Р. Бенчев, Г. Бояджиев унг клиника на ми на мврДата06.01.2017
Размер80.16 Kb.
#12143
Нашият опит в приложението на Cathejell® с Lidocain gel при ендоскопия и манипулации в носа
Р. Бенчев, Г. Бояджиев

УНГ клиника на МИ на МВР

Резюме

Проведено е изследване на действието на Lidocain spray и Cathejell®с Lidocain gel при ендоскопия и други манипулации в носа при 50 пациенти. Целта на изследването е да се сравни анестезиращия ефект на двете лекарствени форми и страничните явления при тяхното приложение. Установено е еднакво анестезиращо действие, но по-силно изразени странични ефекти като парене, сълзотечение, дискомфорт при Lidocain spray. На тази основа, авторите предпочитат използването на Cathejell® с Lidocain gel при извършване на манипулации в носа.Abstract

The effect of Lidocain spray and Cathejell® with Lidocain gel in nasal endoscopy and other manipulations in the nose was studied on 50 patients. The aim of the study was to compare the anesthetic effect and the side effects of both forms of Lidocain. Тhe anesthetic effect of both forms was the same, but the side effects like itching, lacrimation, dyscomfort were stronger in Lidocain spray. Based on the results of the study, the authors prefer the use of Cathejell® with Lidocain gel when performing manipulations in the nose.Въведение

При повечето от манипулациите в носа в ежедневната работа на оториноларинголога се използва местната анестезия. Нейни преимущества са: бързина, съучастие на пациента в диагностичния и/или лечебния процес, ниска себестойност. Усложненията са редки, а при правилното й приложение еднакво са удовлетворени както лекаря, така и пациента.

Преди години в масовата практика широко се прилагаше кокаин. Неговото действие беше мощно и даваше добра анестезия. По-късно, по логистични причини снабдяването с него силно се затрудни и с изчерпване на запасите неговото приложение постепенно отмря. Сега основно се прилагат Lidocain spray, много рядко хлоретил и много рядко Xylocain spray. В ежедневната практика обаче се наблюдават и редица странични ефекти на Lidocain spray като силен дискомфорт, парене и обилно сълзотечение, независимо от добрия му анестезиращ ефект и чувство за отпушване на носа.

Порaди тази причина, при ендоскопия и при предоперативни и следоперативни манипулации на носа от 2 години използваме Cathejell® с Lidocain под формата на гел. Целта на настоящото съобщение е да споделим нашия опит в тази насока, както и да направим сравнение на действието му с това на прилагания в масовата практика Lidocain spray.

Cathejell® с Lidocain gel се произвежда от Фармацевтичен завод Монтавит – Австрия и се предлага в България под две форми – 12,5 g и 8,5 g. Съдържа 2 g Lidocaine hydrochloride и 0,05 g Chlorhexidine dihydrochloride в разтворим във вода гел.

Материал и методика

В нашата Клиника от 2002 година в амбулаторни условия прилагаме фиброендоскопия и ригидна ендоскопия на носа под местна анестезия. Отначало, рутинно използвахме Lidocain spray, но по-късно, поради дискомфорта, който той причинява на пациентите, започнахме да прилагаме Cathejell® с Lidocain под формата на гел. С цел сравняване на действието на двете форми Lidocain, направихме клинично наблюдение на пациенти, лекувани в Клиниката по повод разнообразна назална патология.

В наблюдението участваха 50 болни: (Ι - група) 36 пациенти (9 жени и 27 мъже), на които беше правена назална ендоскопия и 14 пациенти (ΙΙ - група) (2 жени и 12 мъже), на които бяха правени двустранни пункции на максиларните синуси по повод гнойни риносинуити. Едната носна половина на болните анестезирахме с Lidocain spray, а другата с Cathejell® с Lidocain гел.

Систематизирахме наблюдаваните признаци като болка по време на процедурите, сълзотечение и парене в носа като използвахме 4 - степенна визуално-аналогова скала:

0 т. –липсва

1 т. –слабо

2 т. – средно

3 т .-силно изразен

Направихме акустична ринометрия на пациентите от двете групи, за да установим измененията, получавани в носната кухина преди и 10- тина минути след поставяне на анестетика. Основанията за нея бяха предполагаемия отпушващ носа ефект на ментола, съдържащ се в Lidocain spray, който се изтъква като допълнително предимство на лекарствената форма.

Тъй като получаваните стойности не бяха равномерно разпределени и основно се намират в долната част на измервателната скала, беше приложен непараметричния анализ. За сравняване на резултатите се използваше t-теста и теста на Mann-Whitney U test.Резултати

Резултатите от проведеното наблюдение показват, че и в двете групи се отбелязва сходен анестезиращ ефект (р=0,3).

Големите разлики се наблюдават в ясно изразеното неудовлетворение на пациентите от впръскването на Lidocain spray, който причинява остро парене в носа и обилно сълзотечение, (съответно р=0,036; р=0,028). В 85 % от случаите имаше предпочитания пункциите на максиларния синус да се правят с Cathejell® с Lidocain gel.Фиг. 1. Схема на наблюдаваните признаци в двете групи

При измерванията с акустична ринометрия се видя, че няма промяна в показателите при пациенти, на които се е прилагал Cathejell® с Lidocain gel. При напръскване със спрей, при всички пациенти се отчете деконгестивен ефект, изразяващ се в увеличение на напречно сецираните площи и обема на носните кухини. При статистическият анализ се оказа, че разликите не са статистически значими.


Таблица 1: Сравнителен анализ на изследваните параметри преди и след анестезията

параметър

Ι група

ΙΙ група

р

Преди анестезия

След анестезия

Преди анестезия

След анестезия

бройSDSD

БройSDSD

MCA1 dex

36

0.56

0.23

0.62

0.18

14

0.61

0.20

0.60

0.19

n.s.

MCA2 dex

36

0.52

0.18

0.53

0.16

14

0.56

0.09

0.54

0.11

n.s

MCA1 sin

36

0.52

0.07

0.58

0.09

14

0.58

0.14

0.56

0.22

n.s

MCA2 sin

36

0.48

0.11

0.51

0.14

14

0.49

0.5

0.48

0.18

n.s

V dex

36

5.7

0.12

6.1

1.23

14

6.1

2.3

6.12

1.54

n.s

V sin

36

8.51

0.16

9.0

2.05

14

5.9

2.2

6.1

2.65

n.s


Дискусия

Значението на местната анестезия за извършване на манипулации в оториноларингологията е била предмет на обсъждане от много автори и резултатите са отразени във водещи списания (1, 2, 3, 4, 5).

Frosh et al., (1998) (6) са извършили двойно сляпо, рандомизирано проучване на 82 пациенти, на които е била правена фиброскопична назална ендоскопия. Изследвани са 51 мъже и 49 жени на възраст над 16 години. Пациентите били разделени на три групи, като в първата група на пациентите преди ендоскопията е бил пръскан Xylocain-spray (което се равнява на 20 mg Lidocain). Втората група получавала физиологичен разтвор, а при третата група не са се давали лекарства и изследването се е провеждало без упойка. Пациентите описвали неудоволствието от процедурата, вкуса на спрея и изпитваната болка. Резултатите показват, че пациентите изпитват повече болка (р=0,048) и неудоволствие (р=0,0001) при впръскване със спрея, отколкото когато изследването се провежда без упойка. При положение, че явно се оспорва клиничната стойност на местната анестезия при провеждането на фиброскопична назална ендоскопия, авторите не препоръчват рутинното и прилагане.

Друго двойно сляпо, рандомизирано проучване на100 пациенти, при които се прави фиброскопична назална ендоскопия са направили Sadеk S. et al., (2001)(7). Те сравняват анестетичния ефект на Lidocain-spray (Xylocain) и Lidocain с деконгестанта phenylephrine (Co-phenylcaine™). Имайки предвид изненадващите факти от предишното изследване (Frosh et al., 1998) (6), авторите си поставят за цел да отговорят на въпроса дали е необходимо да се прави местна анестезия преди фиброскопична назална ендоскопия и дали тя трябва да бъде съчетана с вазоконстрикторни агенти. Пациентите са били разделени на 4 групи : 1) 25 пациенти са били анестезирани преди ендоскопия с Co-phenylcaine™; 2) на 25 пациенти в носа бил впръскван само xylometazoline; 3) на 25 пациенти е бил впръскван Lidocain-spray (Xylocain) и 4) на 25 пациенти е била правена ендоскопия без анестезия. Отново със 100 мм визуално аналогова скала са били отчитани няколко показали – общото неудоволствие от изследването, болката, лошия вкус, чувството за “изгаряне”, запушване на носа, чувството за изтръпване и затрудненото преглъщане. Резултатите показват, че най голямо значение за комфорта на провежданата ендоскопия има вазоконстрикцията (р=0,022). Местната анестезия определено води до лош вкус (р=0,022) и никой от препаратите не премахва напълно болката по време на изследването. Накрая авторите препоръчват при провеждане на фиброскопична назална ендоскопия да се използва само xylometazoline (Otrivine™) като най евтино и най-ефективно лекарство.Заключение

Нашето проучване на проблема показа, че при еднакъв анестетичен ефект на Lidocain-spray и Cathejell® с Lidocain gel, анестезията с локалния анестетик под формата на гел има по-малко дразнещо действие и се понася по-добре от пациентите. Действието на Cathejell® с Lidocain gel е по-продължително – до 30-35 минути, а обезболяващия ефект започва след около 3 минути, подобно на този на Lidocain-spray. Деконгестивният ефект на Lidocain-spray е по-скоро субективен и не води до статистически значими разлики между двете лекарствени форми. Като допълнително предимство на Cathejell® с Lidocain gel считаме и антисептичния ефект на хлорхексидина, особено при манипулации в носа след назални операции, където опасността от допълнителна инфекция не бива да се пренебрегва.


Книгопис:

  1. Kasemsuwan L. & Griffiths M.V. (1996) Lignocaine with adrenaline: is it as effective as cocaine in rhinological practice Clin. Otolaryngol. 21, 127–129

  2. Sessler C.N., Vitaliti J.C., Cooper K.R. et al. (1986) Comparison of 4% lidocaine/0.5% phenylephrine with 5% cocaine: which dilates the nasal passage better. Anaesthesiology64, 274–277

  3. Lennox P., Hern J. & Birchall M. (1996) Local anaesthesia in flexible nasendoscopy: a comparison between cocaine and cophenylephrine. J. Laryngol. Otol. 110, 540–542

  4. Latorre F., Otter W., Kleemann P.P. et al. (1996) Cocaine or phenylephrine/lignocaine for nasal fibreoptic intubation European J. Anaesthesiol. 13, 577–581

  5. Cain A.J.,Muray D., Mcclymont (2002) The use of nasal anaesthesia before flexible nasendoscopy: a double-blind, randomized controlled trial comparing cophenylcaine with placebo. Clin. Otolaryngol. 27, 485-488 Cain A.J.,Muray D., Mcclymont (2002) The use of nasal anaesthesia before flexible nasendoscopy: a double-blind, randomized controlled trial comparing cophenylcaine with placebo. Clin. Otolaryngol. 27, 485-488

  6. Frosh A.C., Jayaraj S., Porter G. et al. (1998) Is local anaesthesia actually beneficial in flexible fibreoptic nasendoscopy. Clin. Otolaryngol. 23, 259–262

  7. Sadek S.S.A.R., Scott A., White A.P. et al. (2001) The efficacyof topical anaesthesia in flexible nasendoscopy: a double-blind randomised controlled trial. Clin.Otolaryngol. 26, 25–28
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница