (тема) – 12 април, с начален час 9 ч.;

- Проверка на говорните и комуникативни способности – 12 април, с начален час 14 ч.;

- Английски език – 12 април, с начален час 9 ч.;

- Математика – 12 април, с начален час 9 ч.;

- Физическо възпитание – 12 април, с начален час 9 ч.;

- История на България (тест) – 25 април, с начален час 9 ч.;

- География на България (тема) – 26 април, с начален час 9 ч.;

- География на България (тест) – 26 април, с начален час 9 ч.
4.6. Академическият съвет утвърди предложенията на факултетите за разкриване на нови специалности, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, както следва:

- Български език и история – задочно обучение;

- Български език и география – редовно обучение;

- Български език и немски език – редовно обучение;

- История и чужд език – редовно обучение;

- История и философия – редовно обучение;

- Предприемачество в социалната сфера – редовно обучение.

4.6.1. Във връзка с направеното от Педагогическия факултет (ПФ) предложение за обявяване на прием в нови специалности Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език Академическият съвет (АС) реши деканът на ПФ и “Учебно-методическият отдел” да докладват на следващото заседание на АС за възможността за разкриване на новите специалности във ВТУ.

4.7. Академическият съвет приема по принцип направените от факултетите предложения по отношение на конкурсните изпити и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование, както следва:

Филологически факултет

- за специалностите Българска филология и Български език и история приемът да се осъществява и с оценки от държавния зрелостен изпит по Български език и литература;

- към анотацията за специалност Приложна лингвистика да се добави текста “Записването за втори чужд език става по желание на кандидат-студента и според класирането по бал”.

Историко-юридически факултет

- за специалностите История, Археология, Етнология, История и география приемът да се осъществява и с оценката от държавния зрелостен изпит по История;

- за специалностите История и география и География приемът да се осъществява и с оценката от държавния зрелостен изпит по География.

Педагогически факултет

- за специалност Педагогика на обучението по музика приемът да се осъществява и с оценката от държавния зрелостен изпит по специалността за завършили професионални музикални училища по изкуствата, по смисъла на чл. 24, ал. 4 от Закона за народната просвета.


5. Текущи:5.1. Промяна на учебното разпи-сание в Педагогическия колеж – гр. Враца през зимния семестър на учебната 2008/2009 година.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.1.1. Академическият съвет реши, по предложение на директора на Педагогическия колеж в гр. Враца за промяна на учебното разписание през зимния семестър на учебната 2008/2009 година, учебният процес в колежа да приключи на 23.12.2008 г., след като часовете са взети допълнително по приложения график.

5.2. Предложение от Православния богословски факултет за промяна названието на специалност Иконо-графия в специалност Църковни изкуства.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.2.1. Във връзка с направените препоръки от Експертната група към НАОА по процедурата за програмна акредитация на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и решение на Факултетския съвет на Православния богословски факултет от 27.10.2008 г. (Протокол № 4) Академическия съвет реши наименованието на специалност Иконография да се промени на Църковни изкуства.Забележка: Решението влиза в сила от учебната 2009/2010 година.5.3. Възлагане на лекции на нехабилитиран преподавател в Стопанския факултет.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.3.1. Академическият съвет реши да се възложат 20 часа лекции на нехабилитирания щатен препода-вател ст. ас. Десислава Андреева Енева (СФ).5.4. Утвърждаване на нови хонору-вани преподаватели и допълнително възлагане часове на вече утвърдени хонорувани преподаватели за учебната 2008/2009 г.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.4.1. Академическият съвет утвърди предложенията на факултетите за избор на нови хонорувани преподаватели и допълнително възлагане часове на вече утвърдени хонорувани преподаватели за учебната 2008/2009 г.5.5. Предложение от Историко-юридическия факултет за обособяване на лаборатории по природна и социално-икономическа география.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.5.1. По предложение на Факултет-ския съвет на Историко-юридическия факултет от 22.10.2008 г. (Протокол № 2) Академическият съвет реши в семинари 419 и в 420 да се обособят лаборатории по природна и социално-икономическа география, предвид практико-приложния харак-тер на специалност География и спецификата на учебния процес, изискващ съхраняване, ползване и изчертаване на картни материали, дигитализация, експониране на минерали, скални образци и профили.

5.6. Утвърждаване на нови учебни планове и промени в действащи учебни планове.

Докл. доц. д-р Петко Петков

5.6.1. Академическият съвет утвърди предложените от факултетите нови учебни планове и промени в действа-щи учебни планове, както следва:


5.6.1.1. Историко-юридически факултет

5.6.1.1.1. Учебни планове на нови специалности:

История и чужд език – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, професионална квалификация “учител по история и по чужд език”, редовна форма на обучение, 240 кредита, срок на обучение 8 семестъра;

История и философия – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, професионална квалификация “учител по история и по философия”, редовна форма на обучение, 240 кредита, срок на обучение 8 семестъра.
5.6.1.1.2. Промени в действащи учебни планове на специалностите:

- Праворедовна и задочна форма на обучение:

1. Да бъде включена нова избираема учебна дисциплина “Международно търговско право”, изучавана в V курс, 10 семестър, с хорариум 45 (44+0) часа лекции при редовната форма на обучение и 27 (27+0) часа лекции при задочната форма на обучение.

Забележка: Изучаването на дисциплината “Международно търговско право” да започне от летния семестър на учебната 2008/2009 година.

2. Да отпадне изучаваната до момента учебна дисциплина “Правен режим на международните инвестиции”.


- Етнологиямагистърска програма, редовна и задочна форма на обучение:

1. Дисциплината “Традиции и идентичност на Балканите” да бъде заменена с дисциплината “Българска магическа обредност”, като хорариумът и семестриалното разположение на дисциплината остават същите.Забележка: Промяната важи за летния семестър на учебната 2008/2009 година.

2. Дисциплината “История и теория на етнологията” – с лектор доц. д-р Николай Колев, да бъде заменена с дисциплината “Етнографските експозиции и музеи в България” – с лектор доц. д-р Николай Колев, като хорариумът и семестриалното разположение на дисциплината остават същите.Забележка: Промяната важи за учебната 2009/2010 година.

3. Дисциплината “Методи на етноложките проучвания” – с лектор доц. д-р Мария Иванова, да бъде заменена с дисциплината “Теренното етнографски изследване” – с лектор доц. д-р Мария Иванова, като хорариумът и семестриалното разположение на дисциплината остават същите.Забележка: Промяната важи за учебната 2009/2010 година.
- История и теория на държавното управлениемагистърска програма, редовна и задочна форма на обучение:

1. Да бъде променена професионалната квалификация на завършващите магистратурата от “историк” на “магистър по история и теория на държавното управление”, както и редактирана и квалификационната характеристика към учебния план.


5.6.1.2. Филологически факултет

Промени в действащ учебен план на магистърска програма Английски език и методика на чуждоезиковото обучениезадочна форма на обучение:

1. Намаляване на кредитите за извънаудиторна заетост от 2.2 на 1.2 в избираемите дисциплини от трети блок (методика на преподаване на литературен материал).

2. Увеличаване на аудиторната заетост за текуща педагогическа практика от 15 на 25 часа и намаляване на извънаудиторната заетост от 75 на 65 часа, като кредитите не се променят.

3. Увеличаване на аудиторната заетост за преддипломна педагогическа практика от 15 на 45 часа и увеличаване на извънаудиторната заетост от 15 на 45 часа, като кредитите се променят от 1 на 3.

4. Преизчисляване на натовареността по семестри.
5.6.1.3. Педагогически факултет

5.6.1.3.1. Нов учебен план на специалността:

- Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт – образователно-квалификационна степен “магистър”, професионална квалификация “магистър по информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, редовна форма на обучение, срок на обучение 5 семестъра.5.6.1.3.2. Промени в действащи учебни планове на специалностите:

- Начална училищна педагогика и ромски език:

1. Дисциплината “Хинди” в 7 семестър да се замени с дисциплината “Игра и социализация”.

2. Дисциплината “Ромски и индийски фолклор” в 7 семестър да се замени с дисциплината “Педагогическо общуване”.

3. Дисциплината “Етнопедагогика” (Култура на междуетническо взаимодействие) да се включи към избираем блок в 6 семестър.

Забележка: Промяната в учебния план е еднократна.
- Предучилищна и начална училищна педагогика. Методически аспекти на обучението по... магистърска програма:

1. Дисциплината “Проблеми на ранното ограмотяване” да се преименува в “Съвременни проблеми на началното ограмотяване”.


5.6.1.4. Стопански факултет

Учебен план на нова специалност:

- Предприемачество в социалната сфера – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, професионална квалификация “социален работник”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра.Забележка: Приемът на студенти да започне от учебната 2009/2010 година.
5.6.1.5. Център за квалификация

Промени в действащи учебни планове на специалностите:

- Ресурсен учител:

1. Факултативната дисциплина “Методика на обучението по български език и литература, по математика или човек и общество (по избор)” с хорариум 20+5 часа да бъде заменена с две дисциплини (по избор), като се запази хорариума 20+5 часа, а именно:

- “Социална интеграция на деца със специални образователни потребности” – с лектор доц. д-р Пенка Костова;

- “Развитие и обучение на деца с аутизъм” – с лектор доц. д-р Анелия Гърбачева.

- Консултативна психология:

1. Промяна в хорариума на дисциплината “Групово консултиране” от 10 часа лекции и 30 часа практикум на 20 часа лекции и 10 часа практикум.

2. Промяна в хорариума на дисциплината “Консултиране на деца и семейства” от 10 часа лекции и 30 часа практикум на 20 часа лекции и 10 часа практикум, като намалената аудиторна заетост от 10 часа практикум да бъде разпределена съответно:- на дисциплината “Психодиагностика” се добавят 5 часа практикум, т.е. хорариумът се променя на 10 часа лекции и 20 часа практикум;

- на дисциплината “Кариерно консултиране” се добавят 5 часа практикум, т.е. хорариумът се променя на 10 часа лекции и 20 часа практикум.

3. Да отпадне формата на дипломиране провеждане на държавен изпит, дипломна работа или дипломен проект, като обучението да завършва със среден успех от положените семестриални изпити, за следните специалности:

- Архивистика

- Международен туризъм

- Организация на читалищната дейност

- Семейно консултиране

- Спортен мениджмънт в туристическия бизнес

- Управление на образованието

- Екскурзоводство
Забележка: Промените в учебните планове на ЦК влизат в сила от учебната 2008/2009 година.


5.7. Сключване на договор за сътрудничество с Университета в Букурещ, Румъния.

Докл. доц. д-р Стела Дерменджиева

5.7.1. Академическият съвет реши Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” да сключи договор за сътрудничество с Университета в Букурещ, Румъния, на база съществуващия договор за сътрудничество между богослов-ските факултета на двата университета от 12.05.2008 г.5.8. Утвърждаване на чуждестран-ните лектори във Великотърнов-ския университет за учебната 2009/2010 година.

Докл. доц. д-р Стела Дерменджиева

5.8.1. Във връзка с обезпечаването на учебния процес по чуждоезиково обучение Академическият съвет утвърди предложенията на Филологи-ческия факултет относно необходи-мостта от чуждестранни лектори за учебната 2009/2010 г. по линия на междудържавните културни спогод-би, както следва:


5.8.1.1. Да бъдат продължени трудовите договори във ВТУ на:

- лектор по румънски език – Параскива Бобок, Румъния

- лектор по испански език – Лаура Суарес, Испания

- лектор по японски език – Микико Китаока - JOCV- лектор по японски език – Рейко Нишияма – JOCV

- лектор по португалски език – Франсишко Назаре, лектор и в СУ “Св. Кл. Охридски”

- лектор по немски език – Татяна Атанасовска, Австрия

- лектор по словашки език – Катарина Седлакова, Словакия

- лектор по полски език – Виргиния Мирославска, Полша

- лектор по унгарски език – Жофия Антал, Унгария

- лектор по френски език – Клер Роман, Франция

- лектор по китайски език – Фу Ли, Китай

- лектор по сръбски език – Бранимир Станкович от Университета в гр. Ниш, Сърбия.


5.8.1.2. Да бъдат осигурени лектори по следните езици:

- лектор по немски език – по линия на Германската служба за академичен обмен (ДААД), Германия

- лектор по италиански език - Италия

- лектор по хърватски език – лектор от СУ “Св. Кл. Охридски”

- лектор по чешки език – лектор от СУ “Св. Кл. Охридски”

- лектор по линия на българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”.


5.8.1.3. Жилищното настаняване и заплащането на чуждестранните лектори да се уреди съгласно културните спогодби между България и съответните страни или организации (Фулбрайт, JOCV) и техните научни звания и степени.


5.9. Покана на гост-лектор от Славянския на Кубан педагогически институт.

Докл. доц. д-р Стела Дерменджиева

5.9.1. Академическият съвет, по предложение на Филологическия факултет, реши по принцип да бъде поканен гост-лектор във ВТУ от Славянския на Кубан педагогически институт за летния семестър на учебната 2008/2009 година.


5.10. Обявяване на конкурси.

5.10.2. Допълнение в Решение на АС № 9/27.10.2009 г., относно обявения конкурс за един редовен професор по ш. 05.02.18 икономика и управление (туризъм).

Докл. проф. дин Иван Стоянов

5.10.1. Академическият съвет реши да се обявят следните конкурси:

– един редовен доцент по ш. 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (история на френската литература – ХІ-ХVІІІ век), със срок 3 м.;

– един редовен доцент по ш. 05.07.03 методика на обучението по литература, със срок 1 м., на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (за нуждите на Педагогическия колеж в гр. Враца);

– един редовен асистент по съвременен италиански език, със срок 3 м.;– един редовен асистент по ш. 05.04.18 славянски езици (практически руски език), със срок 1 м.

5.10.2. Академическият съвет прави допълнение в свое решение от 27.10.2009 г. (Протокол № 9), относно обявения конкурс за един редовен професор по ш. 05.02.18 икономика и управление (туризъм), със срок 1 м., като го допълва с текста на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”).5.11. Утвърждаване избор на редовни доценти в Историко-юридическия факултет и в Стопанския факултет (на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”).

Докл. проф. дин Иван Стоянов

5.11.1. Академическият съвет, на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността, управ-лението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Факултетския съвет на Историко-юридическия факултет (Протокол № 4/16.12.2008 г.), утвърди избора на доц. д-р Нено Стоянов Димов за редовен доцент по “Икономическа и социална география” и доц. д-р Никола Стойчев Тодоров за редовен доцент по “Физическа география и ландшафтознание”, към катедра “География”.


5.11.2. Академическият съвет, на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Факултетския съвет на Стопанския факултет (Протокол № 11/17.12.2008 г.), утвърди избора на ст. н. с. II ст. Маргарита Йорданова Пешева за редовен доцент по “Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, към катедра “Библиотекознание и масови комуникации”.5.12. Утвърждаване на Правилник за устройството, задачите и дейността на Музея на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Докл. доц. д-р Милен Михов

5.12.1. Академическият съвет утвърди Правилника за устройст-вото, задачите и дейността на Музея на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
5.13. Утвърждаване състава на Жилищната комисия на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Докл. доц. д-р Милен Михов


5.13.1. Академическият съвет утвърди състава на Жилищната комисия (ЖК) на Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” съгласно Статута за работата на ЖК при ВТУ:


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- гл. ас. д-р Амелия Абленова МилчеваИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- ас. д-р Маринела Николова АгалареваПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- доц. д-р Рени Христова-КоцеваСТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

- доц. д-р Дафина Георгиева ДоневаФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

- ас. д-р Ангелина Мирославова МарковскаФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

- проф. Никола Петров НиколовПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

  • гл. ас. д-р Юлиян Ганчев Великов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

- Олег Янков БожановПРЕДСТАВИТЕЛ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

- Славка Пеева Бакалова

5.14. Изложение от Диляна Ковачева, доктор по славянска филология, Университет в Гранада, Испания, относно финансово подпомагане от ВТУ за издаване на книгата Димитър Димов. Произведения, свързани с Испания.

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

доц. д-р Багрелия Борисова


5.14.1. Академическият съвет реши Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” да подпомогне издаването на книгата Димитър Димов. Произведения, свързани с Испания с финансова помощ от 1000 (хиляда) лева.


5.15. Писмо от SOS Детски селища България за Коледно дарение.

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ


5.15.1. Академическият съвет реши Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” да се включи в дарителската кампания за набирането на средства за реализацията на програмите за семейно-базирана грижа (SOS детски селища в Трявна и Дрен и SOS младежки домове в София и Велико Търново) и в програмите по подкрепа на семейството и превенция на изоставянето на деца в риск (Центрове за семейна подкрепа в София, Габрово Велико Търново и Радомир), като прави дарение на SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ в размер на 1000 (хиляда) лева.
5.16. Утвърждаване командировките на Ректора за периода 01.06.2008 г. – 30.11.2008 г.

Докл. Олег Божанов

5.16.1. В съответствие с разпоредбите на Наредбата за командировките в страната и чужбина Академическият съвет утвърди командировките на Ректора за периода 01.06.2008 г. – 30.11.2008 г., в размер на 540,00 лв.5.17. Информация за администра-тивни актове.

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

5.17.1. Проф. дпн Пламен Легкоступ изчете за информация на членовете на Академическия съвет следните документи:

- Определение № 254/21.07.2008 г. по Адм. д. № 133/2007 г. по описа на Административен съд – гр. В. Търново (жалба на Иван Филипов Иванов против решение на АС от 23.03.2007 г. за утвърждаване поименния състав на Общото събрание на ВТУ), влязло в сила на 17.11.2008 г.;- Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство по преписка № 01971/2008 г. (образувана по повод публикация във в-к “Янтра Днес” в бр. 137 от 21.07.2008 г. със заглавие “Продават тест 3 дена преди изпит във ВТУ”) по описа на РП – гр. В. Търново.


Забележки:

1. Решенията са изготвени на основа стенографски протокол, съставен от Райна Витанова – експерт към колективните органи за управление.

2. Решенията, представляващи индивидуални или общи административни актове по смисъла на Глава пета, раздели І и ІІ от Административнопроцесуалния кодекс, могат да бъдат оспорени в срока и по реда на АПК.

3. Решенията на АС се обявяват в сградата на Ректората на ВТУ на място, достъпно за всички заинтересувани лица, и на интернет страницата на Университета.
Р Е К Т О Р : (п)

(проф. дпн ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница