На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29. 11. 2013гДата16.10.2018
Размер59.5 Kb.
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани – гр.Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следните интернет – адреси: r.ivanova@buras.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци(приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.)

§ 1. В чл.6 се правят следните изменения:

 1. В ал.1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

 2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.“

§ 2. В чл.20 се правят следните изменения:

 1. В ал.1 т.7 се изменя така:

„Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;“

 1. В ал.1 т. 16 придобива следната редакция:

„сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;“


 1. В ал.1 се създава нова т.17 със следното съдържание:

„сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.“


 1. В алинея 2 т.4, 7, 8 и 9 стават съответно т.3, 5, 6 и 7.

 2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

„Освобождаването от данък по ал. 1, т. 16 и 17 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.“

§ 3. В чл.28 ал.1 се правят следните изменения: 1. В т.1 след израза „недвижимите имоти“ се добавя „на територията на страната“.

 2. Създава се нова т.7 със следното съдържание:

„недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.“

§ 4. В чл.42 ал.1 се създава буква „ж“:

„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси;“§ 5. В чл.45 ал.1 накрая се поставя запетая и се добавя:

„като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.“§ 6. В чл.52 се създава нова алинея 4:

„Освобождават се от данък електрическите автомобили.“§ 7. В чл.53 се правят следните изменения и допълниня:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.“

 1. Създава се нова алинея 2:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данък.“

 1. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция:

„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за местните данъци и такси, данък.“

 1. Досегашната алинея 3 става алинея 4.

 2. Създава се нова алинея 5 със следната съдържание:

„Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

§ 8. В чл.60 ал.1 в т. 4 точки 12 и 13 се заличават.

§ 9. В чл.64 ал.3 изразът „средства за подслон“ се заличава.

§ 10. В чл.65 се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция:

(1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:

 1. Места за настаняване в гр. Бургас и съставните селища с категория 4 и 5 звезди – 1,50 лв.

 2. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 3 звезди – 1,20 лв.

 3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв. 1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв. 1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв.

 1. Алинея 4 и ал.5 се отменят.

§ 11. В Приложение 1 в т.1 изразът „Средства за подслон“ се заличава.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница