Тема за 5-6 клас 2001 гстраница1/4
Дата22.07.2016
Размер497.66 Kb.
  1   2   3   4
IV Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Тема за 5-6 клас 2001 г.
I Отговорете на тестовите въпроси:

 1. Апаратната част на компютърната система е известна под името:

а) софтуер;

б) хардуер;

в) микроуер;

г) макроуер.

 1. Shortcut в Windows е:

а) папка;

б) бърз начин за стартиране на програма, отваряне на файл или папка;

в) икона на Desktop;

г) всяко едно от горе изброените.

 1. Мишката се движи върху специална подложка, наречена:

а) килимче;

б) пад;

в) основа;

г) плочка.

 1. ClipBoard (буфер) е:

а) елемент от компютъра;

б) програма;

в) област от паметта за временно съхраняване на информация;

г) нито едно от гореизброените.

 1. Модемът се използва за:

а) свързване на компютъра, чрез телефонната мрежа с друг компютър;

б) свързване на компютъра в локална мрежа;

в) свързване на компютъра с принтер;

г) свързване на компютъра със скенер.

 1. За да съхранявате периодично промените във файла, с който работите трябва непрекъснато да избирате:

а) File/Save As;

б) File/Save;

в) File/Open;

г) File/New.

 1. Включването на горен регистър за въвеждане на главна буква става като:

а) се натисне и задържи клавишът Shift;

б) се натисне и задържи клавишът Ctrl;

в) се натисне и задържи клавишът Tab;

г) се натисне и задържи клавишът Alt.

 1. Преди да бъде изтрит даден текст, той трябва да бъде:

а) редактиран;

б) копиран;

в) маркиран;

г) форматиран.

 1. Най-малката единица за измерване на информация е:

а) байт;

б) мегабайт;

в) килобайт;

г) бит.

 1. Графичните редактори са специализирани програми за създаване и обработка на:

а) текстови документи;

б) графики и диаграми;

в) таблици и графики;

г) графични изображения.

 1. Една компютърна система може да работи и без наличието на:

а) монитор;

б) централен процесор;

в) оперативна памет;

г) системна шина.

 1. По кой от начините не можете да стартирате програма под Windows:

а) чрез двойно щракване с ляв бутон на мишката върху папката, в която се намира програмата;

б) чрез двойно щракване с ляв бутон на мишката върху Shortcut към програмата;

в) чрез двойно щракване с ляв бутон на мишката върху файл създаден с тази програма;

г) чрез двойно щракване с ляв бутон на мишката върху файла на програмата.

 1. За прозорците в Windows е вярно, че:

а) не могат да се променят размерите на прозореца;

б) не могат да се променят цветовете на елементите на прозореца;

в) не може да се въвежда текст в неактивен прозорец;

г) прозорците не могат да се преместват извън границите на екрана.

 1. Изберете грешното твърдение. В WordPad може да се:

а) сменя вида, цвета и размерите на шрифта;

б) разположи първия ред на параграфа по-навън от останалите;

в) да се скрива лентата с бутоните;

г) да се огради текст с цветна рамка.

 1. При изключване електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в:

а) оперативната памет;

б) твърдия диск;

в) BIOS;

г) външната памет.

 1. Компютърният вирус може да бъде пренесен чрез:

а) принтер;

б) скенер;

в) модем;

г) плотер.

 1. Размерът на символите се измерва в:

а) пиксели;

б) пунктове;

в) сантиметри;

г) инчове.

 1. Един абзац може да бъде подравнен:

а) ляво, дясно, горе, долу;

б) ляво, дясно, центрирано, двустранно;

в) ляво, дясно, едностранно, двустранно;

г) ляво, дясно, преди, след.

 1. Менюто, което се появява при щракане с десен бутон на мишката, се нарича:

а) падащо меню;

б) bubble help;

в) системно меню;

г) контекстно меню.

 1. Към периферните устройства спада:

а) принтер;

б) мрежова карта;

в) централния процесор;

г) звуковата карта.

II Практическа задача 1:

Задачата се решава в Microsoft Word.

 1. Създайте рекламна брошура подобна на тази от Приложение1.

 2. Съхранете я под име Reklama.doc.

Забележка:

 • Вашата картинка може да е различна от тази в приложението. Може да използвате други картинки от Clip Art.

 • Водещите знаци на текста също могат да са други - по ваш избор.

III Практическа задача 2:

Задачата се решава в Paint.

Нарисувайте поздравителна картичка за рожден ден, като следвате следните правила:

 1. Променете размерите на работната област на 700х500 рх и я разделете на две равни части с вертикална линия.

 2. В средата на дясната половина с помощта на инструментите за чертане на права и елипса очертайте контурите на торта.

 3. Изчистете ненужните контури с помощта на гумата.

 4. Встрани нарисувайте няколко елемента за украса на тортата. Копирайте ги, като преди това сте ги маркирали с инструментите за избор и ги разположите върху тортата. Докато са маркирани, променете разположението и формата на някои от елементите, като ги завъртите на определен ъгъл, или ги свиете или разтеглите.

 5. Добавете надпис на картичката като използвате инструмента за вмъкване на текст.

 6. Оцветете картичката.

 7. Запазете създаденото от вас изображение с име: torta.bmp


IV Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Тема за 7-8 клас - 2001 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Операционната система представлява:

а) съвкупност от апаратни средства на компютърната система;

б) съвкупност от програмни средства, които използува потребителят;

в) съвкупност от програмни средства за управление работата на компютърната система и улесняване диалога с потребителя;

г) съвкупност от програмни средства, които са инсталирани на компютърната система.

 1. В кутията на персоналния компютър задължително се намира:

а) скенерът;

б) принтерът;

в) твърдият диск;

г) модемът.

 1. Мониторът се свързва към:

а) звуковата карта;

б) видеокартата;

в) мрежовата карта;

г) твърдият диск.

 1. Към периферните устройства спада:

а) централният процесор;

б) оперативната памет;

в) скенерът;

г) звуковата карта.

 1. В графичния потребителски интерфейс при извършване на основни действия с обекти се използва:

а) drag and drop технология;

б) команди, които се въвеждат в команден ред;

в) инструкции, които се въвеждат в команден ред;

г) последователност от команди, които се въвеждат от клавиатурата.

 1. Един килобайт е равен на:

а) 1024 МВ;

б) 8 b;

в) 210 КВ;

г) 1024 В.

 1. Капацитетът на дискета с диаметър 3,5’’ е:

а) 1,2 МВ;

б) 650 МВ;

в) 1,44 МВ;

г) 3,5 МВ.

 1. Една папка, намираща се на твърд диск, може да съдържа:

а) електрически импулси;

б) папки и файлове;

в) сектори;

г) магнитни полета.

 1. Повечето компютърни вируси поразяват:

а) потребителя, който работи на компютъра;

б) апаратната част на компютърната система;

в) магнитни носители на информация;

г) програми и файлове с данни.

10. Компютърният вирус е :

а) последователност от инструкции, които се въвеждат от клавиатурата;

б) микроелемент, който може да се разположи в компютърната кутия и пречи на нормалната работа на компютърната система;

в) файл, съдържащ команди на специален език;

г) паразитна програма, създадена с цел да се унищожи друга програма или файлове с данни.

11. Кой от изброените файлови формати е графичен:

а) doc;

б) bmp;

в) html;

г) txt.

12. При копиране на файл се появява следното съобщение: The disk in the destination drive is full. Insert a new disk to continue. Потребителят трябва да:

а) избере бутона Retry, за да продължи копирането;

б) да смени дисковия носител и избере бутона Cancel, за да продължи копирането;

в) да смени дисковия носител и избере бутона Retry, за да продължи копирането;

г) да затвори прозореца с щракване върху бутона X.

13. Коя от изброените програми е за електронна поща:

а) Netscape Navigator;

б) Eudora;

в) Opera;

г) Internet Explorer.

14. Браузърът е :

а) специализирана програма за достъп до web документи;

б) специално устройство, което насочва пакетите в мрежата по пътя им до крайния получател;

в) специално устройство, което обслужва заявките за намиране на съответствието между зададено символно име на компютър и цифровия му еквивалент;

г) система за предоставяне на мултимедийна информация.

15. Един от начините за маркиране на текст е :

а) чрез влачене на обект с левия бутон на мишката;

б) чрез клавишите за навигация от клавиатурата при постоянно натиснат клавиш Shift;

в) чрез натискане на бутон от лентата с бутоните;

г) чрез избиране на съответната команда от реда с менюта.

16. Долната колонцифра се разполага в :

а) долното поле на страницата, на последния ред;

б) долното поле на страницата, между наборното поле и ръба на листа;

в) лявото поле на страницата, между наборното поле и ръба на листа;

г) дясното поле на страницата, между наборното поле и ръба на листа.

17. Обикновено квадрат се изчертава с помощта на инструмента за:

а) изчертаване на квадрат;

б) изчертаване на правоъгълник като се натисне и задържи клавишът Shift или Ctrl;

в) изчертаване на квадрат като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt;

г) изчертаване на ромб като се натисне и задържи клавишът Shift или Alt.

18. Преди да се копира дадено изображение или част от него е необходимо:

а) да се изреже съответната област от изображението;

б) да се запълни съответната област от изображението;

в) да се избере съответната област от изображението;

г) да се изтрие съответната област от изображението.

19. Интернет е :

а) глобална компютърна мрежа, свързваща както отделни компютри, така и цели компютърни мрежи;

б) локална мрежа от компютри;

в) ситема за предоставяне на мултимедийна информация;

г) ситема за предоставяне на достъп до всякакъв тип файлове в мрежата.

20. Web страница е:

а) документ, съдържащ хипермедийни връзки;

б) документ, съдържащ хипертекст и хиперлинк;

в) система за предоставяне на мултимедийна информация;

г) документ, съдържащ различни видове информация и хипервръзки.

IV Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Тема за 9-10 клас - 2001 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

а) възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;

б) събиране, преработване, съхранение, разпространение;

в) изменение, разчитане, кодиране, запазване;

г) преработване, възпроизвеждане, променяне, комбиниране.

 1. Операционната система представлява:

а) съвкупност от апаратни средства на компютърната система;

б) съвкупност от програмни средства, които използува потребителят;

в) съвкупност от програмни средства за управление работата на компютърната система и улесняване диалога с потребителя;

г) съвкупност от програмни средства, които са инсталирани на компютърната система.

 1. В графичния потребителски интерфейс при извършване на основни действия с обекти се използва:

а) drag and drop технология;

б) команди, които се въвеждат в команден ред;

в) инструкции, които се въвеждат в команден ред;

г) последователност от команди, които се въвеждат от клавиатурата.

 1. Компютърният вирус е :

а) последователност от инструкции, които се въвеждат от клавиатурата;

б) микроелемент, който може да се разположи в компютърната кутия и пречи на нормалната работа на компютърната система;

в) файл, съдържащ команди на специален език;

г) паразитна програма, създадена с цел да се унищожи друга програма или файлове с данни.

 1. При копиране на файл се появява следното съобщение: The disk in the destination drive is full. Insert a new disk to continue. Потребителят трябва да:

а) избере бутона Retry, за да продължи копирането;

б) да смени дисковия носител и избере бутона Cancel, за да продължи копирането;

в) да смени дисковия носител и избере бутона Retry, за да продължи копирането;

г) да затвори прозореца с щракване върху бутона X.

 1. Според начина на изграждане на символите шрифтовете се делят на :

а) серифни и несерифни;

б) векторни и растерни;

в) графични и динамични;

г) кирилизирани и некирилизирани.

 1. При вграждането на обект в текстов документ, той:

а) се запазва в един файл заедно с текста;

б) не се запазва заедно с текста, а в самостоятелен файл, който има връзка с текстовия;

в) не се запазва заедно с текста, а в самостоятелен файл, който няма връзка с текстовия;

г) нито едно от изброените.

 1. При редакцията на файл, съдържащ обект вграден в текстов документ:

а) промените не могат да бъдат запазени;

б) промените се отразяват автоматично в текстовия файл;

в) промените не се отразяват в текстовия файл;

г) този файл е само за четене и той не може да се редактира.

 1. Кой от изброените файлови формати е графичен:

а) doc;

б) gif;

в) html;

г) txt.

 1. Електронните таблици се използват за:

а) въвеждане, редактиране, форматиране, отпечатване и съхраняване на текст;

б) автоматизиране на изчисленията и извършване на анализи в таблично организирани данни;

в) създаване и обработка на изображения;

г) организиране на информацията под формата на записи, всеки от които се състои от едно и повече полета, с цел по - ефективна обработка.

 1. Разликата между текстов редактор и текстообработваща система е, че:

а) с текстообработваща система се въвежда текст, а с текстовия редактор той се редактира, оформя и автоматизира;

б) текстовият редактор се използва за въвеждане и редактиране на текст, а текстообработващата система - за въвеждане, редактиране, оформяне и автоматизиране на текста;

в) текстовият редактор дава възможност в текстовия документ да се вмъкват и редактират графични изображения, а текстообработващата система – не;

г) няма разлика.

 1. В реда за формули се записва:

а) адресът на областта, с която се работи;

б) адресът на текущата клетка;

в) стойността, която се въвежда в клетката или формулата, по която ще се изчислява стойността на клетката;

г) нито едно от посочените.

 1. Адресът на правоъгълна област се задава чрез:

а) адреса на клетката в горния ляв ъгъл и адреса на клетката в долния десен ъгъл;

б) адреса на клетката в долния ляв ъгъл и адреса на клетката в горния десен ъгъл;

в) името на работния лист и съответните адреси на клетки от областта;

г) изброяване на всички адреси на клетки, включени в нея.

 1. Ако се въведе число за стойност на клетка, която е форматирана за текстови данни, то ще бъде интерпретирано като:

а) число;

б) текст;

в) стойност от общ формат;

г) грешка при въвеждането.

 1. При замразяване на редове и колони:

а) данните в тях не могат да се променят;

б) достъпът до данните е разрешен само с парола ;

в) те остават неподвижни на екрана.

г) те не могат да бъдат изтрити.

 1. Когато във формулите участват адреси на клетки, те могат да бъдат:

а) само относителни;

б) само абсолютни;

в) както относителни, така и абсолютни;

г) или само относителни, или само абсолютни.

 1. При копиране на формула, в която участват само клетки с абсолютна адресация:

а) ще се запази същата стойност;

б) резултатът ще се преизчисли за новите клетки;

в) резултатът зависи от конкретната програма за работа с електронни таблици;

г) резултатът зависи от използваната формула.

 1. При архивиране на файлове с графична информация обикновено се използва:

а) компресиране със загуба на информация;

б) компресиране по статистически модел;

в) компресиране без загуба на информация;

г) компресиране с речниково моделиране.

 1. За трансфер на файлове в Internet се използват:

а) хостове;

б) FTP сървъри;

в) web браузъри;

г) name servers.

 1. World Wide Web е:

а) формално множество от правила, които компютрите свързани в мрежа използват, за да комуникират помежду си;

б) описанието на конфигурацията на локална мрежа;

в) система за предоставяне на мултимедийна информация;

г) система за предоставяне на достъп до всякакъв тип файлове в мрежата.

III Практическа задача 1:

 1. На състезанието по информационни технологии “Свети Николай- Чудотворец” се явили 50 ученика от 10 клас. Те попълвали тест, съдържащ 20 въпроса с 4 възможни отговора. Верен отговор на въпроси от 1 до 10 носи 1 точка, а на въпроси от 11 до 20 – 2 точки. Грешен отговор не носи точки. Отговорите на участниците се съдържат в електронна таблица с име Otgovori.xls, а верните отговори на теста– в ЕТ с име Key.doc, която е защитена. Парола за достъп е ЕГН-то на 30-тия участник, подредени по азбучен ред.

 1. В страница с име “резултати”, чрез подходящи формули, да се пресметнат точките на всеки участник и да се извърши класация.

 2. В страница с име “диаграма”, чрез подходящи формули, да се намерят най-трудния ( с най-малко верни отговори) и най лесния въпроси и да се състави подходяща диаграма, отразяваща процентно трудността на всеки въпрос. Да се пресметне процентно трудността на теста като средно аритметично на трудностите на всички въпроси

 3. Съхранете ЕТ под името zadacha2_9.doc.


IV Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Тема за 11-12 клас - 2001 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. По кой от изброените начини не можете да копирате файл на дискета:

а) достатъчно е да се копира Shortcut към файла;

б) от Windows Explorer: файлът се маркира и се копира чрез Edit/Copy, Edit/Paste;

в) от Windows Explorer: файлът се маркира и се копира чрез влачене при натиснат клавиш Ctrl;

г) от Windows Explorer: файлът се маркира и се копира чрез опциите Copy и Paste от менюто на десния бутон на мишката (за мишка настроена за дясна ръка).

 1. Не можете да копирате част от картинка в Paint чрез:

а) маркиране и избор на опциите Edit/Copy, Edit/Paste;

б) маркиране и влачене при натиснат клавиш Shift;

в) маркиране и избор на опциите Copy и Paste от менюто на десния бутон на мишката;

г) маркиране и влачене при натиснат клавиш Ctrl.

 1. За Edit/Cut и Edit/Copy е вярно, че:

а) водят до един и същ резултат;

б) записват информация в ClipBoard-а (буфера);

в) Edit/Cut не записва информация никъде, а я изтрива;

г) Edit/Copy вмъква информацията от буфера във файл.

 1. Изберете вярното твърдение. В Windows Explorer не могат да се копират:

а) едновременно няколко файла;

б) едновременно папки и файлове;

в) непоследователно разположени файлове;

г) едновременно няколко файла от различни папки.

 1. Изберете грешното твърдение:

а) папка е друго име на директория;

б) папките не могат да съдържат други папки;

в) имената на папките могат да бъдат по-дълги от 8 символа под Windows;

г) папки могат да се създават и в прозореца Save As.

 1. При работа с мишка настроена за дясна ръка Shortcut на Desktop се създава от менюто на:

а) левия бутон на мишката чрез New/Shortcut;

б) левия бутон на мишката чрез New/Folder/Shortcut;

в) десния бутон на мишката чрез New/Shortcut;

г) десния бутон на мишката чрез New/Folder/Shortcut.

 1. За клавиш PrintScreen нe е вярно, че:

а) копира съдържанието на екрана в ClipBoard (буфер);

б) може да се използва по всяко време;

в) отпечатва съдържанието на екрана на принтер;

г) копира съдържанието на екрана във вид на изображение.

 1. Презентационните програми са:

а) специализирани програми за създаване на слайд шоу;

б) специализирани програми за създаване на презентации;

в) вид презентационни системи;

г) нито едно отизброените.

 1. Създаването на нова таблица в база данни, като се използва резултатна таблица, става с помощта на:

а) заявка за извличане;

б) заявка за изчисление;

в) заявка за промяна;

г) нито една от посочените заявки.

 1. В едно поле на таблица, в база данни, данните:

а) могат да бъдат от различен тип;

б) трябва да са от един и същи тип;

в) са от един и същи или различен тип, в зависимост от структурата на таблицата;

г) са от един и същи или различен тип, в зависимост от връзките в таблицата.

 1. Заявка в база от данни е:

а) извадка от наличните данни, отговарящи на определено условие;

б) именувани редове и колони;

в) формуляр, който се използва за попълване на данни;

г) извадка от данни предназначени за отпечатване.

 1. При копиране на формула, в която участват клетки с относителни адреси:

а) резултатът ще се преизчисли за новите клетки;

б) ще се запази същата стойност;

в) резултатът зависи от конкретната програма за работа с електронни таблици;

г) резултатът зависи от използваната формула.

 1. Хипертекст е:

а) текстов файл с голям обем;

б) документ изпратен по електроната поща;

в) документ с помощта, на който се осъществява връзка с Интернет;

г) документ съдържащ връзки към други документи.

 1. Глобална мрежа е:

а) компютърна мрежа, при която компютрите са на голямо разстояние;

б) мрежа от компютри, които се намират в една сграда;

в) система за осъществяване на достъп до поделени ресурси;

г) система, позволяваща достъп до други компютри и ресурсите им, без ограничения.

 1. Браузърът е:

а) специализирана програма за достъп до web документи;

б) специално устройство, което насочва пакетите в мрежата по пътя им до крайния потребител;

в) специално устройство, което обслужва заявките за намиране на съответствието между зададено символно име на компютър и цифровия му еквивалинт;

г) система за предоставяне на мултимедийна информация.

 1. IP (Internet Protocol) адрес се нарича:

а) e-mail адресът на всеки потребител на услугата електронна поща в Интернет;

б) адресът, който еднозначно определя всеки потребител в глобалната мрежа Интернет;

в) цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в глобалната мрежа Интернет;

г) адресът, указващ пътя до дадена web страница в Интернет.

 1. Кой от изброените протоколи се използва за предаване на информацията съхранявана на сървърите в мрежата, до потребителите?

а) TCP (Transmission Control Protocol);

б) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol);

в) FTP (File Transfer Protocol);

г) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

 1. Търсачките са:

а) специални програми за търсене на информация по заявка;

б) браузъри за търсене на информация в Интернет;

в) специални сървъри, на които работят програми за търсене на информация;

г) протоколи за търсене на информация.

 1. FTP сървърите се използват за:

а) трансфер на файлове в Интернет;

б) осъществяване на достъп до web документи;

в) обслужване на заявките за търсене;

г) свързване с друг компютър и стартиране на процес в него.

 1. Прикрепеният файл към съобщение изпратено по електронната поща може да бъде:

а) само в html формат;

б) само текстов файл;

в) само графичен файл;

г) във всеки файлов формат.
II Практическа задача 1:

 1. Учениците от училище “Любен Каравелов” получават стипендия при следните условия:

 • За много добър успех (по-голям и равен от 4.5) – стипендия в размер на 50 % от минималната работна заплата (МРЗ).

 • За отличен успех (по-голям и равен от 5.5) – получават допълнителна сума равна на 20% от МРЗ.

 1. Намерете на дискетата файл с име stipendia.xls и го отворете.

 2. В таблицата (от посочения файл) за всеки ученик са въведени следните данни: име и среден успех. Заложен е размера на МРЗ (минималната работна заплата).

 • В таблица с име “Определяне на стипендиите” (в началото на работния лист) изчислете чрез формула основната стипендия в лева и добавката за отличен успех в лева.

 • В таблица с име “Лични данни и стипендии на учениците от XI"A" клас” попълнете колоните на двата вида стипендии (основна стипендия и добавка за отличен успех), които следва да получи всеки ученик, като използвате вградените функции в Excel.

 • Изчислете стипендията на всеки ученик в колона “Общо”.

 • В полето “Обща сума на стипендиите на XI"A" клас” изчислете сумата на всички стипендии.

 • Форматирайте таблицата по следният начин:

Колоната “общо” да бъде на светлосин фон.

Числата от колоните “основна стипендия”, “добавка за отл. успех” и “общо” да бъдат в левов формат, с два знака след десетичната запетая.

 1. Копирайте таблицата с име “Лични данни и стипендии на учениците от XI"A" клас” под въведените заглавия “Списък на учениците с основна стипендия” и “Списък на учениците със стипендия за отличен успех”. Изтрийте редовете с данни за тези ученици, които не получават съответните стипендии. Преномерирайте редовете на получените таблици, за да видите общия брой на учениците, които получават основна стипендия и този на учениците, които получават стипендия за отличен успех.

 2. Съхранете файла под име stipendia.xls

III Практическа задача 2:

 1. Съставете база от данни, която съдържа таблица Students със следните полета:

 • входящ номер – числово поле; с дължина до 2 знака;

 • име, презиме и фамилия – текстово поле; с дължина до 40 знака;

 • училище - текстово поле; с дължина до 20 знака;

 • клас - текстово поле; с дължина до 6 знака;

 • точки от тест – числово поле; с контрол при въвеждането на числата между 0 и 30;

 • точки от задача1 - числово поле; с контрол при въвеждането на числата между 0 и 30;

 • точки от задача2 - числово поле; с контрол при въвеждането на числата между 0 и 40;

 • общо точки - числово поле; с контрол при въвеждането на числата между 0 и 100;

ключово поле – входящ номер.

 1. Съставете форма fStudents за попълване на таблица Students.

 2. Съставете заявка за пресмятане на състезателния бал на всеки ученик. Съхраните заявката под името qTotal.

 3. Съставете заявка qClasswear включваща следните полета: входящ номер; име, презиме и фамилия; общо точки. Сортирайте заявката qClasswear по низходящ ред на полето “общо точки”.

 4. Създайте форма fStart. Във формата поставете команден бутон.

 5. Създайте макрос под името mStart, за отваряне на формуляра fStudents.

 6. Свържете командният бутон от форма fStart с макроса mStart.

 7. Оформете форма fStart по подходящ начин (поставете заглавие “КЛАСИРАНЕ”, с подходящ шрифт и размер, оцветете формата).

 8. Копирайте таблица Students в текстов документ (Microsoft Word).

10.Оформете документа по подходящ начин (поставете заглавие “КЛАСИРАНЕ”, с подходящ шрифт и размер).

 1. 11.Съхраните БД под име School.mdb.

 2. 12.Съхраните текстовия документ под име Klasirane.doc.


V Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” гр. Бургас

Тема 5-8 клас - 2002г.
I Отговорете на тестовите въпроси:

 1. Софтуер се нарича:

а) процесорът и вътрешната памет на компютъра;

б) външната памет на системата;

в) програмите;

г) просесорът и програмите, които управляват работата му.

 1. Кои от изброените компоненти задължително се включват в една компютърна конфигурация:

а) монитор, дънна платка, процесор, твърд диск, модем;

б) монитор, дънна платка, процесор, твърд диск, памет;

в) монитор, дънна платка, памет, процесор, принтер;

г) монитор, памет, твърд диск,звукова карта, тонколони.

 1. Към периферните устройства спада:

а) процесора;

б) външната памет;

в) звуковата карта;

г) скенер.

 1. Най-малкото количество информация, което може да се съхрани в паметта на компютрите е:

а) 1 байт;

б) 1 цифра;

в) 1 бит;

г) 1 буква.

 1. Модем се използва за:

а) свързване на компютъра със скенер;

б) свързване на компютъра със принтер;

в) свързване на компютъра в локална мрежа;

г) свързване на компютъра чрез телефонна мрежа с други компютри.

 1. Кое от посочените трърдения не се отнася до предназначението на операционната система?

а) управлява хардуера и софтуера и осъществява връзка с потребителя;

б) съвкупност от команди за работа в Интернет;

в) управлява паметта, процесора, периферните усройства;

г) управлява работата на периферните устройства.

 1. Посочете грешния отговор:

а) Windows e операционна система с графичен интерфейс;

б) Windows e приложна програма, управляваща работата на периферните устройства;

в) Windows e многозадачна операционна система;

г) Windows e многопроцесна операционна система.

 1. Window Explorer е програма, която:

а) управлява периферните устройства;

б) визуализира информацията от Интернет;

в) управлява файловата система;

г) управлява приложните програми.

 1. В папка, записана на външен носител може да съхраняват:

а) сектори;

б) пътечки;

в) други папки и файлове;

г) магнитни полета.

 1. Съхраняване на нов файл става с команда:

а) File/Save;

б) Еdit/Save;

в) File/Open;

г) File/Edit.

 1. Един абзац може да бъде подравнен:

а) ляво, дясно, горе,долу;

б) ляво, дясно, центрирано, двустранно;

в) ляво, дясно, едностранно, двустранно;

г) ляво, дясно, преди, след.

 1. Смяна на шрифт става като:

а) изберем команда Format/Font;

б) изберем команда Format/Paragraph;

в) изберем команда Page/Setup;

г) изберем команда Format/Change Case.

 1. Microsoft Word се стартира от:

а) Start  Documents  Microsoft Word;

б) Programs  Start  Microsoft Word;

в) Start  Programs  Microsoft Word;

г) Programs  Documents  Microsoft Word.

 1. Последователното изпълнение на Copy и Paste се използва за:

а) преместване;

б) копиране;

в) изтриване;

г) преименуване.

 1. От Format Paragraph може да се:

а) вмъква картинка;

б) подравнява картинка спрямо текст;

в) променя разстоянието между редовете;

г) вмъква таблица.

 1. WWW е система за:

а) информационни ресурси в Интернет;

б) електронна конференция;

в) електронна търговия;

г) електронна поща.

 1. Как може графични файлове да се изпращат с електронна поща:

а) като включено в полето ВСС файл;

б) като прикрепени към електронното писмо;

в) като включени към съдържанието на електронното писмо;

г) като включен в командата Reply файл.

 1. Мониторът се свързва към:

a) звуковата карта;

б) видеокартата;

в) мрежовата карта;

г) твърдия диск.

 1. Компютърният вирус може да бъде пренесен при използване на:

а) принтер;

б) скенер;

в) модем;

г) плотер.

 1. С английския термин click се означава действието, при което се:

а) натиска и задържа бутон на мишката;

б) натиска и отпуска бутон на мишката без да се задържа пръста върху него;

в) движи мишката, върху подложката, при постоянно натиснат бутон;

г) отпуска бутон на мишката, който преди това е бил натиснат.

II. Практическа задача 1:

Създайте поздравителна картичка за Коледа.

I. Стартирайте програмата MSPaint.

 1. Отворете файл с име Koleda.

 2. Като използвате възможностите на програмата (чертане, маркиране, избор, промяна на форма, местоположение, завъртане, копиране) довършете графиката в картичката.

 3. В дясната половина очертайте контурите на елха. Направете я симетрична.

 4. Копирайте и преместете готовите украшения върху елхата, така че да получите единна композиция. Нарисувайте и ваши елементи по избор.

 5. Маркирайте отделни обекти и променете формата им, като ги завъртите на определен ъгъл, свиете и разтеглите.

 6. Добавете надпис Честита Коледа и Весела Нова Година чрез инструменти за вмъкване на текст.

 7. Оцветете по избор.
II. Съхранете файла с име koleda.bmp.
III. Практическа задача 2:
I. Създайте рекламна брошура по подобие на тази от Приложение4.

 1. Стартирайте програмата MS Word.

 2. Като използвате възможностите на програмата за въвеждане на тект, форматиране, вмъкване на графика и обекти оформете брошурата по подобие на тази от Приложение1

 3. Съхранете файла под име bansko.doc.

Някои по-важни параметри на документа от образеца:

 • Размер на листа: А4,

 • Граници на страницата: горна-2,54 см (1’’), долна 2.54 см, лява 1.52см (0,6’’), дясна 1,52 см.

 • Граници на колонцифрите: горна 1,25 см (0,5’’), долна 1,25 см.

 • Шрифтове в документа: Times New Roman

 • Размери на символите: 16 и 13 пункта.

Желателно е в някои части от текста да се използват табулации вместо интервали

Забележка: За непосочени по-горе формати и параметри изберете такива, че максимално да се доближават до образеца. Можете да използвате произволна картинка от ClipArt.

IV Състезание по информационни технологии

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Тема за 9 – 10 клас – 2002 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Най-малката единица за измерване на информация е:

а) бит;

б) мегабайт;

в) килобайт;

г) байт.

 1. Във файла с име BOURGAS.EXE е записано:

а) изображение;

б) звук;

в) текст;

г) програма.

 1. Апаратната част на компютърната система е известна под името:

а) софтуер;

б) хардуер;

в) микроуер;

г) макроуер.

 1. Менюто, което се появява при натискане на десен бутон на мишката в графичния потребителски интерфейс, се нарича:

а) помощно меню;

б) bubble help;

в) системно меню;

г) контекстно меню.

 1. Компютърния вирус е:

а) последователност от инструкции, които се въвеждат от клавиатурата;

б) микроелемент, който може да се разположи в компютърната кутия и пречи на нормалната работа на компютърната система;

в) текстов файл;

г) паразитна програма, създадена с цел да се унищожи друга програма или файлове с данни.

 1. За прехвърляне и временно съхраняване на информация от едно компютърно приложение в друго се използва:

а) прозорец;

б) инструкция;

в) буфер;

г) програма.

 1. WinZip е компютърна програма за:

а) презентиране;

б) текстообработка;

в) анимация;

г) архивиране.

 1. 1024 КВ са равни на:

а) 1 MB;

б) 1 TB;

в) 1 GB;

г) 1 B.

 1. Съвкупността от данни, съхранена под общо име на магнитен носител, се нарича:

а) директория;

б) папка;

в) файл;

г) байтове.

 1. Потребител, притежаващ лицензиран софтуерен продукт, може:

а) да зарежда и изпълнява програмата;

б) да продава програмата с направени изменения;

в) да продава части от програмата с направени изменения;

г) да предоставя програмата на други потребители.

 1. При изграждането на един компютърен документ редактирането е основна дейност, свързана:

а) със запазването на текста върху магнитен носител;

б) с отпечатването му върху хартиен носител;

в) с проверката му за граматични и стилистични грешки;

г) с промяна на вида му като се използват специализирани средства на текстообработващите системи.

 1. При изграждането на един компютърен документ форматирането е основна дейност, свързана:

а) със запазването на текста върху магнитен носител;

б) с отпечатването му върху хартиен носител;

в) с проверката му за граматични и стилистични грешки;

г) с промяна на вида му като се използват специализирани средства на текстообработващите системи.

 1. Коя от изброените програми не е текстов редактор:

а) MS Word;

б) Word Pad;

в) NotePad;

г) MS Paint.

 1. При работа с компютърен документ листът има основна характеристика размер, който определя:

а) частта от страницата, където ще се помести текстовото съдържание на документа;

б) разположението на абзаца спрямо наборното поле на листа;

в) големината на листа, върху който се създава документа;

г) положението на листа спрямо хоризонталата.

 1. При работа с компютърен документ листът има основна характеристика ориентация, определяща:

а) частта от страницата, в която ще се помести текстовото съдържание на документа;

б) разположението на абзаца спрямо наборното поле на листа;

в) големината на листа, върху който се създава документа;

г) положението на листа спрямо хоризонталата.

 1. Графичните редактори са специализирани програми за създаване и обработка на:

а) текстови документи;

б) диаграми;

в) таблици;

г) графични изображения.

 1. Най-малката градивна единица в електронната таблица е:

а) клетка;

б) ред;

в) колона;

г) работен лист.

 1. Адресът на клетка, която се намира на 3 ред и в 3 колона в електронната таблица е:

а) С-3;

б) С3;

в) 3:С;

г) С:3.

 1. Адресацията на клетка $М13 в електронната таблица е:

а) относителна;

б) абсолютна;

в) смесена;

г) нито една от посочените.

 1. Диаграмите представляват:

а) графично онагледяване на изменението на даден процес или явление;

б) автоматизирано изчисление, предназначено за малкия офис и дома;

в) по-добро форматиране на данните;

г) прогноза на последиците от различни управленски решения.

II. Практическа задача 1:

Две транспортни фирми А и Б разполагат с по 1000 автомобила. Първата фирма в края на всяка година увеличава броя на автомобилите си с по 10%. Фирма Б в края на първата година увеличава броя на автомобилите си с 11%, а в края на всяка следваща година този процент се намалява с 0,1%.

Направете анализ на разрастването на автомобилните паркове на двете фирми през първите 30 години от работата им като посочите:

 1. Процентното увеличение на броя на автомобилите на фирма Б в края на 15 година (в раб. лист с име “Анализ”).

 2. Броя на автомобилите във всяка фирма в края на посочения период (в раб. лист с име “Анализ”).

 3. През разглеждания период в продължение на колко години автопарка на фирма Б е по-многоброен от този на фирма А (в раб. лист с име “Анализ”)?

 4. Сравнете темповете на нарастване (графично) на числеността на автомобилите на двете фирми (в раб. лист с име “Диаграма”).

 5. Създаденият файл да се запази под името zad_1.xls.

Забележка.При извършване на пресмятания, ако се получават дробни числа за броя на автомобилите, направете закръгление към цяло число.

III. Практическа задача 2:

I. Да се подготви за отпечатване документ със следното съдържание: (образец – Приложение 5)

КАК СЕ ИЗГРАЖДА ИСТИНСКИЯ ХАРАКТЕР

Човешкият живот е низ от приятни емоции и не толкова весели случки и преживявания. Още от своето детство, в семейството, в училището, а по-късно и на работното място, човек е принуден да преодолява различни препятствия. Нужно е да умее да ги анализира, за да може, учейки се от грешките, да изгради своя характер. Животът не е само придобиване на знания в училище. Важна роля оказва общуването, взаимоотношенията с хората, с институциите. Човешката психика е крехка и ранима. Ето защо трябва да се радвате на щастливите мигове, а трудните моменти да ви служат само като тласък да напредвате и да се усъвършенствате.

Предлагаме ви няколко примера на “плесници” и “прегръдки”, които животът може да ви предложи. Открояваме и поуките, които получавате от тези:

НЕГАТИВНИ СИТУАЦИИ
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница