Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие– irpsd финална трансгранична оценкастраница1/22
Дата03.08.2017
Размер2.57 Mb.
#27207
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие– IRPSD

ФИНАЛНА ТРАНСГРАНИЧНА ОЦЕНКА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО И ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ БУРГАС, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЛАСТ КЪРКЛАРЕЛИ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ


Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество

по ИПП България Турция CCI номер 2007CB16IPO008

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

ВЪВЕДЕНИЕ 6

СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА 7

I.СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 11

II. ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТКИ. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ. 13

III. МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 15

IV. анализ и оценка на текущата ситуацията в горския сектор в трансграничния регион 19

IV.1.1.Промени в площта на горските територии 22

IV.1.2. Динамика на залесената площ по видове гори 25

IV.1.3 Разпределение на горските територии по вид собственост 28

IV.1.4. Залесяване и борба с ерозията 34

IV.1.6 Защита на горските територии от пожари 41

IV.1.7 Защита и опазване на горите от вредители и болести 43

IV.1.8 Незаконен дърводобив и бракониерство 44

IV.1.9 Природен парк „Странджа” 44

IV.1.10 Горите на област Бургас и климатът 48

IV.1.11 Сечи в горите на Бургаска област 51

IV.1.12 Добивана дървесина на територията на Бургаска област 55

IV.2.3. Фауна в района на Къркларели и Странджа планина 59

V. SWOT АНАЛИЗ 76

VI. СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ СЕКТОРИ: КАК ДА ВЪРВИМ КЪМ УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ 80

VII. Мисия 94

VIII.Политика на ЕС в областта на опазване и устойчиво управление на горския фонд 96

IX.Политики на опазване на околната среда и развитие на горския сектор в Р. България 104

X.Политики на опазване на околната среда и развитие на горския сектор в Р. Турция 116

XI.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 121

XII.Дейности 124СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АУАН - Акт за установяване на административно нарушение

ВЕЦ - водноелектрическа централа

СО2 - въглероден диоксид

ГДГ - Генерална дирекция по горите

ГСП - горскостопански план


ДАГ – Дирекция архитектура и градоустройство


ДГС/ДЛС - Държавни горски и ловни стопанства

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райониЕС – Европейски съюз

ЕТС - Европейско териториално сътрудничество

ЕУГ – екип за управление на горите

ЗВСГЗГФ - Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

ЗОГУТ - законодателството в областта на горите, управлението и търговията

ИАГ - Изпълнителна агенция по горите

ИПП - Инструмент за предприсъдинителна помощ (IPA)

ЛУП - Лесоустройствен проект

МГ - Министерството на горите

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МОСУ - Министерството на околната среда и урбанизацията

МР - Министерството на развитието

МРРБ - Министерството на регионалното развитие и благоустройството


МТСП - Министерство на труда и социалната политика


НПР БГ 2020 - Национална програма за развитие: България 2020

НСРГС - Национална стратегия за развитие на горския сектор

НПР - Националeн план за развитие

НСРР - Национална стратегия за регионално развитие

НТЕ - Националeн таван за емисии

НУГ - Национално управление на горите


НПО - Неправителствена организация

ОСП - обща селскостопанска политика

ОЦ - Оперативна цел

ОВОС - Оценката на въздействието върху околната среда

ПП - Природен парк

ППМ - Противопожарни мероприятия

РДВ - Рамкова директива за водите

РИО - Регионален инспекторат по образованието


РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РДГ - Регионална дирекция на горите

СЕО - Стратегическа екологична оценка

СЦ - Стратегическа цел

СППОЕП - Съвместен план за предотвратяването на обезлесяването и на ерозията на почвата

ТГС - Трансгранично сътрудничество

DSI - държавно Водоснабдяване

IPA - Важна растителна зона

ISKI - Отдел Води и канализация Истанбул


ВЪВЕДЕНИЕ


Финалната трансгранична оценка за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии на област Къркларели, Република Турция и област Бургас, Република България, представлява съвместен анализ на текущата ситуация и перспективите за опазване на природата на горските територии в Странджа. Целта на финалната трансгранична оценка е да предостави обобщена ключовата информация за разработване на Съвместен план за предотвратяването на обезлесяването и на ерозията на почвата (СППОЕП) в целевия трансграничен регион и иницииране на дългосрочно и мащабно опазване и устойчиво използване на Странджа планина посредством участие в процеса на планиране и управление.

Най-значимите предизвикателства пред горския сектор в област Бургас и област Къркларели и България и Турция като цяло през последните години са свързани с въздействието на климатичните промени и управлението на горите за адаптирането им към измененията на климата, съхраняването и поддържането на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии, опазването на горите от природни бедствия, пожари и незаконни действия, разделянето на стопанските от контролните функции в държавните гори и извършените институционални промени, насочени към укрепване на неговата жизнеспособност. Нарастващите потребности на обществото от ползи и услуги от горите предполагат засилване на противоречията между вижданията на различните заинтересовани страни за устойчиво и ефективно управление на горския сектор. Това изисква по-ефективно използване на съществуващите и разработване на нови инструменти с цел на основата на устойчивото управление на горските екосистеми да бъде постигнат баланс между предоставените от тях функции и услуги.Настоящият документ е изготвен в рамките на проект "Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие” (“Joint Istranca Region protection for sustainable development – IRPSD” Project), финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Той е свързан с една от стратегическите цели на проекта, а именно: намаляване на отрицателното въздействие на човека чрез разработване на съвместен план за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница