Предназначение на програматаДата22.07.2016
Размер62.85 Kb.
Предназначение на програмата
1. Попълване на данните за първоначална регистрация или годишна заверка на земеделския производител и предаване на файла в областната дирекция "Земеделие и гори". Данните, които се попълват съответстват на данните в анкетната карта и анкетните формуляри според Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

2. Попълване и подаване на актуални данни през годината от земеделския производител, когато има промяна на обстоятелствата (промяна в последно подадените данни) според чл.11 ал.2 на Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.ВНИМАНИЕ ! При подаване на данни за промяна на обстоятелствата, данните които се въвеждат да НЕ са само промените (например само списък на допълнени обработвани имоти по таблица 1), а данните представящи актуалното състояние по таблица 1, 2, 3 или 4 - т.е. всички (пълните) данни към дадения момент.

3. Отпечатване на попълнените данни под формата на анкетна карта и анкетни формуляри.


Работа с програмата
1. Попълнете данните за земеделския производител в следната последователност:

Изберете от падащия списък областта на регистрация на ЗП. Изберете от падащия списък юридическия статут (вид) на ЗП. С изключение на физическите лица попълнете името на фирмата (организацията) и нейния БУЛСТАТ. Физ. лица трябва да представят и документ за издаден БУЛСТАТ. Този БУЛСТАТ трябва да бъде въведен в полето "БУЛСТАТ", дори и ако съвпада с ЕГН-то на физ. лице. Ако такъв БУЛСТАТ е с 9 цифри, цъкнете върху квадратчето „9”, за да можете да го въведете. Попълнете трите имена на физ. лице или собственика на фирмата ЕТ или управителя за другите видове юрид. лица и неговото ЕГН. Попълнете общината, населеното място, адреса, пощенски код, телефон, мобилен телефон, факс и Email адрес на седалището на фирмата (организацията) или местоживеенето на физ. лице и ЕТ.


2. Попълване на списък на населените места (землища), в които ЗП извършва дейност. За всяко населено место (землище), което искате да добавите в списъка се избира последователно област, община и нас. место от падащите списъци и се натиска с мишката бутона "Добави". Ако искате да изтриете въведено в списъка нас. место, цъкнете веднъж с мишката върху най-лявото квадратче (сиво) на съответния ред и натиснете с мишката бутона "Изтрий".
3. Попълване на данни в таблици 1, 2, 3 и 4. За всяко нас. место от списъка трябва да се въведат данни, ако има такива в таблици 1, 2, 3 или 4. Това става като се цъкне веднъж с мишката върху съответстващия ред на нас. място от списъка на нас. места за което искате да въведете данни. Отваря се нов прозорец, в който могат да се избират страници с таблица 1, таблица 2, таблица 3 и таблица 4.
3.1 Попълване на данни в таблица 1. Всички колони са задължителни за попълване, с изключение на колона „поливна площ”. Въведете данни в първото поле - номер на имота. С бутона "Tab" или "Enter" или с цъкване с мишката преминете на следващото поле - начин на трайно ползване. Цъкнете с мишката върху сивото квадратче с триъгълник в десния край на полето и изберете от падащия списъка съответния начин на трайно ползване. Преминете в следващо поле и по същия начин въведете съответната форма на стопанисване. Въведете стойности за обща и поливна площ. При започване на попълване на празен ред под него автоматично се добавя следващ ред за попълване. След като завършите попълването на ред с бутона "Tab" или "Enter" или с цъкване с мишката преминете на следващия от долу. Ако преминете на нов ред за попълване, и ако не сте попълнили всички задължителни колони в предния ред или сте въвели номер на имот, който вече сте въвели за същото землище, ще се появи съобщение за грешка. Можете да изтриете всеки напълно въведен ред като цъкнете с мишката върху сивото квадратче с триъгълник в левия край на съответния ред и натиснете бутон "Del" на клавиатурата. Ако цъкнете върху заглавието на колона „номер на имот”, заглавието ще се оцвети в жълто и въведените данни (редовете) ще се подредят по възходящ ред на номер на имот. Ако цъкнете пак върху заглавието на колона „номер на имот”, заглавието ще се оцвети в сиво и въведените данни (редовете) ще се подредят в реда, по който са били въведени.
3.2 Попълване на данни в таблица 2. В падащия списък на първата колона на таблица 2 – „вид култура” са изброени всички култури, за които могат да се предоставят данни. Изберете култура и попълнете нейната площ, които обработвате (ще обработвате) в ХЕКТАРИ (1 ХЕКТАР = 10 ДЕКАРА). В следващия ред попълнете следващата култура, която отглеждате и т.н.. Ако цъкнете върху заглавието на колона „Вид култура”, заглавието ще се оцвети в жълто и въведените данни (редовете) ще се подредят по възходящ ред на код на култура. Ако цъкнете пак върху заглавието на колона „Вид култура”, заглавието ще се оцвети в сиво и въведените данни (редовете) ще се подредят в реда, по който са били въведени.
3.3 Попълване на данни в таблица 3. В падащия списък на първата колона на таблица 3 – „категория животно” са изброени всички животни, за които могат да се предоставят данни. Изберете вид животно и попълнете неговата бройката. В следващия ред попълнете следващия вид животно, което отглеждате и т.н.. Ако цъкнете върху заглавието на колона „категория животно”, заглавието ще се оцвети в жълто и въведените данни (редовете) ще се подредят по възходящ ред на код на вид животно. Ако цъкнете пак върху заглавието на колона „категория животно”, заглавието ще се оцвети в сиво и въведените данни (редовете) ще се подредят в реда, по който са били въведени.
3.4 Попълване на данни в таблица 4. В падащия списък на първата колона на таблица 4 – „вид животно” са изброени всички животни, за които могат да се подавт данни за ушни марки. Изберете вид животно и попълнете неговата ушна марка. В следващия ред попълнете следващото животно и неговата ушна марка и т.н.. Имате няколко възможности за подреждане на въведените данни, чрез цъкне върху заглавията на колони „вид животно” и „номер на ушна марка”, при което заглавията ще се оцвети в жълто. При жълто „вид животно” и сиво „номер на ушна марка”, въведените редове се подреждат по ред на кодовете на животни, като в рамките на всеки код ушните марки са подредени по реда на тяхното въвеждане. При жълто „вид животно” и жълто „номер на ушна марка”, въведените редове се подреждат по ред на кодовете на животни, като в рамките на всеки код ушните марки са подредени по реда възходящ ред. При сиво „вид животно” и сиво „номер на ушна марка”, въведените редове се подреждат по реда на тяхното въвеждане. При сиво „вид животно” и жълто „номер на ушна марка”, въведените редове се подреждат по възходящ ред на ушните марки.
Отпечатване
След като попълните всички данни с бутон "Печат тбл.1,2,3,4" може да ги разпечатате, да проверите разпечатката и да предадете разпечатаните и подписани листа в ОД”ЗГ” или в ОС”ЗГ” заедно с файла (програмата), която сте попълнили.

С бутони "Печат тбл.1", "Печат тбл.2", "Печат тбл.3", "Печат тбл.4" можете да отпечатвате по отделно данните в таблиците, както и това отпечатване да става по страници. След като цъкнете върху някой от тези бутони се показва прозорец с готова за разпечатване таблица. В горния ляв ъгъл на главния прозорец с 4-те таблици в лентата за менюта се появява икона изобразяваща принтер. Цъкнете върху тази икона, в появилият се стандартен прозорец за отпечатване можете да изберете кои страници да отпечатате.


Прехвърляне на данни от друг файл zp_v...mde :

Цъкнете върху бутон "Въвеждане на данни от файл". В появилия се прозорец цъкнете върху бутон "Избор на файл". В появилия се стандартен уиндоус прозорец намерете устройството и папката в която се намира файлът и цькнете върху бутон "Open". Пътят и името на файла се появяват в полето "Файл" (може да ги напишете и ръчно без да използвате бутона "Избор на файл". Цъкнете върху бутон "Трансфер".


Прехвърляне (добавяне) само на анкетните формуляри от друг файл zp_v...mde :

Цъкнете върху бутон "Добавяне от файл само на анкетни формуляри". Въвеждането става по същия начин както при използването на бутон "Въвеждане на данни от файл".


Подготовка и предаване на попълнения файл в ОС”ЗГ”:

След като завършите с попълването на данните във файла (програмата), преди да го предадете в ОДЗГ или в ОСЗГ преименувайте попълнения файл на "номер"_"дата" , където номер е Вашия БУЛСТАТ за юрид. лица или Вашето ЕГН за физ. лица или ЕТ, а датата е датата на данните във вид 01022006 , което означава 01 февруари 2006 г. - пример: 657664589_01022006.mdе". Направете копие на този файл и го запазете. Файлът може да се запише на дискета или компакт диск в оригинален формат или архивиран.


Съвет към земеделските производители:

Въведете в този файл (zp_v11.mde) данните за първоначална регистрация или за годишна заверка (подават се в в периода 01.01 - 25.03 всяка година), преименувайте го и го предайте в областната дирекция "Земеделие и гори" и запазете копие от него при вас. Ако се налага да подадете промяна на данните (актуализация) използвайте копие на вече попълнения файл. Стартирайте този файл (копието) и въведете промените - премахване, добавяне или промяна на данни. Сменете името на този файл (напишете датата на промяната в името) и го предайте в областната дирекция "Земеделие и гори".


Промени настъпили във версии 8,10 и 11 в следствие на изменението от 08.01.2008 г. на наредба №3 на Министерство на земеделието и продоволствието:

Допълнени са данни за упълномощено лице – име, ЕГН, лична карта, адрес.

Допълнена е декларация за извършване на дейности с първични фуражи.

Изменен е списъкът на културите от таблица 2 – допълнени са 8 нови култури: 30481 – домати градински, 30482 – домати оранжерийни, 30501 – краставици градински, 30502 – краставици оранжерийни, 30521 – пипер градински, 30522 – пипер оранжериен, 3200 – цветя оранжерийни, 3201 – разсадници за трайни насаждения.Изменен е списъкът на животните от таблица 3 – премахнати са 4 вида животни: 4001 – говеда общо, 4002 – в т.ч. крави, 4004 – биволи общо, 4005 – в т.ч. биволици и са добавени 12 нови: 4100 – говеда и биволи общо, 4101 – в т.ч. телета и малачета до 1 година., 4102 - – в т.ч. телета и малачета над 1 година и под 2 години за угояване, 4103 - – в т.ч. телета и малачета над 1 година за разплод и бременни юници, 4104 – в т.ч. крави млечни, 4105 – в т.ч. крави месодайни, 4106 – в т.ч. овце месодайни, 4107 – в т.ч. кози други, 4108 – прасенца под 45 дни, 4109 – в т.ч. свине други, 4110 – в т.ч. бройлери, 4111 – в т.ч. птици други.

Към таблица 3 е добавен РВМС номер на животновъден обект.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница