Оръжие срещу гръцките фермери и земеделските фирмиДата28.10.2018
Размер101 Kb.
Í åðàçáåðàåìà å ñåãàøíàòà îñòúï÷èâà ïîëèòèêà íà Áúëãàðèÿ êúìú ñúñåäèòå è . Èëè áåçèçõîäíîòî ïîëóæåíèå íà Ãíú. Ïåòúðú Ñòîÿíîâú‚ ïðåçèäåíòú íà Áúëãàðèÿ. ( 2 àâã.1998ã.)
Първо Словения, послe Хърватско, Босна, Сърбия и Косово изпитаха войната,само Черна гора и Македония избягнаха вълната от насилие, която премина през бивша Югославия през последните 10 години. Във всяко едно отношение сърбите направиха серия от трагични стъпки, които неизбежно доведоха до повече насилие и страдания. Всеки район на бивша Югославия е натоварен със сръбски бежанци от разпадналите се републики,като по този начин се допринася за ефекта на доминото на етническо и икономическо напрежение.

Най-голямата заплаха на България е нейната уязвимост от икономически санкции. Но България може да намали тази уязвимост по много начини.

Могат дà серазвиводноелектрическите ресурси, за да се намали зависимостта на България от руски природен газ и петрол, докато в същото време тези водноелектрически ресурси биха могли да се използват като политическо

оръжие срещу гръцките фермери и земеделските фирми

с цел осигуряване на политическите права на българи-

те, живеещи в Северна Гърция. Подобно на американските армейски инженерни части Българската армия със своя голям резерв от работна ръка би могла да бъде движеща сила за един такъв проект.

Но за да се постигне такава свобода на действие,

България първо трябва да бъде приета за член на Европейската общност. В тазивръзка г-н Петър Стоянов -

президент на България, беше напълно точен в твърдението си, че неговата първа грижа е икономическото развитие и интеграция на България към европейските пазари.

Успешната интеграция към европейската икономика би

могла да създаде много добър стимул за обединение на

България и българска Македония .подобно на обединението на Източна и Западна Германия. При съществуващите сходства в позициите и политиките на България и

Македония този сценарий е определено възможен.

Но повечето аналитици разсъждават какво би се случило в този регион, ако политическото насилие обхване и Македония. Попитан наскоро какво би предприела България, за да защити българите в Македония, ако там започне война,г-н Стоянов беше доста уклончив.

Освен това при всичката безпристрастност към г-н Стоянов нито НАТО, нито Европейската общност имат някаква твърда политика,отнасяща се до региона. Ако предишната им политика към бивша Югославия е нещо, с

което може да се продължи,изглежда, че българите в Македония не могат да очакват нищо повече от добри пожелания от НАТО.България отново има три в тази ñèòóàöèÿ: или да не предприеме íèêàêâè военни действия и

,äа последва политиката на ОН и НАТО, или скрито да ïредостави оръжие и обоðудване (както се случи в

далечното минало) на бългаðите в този регион, или може

âременно да завладее часòи от Македония, за да гаðантира безопасността на българите, живеещи там -òака както направи Сирия в Ëиван, за да сложи край на етническото насилие там. От òези сценарии третият е най-îпасен за стабилността на региона. Не само че България би могла да се изправи пред жестоки икономически последици и санкции, но също така България би се оказала пред война с Гърция. Не заради малобройното гръцко малцинство, живеещо в Южна Македония, а най-вече заради значителния брой българи, живеещи в Северна Гърция (Тракия).

Тези българи винаги са представлявали затруднение за

Гърция, тъй като не са изцяло асимилирани към гръцката култура въпреки най-суровите и жестоки мерки, използвани в миналото.

Тази вина от страна на гърците, свързана със заличаване на културната и националната самоличност на населението в Северна Гърция, ги кара да приемат и

чувстват всяко признаване на българите извън България

като директна атака срещу собствеността им върху Тракия - и това е причина за война. Независимо от това, за

жалост, най-големият политически залог в региона има

България - не поради нейните културни и икономически

връзки с Македония,а най-вече поради това, че тя ще

бъде страна, към която ще поеме огромен брой бежанци, както се случи в миналото. Това би могло да бъде

икономически пагубно за България във време, когато

тя успешно се възстановявà от политиката, водена от ко-мунистите.

Президентът Стоянов може и да не е български-

ят националист, както някои биха могли да се надя-

ват, но той е точен в изказването си, че съдбите на

България и Македония са неразривно и незаличимо

свързани. И той може да бъде именно този, който да

направи възможно едно бъдещо обединяване.

Áåëåøêà íà ðåäàêöèÿòà. Ñòàòèÿòà îòú àíãëèéñêè íà áúëãàðñêè å ïðåâåäåíà îòú Ñòîÿíú Áîåæèåâú.

Ñòàòèÿòà å ïèñàíà îòú Ãîøî Ìëàäåíîâú ñòóäåíòú, ñëåäâàùú ïðàâî âú Queens University in Kingston Ont. Canada. Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà âú âåñòíèêú ‚‚Ìàêåäîíèÿ‚‚ Áðîé 33 16 ñåï.1998ã. âú ãàðäú Ñîôèÿ. Ðåêöèÿòà íà âåñòíèêà å ïóáëèêóâàëà ïîãðåøíî‚ ÷å òîâà áèëî ñëîâî íà Õðèñòî Èâàíîâú ‚ ïðåäñåäàòåëú íà ÌÏÎ.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница