Решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ео наДата05.03.2018
Размер27.71 Kb.
#61115
ТипРешение

ДО ДИРЕКТОРАНА РИОСВ-РУСЕУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА

изготвяне на план/програмаот И. Малакова
(име, фирма, включително администрация, длъжност)

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,


Моля да определите необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на :Изготвяне на ПУП – ПЗ за:

- „Складова база за промишлени стоки“ в ПИ 018004, м-ст „БРАНЗАЛАНА“, землище Басарбово, община Русе

- „Шоурум и складова база за продажба на селскостопанска техника и резервни части“ в ПИ 018005, м-ст „БРАНЗАЛАНА“, землище Басарбово, община Русе

(наименование на плана/програмата)

Предоставям следната информация във връзка с посочения план/посочената програма:


1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):


2. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата: Община-Русе


Приложение: (прилагат се допълнителни документи, които имат отношение към уведомлението):


I. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата:Ще се изготви ПУП-ПЗ за ПИ 018004 и ПИ 018005 м-ст „БРАНЗАЛАНА“ в землището на с. Басарбово, община Русе. ПИ 018004 е с площ 8.000 дка и начин на трайно ползване „Нива“. . ПИ 018005 е с площ 7.799 дка и начин на трайно ползване „Нива“. Целта на ПУП-ПЗ е отреждане на територията като Сос (смесена обществено-обслужваща и складова) зона с цел изграждане на:

- „Складова база за промишлени стоки“ в ПИ 018004, непопадащи в Приложение №2 към чл.93, ал.1 т.1 и т.2 на ЗООС

- „Шоурум и складова база за продажба на селскостопанска техника и резервни части“ в ПИ 018005

Имотътите са собственост на възложителя на база нотариални актове за собственост.

В приложение към уведомлението представяме Задание за изработване на ПУП-ПЗ за имота, актуални скици на имотите, нотариални актове за собственост и „Скица-предложение“.

ІІ. Електронен носител – 1 бр. ………………………………………………….. ДА


(прилага се само в случаите, когато искането се подава на хартиен носител)


Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. ДА


Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. ДАДата: .....................                                                                                  Възложител: .....................


(подпис/печат)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница