Разчет за евакуация и разсредоточаване на населението в община иваново при обявяване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствиеДата02.06.2018
Размер237.2 Kb.
#70278
РАЗЧЕТ

ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ИВАНОВО ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ БЕДСТВИЕ

Населено място /

брой жители по постоя

нен адрес- общо към 17.07.2013 г.

Начини и способи за оповестяване

Сборни евакуационни пунктове

/СЕП/
Евакуац. центрове

/ЕЦ/
Места за настаняване

/МН/

Отговорници и състав на

СЕП,ЕЦ и МЦ

Транспортни средства, необходими за провеждането на евакуациаята

и разсредото-

чаването

Основни /резервни/ маршрути за евакуация и разсредоточаване, и организацията на движението

Ред за настаняване

и осигуряване на евакуирани

те лица, за съхранение на разсредоточени културни и материални ценности

Мерки за осигуря

ване на обществен ред и опазване имуще

ството на евакуира

ните

Ред за връщане на евакуираните по места и на разсредо-точените културни и материални ценности
1

2

3

6

7

8

9

10

11
село Иваново

847 жители
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи по населени места , Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване.

СЕП -

*ОУ”Никола Вапцаров”

*ЦДГ „ Ален мак”

ЕЦ-

*ОУ”Никола Вапцаров” с. Иваново

*ЦДГ „Ален мак”
МН-

*ОУ”Никола Вапцаров” с. Иваново

*ЦДГ „Ален мак”

*СтадионаЗаместник-кмет на община Иваново

Директор на Дирекция“ Обща аминистрация“ ,

Служител отдел ГРАО


Училищен автобус,

Автобуси на транспортни фирми ,
Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са -

ІІІ-501- гр. Русе – Две могили

и Общински пътища. Маршрутите се определят взависимост от обстановката. Организацията на движението се осъществява от Заместник-кмет на община Иваново, служители от общинска администрация,

ПУ - ИвановоСлед извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


Организа

цията за опазване на обществе

ния ред и опазването на имуществото на евакуира

ните се осъществя

ва от

РУП-Две могили,ОД на МВР гр.Русе

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности
Село Божичен

146 жители


Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи в кметството, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

СЕП -

*Двора на кметството


ЕЦ- *Административната сграда на Кметство Божичен

МН-

*Стопански двор


*Читалище

Кметски наместник село Божичен,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“,

Служител отдел ГРАО


Общински автомобили,

Автобуси на транспортни фирми
Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са -

ІІІ- 501- Русе – Две могили,

и Общински пътища. Маршрутите се определят взависимост от обстановката. Организацията на движението се осъществява от Заместник-кмет на община Иваново, служители от общинска администрация,

ПУ - Иваново

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.РусеСъс заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Село Кошов

291 жители
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

СЕП -

*Двора на кметствотоЕЦ- *Кметството на село Кошов

МН-

*Читалище*Стадиона

Кметски наместник на село Кошов, Служител отдел ГРАО,

Заместник- кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“


Общински транспорт ,

Автобуси на транспортни

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са -

ІІІ- 501Русе – Две могили - Кошов

Общински пътища. Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново, служители от общинска администрация,

ПУ - ИвановоСлед извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.РусеСъс заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и мат.ериални

ценности
Село Червен

213 жители
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

СЕП -

*Площада пред кметството
ЕЦ- *Административна сграда на Кметство с. Червен
МН-

*Административна сграда/ бивша ЗК/

тово

*Читалище
Кметски наместник село Червен, Служител отдел ГРАО,

Заместник- кмет на община Иваново,

Директор на Дирекция „Обща администрация“


Автобуси на транспортни

фирми


Общински път село Червен – ІІІ – 501 Русе – Две могили,

Общински пътища. Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново, служители от общинска администрация,

ПУ - Иваново


След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.РусеСъс заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Село Табачка

113 жители
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване


СЕП -

*Площада пред сградата на Кметство с.Табачка


ЕЦ- *Административна сграда на кметство с. Табачка
МН-

*Училищен двор

*Читалище


Кметски наместник на село Табачка, Служител отдел ГРАО,

Заместник -кмет на община Иваново,

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Автобуси на транспортни фирми
Общински път с.Табачка- ІІІ-501 – Русе – Две могили

Общински пътища. Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново, служители от общинска администрация,

ПУ Иваново


След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.РусеСъс заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Село Свале ник

936Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните оповестителни системи по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

СЕП-

*Двора на ОУ „Климент Охридски”

*Двора на ЦДГ„Детска китка”

ЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Сваленик

* ОУ „Климент Охридски”


МН-
*ОУ „Климент Охридски”

* ЦДГ„Детска китка”

*Стадиона

*Читалище
 Кмет на село Сваленик,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Автобуси на транспортни

фирми


Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са -

І- 2 – Русе – Варна -с.Сваленик и общински пътища

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ - ИвановоСлед извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново.


РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.РусеСъс заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Село Церовец

108 жители

_______

Село Нисово129 жители

Село Щрък лево

2586

жители


________

Село Красен

638

Жители


Село Мечка

651


Жители

_______


Село Пиргово

1761


жители

Село Тръс теник

1316

Жители


________

ВСИЧ КО


9819

жителиОповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

_______________

Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване
_______________

Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

Оповестяването Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване

_______________Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване
Оповестяването на областно и общинско ниво, се осъществява от оперативния център (ОЦ) към ОУ”ПБЗН” Русе.
Населението се оповестява, чрез сиренните по населени места, Комуникацио

нните средства на МВР и други алтернативни механизми за оповестяване
_______________СЕП-

*Площада пред кметствотоЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Церовец

МН-
*
*Читалище

__________________СЕП-

*Площада пред кметствотоЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Нисово

МН-
*Хотел „ Черния щъркел”
*Читалище

СЕП-

*Двора на ОУ „Христо Ботев”,

*Двора на ЦДГ„Слънчо”
ЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Щръклево

*ОУ „Христо Ботев”,

*ЦДГ„Слънчо”
МН-

*Читалище

*ОУ „Христо Ботев”,

*ЦДГ„Слънчо”

Стадиона

__________________


СЕП-

*Площада пред кметството,

*Двора на ЦДГ„Българче”
ЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Красен

*ЦДГ„Българче”


МН-

*Читалище

*ЦДГ„Българче”

Стадиона
СЕП-

*Площада пред кметството,

*Двора на ОУ


ЕЦ- *Административна сграда на Кметсво село Красен

*ЦДГ„Българче”


МН-

*Читалище

*ЦДГ

Стадиона


__________________
СЕП-

*Двора на ОУ „Христо Ботев”

*Двора на ЦДГ„Слънце”
ЕЦ- *ОУ „ Христо Ботев”

*ЦДГ„Слънце”


МН-

*Читалище

*ЦДГ„Слънце”

Стадиона


СЕП-

*Двора на ОУ „ Васил Левски”

*Двора на ЦДГ„Кокиче”
ЕЦ- * ОУ „ Васил Левски”

*ЦДГ„Кокиче”


МН-

*Читалище

*ЦДГ„Българче”

Стадиона


* ОУ „ Васил Левски”

__________________ Кметски наместник на село Церовец,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

____________ Кметски наместник на село Нисово,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Кмет на село Щръклево,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Кмет на село Красен,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Кмет на село Красен,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“

_____________

Кмет на село Пиргово,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация

Служител ГРАО

Кмет на село Тръстеник,

Заместник -кмет на община Иваново

Директор на Дирекция „Обща администрация“
_____________

 
Автобуси на транспортни

Фирми


Автобуси на транспортни

Фирми


Автобуси на транспортни

Фирми_____________
Автобуси на транспортни

Фирми


Автобуси на транспортни

Фирми


Автобуси на транспортни фири,общински транспорт


Автобуси на транспортни фири,общински транспорт


Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са -

І- 2 – Русе – Варна -с.Церовец и общински пътища

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново
_________________

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са –

ІІІ-202–Русе– Нисово-Кацелово и общински пътища

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са –с.Щръклево-

ІІІ-202–Русе– Нисово-Кацелово и общински пътища

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново

________________

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са –с.Красен-

ІІІ-202–Русе– Нисово-Кацелово.

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ са с.Мечка--Пиргово–Русе и общински пътища.

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново
________________

Основни маршрути от Републиканската пътна мрежа/РПМ/ сас.Пиргово—Русе.

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново

Основни маршрути от Републиканската

Основни маршрути отРепубликанската пътна мрежа/РПМ/ са–с.Тръстеник—Русе и общински пътища.

Маршрутите се определят в зависимост от обстановката. Организацията на движението се организира от Заместник-кмет на община Иваново служители от общинска администрация,

ПУ – Иваново

_________________


След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново

____________

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново


__ _________

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община Иваново

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община

____________

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община

След извършена регистрация в СЕП и ЕЦ приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.

Извършва се организиция и разпределе

ние за придвижване на лицата с личен превоз и превоз от община


____________

РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.Русе

_________

РУП-Две могили,

ОД на МВР гр.Русе

РУП – Две могили, ОД на МВР – гр.Русе

_________

РУП – Две могили, ОД на МВР – гр.Русе

РУП – Две могили, ОД на МВР – гр.Русе

_________

РУП – Две могили, ОД на МВР - Русе

_________

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

____________

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности
____________

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности


____________

Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности


Със заповед на кмета на общината се организира връщането по местата за постоянно местоживеене и на разсредо-точените културни и материални ценности____________
Каталог: docs -> Programi -> 2013
2013 -> Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2012 г
Programi -> За развитието на физическото възпитание и спорта в община минерални бани, обл. Хасково 2017-2018 г. Въведение
2013 -> Програма за младежки дейности в община иваново 2013 2015
Programi -> Програма за управлението и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г
Programi -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г
Programi -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност на територията на община минерални бани през 2016 год
Programi -> Плана за действие на община минерални бани в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани
2013 -> Утвърждавам: кмет на община иваново георги миланов п л а н за действие при земетресение в


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница