Актуални проблеми на държавния и народния контрол. София : Партиздат, 1984; 338/А45Дата02.01.2018
Размер102.42 Kb.
ДРУГИ

Авишай, М. и др. Социалистическата собственост и нейното стопанисване : (Материали от Петата национална конференция на преподавателите по политическа икономия във ВУЗ, проведена в Русе от 23 до 25 IХ.1982г.) / М. Авишай, Им. Добрева. - София : Профиздат, 1984; 330/А19

Актуални проблеми на държавния и народния контрол. - София : Партиздат, 1984; 338/А45

Аретов, Николай Убийство по български : Щрихи от неписаната история на българската литература за престъпленията / Николай Аретов. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1994; 886.7/А83

Арнаудов, Михаил История на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Михаил Арнаудов. - София : УИ Кл. Охридски, 2008. - (Библиотека Университетско наследство) ; 37/А87

Баракуда, Хуго Латински сентензии / Хуго Барадука. - София : Сребърен лъв, 1996; 871/Б26

Баракуда, Хуго Латински сентенции / Хуго Баракуда ; под ред. Георги Елдъров. - 3. доп. и попр. изд. - София : Сребърен лъв, 1996; 871/Б26

Белоусова, Т. Этикет: Полный свод правил светского и делового общения. Как вести себя в привычных и нестандартных ситуациях. М.: АСТ, 2011; 17/Б43

Бойчев, Б и др. Обща теория на социалистическата счетоводна отчетност / Б. Бойчев, Т. Тотев, Д. Спасов. - Варна : Държавно издателство, 1964; 657/Б59

Бояджиев, Цочо Августин и Декарт : Размишления върху основанията на модерната култура: Приложения: Диалогичният принцип на историко-културното изследване / Цочо Бояджиев. - София : УИ Св.Кл. Охридски, 1992; 13/Б73

Брешков, Иван Актуални проблеми на транспорта при присъединяването на България към Европейския съюз / Иван Брешков. - София : УИ "Стопанство", 2004 33/Б50

Брониш, Томас Самоубийството : Причини, сигнали, защита / Томас Брониш. - София : Лик, 2000; 316/Б82

Бурмистенко, И.А. Възможност и действителност / И.А.Бурмистенко. - София : БКП, 1947; 13/Б87

България. Върховна сметна палата Сборник от решения на Върховната сметна палата : 1928 - 1931 / състав. Шалваджиев, Борис. - София, 19; 32; 336/(094.57)

България. Закони и др. пр. Нормативни материали. - София : Центр. съвет на Българско нумизматично дружество, 1984; 737/(094.4)

България. Закони и др. пр. Български арбитаржен съд по спорта (БАСС). - София : БАСС, 1999; 796/(094.4)

България. Закони и др. пр. Международни счетоводни стандарти : Обнародвани като притурка към Постановление N 21 от 4.02.2003 г.. - София : ФорКом, 2003; 657/(094.4)

България. Закони и др. пр. Постановление № 90 на Министерския съвет за учебно-производствената дейност на учениците и Наредба ь 24 за учебно-производствената дейност на учениците. - София : Мин-во на народната просвета, 1975; 01/(094.4)

България. Закони и др. пр. Сборник постановления и разпореждания на МС на НРБ. - София, 1969; 001/(094.4)

България. Закони и др. пр. Трето допълнение към Тарифата за превоз на пътници, багаж, колетни пратки и кучета по нормалните и тесните линии на държавните железници от 1 ноемврий 19; 32 година. - София : Държавна печатница, 1937; 656.07/(094.4)

България. Закони и др. пр. Устав на съюза на учените в България. - София : Съюз на учените в България, 2002; 01/(094.4)

България. Закони и др.пр. Правилник за устройството и организацията на работа и основните задължения на служителите на ДИ "Септември". - София, б.г. ; 01/(094.4)

България. Закони и др.пр. Сборник нормативни материали по счетоводство. - София : Наука и изкуство, 1971; 657/(094.4)

България. Закони и др.пр. Сборник от нормативни актове по управлението на кадровия научен потенция в НРБългария. - София : Комитет за наука, техн.прогрес и висше образов., 1975; 001/(094.4)

Бяла книга за българското образование и наука. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1992; 37/Б99

Василев, Никола Човекът : Възникване и еволюция / Никола Василев. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1991; 316/В24

Велчев, Борис и др. Правна уредба на културното наследство в българия и в ЕС : Сравнителен анализ / Борис Велчев, Екатерина Методиева, Елена Розалинова, Иля Прокопов. - София : Прогр. и анал. център за европ. пр., 2005; 719/В33

Габиани, А.А. и др. На краю пропасти : Наркомания и наркоманы / А.А.Габиани. - Москва : Мысль, 1990; 616/Г13

Гагова, Боряна Ролята на държавата в стопанското управление : Сборник студентски разработки по дисциплината "Държавно регулиране на стопанската дейност" / Боряна Гагова. - София : СУ "Кл. Охридски", 2005; 33/Г12

Гасанов, Э.Г. Наркотизм : Тенденции и меры преодоления / Э.Г.Гасанов. - Москва : ЮрИнфоР, 1997; 616/Г24

Георгиева, Богдана Конфликтите в сферата на социалната политика / Богдана Георгиева. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1997; 331/Г37

Гичев, Стоян Черно счетоводство във фирмите : разяснения, предложения, примери / Стоян Гичев. - София : Мараш, б.г. ; 657/Г51

Давидов, Д. и др. Теория на управлението на народното стопанство / Д. Давидов, Б. Първулов, И. Станчев. - София : Наука и изкуство, 1988; 33/Д13

Даскалов, Разум Дрогите / Разум Даскалов. - б.м. : Мишлена, 2006; 616/Д24

Демирова, М. и др. Професионална бронхиална астма / М. Демирова, Б. Петрунов. - София : Мед. и физкулкура, 1988; 61/Д40

Демостенов, Сим. Теоретическа политическа икономия : Част II / Сим. Демостенов. - София : Общ фонд за подпомагане на студентите в висшите учебни заведения в София, 1945; 33/Д90

Денков, Д. Работническите инспектори по охраната на труда / Д. Денков. - София : Профиздат, 1983. - (Охрана на труда, 2) ; 331/Д41

Драгийска, Катя и др. Практическо прилагане на международните счетоводни стандарти / Катя Драгийска, Аксения Добазова, Бойка Брезоева и др.. - София : Труд и право, 2003; 657/Д85

Драмлиев, Любомир Философски основи на морала и правото : ч.1. - / Любомир Драмлиев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1996; ч.1. Обща час. - 1996; 17/Д87

Дюркем, Емил Самоубийството : социологическо изследване / Емил Дюркем; прев. от фр. Евгения Грекова. - София : Женифер-Хикс, 1998; 316/Д98

Експресно издание на пълния текст на Указ 56 за стопанска дейност с всички изменения и допълнения. - София, 1990; 338.12/(094.4)

Етично поведение на психиатъра / Права и задължения на психиатричния пациент. - София : Българско психиатрично дружество, 1990; 61/Е94

Закон за счетоводството (Обнародван в "Държ. вестник", бр. 302 от 24 декември 1948 г.). - София : Държ. печ., 1949; 657/(094.4)

Захариев, Иван и др. Население и трудови ресурси в териториалните единици на НРБългария / Иван Захариев, Иван Кожухаров. - София : БАН, 1973; 314/З-40

Златков, Иван Национални счетоводни стандарти : Нормативни актове. Приложен коментар / Иван Златков. - София : Труд и право(, 1998; 657/З-68

Иванова, Е. Речник по политическа икономия. С.: Партиздат, 1984; 33(03)/И22

Интеркултурното образование в България - идеал и реалност / ред. Пламен Макариев. - София : Асоциация Аксес, 1999; 374/И72

История на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 1888-1944. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011; 027.7/И94

Каменов, К. Основи на управлението. Част 1 – Теоретични основи на управлението; Част 2 – Технологични основи на управлението. В. Търново: Абагар, 2004; 33/К23

Каменов, К., А. Асенов. Основи на управлението : Сборник: т. 1 – 2. В. Търново: Абагар, 2007; 33/К23

Караниколов, Любен Нарушенията на Закона за счетоводството : Установяване и санкциониране. Административноправен режим: Приложения: Закон за счетоводството. Закон за административните нарушения и наказания / Любен Караниколов. - София : Везни ООД, 1993; 657/(094.4)

Картър, Стивън Цивилизованото поведение : Обноски, морал и етикет на демокрацията / Стивън Картър; прев. Петко Бочаров. - София : Слънце, 2002; 17/К44

Кафтанджиев, Христо Сексът и насилието в рекламата / Христо Кафтанджиев. - София : Сиела, 2006; 659/К48

Класификация на икономическите дейности : КИД-2008. - София : Нац. стат. ин-т, 2008; 657/К63

Кодинов, Стоил Международната финансова система на съвременния етап / Стоил Кодинов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : БАН, 1992; 336/К73

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : том първи:Макроикономика / Дейвид Коландър; адаптация Андрю Кенингъм. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1999; том първи. Макроикономика. - 1999 том втори. Микроикономика. - 2001; 33/К79

Костадинов, Г. Административноправна защита на социалистическата собственост в НР България / Георги Костадинов. - София : Наука и изкуство, 1962; 330/К86

Костова, Пенка Училищно законодателство / Пенка Костова. - Велико Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2007; 371/К86

Крюгер, Хенрик Оръжието наркотик / Хенрик Крюгер. - София : Партиздат, 1986; 616/К92

Кузмин, Л.Ф. Свобода и необходимост / Л.Ф.Кузмин. - София : БКП, 1946; 13/К93

Култура в бизнеса : Част първа - / прев. Веселин Стоянов, Емил Енчев. - София : Веско-; 32, 1992. - ; Част 2. Организационната култура в практиката. - 1992; 316/К93

Куценок, Игор и др. Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества. Контрол и тестване на психоактивни вещества / Игор Куценок, Георги Димитров. - София : Ин-т по поведенчески стратегии, 2004; 616/К93

Ладевиг, Дитер Наркоманиите : Причини, симптоми, терапии / Дитер Ладевиг; прев. от нем. Десислава Лазарова. - София : Лик, 2000; 616/Л13

Лазаров, Никола История на Българска народна банка и банковото дело в България / Никола Лазаров. - София : Сиела, 1997; 336/Л14

Латински крилати мисли / ред. Мария Коева. - София : Фама, 2001. - (Библиотека Лаври) ; 871/Л27

Лев-Старович, Збигнев Сексът в световната култура / Збигнев Лев-Старович. - София : Петър Берон, 1993; 316/Л35

Македонски, Велко Неврози / Велко Македонски. - София : БАН, 1957; 61/М19

Настолник на счетоводителя 2006 : Размери на всички видове данъци и такси, срокове и санкции, Понятия според данъчните закони и Закона за счетоводството. Единна бюджетна класификация за 2006 г. Банкови сметки на ТД на НАП, адресите и телефоните им. Банкови сметки на митническите учреждения за плащане на ДДС и акциз при внос. - 8 прераб. изд. - София : Коман, 2006; 657/Н28

Национални счетоводни стандарти : Нормативен текст. Приложни разяснения по всеки стандарт. - София : ИК Труд и право, 2002 657/Н33

Национални счетоводни стандарти. - София : ИК "Труд и право", 2016. - (Ново счетоводно законодателство); 657/Н33

Нерлер, Павел С гурьбой и гуртов : Хроника последнего года жизни О.Э.Мандельштама / Павел Нерлер. - Москва : Радикс, 1994. - (Записки Мандельштамовского общества, 5) ; 882/Н59

Николов, Любен Социология на личността : Избрано / Любен Николов. - София : Софи-Р, 2001; 316/Н68

Нормативни актове за приложение на икономическия механизъм през периода 1971-1975 г., утвърдени с постановление 26 на Министерския съвет от 20 ноември 1970 г. С.: Наука и изкуство, 1970; 33/(094.4)

Обретенов, Александъри др. Право на лов : Теоретичен курс / Александър Обретенов, Димитър Русев, Петър Янакиев. - София : Нова звезда, 2011; 639.1/О-18

Основни принципи на Червения кръст и Червения полумесец. - София : МКЧК, 1995. ; 614/О-83

Отчет за дейността ан Контролния съвет на СУ Кл. Охридски. - София : СУ, 2009; 37/О-88

Отчет за дейността на Контролния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за периода 15 януари 2009 - 10 март 2010 г.. - София : СУ Св. Кл. Охридски, 2010; 37/О-88

Отчет за дейността на ректорското ръксоводство на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". - София : СУ, 2009; 37/О-88

Поборников, Тодор Правен режим на паметниците на културата в Народна република България / Тодор Поборников. - София : Наука и изкуство, 1982; 904/П62

Политическа икономия : том първи: Капитализъм. - София : Наука и изкуство, 1980; 33/П69

Попнеделев, Тодор. и др. Исторически факултет 1888-2008: Алманах. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008; 378.4(08)/П74

Попов, Тодор и др. Макроикономика / Тодор Попов и др.; ред. Стоимен Лисев, Роска Русинова. - 2 изд. - София : ГорексПрес, 2004; 33/М19

Професионални неврологични заболявания / ред. Кр. Киряков. - София : Мед. и физлуртура, 1990; 61/П92

Профиров, Тома Алкохолът и автотранспортните произшествия. Административна и наказателна отговорност. Застрахователноправни последици / Тома Профиров. - София : ЦСА, 1983; 368/П89

Пулеков, Христо Описание на Копривщенското училище 1822-1883 / Христо Пулеков. - Копривщица : Дирекция на музеите, 2007; 37/П93

Разпис на лекциите 1980-1981. - София : СУ Климент Охридски, 1980; 37/Р24

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1938-1939 учебна година. - София : печ. Графия, 1938; 37/Р24

Разпис на лекциите за летния семестър на 1937-1938 учеб. год.. - София : печ. Графия, 1938; 37/Р24

Разпис на лекциите зимен и летен семестър на учебната 1951/1952 година. - София : Наука и изкуство, 1951; 37/Р24

Ралчев, Георги и др. Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари / Георги Ралчев, Тодор Трифонов. - София : ТБ НефтинвестбанкАД, 2001; 336/Р; 32

Свраков, А. и др. Счетоводство: Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Нормативен текст. Приложни коментари. Национални стандарти за финансови отчети. приложен коментар. Международни счетоводни стандарти. Приложен коментар. Организация на счетоводството в предприятието. Счетоводен справочник. С.: ИК „Труд и право”, 2012; 657/С95

Свраков, Антон и др. Счетоводство : Нормативни актове. Приложни коментари. Въпроси и отговори от практиката на счетоводител. Счетоводен справочник / Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов. - София : ИК Труд и право, 2014; 657/С95

Свраков, Антон и др. Счетоводство 2008 : Норамтивен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Коментар на Националните и Международните стандарти за финансови отчети. Организация на счетоводството в предприятието. Административно-правни процедури на НАП при МФ. Справочна информация / Антон Свраков и др.. - София : Труд и право, 2008. ; 657/С95

Свраков, Антон и др. Счетоводство 2009 : Нормативен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Коментар на Националните и Международните стандарти за финансови отчети. Организация на счетоводството в предприятието. Счетоводна информация. / Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов. - София : Труд и право, 2009; 657/С95

Свраков, Антони др. Счетоводство 2011 година : Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит-нормативен текст, приложни документи. Национални стандарти за финансови отчети-приложен коментар; Международни счетоводни стандарти-приложен коментар. Счетоводна практика. Счетоводен справочник / Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов. - София : ИК Труд и право, 2011; 657/С95

Скритата икономика в България. - София : ЦИД, 2004; 33/С39

Справочник по охраната на труда : Нормативни актове. - София : Профиздат, 1981; 331/С59

Справочник профсоюзного работника : Труд и заработная плата. Организационно-массовая работа. Охрана труда. Социальное страхование. Жилищно-бытовые вопросы. Культурно-воспитательная работа.. - Москва : Издательство ВЦСПС, 1985; 331/С74

Стопански и финансов контрол в НРБ. - 2 изд. - София : Наука и изкуство, 1984; 338/С77

Състояние на обществото. - София : Фондация "Отворено общество", б.г. ; 316/С96

Тарифа за оценка продукцията на полиграфическите предприятия. - София : Министерство на просветата и културата, 1961; 656.03/Т35

Теодоров-Балан, Александър Любов за родна реч / Александър Теодоров-Балан; състав. Василка Радева. - София : СУ Кл. Охридски, 2008. - (Библиотека Университетско наследство) ; 37/Б18

Тодорова, Цвета и др. Ректорите на Софийския университет "Свети Климент Охридски". - София : СУ Св. Кл. Охридски, 2009; 37/Т44

Трифонов, Трифон и др. Финансов анализ на фирмата : Раздел 1 - / Трифон Трифонов, Силвия Трифонова. - София : Сиела, 2001; Раздел 1. Дългосрочни решения във фирмата и управление на нейния капитал. - 2001; 336/Т84

Узунов, Атанас и др. Микроикономика / Атанас Узунов и др.; ред. Стоимен Лисев, Роска Русинова. - 2 изд. - София : ГорексПрес, 2003; 33/М54

Успешните презентации. - София : Мениджър, 2008. - (Джобен наставник) ; 33/У82

Фотев, Георги Веанелин Ганев. Социологически трудове / Георги Фотев. - София : Изток-Запад, 2009. - (Социологическо наследство) ; 316/Ф20

Фотев, Георги Криза на легитимността / Георги Фотев. - София : УИ Св. Климент Охридски ; София : АИ Проф. Марин Дринов, 1999. - (Библиотека Идеи) ; 316/Ф74

Франкъл, Виктор Теория и терапия на неврозите / Виктор Франкъл; прев. Геновева Николова. - София : Лик, 2001. ; 61/Ф77

Франц, Волфганг Пазарът на труда / Волфганг Франц; прев. Клавдия Ташева. - София : Алтенбург и др., 1996; 331/Ф79

Харизанова, Маргарита. и др.. Мениджмънт: Ценности, комуникации, промяна. С.: УНСС, 2004; 33/Х27

Цанов, Андре Времето е наука и Богатство / Андрей Цанов. - София : Галик, 1996; 316/Ц18

Червен кръст и Червен полумесец : Портрет на едно международно движение. - София : БЧК, 1993; 614/Ч66

Черняк, Ю.И. Информация и управление / Ю.И.Черняк. - Москва : Наука, 1974. - (Оптимальное планирование и управление) ; 519/Ч70

Четиридесет години социалистическа външна търговия на НРБългария : т.1 - / състав. Спас Георгиев, Борис Христов, Стоян Енев. - София : Наука и изкуство, 1985. - (Министерство на външната търговия) т.. – 1985; 339/Ч75

Шишков, Ангел Туристическо право / Ангел Шишков. - София : Макрос, 2000; 347.85/Ш69.

Шнапер, Доминик Общността на гражданите върху модерната идея за нация / Доминик Шнапер. - София : ЕОН 2000, 2001. - (Политическа антропология) ; 316/Ш79

Bulgaria - Facing Clutural Diversity / ed. Goedele de Keersmaeker, Plamen Makariev. - Sofia : Access ; IPIS, 1999; 374/Б92

Cateora, Philip International Marketing / Philip Cateora. - 9 ed. - Boston : Irwin, 1996; 33/К49

Center for the Study of Democracy. Annual Report. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 1999; 06/Ц50

Developing Business in Eastern Europe : A Buyer's Guide to Leading Suppliers

Vol.1. - London : Intervisual Advertising Ltd vol.67 vol.68; 339/Д; 32

Goodpaster. Kenneth и др. Policies and Persons : A Casebook in Business Ethics / Kenneth Goodpster etc.. - 3 ed. - New York : McGraw Hill, 1998; 17/Г91

Jese, Gaston Cours elementaire.Science des Finances et de Legislation Financiere Francaise / Gaston Jeze. - 5 ed. - Paris : M-Giard et E. Briere Libraires-Editeurs, 1912; 336/Д50

Kaplan and Sadock's Swnopsis of Psychiatry. Behavioural Sciences. Criminal Phsychiatry. - 7 ed. - Baltimore : Williams and Willkins, 1994; 61/К26

Kreitner, Robert Organizational Behaviour / Robert Kreitner. - Boston : IRWIN, 1989; 33/К88

Millichamp, A.H. Auditing / A.H.Millichamp. - 7 ed. - London : Letts Educational, 1996; 33/М59

Repetition Ecrites d'Economie Politique : Premier Annee. - Paris : б. м., 1939; 336/Р53

Repetition Ecrites sur la Geographie Economique. - Paris : б. м., 1939. ; 336/Р53

Repetition Ecrites sur l'Economie Sociale. - Paris : б. м., 1939. ; 336/Р53Schonberger, Richard Operational Management. Continuous Improvement / Richard Schonberger. - Boston : Irwin, 1994; 33/Ш83

The Informal Economy in the EU Accession Countries : Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargement / ed. Boyan Belev. - Sofia : CSD, 2003; 33/И73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница