Докладна записка от Димитър Николов Николов Кмет на Община Бургасстраница1/4
Дата24.07.2016
Размер478.41 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 7
от заседанието на 21.02. и 23.02.2012 година
ДНЕВЕН РЕД :


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Закупуване на част от имот №2101 в кв.113 в с. Черно море във връзка с реализацията на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води – с. Рудник, с. Черно море“ Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево К-І-ВА и трасе на битов колектор К-100-ВА, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на авариен канал след КПС в УПИ ІІІ-41, масив 44, местност „Овчарска лъка“ (старо наименование „Чобан чаир), землище с. Рудник, Община Бургас и съгласие за придобиване от Община Бургас на право на прокарване в имот №044004, собственост на физически лица
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян със званието „Почетен гражданин на Бургас”
 1. Отчет от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20.01.2011 г. – 13.09.2011 год.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване структурата на общинска администрация на Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2014 година и Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2012 година
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за транспорт на определени групи граждани
 1. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от „Синята коалиция” относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2012 за финансово подпомагане на процедури „ин витро”
 1. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на политическа партия „Национален фронт за спасение на България” при Общински съвет - Бургас относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на град Бургас
 1. Докладна записка от група общински съветници от ПП „НФСБ” в Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на православен кръст в кв.Ветрен, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Валентин Касабов и Христиан Митев –общински съветници от групата на ПП „НФСБ” в Общински съвет - Бургас относно: Реставрация на стенописите на катедрален храм „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Селим Смаил Иса и Шерафет Асан Мехмед – общински съветници от ПП „Движение за права и свободи” относно: Изграждане на ограда на гробищен парк в кв. „Горно Езерово”
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2011 г.
 1. Доклад от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Проект на бюджет за 2012 година
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.3. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема – квота на Община Бургас
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2011 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД-Бургас
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община Бургас
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас относно: Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Промяна на решение на Общински съвет- Бургас /Протокол № 3 от 29.11.2011 г., т.17/ относно промяна статута на СУ „Юрий Гагарин”- гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на отвеждащ канал след ПСОВ кв. Ветрен, гр. Бургас. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов ТП в УПИ І-136, землище кв. Ветрен, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на ТП-нов, тип БКТП в УПИ І-3, масив 17, местност „Веригите” (б.м-ст „Синджирли герен”), землище гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.2.2418 по КК на гр. Бургас
 1. Докладна записка от Жеко Чиликов – Управител на „Чистота” ЕООД, гр. Бургас относно: Разсрочване на дължимия дивидент за Община Бургас за финансовата 2011 г. на „Чистота” ЕООД
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ на кв.7 и кв.15 по плана на кв. Горно Езерово, за обособяване на самостоятелен УПИ за православен храм
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1 по плана на ж. к. „Зорница”, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник от ПП СЕК и член на постоянната комисия по Устройство на територията относно: Предложение на Общински съвет-гр. Бургас по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 относно съгласуване с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с предвижданията на ОУП по плана на ЦГЧ на гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Актуализиране ползването на общински мера и пасища за 2012 год. на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж по реда на §17, ал.2 от ЗУТ за обект, изграден по реда на чл.120, ал.4 от отменения ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ-52 в кв.24, по ПУП-ПРЗ на к/с „Славейков”, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІХ-806, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Бр. Миладинови”, бл.117, на наемател, настанен по административен ред
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, чрез публични търгове с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет на Община Бургас относно: Именуване на улица в Промишлена зона „Север”-гр. Бургас, разположена между Търговска къща „Сакар” и Електронно-изчислителен център с осови точки, както следва о.т. 104 до о.т. 70
 1. Докладна записка от инж. Иван Петров – управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас относно: Даване на съгласие на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас до предоговори договорните условия с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД по договор за банков кредит от 25.06.2004 г.

……………………………………………………………………………

 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Закупуване на част от имот №2101 в кв.113 в с. Черно море във връзка с реализацията на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води – с. Рудник, с. Черно море“ Община Бургас

РЕШЕНИЕ:


1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да сключи договор за възмездно придобиване в собственост от Община Бургас чрез покупка на 245 (двеста четиридесет и пет) кв.м. идеални части от имот с пл. №2101 в кв. 113 по плана на с. Черно море, целият с площ 2500 (две хиляди и петстотин кв.м. при граници: север -УПИ II, изток улица, юг УПИ VI, УПИ V и УГТИ IV, запад -улица от собственика Яни Георгиев Андреев с постоянен адрес с. Черно море, ул. „Атанас Буров" №18 на цена 13 евро на кв.м. или 6229,32 (шест хиляди двеста двадесет и девет лева и тридесет н осем ст.) лева.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуапния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.


…………………………………………………………………………… 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево К-І-ВА и трасе на битов колектор К-100-ВА, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:


1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево К-I-ВА и трасе на битов колектор К-100-ВА. гр. Бургас Община Бургас.

2 На основание чл. 60, ал, 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението пот 1.


…………………………………………………………………………… 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на авариен канал след КПС в УПИ ІІІ-41, масив 44, местност „Овчарска лъка“ (старо наименование „Чобан чаир), землище с. Рудник, Община Бургас и съгласие за придобиване от Община Бургас на право на прокарване в имот №044004, собственост на физически лица

РЕШЕНИЕ:


1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ. Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на авариен канал след КПС в УПИ ІІІ-41, местност „Овчарска лъка“ (б.м-ст „Чобан чаир“) в землището на с. Рудник, Община Бургас.

2. Дава съгласие Община Бургас да придобие право на прокарване през ПИ №044004 по КВС, м. „Овчарска лъка“ (старо наименование „Чобан чаир“), землище с. Рудник, Община Бургас, при граници: север - УПИ ІІІ-41 и УПИ IV-41. изток - ПИ №000128; юг - ПИ №044005 и ПИ №044031; запад - ПИ №044025, 044026 и улица, с дължина на трасето 224,52 м. и сервитут с площ 1,438 дка, съгласно изготвен ПУП - Парцеларен план, за сумата 7190 (седем хиляди сто и деветдесет) лева.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1 и т.2.

……………………………………………………………………………

 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян със званието „Почетен гражданин на Бургас”

РЕШЕНИЕ:


Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас“ д-р Гарабед Адашест Папазян.
…………………………………………………………………………… 1. Отчет от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20.01.2011 г. – 13.09.2011 год.

РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение Отчета на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация, от заседанията в периода 20.01.2011 г. – 13.09.2011 год.
…………………………………………………………………………… 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване структурата на общинска администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет – Бургас одобрява структурата на общинската администрация, съгласно приложението – неразделна част от решението.

2. Кметът на Общината да назначи кметски наместници в с.Димчево и с. Брястовец, по реда на чл.46а от ЗМСМА.

……………………………………………………………………………

 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2014 година и Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2012 година

РЕШЕНИЕ:
 1. Приема стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2012-2014 година със следните допълнения:

В раздел „Общински жилищен фонд“, в графа „Възможности“ след текста „продажба на амортизирани жилища“ се добавя текст: „и създаване на целеви фонд с получените средства от продажбата“

 1. Приема програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 година със следните допълнения:

 • Допълва програмата с нова т. VІІ Придобиване на имоти с редакция „Покупка на 245 (двеста четиридесет и пет) кв.м. идеални части от имот с пл. №2101 в кв. 113 по плана на с. Черно море, целият с площ 2500 (две хиляди и петстотин кв.м. при граници: север -УПИ II, изток улица, юг УПИ VI, УПИ V и УГТИ IV, запад -улица.“

 • след т.5 се добавя нов текст със следното съдържание: „Предмет на настоящата програма са съсобствени имоти, по отношение на които Община Бургас провежда процедури, за учредяване на права срещу обезщетение с реални самостоятелни обекти“.

……………………………………………………………………………

 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за транспорт на определени групи граждани

РЕШЕНИЕ:


От 20 март 2012 година се променя стойността за компенсиране цената на едномесечна абонаментна карта за градски транспорт, както следва по групи :

1. Граждани над 65 години, за 1 линия от 19.25 лв. на - 20.25 лв.

2. Граждани над 70 години, за 1 линия от 23.70 лв. на - 24.65 лв.

3. Граждани над 70 години, за 2 линии от 37.00 лв. на - 38.40 лв.

4. Граждани с нетрудоспособност над 71%, за 1 линия

от 32.00 лв. на - 33.20 лв.

5. Граждани с нетрудоспособност над 50 % с тежко увредени крайници и деца с инвалидност над 50 % с придружител, за 1 линияот 32.00 лв. на - 33.20 лв.

6. Многодетни майки, за 1 линия от 32.00 лв. на - 33.20 лв.

7. Болни от захарен диабет или паркинсонова болест, за 1 линия

от 32.00 лв. на - 33.20 лв.

8. Лица, настанени в Дом за временно настаняване "Надежда" по утвърден списък, за 1 линия от 32.00 лв. на - 33.20 лв.

9. Лица, настанени в "Защитено жилище", кв. Акации по утвърден списък, за 1 линия от 32.00 лв. на - 33.20 лв.

10. Граждани с нетрудоспособност над 71%, за 2 линииот 50.50 лв. на - 52.40 лв.

11. Граждани с нетрудоспособност над 50 % с тежко увредени крайници и деца с инвалидност над 50 % с придружител, за 2 линииот 50.50 лв. на - 52.40 лв.

12. Многодетни майки, за 2 линии от 50.50 лв. на - 52.40 лв.

13. Болни от захарен диабет или паркинсонова болест, за 2 линии

от 50.50 лв. на - 52.40 лв.

14. Лица, настанени в Дом за временно настаняване "Надежда" по утвърден списък, за 2 линии от 50.50 лв. на - 52.40 лв.

15. Лица, настанени в "Защитено жилище", кв. Акации по утвърден списък, за 2 линии от 50.50 лв. на - 52.40 лв.

16. Граждани с нетрудоспособност над 90,1 % с увреждания на двигателно опорния апарат, за 1 линия от 34.00 лв. на- 35.20 лв.

17. Граждани с нетрудоспособност над 80% - незрящи, за 1 линия

от 34.00 лв. на - 35.20 лв.

18. Граждани с нетрудоспособност над 50% - онкоболни, за 1 линияот 34.00 лв. на - 35.20 лв.

19. Граждани с нетрудоспособност над 90,1 %, с увреждания на двигателно опорния апарат, за 2 линии от 52.00 лв. на - 53.90 лв.

20. Граждани с нетрудоспособност над 80% - незрящи, за 2 линии

от 52.00 лв. на - 53.90 лв.

21. Граждани с нетрудоспособност над 50% - онкоболни, за 2 линииот 52.00 лв. на - 53.90 лв.

22. Ученици, за 1 линия от 15.00 лв. на - 15.95 лв.

23. Ученици, за 2 линии от 26.00 лв. на - 27.50 лв.

24. Студенти редовно обучение, за 1 линияот 15.00 лв. на - 15.95 лв.

25. Студенти редовно обучение, за 2 линииот 26.00 лв. на - 27.50 лв.

26. Деца от кварталите на Бургас, посещаващи Дневен център за работа с деца на улицата - по списък за 1 линияот 15.00 лв. на - 15.95 лв.

27.Ученици и студенти редовно обучение от съставните селища на Община Бургас от 15.00 лв. на - 15.95лв.

28.Ученици и студенти редовно обучение от съставните селища на Община Бургас заплащат 40 % от цената на междуселищната карта - поема се 60 % от стойността (запазва се досегашното съотношение).

29. Остават в сила предходни решения по Протоколи №№ 5/24.01.2008 г., 25/22.10.2009 г., 38/23.09.2010 г. и 47/24.03.2011 г., съгласно които:

• Всички правоимащи трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Бургас;

• Студентите редовно обучение от ВУЗ на територията на гр. Бургас, без постоянен и настоящ адрес в Община Бургас, имат право на карта за 1 линия ;

• Правоимащи са учениците от училища на територията на гр. Бургас с регистриран настоящ адрес.

• Всички правоимащи граждани могат да ползват само една от гореизброените преференции и да закупят една абонаментна карта за съответния едномесечен период, като само при преференцията за ученици и студенти редовно обучение от съставните селища на Община Бургас, същите могат да закупят карта за една градска линия и карта за междуселищна линия до съответното съставно селище.

Полагащата се сума за компенсиране на цените на абонаментни карти за градски транспорт се заплаща на превозвачите от общинския бюджет ежемесечно, след представяне на фактура и протокол.
…………………………………………………………………………… 1. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от „Синята коалиция” относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2012 за финансово подпомагане на процедури „ин витро”

РЕШЕНИЕ:


В разходната част на бюджета на Община Бургас за 2012 година да бъдат предвидени средства в размер на 150 000 лева с цел финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

……………………………………………………………………………

 1. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на политическа партия „Национален фронт за спасение на България” при Общински съвет - Бургас относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на град Бургас

РЕШЕНИЕ:


Не подкрепя докладната записка и проекта на решение.
…………………………………………………………………………… 1. Докладна записка от група общински съветници от ПП „НФСБ” в Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на православен кръст в кв.Ветрен, гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:


Отлага разглеждането на докладната записка за следващо заседание.
……………………………………………………………………………

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница