Доклад по: „ Международни отношения" тема: „ ес структури, институции и процес" специалност: „Право" Изготвил: Евгения Евгениева ЩереваДата28.02.2022
Размер35.86 Kb.
#113673
ТипДоклад
ДОКЛАД - международни отношенияДОКЛАД
по:
Международни отношения“

тема:
ЕС – структури, институции


и процес“

специалност: „Право“
Изготвил: Евгения Евгениева Щерева
Фак.№: 20160165
Поток: 620
Група: 6095
София 2021г.

Европейският съюз е единствен по рода си икономически и политически съюз между 27 европейски държави. Той се стреми да развие ресурси в области, като енергетиката, знанието, капиталовите пазари и други, за да гарантира на европейците спокоен и подсигурен живот. Европейският съюз допринася повече мир, стабилност и благополучие, помага да се повишат стандартите на живот.


Съществуващият дотогава Общ пазар, възприет като „първи стълб“ се превръща в организация, обхващаща много различни области на политиката като теми за климата, околната среда и здравеопазването и достига до външните отношения и сигурността, правосъдието и миграцията. Това е отразено чрез промяна на наименованието през 1993 г. от Европейска икономическа общност на Европейски съюз.С течение на времето Европейският съюз съсредоточава усилия в направата и развитието на управленски институции. Решенията, в които се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите. Участници в самия процес са комитетите, които представят своите становища по предложенията, главно от гледна точка на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
Постоянните опити за обединение на различните европейски народи предхождат самите държави. Катастрофалната за континента Първа световна война е последвана от Втора световна война, която оставя след себе си Европа в разруха. Съюзниците победители във войната били решени да премахнат възможността за възникване на война на континента. В опит за възстановяване на Европа редица европейски политици възприели идеята за наднационален съюз. Идеята за формирането на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС) е на служителя във френското външно министерство Жан Моне. Първоначалният замисъл на политиците, основали ЕОВС, е да се гарантира контрол над военната промишленост в Европа, а въглищата и стоманата са главни суровини за военния отрасъл. ЕОВС включва Западна Германия, Франция, Италия и страните от Бенелюкс. Общността се създава с подписването на Договора от Париж през април 1951 г., а влиза в сила през юли 1952 г. Впоследствие се създават още две общности известни като Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия (Евратом). Първоначално целта била да се насърчи икономическото сътрудничество между държавите, които търгуват помежду си и да станат икономически зависими едни от други. В резултат по този начин и да се намали вероятността от възникване на конфликти. В следствие се присъединяват общо 27 държави.
Европейският съюз е създаден с договора от Маастрихт 1992 г. При учредяването си той се основава на вече съществуващите две общности. Основни цели на Договора за Европейския съюз са насърчаването на балансирания и устойчив икономически и социален прогрес, постигане на висока степен на заетост, в частност посредством създаване на територия без вътрешни граници, укрепване на социално-икономическото единство и посредством създаването на икономически и паричен съюз и впоследствие на единна валута еврото, осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност, въвеждане на гражданство на Съюза, създаване на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което се осигурява свободното движение на лица, обвързано с прилагането на подходящи мерки за контрол на външните граници, предоставяне на убежище, имиграцията, както и превенция и борба с престъпността. До този момент повече от 340 милиона граждани на ЕС в 19 държави днес използват еврото като своя валута. Европейската общност окончателно влиза в историята с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. Той влиза в сила на 1 декември 2009 г. и според него Европейският съюз става правоприемник на Европейската общност. Този договор бележи нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция.
Европейският съюз се ръководи от принципа на представителната демокрация, като гражданите са пряко представени на равнището на ЕС в Европейския парламент, а държавите членки в Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз. Европейските граждани могат свободно да допринасят за демократичния живот на Съюза, като изразяват мнението си за политиките на ЕС в хода на изготвянето им или като предлагат подобрения на съществуващите закони и политики. Европейската гражданска инициатива предоставя възможност на гражданите мнението им да има по-голяма тежест върху политиките на ЕС, които засягат живота им. Гражданите могат също да подават жалби и запитвания относно прилагането на правото на ЕС. Европейското гражданство е свързано и с възможност за упражняване на политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент, независимо дали в държавата си на пребиваване или в държавата си на произход.
Благодарение на премахването на граничния контрол между държавите от Европейския съюз хората могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Всички граждани на ЕС разполагат с правото и свободата да избират в коя държава от да учат, да работят или да се пенсионират. Всяка държава от ЕС трябва да третира гражданите на ЕС по съвсем същия начин, както собствените си граждани, когато става дума за въпроси като заетост, социална сигурност и данъчно облагане. Равенството означава равни права на всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е залегнал във всички европейски политики и съставлява основата на европейската интеграция. Той се прилага във всички области.
ЕС се основава на върховенството на закона. Всичко, което ЕС прави, се основава на договори, които са договорени на доброволни и демократични начала от неговите държави членки. Правото и правосъдието се поддържат от независима съдебна система. Държавите от ЕС са предоставили окончателна компетентност по въпросите на правото на ЕС на Съда на Европейския съюз, чиито решения трябва да се спазват от всички. Правата на човека са защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз. Те обхващат правото на недискриминация на основата на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на увреждане, възрастта или сексуалната ориентация, правото на защита на личните данни и правото на достъп до правосъдие. През 2012 г. на Европейския съюз се присъжда Нобеловата награда за мир заради неговото застъпничество за мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.
В основата на Европейския съюз са 27-те държави членки и техните граждани. Европейския съюз се отличава с това, че макар всички тези държави да са суверенни и независими, те са решили да преотстъпят част от своя суверенитет в области, в които е целесъобразно да работят заедно. На практика това означава, че държавите членки делегират някои от своите правомощия за вземане на решения на общите институции, които са създали, така че решенията по конкретни въпроси от общ интерес могат да се вземат демократично на равнище ЕС. Държавите членки са предоставят голям кръг от правомощия, включително в областта на външните работи и политиката на сигурност.
В рамките на Европейския съюз функционират седем институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения. Европейски парламент, който представлява гражданите на ЕС и се избира директно от тях. Европейски съвет, който се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки на ЕС и определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС. Европейска комисия, която представлява интересите на ЕС. Съвет на Европейския съюз, който представлява правителствата на държавите членки. Съда на Европейския съюз, който контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС. Европейска централна банка и Европейска сметна палата, която контролира бюджета на ЕС.
Националните парламенти на държавите членки също имат роля във вземането на решения и законотворчеството, както и два консултативни органа. Това са Европейският комитет на регионите, който се състои от представители на регионалните и местните власти, и Европейският икономически и социален комитет, съставен от представители на организации на работниците и работодателите и групи на заинтересованите страни. В повечето случаи Европейската комисия предлага нови закони, а Европейският парламент и Съветът ги приемат.
Функционирането на ЕС се осъществява от неговите органи. Европейската комисия има основно изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на държавите членки, са напълно независими от тях. Законодателните функции се упражняват от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. На свой ред съдебният контрол се осъществява от Съда на Европейския съюз (СЕС). Той е съставен от Съд, Общ съд и специализирани съдилища, като единственият специализиран съд, създаден до момента, е Съдът на публичната служба. От своя страна Европейският съвет, състоящ се от държавните или правителствени ръководители на държавите членки, своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите насоки и приоритети на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие.
Други финансови и консултативни органи са Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, които отговарят за финансовата политика на евространите и страните извън еврозоната. Европейска инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд . който отговаря за финансирането на инфраструктурни проекти, Европейския омбудсман, научния и технически комитет на Евратом, който орган следи контрола на работата с радиоактивни материали и за изработване на единни стандарти за защита при работа с йонизиращи лъчения, агенцията на Евратом, която контролира добива на радиоактивни руди и други материали и търговията с тях на територията на Съюза.
Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Съюзът поддържа обща политика по отношение на селското стопанство, риболова, околната среда, защитата на потребителите, транспорта, енергетиката и други. ЕС разполага с изключителна компетентност в областите на паричната политика на държавите членки, чиято парична единица е еврото, митническия съюз, търговската политика, опазването на морските и биологичните ресурси в рамките на общата политика.
Държавите членки и няколко от институциите на Европейския съюз прилагат приетите правни актове на ЕС като всяко действие се основава на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички негови държави членки. Договорите определят целите на Европейския съюз и задават правилата, по които институциите на ЕС функционират, както и правилата отнасящи се за начина по който се вземат решенията, и отношенията между Европейския съюз и неговите държави членки.
С цел правилната посока на Съюза през 2016 г. се прави положителна програма за Европа, която предоставя възможности и защитава. Работата по положителната програма представлява пет сценария за начина, по който ЕС би могъл да се развие до 2025 г. Комисията допринася тематични документи за размисъл, предлагащи различни варианти за ЕС в определени области на политиката като социалното измерение на Европа, извличането на ползите от глобализацията, задълбочаването на икономическия и паричен съюз, бъдещето на европейската отбрана и бъдещето на финансите на Европейския съюз.
Основните дейности на Европейския съюз са в сферата на здравеопазването, околната среда, икономиката,бюджета, върховенството на закона и сигурността, демокрацията и миграцията, цифровата трансформация, глобалните теми и решения в политиката, образованието, културата и спорта.
По отношение на здравеопазването през 2021г. амбицията на ЕС е да се гарантира достъпността, ефективността и устойчивостта на здравните системи в ЕС. Работата на ЕС включва действия по ваксинация (включително срещу COVID-19), борба с антимикробната резистентност, и предотвратяване и ограничаване на пандемиите и други инфекциозни заболявания. Здравната политика на ЕС допълва политиките на държавите членки, за да се гарантира, че всички хора в Съюза са защитени от сериозни трансгранични заплахи за здравето и имат достъп до качествено здравно обслужване.Във връзка с околната среда ЕС предприема действия в отговор на промените в климата на Земята, и по-конкретно по отношение на покачването на световните температури поради увеличаването на емисиите на парникови газове, причинено от човешката дейност. По-високите средни температури имат много последици, включително по-чести екстремни метеорологични явления като наводнения, суши и бури. Освен че представляват пряка заплаха за хората, тези явления могат също така да застрашат производството на храни и да доведат до недостиг на вода, което на свой ред може да предизвика глад, конфликти и миграция.
Регионалната политика е в основата на европейската солидарност, тя дава тласък на икономическия растеж и повишава качеството на живот посредством стратегически инвестиции. Икономическият и паричен съюз обединява и интегрира икономиките на ЕС, като координира икономическите и бюджетните политики, общата парична политика и общата валута еврото. Той е мощен инструмент за създаването на работни места, растеж, социална справедливост и финансова стабилност, но все още е в процес на изграждане и тепърва предстои да бъде завършен. Икономическото управление на ЕС е засилено чрез подобрения в Пакта за стабилност и растеж. ЕС се стреми да гарантира стабилността и сигурността на финансовата система, както и това единният пазар да предлага на потребителите и предприятията финансовите продукти, от които се нуждаят. Партньорствата и сътрудничеството за развитие са в основата на външната политика на ЕС. Бюджетът на ЕС помага за постигането на резултати във важни сфери от живота на европейците. Чрез обединяването на средства на равнище ЕС държавите членки могат да постигнат повече, отколкото ако действат сами. Заедно със своите държави членки ЕС е най-големият донор на помощ за развитие в света. Външната политика и политиката на сигурност на ЕС дават възможност на Съюза да говори и да действа като едно цяло по световни проблеми, като по този начин позволява на държавите членки да посрещнат предизвикателства, с които не могат да се справят сами, и осигурява сигурност и просперитет на гражданите на ЕС.
Политиката на Европейският съюз в областта на транспорта помага за развитието на икономиката чрез разработване на съвременна инфраструктура, благодарение на която пътуванията са по-бързи и по-безопасни, като в същото време се насърчават устойчивите и цифрови решения. Една от последните цели на ЕС е свързана с Транспортът, който произвежда една четвърт от емисиите на парникови газове на ЕС, а Европейският зелен пакт има за цел да ги намали с 90 % до 2050 г. Предложенията са насочени и към насърчаване на развитието на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор, който може да допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Бъдещата ОСП е тясно свързана със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Относно секторът на „синята“ икономика ЕС въведе защитени зони, за да опази морските екосистеми и тяхното биологично разнообразие, както и услугите, предоставяни от тях, и има за цел да защити поне 30 % от моретата в ЕС до 2030 г.
Европейският съюз насърчава стабилните демокрации и икономики в съседните държави чрез изграждане на индивидуализирани партньорства, основани на споделени интереси и сътрудничество на двустранно или регионално равнище. ЕС гарантира редица основни права на своите граждани и ги защитава от дискриминация, а общото пространство на правосъдие на ЕС помага за решаването на трансгранични правни проблеми както за гражданите, така и за предприятията. ЕС заедно със своите държави членки е най-големият донор на хуманитарна помощ в света, който предоставя и координира помощ за населението в засегнати от бедствия райони в Европа и по света. Общата политика на ЕС в областта на миграцията и убежището помага на Европа да се справи по ефективен начин с предизвикателствата, свързани с миграцията.
Европейският съюз спомага за по-качествено образование, като насърчава сътрудничеството между държавите членки и допълва действията на национално равнище. „Еразъм+“ предоставя възможности за хора от всички възрасти и дава шанс най-вече на младите да учат, да се обучават, да придобият професионален опит или да извършват доброволческа дейност в чужбина. Програмата на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“ помага за справяне с безработицата сред младите хора чрез стимулиране на тяхното личностно развитие, умения и пригодност за заетост. За периода 2021г.-2027г. Европейската комисия предложи да удвои финансирането за „Еразъм+“ на 30 милиарда евро за следващия дългосрочен бюджет. ЕС също се стреми да съхранява общото европейско културно наследство и да го направи достъпно за всички. Той подкрепя изкуствата и помага на културната и творческата индустрия в държавите членки да процъфтяват, по-конкретно чрез програмата „Творческа Европа“. ЕС популяризира ползите за здравето и положителните ценности, свързани със спорта, подкрепя сътрудничеството между създателите на политиките и диалога със спортни организации и работи за справянето с проблеми като употребата на допинг, уреждането на мачове и насилието. Сътрудничеството между държавите членки на ЕС, се договарят чрез многогодишен работен план на ЕС за спорта като най-новият такъв план е за периода 2017-2020 г. и определя три приоритета на почтеността в спорта, неговото икономическо измерение и връзката между спорта и обществото.
С оглед на изложението моето мнение е че без Европейският съюз ще настъпят глобални проблеми и кризи. Дейността на ЕС показва огромен прогрес в сфери като здравеопазване и икономика. Развитието е бавно, но без Европейският съюз е би било невъзможно да се достигне това ниво на развитие до момента. Поставените цели са с оглед по-добро развитие на секторите и съответно много по-добър живот за гражданите на Европейският съюз.

Библиография


https://publications.europa.eu/code/bg/bg-390500.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/Европейски_съюз
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/bg/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница