Правила за събиране на съдебните вземанияДата21.01.2018
Размер48.55 Kb.
#49860
ТипПравила
Р

ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН
Гр. Чирпан – 6200 , обл. Стара Загора , бул. „ Георги Димитров „ № 28

Тел. 0416 / 925 92 , факс 0416/ 944 85 , email / as_rscir@abv.bg /www.ch-court.org .

УТВЪРЖДАВАМ:

Тихомир Колев

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-ЧИРПАН

ПРАВИЛА


за събиране на съдебните вземания

1.1. Настоящите Правила се приемат на основание чл.2, ал.2 от Закона за частните съдебни изпълнители и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт /Споразумението/, одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет.

1.2. Целта на тези правила е създаването на единна процедура за събиране на вземанията на съдилищата /съдебните вземания/ от апелативната зона на Апелативен съд - Пловдив, с оглед осигуряване на еднаквост, прозрачност, бързина и отчетност.

2. Когато участник в съответното производство дължи суми по бюджета на Съдебната власт /държавна такса, глоба, разноски за експертиза, за особен представител, за преводач и т. н./, същият следва да бъде осъден да заплати тези суми.

2.1. Осъждането става с акт на съответния съд, съобразно Указания относно приложението на чл.104, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за администрацията в съдилищата, приети с решение на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/20.07.2015 г.

2.2. Сумите във всеки акт следва да бъдат конкретизирани както по размер /цифром и словом/, така и по вид.

Пример: Осъжда XXX да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Чирпан сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща дължима държавна такса в производството по Г.Д. №155/2015 г. по описа на РС - Чирпан, сумата от 175.00 /сто седемдесет и пет/ лева, представляваща разноски за съдебно - техническата експертиза, както и сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща глоба по чл. 89, т.1 от ГПК.

3. При постъпване на книжата, по които ще се образуват съдебни дела, деловодителя в служба „Регистратура“ разпечатва и прилага Списък за присъдените съдебни вземания /Приложение № 1/. След обявяване на съдебния акт съдебните секретари правят вписване за всяко осъждане в Списъка.

4. След приключването на инстанционния контрол и връщане на делото в Районен съд - Чирпан, съдията-докладчик извършва проверка кое от осъжданията е влязло в сила.

5. По разпореждане на съдията-докладчик на задълженото лице се изпраща уведомление /Приложение № 2/, с което същото се приканва да заплати всички задължения /описани съобразно списъка за присъдените съдебни вземания, с посочване на банковата сметка на всеки съд/, в 7 - дневен срок от връчването, с указания да представи доказателства за извършеното плащане в деловодството на РС - Чирпан, който е изпратил поканата, в същия срок, както и, че, при непредставяне на такива доказателства, ще бъде издаден изпълнителен лист и ще бъде започнато изпълнително производство, което ще доведе до допълнителни разноски.

6. След изтичане на срока по т.5, по разпореждане на съдията докладчик по делото в Районен съд - Чирпан, се издава един общ изпълнителен лист за СВ, в който се записва всяко осъждане, съобразно неговото съдържание.

7.1. Този общ изпълнителен лист се изпраща на частен съдебен изпълнител, който е дал съгласието си да участва в изпълнението на Споразумението и е включен в списъка към него.

7.2. Изборът на конкретен частен съдебен изпълнител се извършва чрез използването на нарочен модул от програмата „Law choice“ между всички частни съдебни изпълнители, включени в списъка към Споразумението. Софтуерният продукт следва да осигурява разпределението на изпълнителните листове поравно между частните съдебни изпълнители в съответствие с чл.3, ал.2 от Споразумението и съобразно общия размер на вземанията, въз основа на който се обособяват шест групи за разпределение, както следва: I-ва - до 300 лева, II-ра - до 600 лева, III-та - до 1000 лева, IV-та - до 1500 лева, V-та - до 3000 лева и VI-та - над 3000.00 лева.

7.3. Изготвените за деня изпълнителни листове се предават най – късно до 16,00 часа на съдебния архивар, на който е възложена техническата дейност по определяне на ЧСИ чрез софтуерния продукт „Law choice“.

След избор издадените изпълнителни листове, ведно с протокола за избор на ЧСИ се връща на съдебния служител за доклад на съдията докладчик по делото и изготвяне на проект на възлагателно писмо.

Копие от протоколите за избор на ЧСИ, ведно с копие от издадените за съответния работен ден изпълнителни листове да бъдат предавани от съдебния архивар, извършил избор на ЧСИ, на главния счетоводител с оглед счетоводното им отразяване.

7.4. Изпращането на изпълнителните листове се извършва от РС - Чирпан с възлагателно писмо /Приложение № 3/. В него изрично се описва всяко вземане, както е по издадения изпълнителен лист, с указание всяка сума да бъде превеждана по сметка на съда, постановил осъждането.

7.5. Към възлагателното писмо се прилагат: протокола за избор на частен съдебен изпълнител, изпълнителният лист, копие от покана до длъжника за доброволно изпълнение, копие от доказателства за връчването на поканата.

8. Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет - страницата на съда и изпратени до всички ЧСИ, които са дали съгласието си да участва в изпълнението на Споразумението и са включени в списъка към него.

Изготвил :

Гл.специалист ЧР Тодорка Боева

Сист.администратор: Р.ШмилевНастоящите правила са утвърдени със Заповед № 62 от 16.05.2016 г. на Адм.ръководител- Председател на РС Чирпан


Приложение № 1Приложение № 2
Приложение № 3


Каталог: News -> 2016
2016 -> Район училище/обслужващото звено, район
2016 -> Семинар в хотел "интерхотел сандански"
2016 -> 24 март Световен ден за борба с туберкулозата
2016 -> Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт, oлимпийски клуб към нса „васил левски“
2016 -> Образец! Справка за учители, преподаващи история и цивилизация, предназначена за кандидатстване за участие в курс, свързан с историята на холокоста и антисемитизма, организиран от мемориалния център в памет на мъчениците и героите на холокоста „яд вашем“ в
2016 -> Решение на сесия на мок/ Днес, г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница