Решения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 гДата17.08.2018
Размер81 Kb.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩС-ДОЛНИ ЧИФЛИК ОТ 06.04.2012 г.

76. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема отчета за дейността на ОКБППМН при община Долни чифлик за 2011 г. съгласно приложение 1.1.


77. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 23 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 1. Дава съгласие община Долни чифлик да участва в изготвянето и кандидатстването с проектно предложение в открита процедура по Оперативна програма Административен капацитет"; приоритетна ос 1., „Добро управление"; подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия ВО051РО002/12/1.1-04, съвместно с общините Провадия и Дългопол;

 2. Упълномощава кмета на община Долни чифлик да съгласува и одобри наименованието на проектното предложение по т.1.;

 3. Одобрява проект на Споразумение за общинско сътрудничество между общините Долни чифлик, Дългопол и Провадия, съгласно приложението;

 4. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Долни чифлик.

78. На основание 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за устройството и дейностите на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерския съвет

- променя наименованието на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси (ОССЕДВ) в Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) със структура от председател,секретар, експерт и 7 члена;

- определя състава му, както следва:

1.Марияна Станчева - заместник-кмет на община Долни чифлик –председател,

2.Илия Илиев –началник отдел ОКССДЗ в община Долни чифлик –секретар,

3.Петранка Василева –директор на Дирекция „Бюро по труда”– член,

4.Йовка Райкова - председател на ПК „Просвета, култура и вероизповедания”- член,

5.Янко Христов - директор на ДСП в община Долни чифлик – член,

6.Михаил Михайлов - председател на ПКЕФП – член,

7.Димитър Стоянов – гл.специалист ИМО в община Долни чифлик – експерт;

8.Юлияна Йорданова- директор на ОУ ''Св.Св.Кирил и Методий'' - с.Старо оряхово - член,

9.Красимира Стефанова- директор на ОДЗ ''Мечо Пух'' – гр.Долни чифлик,

10.Ибрям Ахмед- секретар на НЧ ''Баръш'' – гр.Долни чифлик - член

79. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя един брой таксиметрова стоянка на територията на гр. Долни чифлик с местонахождение кръстовището на ул.”Камчия” и ул.”Тича”, сигнализирана с знак Е20.
80. На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража създава наблюдателна комисия в състав:

Председател: Председател на Общински съвет -Долни чифлик

Членове:1. Миглена Радева- представител на КНСБ

2. Стоян Стоянов- гл. експерт „ОДК, младежки дейности и спорт”

3. Представител на Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик

4. Хайрие Илязова - пробационен служител

5. Димитър Стоянов- гл. специалист ИМОО
81. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.4 от Наредба № 25 от 29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

1. Дава съгласие община Долни чифлик да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект наименование „Изграждане на бази за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, обект 1: Реконструкция на стадион с. Старо Оряхово, обект 2: Реконструкция на спортен комплекс «Тича» гр. Долни чифлик».

2. Потвърждава, че дейностите по проект „Изграждане на бази за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, Обект 1: Реконструкция на стадион с. Старо Оряхово, Обект 2: Реконструкция на спортен комплекс «Тича» гр. Долни чифлик» отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Долни чифлик 2007-2013 г.

82. На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за месните данъци и такси изменя Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Долни Чифлик както следва:


1. В чл. 19, ал. 4, т. 3 става:

„3. За ползване на места, върху които са организирани панаири и празници се събира такса за квадратен метър на ден – 2.00 лв.”2. В чл. 19, ал. 4, т. 4 отпада.
83. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.46, ал.1,т.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ VІІ-85 в кв. 13 по рег. план на с. Бърдарево, община Долни чифлик област Варна (АЧОС № 34 от 17.05.2006г.) при граници на имота: УПИ VІ-84; улица ОК 28-42; улица ОК 42-41; УПИ VІІІ-84,85.
84. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява пазарната оценка в размер на 7100.00 лв. без ДДС на УПИ VІІ-85 в кв. 13 по рег. план на с. Бърдарево, община Долни чифлик област Варна (АЧОС № 34 от 17.05.2006г.) при граници на имота: УПИ VІ-84; улица ОК 28-42; улица ОК 42-41; УПИ VІІІ-84,85 и я определя за начална продажна тръжна цена при провеждането на публичния търг с тайно наддаване.
85. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА задължава Кмета на общината да организира изпълнението на настоящите решения.
86. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 г. с т.4.1.2 „УПИ ХХІІ-общ. в кв.42 по плана на гр. Долни чифлик за продажба по чл.35, ал.3 от ЗОС.”
87. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинска собственост и чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на УПИ ХХІІ-общ. в кв.42 по плана на гр. Долни чифлик, върху който е реализирано отстъпено право на строеж с площ от 325(триста двадесет и пет) кв.м.(АЧОС №534/15.12.2011 при граници: улица ОК 64-448; УПИ ХХІІІ-524; УПИ ХХ-524; УПИ на Райчо Лазаров Райчев и Иванка Николова Райчева, живущи на ул. Тича № 24 в гр. Долни чифлик.
88. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, одобрява пазарната оценка на УПИ ХХІІ – общ., кв.42, с площ 325 кв.м. по регулационния план на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, област Варна (АОС №534/15.12.2011 г.) в размер на4335.00 (четири хиляди триста тридесет и пет лева) без ДДС и я определя за цена, на която този имот да бъде продаден.
89. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, задължава кмета на община Долни чифлик да организира изпълнението на решенията.
90. На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА отлага разглеждането на докладната записка за даване съгласие за учредяване право на строеж върху 36 кв.м.общ. в УПИ XXXII-общ.обслужване, кв.48, гр. Долни Чифлик и определяне на началната тръжна цена за следващо заседание.
91. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.20, ал.1 от НРПУРОИ не приема в срокът за отдаване под наем на лятна градина в гр. Долни чифлик да бъде 5 г.
92. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г. в раздел 3.2 - „Нежилищни” „Имоти и вещи, за които се предвижда да бъдат отдадени под наем”, като добавя т. 16 „лятна градина с площ 134.46 кв.м., находяща се в УПИХІ-адм. сграда, ОбНС, РПК,културен дом и др. в кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик”
93. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - лятна градина с площ 134.46 кв.м., находяща се в УПИХІ-адм. сграда, ОбНС, РПК, културен дом и др. в кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик” за срок от 10 години.
94. На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, чл.20, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 217 лв. без ДДС, като начална цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от лятна градина с площ 134.46 кв.м., находяща се в УПИХІ-адм. сграда, ОбНС, РПК,културен дом и др. в кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик” (АЧОС № 918 от 26.01.2006г.) при граници на имота:парк; сграда Млечна кухня; Механа „Чифликъ”.
95. На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета на общината да организира изпълнението на настоящите решения.
96. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.20, ал.1 от НРПУРОИ дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот помещение - бивш тото-пункт в с. Горен чифлик – 15 кв.м., с местонахождение УПИ-ІІІ - за читалище, кв.46 по плана на с. Горен чифлик, община Долни чифлик (АЧОС № 302/27.01.2009г.), при граници за целия имот: улица ОК 84-127; площад; УПИ ІV-346; УПИ ІІ-339,
97. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.20, ал.2 от НРПУРОИ определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на30.00(тридесет)лева без ДДС, като начална цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - бивш тото-пункт в с. Горен чифлик – 15 кв.м., с местонахождение УПИ-ІІІ - за читалище, кв.46 по плана на с. Горен чифлик, община Долни чифлик (АЧОС № 302/27.01.2009г.), при граници за целия имот: улица ОК 84-127; площад; УПИ ІV-346; УПИ ІІ-339.
98. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета на общината да организира изпълнението на настоящите решения.
99. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.20, ал.1 от НРПУРОИ дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения съгласно схематичното разпределение (неразделна част към настоящата докладна записка), както следва: № 4-13.2 кв.м., №5-38.80 кв.м., № 6 -13.44 кв.м., №7-12.40 кв.м., №8-16.65кв.м., №9-13.44кв.м., №10-13.02 кв.м. ІІ етаж в административна сграда на кметство Старо Оряхово (АЧОС № 477/14.09.2010г.), при граници: Прилежаща територия на УПИ І-ТКЗС-СОНС в кв.19; отгоре-трети етаж; отдолу-първи етаж на сграда кметство с.Старо Оряхово, община Долни чифлик
100. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.20, ал.2 от НРПУРОИ, определя начална тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС, както следва: № 4-13.20 кв.м.-46.00лв., №5-38.80 кв.м.-95.00лв., № 6 -13.44 кв.м.-47.00лв., №7-12.40 кв.м.-44.00лв., №8-16.65кв.м.-54.00лв., №9-13.44кв.м.-47.00лв., №10-13.02кв.м.-46.00лв. ІІ етаж в административна сграда на кметство Старо Оряхово (АЧОС № 477/14.09.2010г.), при граници: Прилежаща територия на УПИ І-ТКЗС-СОНС в кв.19; отгоре-трети етаж; отдолу-първи етаж на сграда кметство с.Старо Оряхово, община Долни чифлик, при провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
101. На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета на община Долни чифлик да организира изпълнението на настоящите решения.
102. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имот Стоматологичен кабинет в Здравна служба - с. Рудник - 14 кв.м., с местонахождение УПИ - 1 Здравна служба, кв. 36 по плана на с. Рудник, община Долни чифлик (АПОС № 241/22.10.2007г.)., при граници за целия имот: улици ОК 67-98; улица ОК 98-99; улица ОК 99-96, улица ОК 96-66.
103. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27.00 (двадесет и седем) лева без ДДС, като начална цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Стоматологичен кабинет в Здравна служба - с. Рудник - 14 кв.м., с местонахождение УПИ - 1 Здравна служба, кв. 36 по плана на с. Рудник, община Долни чифлик (АПОС № 241/22.10.2007г.)., при граници за целия имот: улици ОК 67-98; улица ОК 98-99; улица ОК 99-96, улица ОК 96-66.
104. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета на общината да организира изпълнението на настоящите решения.
105. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на ГД ПБЗН (ОУ ПБЗН) за нуждите на РСПБЗН-Долни чифлик за срок от 4 години автомобил „Мерцедес-1113”, цвят червен/бял с рег. № В 3521КМ; тип дизел; рама № 32213011059932; двигател № 35294910000296 свидетелство за регистрация № 001863362
106. На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал. 2 от НРПУРОИ, задължава Кмета на общината да организира изпълнението на настоящото решение.
107. На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация отрежда:

  1. УПИ XVII-общ., с АЧОС № 540/02.03.2012 г., площ 430 кв.м. и граници: улица ОК 508-367; УПИ XVIIІ; УПИ XVI; улица ОК 509-508 в кв. 71 по регулационния план на гр. Долни чифлик

  2. УПИ XXІІІ-общ., с АЧОС № 165/15.02.2007 г., площ 375 кв.м. и граници: улица ОК 514-146, УПИ XXIV, УПИ XXVI, УПИ XXI, УПИ XXII в кв. 74 по регулационния план на гр. Долни чифлик

  3. УПИ III-общ., с АЧОС № 539/02.03.2012 г., площ 470 кв.м. и граници: : улица ОК 479-480; улица ОК 479-487; УПИ IV-общ.; УПИ ІІ-общ. в кв.133 по регулационния план на гр. Долни чифлик за изграждане на жилища по реда на чл.49а, ал.1 от ЗОС за лица с установени жилищни нужди

108. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Здравко Василев Панделеев - с. Старо Оряхово – 150 лв.


109. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Златка Борисова Андреева -с. Венелин– 150 лв.
110. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Иванка Атанасова Иванова-гр. Долни чифлик– 150 лв.
111. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Анка Руменова Асенова-с. Пчелник–150 лв.
112. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Атанас Иванов Демирев-с. Гроздьово– 150 лв.
113. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Росица Иванова Никова-с. Гроздьово– 150 лв.
114. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Антоанета Щилянова Ангелова-гр. Долни чифлик– 150 лв.
115. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Милена Маринова Илиева-с. Детелина– 150 лв.
116. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Емине Мюмюнова Хасанова-гр. Долни чифлик –150 лв.
117. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Севда Стаменова Илиева-с. Грозьово –150 лв.
118. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Ангел Кирилов Герджиков – с. Детелина –150 лв.
119. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Мариана Радева Стойчкова – гр. Долни чифлик –150 лв.
120. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от Търговсия Закон и чл. 10 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Долни чифлик от капитала на търговските дружества, освобождава Стефан Тодоров Димитров, като представител на Община Долни чифлик в общото събрание на акционерите на „Бункера” АД.
121. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от Търговсия Закон и чл. 10 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Долни чифлик от капитала на търговските дружества избира за представител на Община Долни чифлик в общото събрание на акционерите на „Бункера” АД г-н Ридван Салиев Исмаилов и го упълномощава с право да гласува по вземането на всички решения и да подписва съответните документи.
122. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговсия Закон и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Долни чифлик от капитала на търговските дружества приема баланса и отчета за приходите и разходите за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
123. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137 от Търговсия Закон и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Долни чифлик от капитала на търговските дружества, освобождава Драган Койчев Димов от длъжност управител на „С и Б” ЕООД гр. Долни чифлик и не го освобождават от отговорност.


 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 141, ал. 5 от Търговсия Закон да бъде заличен от Търговския регистър Драган Койчев Димов, като управител на „С и Б” ЕООД гр. Долни чифлик.

Каталог: assets -> ObSavet -> OS%202011-2015


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница