“лечебни растения”страница1/6
Дата10.09.2016
Размер0.83 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6
О Б Щ И Н А Г Л А В И Н И Ц А
- О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А

РАЗДЕЛ

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ”


Май, 2008 година – април, 2013 година

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛА:


 1. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните

растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите - 2 стр.

1. Местоположение - 2 стр.

2. Релеф - 2 стр.

3. Климат - 2 стр.

4. Почви - 3 стр.

5. Растителност - 3 стр.

6. Брой население - 3 стр.

6.1. Характеристика на населението по постоянен и настоящ

адрес - 3 стр.

6.2. Характеристика на населението по пол и възраст - 3 стр.

7. Собстевеност и използване на земите - 4 стр.

8. Състояние на ресурсите - 4 стр.

9. Местонахождението на находищата по по местности на лечебни

растения - 4 стр.

10. Блата и мочури - 7 стр.

11. Обработваеми площи - 9 стр.

12. Горски територии – държавна собственост - 10 стр.

13. Гори – общинска собственост - 10 стр. 1. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни

растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите - 13 стр.

 1. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на

лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове - 14 стр.

IV. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях - 15 стр.

V. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по – висока степен - 16 стр.


 1. Приложения към раздела - 17 стр.

- 1 -


I . Описание на местоположението на естествените находища на

лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите.
 1. Местоположение.

Община Главиница е разположена в североизточната част на Дунавската равнина и попада в Област Силистра. В неиния състав влизат 23 населени места. Общинският център гр. Главиница се намира на разстояние около 46 км. от гр. Силистра, на 26 км. от гр. Тутракан, на 88 км. от гр. Русе, на 110 км. от гр. Добрич, на 160 км. от гр. Варна и на 415 км. от гр. София.

 1. Релеф.

Теренът й е хълмовидно – равнинен, като преобладаващата надморска височина се движи от 200 до 300 метра. Релефът на Общината е нарязан от суходолия, под които се намират подземни реки.

 1. Климат.

Община Главиница се намира в областта на умереноконтиненталния климат. Средните месечни температури не надвишават 25 С и не спадат под 1 С. Средната годишна температура е 12,4 С. Средните абсолютно – минимални температури за годината са минус 1 С, а за месец януари минус 15 С. Средните абсолютно – максимални са 24,7 С, като през месец юли достигат 35 С. Абсолютно – минималните температури са около минус 18 С, като най – ниската такава е през месец февруари минус 12,8 С. Пролетта настъпва рано – през първата половина на месец март. Тогава настъпва и устойчивото задържане на температурата на въздуха над 5 С.

Сумата от вегетационните валежи е 645,50 литра в гр. Главиница (метеорологична станция – гр. Кубрат) и е изключително равномерно разпределена през годината. Валежният максимум (70,90 литра и 82,90 литра) е през месеците май и юни, а валежният минимум – през месец октомври 32,30 л./ м2. През периода на активната вегетация на зимните и пролетни зърнено - житни култури, през месеците април и юли падат около 40 – 41 % (264,80 л.) от общите валежи, което гарантира много добра водообезпеченост на растенията и получаването на добри резултати от отглежданите сортове. През периода на активната вегетация на окопните култури (царевица и слънчоглед) падат 57 – 58 % (371,50 л.) от общите годишни валежи, което осигурява пълна изява на продуктивните възможности на отглежданите сортове и хибриди.

Есенно – зимния – ранно пролетен период не е безводен – (274,00 л. или 42,50 %) което осигурява добри условия на растежа и развитието на есенните зърнено – житни култури.

В относителната влажност на въздуха съществени различия през отделните периоди не се наблюдават. Тя се движи от 68,50 - 69,10 % през

- 2 -

периода април – септември и достига до 80,80 – 81,10 % през есенно – зимния период, като средно годишната относителна атмосферна влажност е 75,00 %. 1. Почви.

Територията на Общината обхваща площ от 507 126 дка. Почвените типове в района са: чернозем, излужен чернозем, оподзолен чернозем, делувиално – ливадни и антропогенни почви.

 1. Растителност.

Растителността е разнообразна като преобладават широколистните

дървесни видове: сребролистна липа, червен дъб, бяла акация, черен бор, бреза, орех, дива череша, кестен, ясен, явор, цер, клен, гледичия, папрат, топола, габър и върба бяла.

Също така много богато е представена храстовидната растителност: червен глог, шипка, леска обикновена, дрян, къпина, тръстика, малина, папур, зайчина, бъз черен и копривка южна.


 1. Брой население.

  1. Характеристика на населението по постоянен и настоящ

адрес.

Таблица 1.Население

Брой населени места

Брой жители с настоящ адрес

Брой жители с постоянен адрес

Възрастов състав

Под трудо -способна възраст

В

трудо –способна

възраст


Над

трудо –способна

възраст


Общо

23

13 346

13 357

2 444

7 833

3 069

Градско

1

2 076

2 077

366

1 271

439

Селско

22

11 270

11 280

2 078

6 562

2 630
  1. Характеристика на населението по пол и възраст.

Таблица 2.

Населено място

Общо

Мъже

Жени

Под

7 г.


7 – 13 г.

14 – 17 г.

18 – 58 г.

Жени


18 – 62 г.

Мъже


Над

59 г.


Жени

Над

63 г.


Мъже

с. Бащино

203

109

94

6

8

6

55

87

29

12

с. Богданци

698

338

360

61

69

55

190

198

76

49

с. Вълкан

405

194

211

18

30

25

127

125

44

36

гр. Главиница

2 076

1 018

1 058

116

141

109

593

678

276

163

с. Дичево

588

304

284

25

41

31

154

200

84

53

с. Д. Ряхово

425

222

203

33

24

18

97

127

70

56

с. Зафирово

1 005

492

513

50

78

49

262

296

173

97

с. Звенимир

481

236

245

39

27

22

136

157

66

34

с. Зебил

747

380

367

27

60

50

225

253

84

48

с. Зарица

446

213

233

18

27

26

130

148

68

29

с. Калугерене

612

286

326

44

33

29

187

204

76

39

с. Коларово

432

219

213

22

20

25

102

131

79

53

с. Косара

215

108

107

10

5

14

61

77

31

17

с. Листец

625

306

319

35

65

42

189

211

54

29

с. М. Преславец

324

153

171

19

15

5

42

72

112

59

с. Ножарево

633

322

311

56

44

49

172

210

65

37

с. Осен

152

79

73

1

0

5

16

37

53

40

с. Падина

435

216

219

34

35

27

126

152

42

19

с. Подлес

194

104

90

7

16

9

35

59

41

27

с. Сокол

397

187

210

8

19

11

73

95

123

68

с. Ст. Караджа

983

472

511

75

73

50

287

300

134

64

с. Суходол

775

394

381

43

74

41

214

246

97

60

с. Черногор

495

250

245

38

27

30

133

164

66

37

Всичко:

13 346

6 602

6 744

785

931

728

3 606

4 227

1 943

1 126Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница