Заседание на трети януари, две хиляди и единадесета година в съставДата28.04.2017
Размер21.05 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1


гр. Габрово, 03.01.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито разпоредително заседание на трети януари, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

като разгледа материалите по адм. дело № 284 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /ГАС/ жалба с вх. №1689 от 15.12.2010 г., подадена от Събирателно дружество /СД/ “Г.- Т. и с.” с БУЛСТАТ: *******, със седалище гр. Трявна, против заповед № ДК-02-СЦР-13 от 11.11.2010 г. на Началник РДНСК, Северен централен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж- “бетонов бордюр, бетонов тротоар и площадкова канализационна инсталация”, находящи се в УПИ ХV-369, кв.110 по плана на гр. Габрово- ІІ етап, І част, с административен адрес гр. Габрово, ул. “Ивайло” № 7. Същият е извършен без изискващите се по закон строителни книжа. Жалбоподателят е посочен като изпълнител на строежа /строител/. Заповедта е изпратена на този изпълнител и на възложителя на строежа- Милка Димитрова Караджова.

При извършената проверка относно редовността и допустимостта на жалбата се установява, че последната не отговаря на законовите изисквания за редовност, а именно: 1.Не е внесена държавната такса от 50.00 /петдесет/ лв. по сметката на ГАС, дължима от юридически лица- търговци. 2.Жалбоподателят не е приложил удостоверение за съществуването и представителството си. 3.Не е приложил препис от жалбата за другата заинтересована страна- Милка Димитрова Караджова.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.1, във вр. с чл.151, т.1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съдът е указал на жалбоподателя да отстрани горните нередовности, като му е предоставил и срок затова. В така предоставения му срок “Г. Т. *** е изпълнил указанията, поради което производството по подадената от него жалба следва да бъде продължено.

Съдът констатира служебно, че срещу същия АА е подадена друга жалба, на другото, посочено в атакуваната заповед лице- Милка Димитрова Караджова, по която е образувано дело с предходен номер- адм. д. № 282 от 2010 г. по описа на ГАС. Двете дела- настоящото и така цитираното, имат един и същ предмет- законосъобразността на един и същ ИАА, по тях следва да бъдат конституирани едни и същи страни, които да бранят едни и същи свои интереси. Поради това и на основание чл.213 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК съдът намира, че адм. д №282/2010 и № 284/2010 на ГАС имат връзка помежду си и с оглед процесуална икономия и постигане на идентичен резултат при разглеждането на идентични правни спорове съдът следва да ги съедини в едно производство и да издаде общо решение по тях.

С оглед гореизложеното и на посоченото основание Административен съд ГабровоОПРЕДЕЛИ:

ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. д. №284/2010 г. за съвместно разглеждане с адм. д. № 282/2010 г. по описа на Административен съд Габрово.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 284/2010 г. по описа на същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.На жалбоподателя да се изпрати препис от определението.


СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница