Компютърна химия молекулна симетрия – елементи и операции на симетрия. Матрично представянДата23.02.2017
Размер23.37 Kb.

по КВАНТОВОХИМИЧНИ МЕТОДИ, спец. КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ
0. Молекулна симетрия – елементи и операции на симетрия. Матрично представяне.

1. Теория на пертурбациите – общи положения. Пертурбационна теория. Пертурбационна теория на молекулните орбитали.

2. Видове пертурбации при спрегнатите системи. Адитивност на пертурбациите от първи род.

3. Вариационен принцип. Вариационна теорема. Метод на Ритц – линеен вариант на вариационния принцип.

4. Теория на кристалното поле. Разцепване на d-АО в поле на лиганди с различна симетрия. Спектрохимичен ред на лигандите. Параметри на Рака.

5. Теория на лигандното поле. Нефелоксетичен ред.

6. Параметър на ковалентност. Ефект на Ян-Телер от първи и втори род.

7. Метод на Хюкел – същност. Топологични матрици.

8. Приложение на метода на Хюкел към карбоверижни ненаситени системи – етилен, бутадиен, бензен.

9. Топологични свойства на молекулите. Порядък на връзките и заряд на атомите. Индекси на свободна валентност. Енергия на -* електронни преходи.

10. Ациклични спрегнати полиени.

11. Моноциклични и полициклични спрегнати системи. Хюкеловото правило 4n+2. Алтернантни и неалтернантни въглеводороди.

12. Разширен метод на Хюкел - етилена.

13. Нулево диференциално припокриване. Програмен пакет МОРАС. Записване на Z-матрици.

14. Метод на Хартри-Фок (самосъгласуваното поле). Приближение на Хартри-Фок-Рутаан.

15. Неемпирични квантовохимични методи. Базисни функции – поляризационни и дифузни функции.

16. Конфигурационни функции. Конфигурационно взаимодействие.

17. Статистически методи в квантовата химия. Статистически суми. Молекулна статистическа сума. Изчисляване на термодинамични функции по статистически суми.

18. Енергетични повърхнини. Принцип на Бел-Евънс-Полани. Постулат на Лефлер-Хамонд. Модел на конфигурационно смесване на валентни структури.

19. Количествено описание на енергетичните повърхнини и структура на преходното състояние. Паралелно и перпендикулярно трептене. Критични точки.

20. Тунелен ефект. Коефициент на прозрачност.

21. Фотохимични реакции. Диаграма на Яблонски. Конични сечения. Понятие за активно пространство.


Литература

1. В. Делчев, Квантовохимични методи, Изд. ПУ, Пловдив, 2010 г.

2. Г. Николов, Основи на квантовата химия и строеж на веществото, Изд. ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив, 1996 г.

3. И. Пожарлиев, Физична органична химия и динамична стереохимия, АСИ-София, 2001 г.

4. Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер, Теория валентности, Мир, Москва, 1968 г.

5. Б. Симкин, Р. Миняев, Квантовая химия органических соединений, Химия, Москва, 1986 г.

6. S. Shaik, H. Schlegel, S. Wolfe, Theoretical aspects of physical organic chemistry, John Wiley & Sons.

7. П. Хобза, Р. Заградник, Межмолекулярные комплексы, Мир, Москва, 1989 г.

8. Л. Салем, Электроны в химических реакциях, Мир, Москва, 1985.

9. Б. Пюльман (ред.), Межмолекулярные взаимодействия: от двуатомных молекул до биополимеров, Мир, Москва, 1981 г.

10. C. Dykstra, Ab initio calculations of the structures and properties of molecules, Elsevier, 1988.

11. J. Foresman, Æ. Frisch, Exploring chemistry with electronic structure methods, Gaussian Inc., 1995-96.12. Н. Тютюлков, Квантова химия, Наука и изкуство, 1978 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница