Програма на конгреса: English Bulgarian 09: 00 am Welcome of participants 09: 00 чДата09.09.2016
Размер73.42 Kb.
#8821
ТипПрограма
ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА:

English

Bulgarian

09:00 am

Welcome of participants
09:00 ч.

Посрещане на участниците
09:15 am

Introductory note – L. Kirov
09:15 ч.

Встъпителни думи – Д-р Л. Киров09:30 am

Session 1: Psychiatric

Chairman: Dr. S. Mitev


 • Mental Health across Women's Lifespan part I - L. Hranov

 • Mental Health across Women's Lifespan part II - L. Hranov

 • The efficient use of antidepressants,

T. Todorov

09:30 ч.

Сесия 1: Психиатрия

Председател: Д-р Св. Митев


 • Психично здраве на жените
  през житейския им път- част І,

Доц. д-р Л. Хранов

 • Психично здраве на жените
  през житейския им път- част ІІ,

Доц. д-р Л. Хранов

 • Ефективно използване на антидепресантите – Д-р Т. Тодоров

10:15 am

Session 2: Lipids and metabolic syndrome Chairman: V. Madjova


- Does the HDL-C need to be increased?

Up to what level? - P. Benlian

- Statines and atheroma - P. Benlian

- Kidney protection of hypertensive

patients with type 2 diabetes – C. Vesin


10:15 ч.

Сесия2: Липиди и метаболитен синдром

Председател: Доц. д-р В. Маджова
- Необходимо ли е да се повишава

HDL-C? До какво ниво? - P. Benlian

- Статини и атером - P. Benlian


 • Бъбречна защита при пациенти с хипертония и ІІ- ри тип диабет, C. Vesin

11:00 am

Coffee break,

visit of the exhibition


11:00 ч.

Кафе-пауза,

посещение на изложбените щандове


11:15 am

Session 3: Endocrinology - Diabetology Chairman: S. Bekka, R. Aleksov
 • Glitazones: should the treatment for type 2 diabetes be modified? The Bulgarian experience - M. Boyanov

 • Glitazones: should the treatment for type 2 diabetes be modified? The French experience - S. Bekka

11:15 ч.

Сесия 3: Ендокринология-диабетология

Председател: S. Bekka, Д-р Р. Алексов


 • Глитазони: Трябва ли да бъде модифицирано лечението при ІІ-ри тип диабет? Българският опит,

Доц. д-р М. Боянов

 • Глитазони: Трябва ли да бъде модифицирано лечението при ІІ-ри тип диабет? Френският опит, S. Bekka11:45 am

Session 4: Pneumology and allergology

Session sponsored by ALMIRALL

Chairmen: H. Dimitrov, K. Abdennbi
 • Molecular Allergy – M. Staevska

 • Use of spirometry in practical general medicine: when and at which patients should this examination be done according to the recent recommendations, A. Simidchiev

11:45 ч.

Сесия 4: Пневмология и Алергология

Сесия, спонсорирана от ALMIRALL

Председатели: Д-р Хр. Димитров, K. Abdennbi
Д-р М. Стаевска

 • Приложение на спирометрията в практическата обща медицина: кога и при кои пациенти трябва да се прави според последните препоръки,

Д-р Ал. Симидчиев


12:15 am

Session 5: Coronary Artery disease Chairman: K. Abdennbi
 • Cardiovascular risk and tobacco use,

K. Abdennbi

 • Management of acute coronary syndrome. The role of the general practitioner.,

R. Bourkaib

 • Clopidogrel after stent implantation. Should we discontinue its use? Active stent versus bare metal stent, what is the difference? - C.Vesin
12:15 ч.

Сесия 5: Исхемична болест на сърцето

Председател: K. Abdennbi


 • Сърдечно-съдов риск и употреба на тютюн - K. Abdennbi

 • Поведение при остър коронарен синдром. Ролята на ОПЛ - R. Bourkaib

 • Clopidogrel след поставяне на стент. Трябва ли да прекратим употребата му? Биоактивен стент срещу метален стент без покритие, каква е разликата? - C.Vesin
1:00 pm

Session 6: Neurology

Chairman: G. Ivanov


 • Alzheimer disease versus vascular deficiency – L. Traykov13:00 ч.

Сесия 6: Неврология

Председател: Доц. д-р Г. Иванов
Болест на Alzheimer срещу съдова деменция, Проф. д-р Л. Трайков


1:15 pm

Session 7: Rheumatology

Chairman: M. Cholakov


 • Which anti-inflammatory treatment for a cardiac patient? - R. Stoilov

 • Anti-TNFα and/or probiotic therapies,

R. Stoilov

 • How to diagnose osteoporosis in general practice? - M. Boyanov

13:15 ч.

Сесия7: Ревматология

Председател: Д-р М. Чолаков


 • Кое е подходящото противовъзпалително лечение при пациенти със сърдечно заболяване? - Доц. д-р Р. Стоилов

 • Анти- TNFα и/или пробиотична терапия, Доц. д-р Р. Стоилов

 • Как да диагностицираме остеопорозата в Общата медицинска практика? -

Доц. д-р М. Боянов

2:00 pm Lunch


14:00 ч. Обяд


3:00 pm

Session 8: Hypertension and heart failure

Chairman: R. Bourkaib • Hypertension in 2008 – K. Abdennbi

 • The role of the general practitioner in the treatment of moderate heart failure - R. Bourkaib

 • Importance of BNP - – K. Abdennbi
15:00 ч.

Сесия 8: Хипертония и сърдечна недостатъчност

Председател: R. Bourkaib


 • Хипертонията през 2008 – K. Abdennbi

 • Ролята на ОПЛ при лечение на умерена сърдечна недостатъчност - R. Bourkaib

 • Значение на Мозъчния натрийуретичен пептид (BNP) - – K. Abdennbi

3:45 pm

Session 9: Gynaecology- medicine for women

Chairman: M. Goranov


 • Anti-conception and women protection in 2008 - B. Pehlivanov

 • New contraception, no more periods,… a must!? - G. Kolarov

 • Vaccination against the papillomavirus (VPH) - B. Pehlivanov

15:45 ч.

Сесия 9: Гинекология - медикаменти за жени

Председател: Доц. д-р М. Горанов


 • Контрацепцията през 2008 - Доц. д-р Бл. Пехливанов

 • Продължителна контрацепция,

Д-р Г. Коларов

 • Ваксиниране срещу Human papilloma virus (HPV), Доц. д-р Бл. Пехливанов
4:30 pm

Satellite Symposium Novo Nordisk (in Bulgarian)

- Diabetes mellitus- can we prevent complications? - Tz. Tankova


16:30 ч.

Сателитен симпозиум Novo Nordisk (на български език)

- Захарен диабет - можем ли да предотвратим усложненията?, Доц. д-р Ц. Танкова


5:00 pm

Coffee break, visit of the exhibition
17:00 ч.

Кафе-пауза, посещение на изложбените щандове5:30 pm

Satellite Symposium (in French)
17:30 ч.

Сателитен симпозиум (на френски език)Sunday 30th March 2008


Неделя 30 март 2008


TRAVEL-RELATED HEALTH RISKS

Expert: M. CourteaudРИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНЕ Експерт: M. Courteaud

9:30 am

Session 1: In the tropics, identifying risks

More and more international travellers (many of which to the tropics).


 • Investigating risks (morbidity - mortality).

 • An overview of the most frequent pathologies (malaria, dengue ...).

Risk prevention

 • Informational resources regarding risk prevention (authors and documentation).

 • Adapting sanitary advice to different types of travel and travellers.

 • Most important sanitary recommendations (vaccination, malaria prophylaxis, diarrhoea prevention, medical kit ...)

9:30 ч.

Сесия 1: В тропиците, определяне на риска

Все повече и повече международни пътувания (много от тях до тропиците).


 • Проучване на риска (заболеваемост - смъртност).

 • Преглед на най-често срещаните заболявания (malaria, dengа ...).

Превенция на риска

 • Източници на информация за превенция на риска (автори и документи).

 • Адаптирани на съветите за спазване на хигиена към различните типове пътувания и пътници.

 • Най-важните здравни препоръки (имунизация, профилактика на маларията, превенция на диарията, медицински комплект ...)

10:30 am Break

10:30 ч. Почивка

10:45 am Session 2: Avian Flu

 • Epidemiology

 • Alert and Action plan

 • Viruses and clinical examination

 • Prevention and treatment
10:45 ч. Сесия 2: Avian Flu

 • Епидемиология

 • Тревога и план за действие

 • Вируси и клиничен преглед

 • Превенция и лечение

11:45 am

Question and Answer session11:45 ч.

Въпроси и отговори12:00 pm Sessions ends

12:00 ч. ЗакриванеСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница