Вариант 3 – Независим финансов одит – 28. 11. 2015 гстраница1/4
Дата24.10.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4
ВАРИАНТ 3 – Независим финансов одит – 28.11.2015 г.
1. ЗНФО изисква регистрираните одитори, които не извършват независим финансов одит да преминат през обучение, което възлиза на:
A/ 60 часа, ако в продължение на 3 последователни години не са извършвали независим финансов одит;

Б/ 40 часа, ако в продължение на 3 последователни години не са извършвали независим финансов одит;

В/ 80 часа, ако в продължение на 2 последователни години не са извършвали независим финансов одит;

Г/ 80 часа, ако в продължение на 3 последователни години не са извършвали независим финансов одит.
ЗНФО, чл. 22, ал. 3 – 5 т.
2. СОП „ Иванови и Партньори ООД“ са оповестили в Доклада за прозрачност за 20X4 г, че за 20X4 г приходите на СОП възлизат на:


  1. Приходи от услуги свързани с независим финансов одит – 400 хил.лв.

  2. Приходи от данъчни услуги – 50 хил.лв.

  3. Приходи от договорени процедури – 50 хил.лв.

  4. Други услуги – 50 хил.лв.

В резултат на проверка извършена от контрольорите на ИДЕС се установява, че са извършени нарушения по чл. 41 от ЗНФО.

На каква сума би възлязла максималната имуществена санкция, наложена на СОП “Иванови и Партнъори ООД“:
A/ 40,000 лв.;

Б/ 55,000 лв.;

В/ 50,000 лв.;

Г/ 90,000 лв.
ЗНФО, чл. 41 – 5 т.
3. Законът за независим финансов одит изисква да се осъществява непрекъснат контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори от лица, които не са „свързани лица” с проверявания регистриран одитор. В кой закон е регламентирано понятието „свързани лица”:
А/ "Свързани лица" по смисъла на Търговския закон;

Б/ "Свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;В/ "Свързани лица" по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Г/ "Свързани лица" по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.


ЗНФО - Допълнителни разпоредби, пар. 1, т. 4 – 10 т.

4. Възнаграждението за извършване на независим финансов одит се определя:


А/ въз основа на методики за количеството работни часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на независимия финансов одит. Методиките се разработват от Института на дипломираните експерт счетоводители;

Б/ като конкретна сума само за одиторската услуга, не може да се влияе от предоставянето на допълнителни услуги и не може да бъде поставено под условие;

В/ като сума, зависеща от вида мнение в одиторския доклад;

Г/ а и б.
ЗНФО, чл. 9, ал. 2 – 10 т.  1. Професионален счетоводител притежава опции за акции от организацията-работодател, стойността на които би могла пряко да бъде повлияна от решенията, вземани от него в бизнеса. Това е пример за обстоятелство, което би могло да създаде заплаха, свързана с личен интерес. Коя от посочените по-долу предпазни мерки е подходяща да бъде приложена:

А/ Консултиране с висшестоящите лица в рамките на организацията;

Б/ Оповестяване на всички съответни интереси, както и на всякакви планове за търговия със съответните акции пред лицата натоварени с общото управление на огранизацията-работодател, в съответствие с вътрешната политика;

В/ Политика и процедури за независим от ръководството комитет, който определя нивото или формата на възнагражденията на висшето ръководство;Г/ А, Б и В.
Етичен кодекс 340.4 – 5 т.
6. Кое от изброените обстоятелства по-долу не представлява заплаха, свързана със спазването на фундаменталните принципи съгласно Етичния Кодекс:
А/ Одиторът продължава за поредна година да извършва одит на клиент, който не е изплатил на одитора одиторското възнаграждение от предходни години;

Б/ Отговорният одитор на предприятие от обществен интерес ръководи одита на този клиент за 10 поредни години;В/ Отговорният одитор на финансова институция получава ипотечен заем от нея, отпуснат съгласно стандартните условия предоставяни на всички клиенти;

Г/ Член на одиторския екип получава значителен подарък от ръководството на одит клиент.ЕКПС, 200.4 и 200.7 – 5 т.
7. Професионален счетоводител извършва преувеличени твърдения за услугите, които може да предложи и квалификациите, които притежава. Кой от фундаменталните принципи е застрашен:
А/ Почтеност;

Б/ Професионална компетентност и надлежно внимание;В/ Професионално поведение;

Г/ Нито един от посочените.


Етичен кодекс, Раздел А, 150.2 – 5 т.
8. Обстоятелствата, при които работят професионалните счетоводители могат да породят конкретни заплахи за спазване на фундаменталните принципи – почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и професионално поведение. Етичният кодекс на професионалните счетоводители на Съвета на международни стандарти по етика за счетоводители установява концептуална рамка, която изисква от професионалния счетоводител да:
А/ идентифицира и оценява;

Б/ отговори А) и В);

В/ се справя със заплахите за спазване на фундаменталните правила;

Г/ елиминира, идентифицира, оценява и се справя със заплахите за спазване на фундаменталните правила.
Етичен кодекс, част А, Раздел 100.6 - 5 т.
9. Заплаха за обективността или конфиденциалността може да възникне, когато професионалният счетоводител на публична практика изпълнява услуги за клиенти:
А/ които са от един и същи бизнес сектор;

Б/ чиито интереси са в конфликт;

В/ когато професионалният счетоводител има разногласия с директорите на клиентите по даден въпрос;

Г/ които са се обединили в консорциум по повод на специфичен договор.
Етичен кодекс, Раздел 220.1 – 10 т.
10. При одит на предприятия от обществен интерес е вярно следното:
А/ Дадено лице не следва да бъде ключов съдружник по одита в продължение на повече от седем години и след изтичане на този срок да бъде член на екипа по ангажимента или ключов съдружник по одита в течение на три години;

Б/ Дадено лице не следва да бъде ключов съдружник по одита в продължение на повече от пет години и след изтичане на този срок да бъде член на екипа по ангажимента или ключов съдружник по одита в течение на две години;

В/ Дадено лице не следва да бъде ключов съдружник по одита в продължение на повече от седем години и след изтичане на този срок няма ограничение да бъде член на екипа по ангажимента или ключов съдружник по одита;

Г/ Дадено лице може да бъде ключов съдружник по одита в продължение на допълнителна година след изтичане на седемгодишния период ако са налице непредвидени обстоятелства извън контрола на фирмата, доколкото заплахата за независимостта може да бъде сведена до минимум чрез предпазни мерки.
Етичен кодекс, част Б, параграф 290.151-152 – 10 т.
11. „Систематика“ АД е дългогодишен одит клиент на специализирано одиторско предприятие (СОП) „Одит и Правни съвети“ ООД. Дружеството се занимава с предоставяне на комплексни технологични решения. В края на 20Х5 г. то следва да завърши последната фаза от съществен проект на стойност 100 млн. лв. за разработване, внедряване, обучение и последващ мониторинг на интегрирана информационна система за „Телеком сървисис“ АД. Финалното приемо-предаване на системата, обаче, не се осъществява в договорения срок, тъй като „Телеком сървисис“ АД претендира, че не са отстранени в удовлетворителна степен всички установени функционални дефекти в системата, проектът не е финализиран с необходимото качество в договорения срок и следователно, следва да получи значителна неустойка в размер на 5% от общата договорена цена. „Систематика“ АД не приема претенциите на „Телеком сървисис“ АД и последното инициира съдебно производство по случая. Тъй като „Телеком сървисис“ АД няма собствени юристи, то се обръща с молба към СОП „Одит и Правни съвети“ ООД да окаже правни консултации и помощ, свързана с представителство на дружеството във всички етапи на съдебното производство срещу „Систематика“ АД. СОП не е оказвало каквито и да било услуги на „Телеком сървисис“ АД. Проектът, както и ефектите от изхода на съдебния спор по отношение на него се очаква да имат съществен ефект върху финансовите отчети на „Систематика“ АД и на „Телеком сървисис“ АД. Какво би било най-подходящото заключение на СОП по отношение на приемането на предложения ангажимент за оказване на правни консултации и помощ на „Телеком сървисис“ АД?
А/ Да приеме ангажимента, тъй като не е оказвало каквито и да било услуги на „Телеком сървисис“ АД и следователно, не са налице заплахи за независимостта. По професионална преценка на съдружниците на СОП да бъдат приложени предпазни мерки относно вероятния конфликт на интереси между съществуващия одит клиент „Систематика“ АД и потенциалния клиент за правни услуги „Телеком сървисис“ АД;

Б/ Да не приеме ангажимента, тъй като интересите на съществуващия одит клиент „Систематика“ АД и на потенциалния клиент за правни услуги „Телеком сървисис“ АД са в сериозен конфликт и съпътстващата значителна заплаха за обективността и конфиденциалността на СОП не може да бъде елиминирана или сведена до приемливо ниво;

В/ Да приеме ангажимента като по отношение на заплахата за обективността и конфиденциалността на СОП в резултат на конфликта на интереси между съществуващия одит клиент „Систематика“ АД и потенциалния клиент за правни услуги „Телеком сървисис“ АД бъдат приложени подходящи и всеобхватни предпазни мерки като уведомяване на заинтересованите страни; използване на отделни екипи по ангажиментите, ясни насоки на членовете на екипите по ангажиментите относно проблемни въпроси за конфиденциалността; процедури, целящи предотвратяване достъп до информация; използване на споразумения за спазване на конфиденциалност, подписани от служителите и съдружниците на СОП; регулярен преглед на приложението на предпазни мерки от съдружник, отговорен за управлението на качеството и риска на СОП, който не е ангажиран със съответните ангажименти;

Г/ СОП не е оказвало каквито и да било услуги на „Телеком сървисис“ АД и потенциалният конфликт на интереси със съществуващия одит ангажимент може да бъде преодолян чрез прилагане на адекватни предпазни мерки. Следователно, приемането или неприемането на ангажимента за правни услуги ще бъде въпрос на професионална преценка на съдружниците на СОП на база на други релевантни факти и обстоятелства.
Етичен кодекс, 220.5 – 10 т.
12. Вие сте одит мениджър в СОП „Х” и ще отговаряте за одита на телекомуникационен оператор „2” АД за 20Х5 г – одит клиент за първа година. Като одит мениджър в СОП „Х“ вие сте отговаряли за одита на телекомуникационен оператор „1“ АД за предходната 20Х4 година – това предприятие вече не е одит клиент на СОП „Х“. По време на одита на „1“ АД за 20Х4 г. са ви станали известни много факти и обстоятелства относно това предприятие, които не са публично известни.

Изберете отговора, който най-пълно обяснява приложението на принципите на Етичния кодекс на професионалните счетоводители към тези обстоятелства:


А/ тези обстоятелства поставят под заплаха спазването на принципът за конфиденциалност. Професионалните счетоводители имат право да използват предишен опит свързан с одит на телекомуникационни оператори, но им забранено да използват или разкриват конфиденциална информация, придобита или получена в резултат на професионални или бизнес взаимоотношения;

Б/ трябва да проверите дали в Етичния кодекс е изброен сходен пример, който се приема за нарушение на фундаменталните принципи, и ако няма такъв, можете, прилагайки професионална преценка да заключите, че няма проблем, тъй като ако дадена ситуация не е изрично забранена, то тя може да се счита за разрешена;

В/ ако ключовият одитор, които е подписвал финансовия отчет на „1“ АД е различен от този, който ще подписва финансовия отчет на „2“ АД, то може да се приеме, че няма заплаха за неспазване на принципите на Етичния кодекс;

Г/ няма заплахи за принципът за конфиденциалност, при условие, че приложите предпазната мярка да се включи в писмото за поемане на ангажимента параграф за изричното потвърждаване от клиента на разбирането му за обстоятелствата свързани с този въпрос.


Етичен кодекс, A 140.6 – 10 т.
13. При одиторска проверка на приблизителни счетоводни оценки одиторът приема един от следните подходи:

А/ преглед и тестване на процеса, използван от ръководството за разработване на приблизителната оценка;

Б/ разработва точкова или интервална приблизителна оценка за оценяване на точковата приблизителна оценка на ръководството;

В/ определя дали последващи събития предоставят доказателства за направената приблизителна оценка;Г/ подход А/, Б/ или В/, без да се ограничава до тях.
МОС 540, А13 – 5 т.
14.Окомплектоването на окончателното одиторско досие се приключва:

А/ обикновено не по-късно от 90 дни след датата на одиторския доклад;

Б/ до датата на одиторския доклад;

В/ обикновено не по-късно от 60 дни след датата на одиторския доклад;

Г/обикновено не по-късно от 30 дни след датата на одиторския доклад.


МОС 230, параграф A21 - 5 т.
15. При наличие на противоречивост или съмнения относно надеждността на одиторските доказателства и ако дадено одиторско доказателство, получено от един източник, е в противоречие с такова, получено от друг източник или одиторът има съмнения относно надеждността на информацията, която ще бъде използвана като одиторско доказателство:
А/ одиторът определя какви модификации или допълнение към одиторските процедури са необходими за разрешаване на въпроса;

Б/ одиторът преценява какъв е ефекта от този въпрос, ако има такъв, върху другите аспекти на одита;

В/ одиторът изразява квалифицирано мнение и докладът съдържа параграф за обръщане на внимание.

Г/ отговори А) и Б);
МОС 500 – параграф 11 – 5 т.

16. Съгласно МОС 200 Oбщи цели на независимия одитор и на провеждането на одит в съответствие с международните одиторски стандарти, общите цели на одитора при провеждането на одит на финансови отчети включват:


А/ получаване на разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения и издаване на доклад върху финансовия отчет;

Б/ получаване на абсолютна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения и издаване на неквалифициран доклад върху финансовия отчет;

В/ извършване на достатъчно одиторски тестове съгласно МОС за получаване на умерена степен на сигурност и за потвърждение, че финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения;

Г/ извършване на всички необходими одиторски тестове съгласно МОС за получаване на уместна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения.


МОС 200, параграф 11 – 5 т.
17. Задължително за включване в писмото за поемане на одиторски ангажимент е:
А/ базата, въз основа на която са изчислени възнагражденията и условията за плащане;

Б/ установяване на общата рамка за финансово отчитане, приложима при изготвянето на финансовия отчет;

В/ времето за извършване на одиторския ангажимент;

Г/ ангажиментите относно планирането и изпълнението на одита, включително състава на одиторския екип.
МОС 210, параграф 10 - 5 т.
18. По отношение на ползване на работата на вътрешните одитори е вярно следното твърдение:
А/ външният одитор ползва работа на вътрешните одитори, само след изпълнение на одиторски процедури спрямо тази работа, за да определи доколко е подходяща за неговите цели;

Б/ външният одитор ползва работата на вътрешните одитори, без да изпълнява одиторски процедури спрямо тази работа, ако рискът на съответното салдо или транзакция е нисък;

В/ външният одитор ползва работата на вътрешните одитори, без да изпълнява одиторски процедури спрямо тази работа, ако оценката на контролната среда е висока;

Г/ външният одитор не ползва работата на вътрешните одитори, защото процедурите на вътрешния одит не са подходящи за целите на външния одит.МОС 610, параграф 11 - 5 т.
19. Съгласно МОС 200 Общи цели на независимия одитор и на провеждането на одит в съответствие с международните одиторски стандарти, кое е коректното твърдение, свързано с прилагането на концепцията за съществеността от одитора:
А/ Преценките относно нивото на същественост не се правят в светлината на заобикалящите обстоятелства и не се повлияват от възприятието от страна на одитора за нуждите от финансова информация на потребителите на финансовия отчет, както и от размера или характера на дадено отклонение;

Б/ Концепцията за съществеността се прилага от одитора както при планирането и изпълнението на одита, така и при оценката на ефекта от идентифицираните отклонения върху одита и на некоригираните отклонения, ако има такива, върху финансовия отчет;

В/ Концепцията за съществеността се прилага от одитора единствено при планирането и изпълнението на одита;

Г/ Концепцията за съществеността се прилага от одитора единствено при планирането на одита на ниво финансов отчет и на ниво твърдение за вярност на класове сделки и операции, салда по сметки и оповестявания.
МОС 200, т. 6 - 5 т.
20. Приключването на окомплектоването на окончателното одиторско досие не включва:
А/ сортиране, подреждане и кръстосано рефериране на работни книжа;

Б/ документиране на одиторските доказателства, които одиторът е получил, обсъдил и съгласувал със съответните членове на екипа за ангажимента преди датата на одиторския доклад;В/ документиране на одиторските доказателства, които одиторът е получил, обсъдил и съгласувал със съответните членове на екипа за ангажимента след датата на одиторския доклад, но преди крайния срок за окомплектоване;

Г/ изтриване или изхвърляне за заменена документация.


МОС 230, параграф 14 – 16, А22 – 5 т.
21. В коя от следните ситуации съгласно МОС 210 - Договаряне на условията на одиторския ангажимент, е уместно одиторът да изпрати писмо за поемане на одиторски ангажимент в случай, че одиторският ангажимент вече е бил поеман от него в предходния период за този клиент:
А/ Каквато и да било индикация, че предприятието разбира правилно целта и обхвата на одита;

Б/ Скорошна промяна във висшето ръководство;

В/ Планирана за приемане промяна в общата рамка за финансово отчитане при изготвянето на финансовия отчет;

Г/ Отговори Б/ и В/.
МОС 210 – п.А 28 – 5 т.
22. При одит на обобщен финансов отчет одиторът заключава, че е уместно да се издаде немодифицирано мнение. Коя от посочените по-долу фрази трябва да използва в мнението си одиторът:
А/ обобщеният финансов отчет е последователен, във всички съществени аспекти с одитирания финансов отчет в съответствие с приложените критерии;

Б/ обобщеният финансов отчет е достоверен, във всички съществени аспекти с одитирания финансов отчет в съответствие с приложените критерии;

В/ обобщеният финансов отчет представлява вярно и честно обобщение на одитирания финансов отчет в съответствие с приложените критерии;

Г/ обобщеният финансов отчет дава вярно и честно представа за одитирания финансов отчет в съответствие с приложените критерии.


МОС 810, параграф 9 – 5 т.
23. Съгласно МОС 250 Съобразяване със закони и други нормативни разпоредби при одита на финансови отчети одиторът проверява следната допълнителна информация, за да оцени възможния ефект върху финансовия отчет при установяване на случаи на несъобразяване, или съмнение за несъобразяване, със законите и другите нормативни разпоредби:
А/ потенциалните финансови последици от несъобразяването със законите и другите нормативни разпоредби за финансовия отчет, включително, например, налагането на глоби, санкции, настъпването на вреди, заплаха за конфискация на активи, принудително преустановяване на дейността, и съдебни процеси;

Б/ дали потенциалните финансови последици изискват оповестяване;

В/ дали потенциалните финансови последици са толкова сериозни, че поставят под съмнение достоверното представяне на финансовия отчет, или по друг начин правят финансовия отчет подвеждащ;

Г/ А, Б и В.


МОС 250, т.А14 – 5 т.
24. Кое не е приоритет в целите на одитора, съгласно МОС 240 „Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети”:
А/ да идентифицира и оцени рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, дължащи се на измама;

Б/ да отговори по подходящ начин на измами или подозирани измами;

В/ да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства за оценените рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама, чрез разработване и изпълнение на подходящи отговори;

Г/ да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства относно съобразяване на законни и нормативни разпоредби, имащи пряко отражение и ефект при определянето на съществени суми и оповестявания във финансовия отчет.
МОС 240, параграф 10 – 5 т.
25. Съгласно МСССУ 4400 „Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация”, одиторът следва да се увери с представители на предприятието и, обичайно и с други конкретно посочени лица, които ще получат копия от доклада за фактическите констатации, че съществува ясно разбиране относно договорените процедури и условията на ангажимента. Кое от изброеното по-долу е неточно при установяване на разбирането на страните?
А/ заявената цел на ангажимента;

Б/ идентификация на финансовата информация, по отношение на която ще бъдат приложени договорените процедури;

В/ характерът, времето на изпълнение и обхвата на конкретните процедури, които ще бъдат приложени;

Г/ очакваният формат на доклада за изразеното мнение.
МСССУ 4400, параграф 9 – 5 т.
26. Одиторът на Дружество Х извършва одит на финансовите отчети на дружеството за годината завършваща на 31.12.20Х2 г. Одитът на финансовите отчети на Дружеството за годината завършваща на 31.12.20Х1 е извършен от друг одитор. Тъй като финансовият отчет за предходния период е бил одитиран от предходен одитор и одиторът има право по закон да се позове на одиторския доклад на предходния одитор върху съответстващите данни той решава да направи това, като включи съответната информация в одиторския доклад.

Кое от следните твърдения е вярно:

Одиторът следва да посочи информация относно предходния одитор, която се предвижда от Международните одиторски стандарти в одиторския доклад на следното място в одиторския доклад:
А/ в параграфа за изразяване на одиторското мнение;

Б/ в параграфа за обръщане на внимание;

В/ в параграфа за описание на отговорността на одитора да изрази мнение върху финансовия отчет и обхвата на одита;

Г/ в параграфа Други въпроси.
МОС 710, 13 – 5 т.
27. Кое от следните е необходима предпоставка за извършване на одит на финансов отчет:
А/ Одиторът е получил съгласие на ръководството, че то потвърждава и разбира своите отговорности;

Б/ Цялата необходима информация за одита е налице и на разположение на одитора преди започване на ангажимента;

В/ Одиторът е извършвал многократно одиторски ангажименти на подобни предприятия;

Г/ Ръководството, натоварено с общо управление на предприятието, оказва директно съдействие на одитора за извършване на одита.


МОС 210, 6 - б) – 5 т.
28. Одитор извършва аналитична процедура за проверка на приход от лихви за одитирания период от предоставени кредити. При оценката на надеждността на данните, въз основа на които са формирани очакванията за приход от лихви, одиторът следва да:
А/ Вземе под внимание контролите върху изготвянето на информацията, които са разработени с цел гарантиране на нейната пълнота, точност и валидност;

Б/ Обмисли тестването на оперативната ефективност на контролите, ако има такива, върху изготвянето от страна на предприятието на информацията, ползвана от него при приложението на аналитичните процедури по същество в отговор на оценените рискове;

В/ Вземе под внимание характерът и уместността на наличната информация;

Г/ Всички по-горе.
МОС 520.А12, А13 – 5 т.
29. Ако одиторът установи свързани лица или съществени сделки със свързани лица, които ръководството не е идентифицирало преди това, одиторът:
А/ преразглежда риска, че могат да съществуват и други свързани лица или съществени сделки със свързани лица, които ръководството не е идентифицирало преди това и изпълнява допълнителни одиторски процедури;

Б/ включва параграф за обръщане на внимание в одиторския доклад;

В/ съобщава съответната информация на другите членове на екипа по ангажимента, ако установените свързани лица или съществени сделки със свързани лица, които ръководството не е идентифицирало преди това, са извън обичайния ход на дейността на предприятието;

Г/ проверява основните договори или споразумения, ако неоповестяването на установените свързани лица или съществени сделки със свързани лица от страна на ръководството изглежда умишлено.


МОС 550, т. 22 – 5 т.
30. В одиторска фирма предстои финализирането на голям ангажимент за одит. Ръководителят на одит екипа представя резюме на отговорния съдружник за извършената работа и го уверява, че той лично е прегледал цялата одиторска документация, свързана със съществените рискове в дружеството-клиент и тези, свързани с критичните области на преценка, които са свързани с финансовите отчети на дружеството. Отговорният съдружник е впечатлен от навременното приключване на одиторските процедури и факта, че ръководителят на екипа е прегледал работата по по-горе изброените области и споделя това с него. По-късно през деня отговорният съдружник отваря одиторската документация и установява, че на по-голямата част от документацията е написано – „прегледано“ и извиква при себе си отново ръководителя на екипа, за да сподели с него разочарованието си от предоставената одиторска документация. Ръководителят на екипа излиза от тази среща разочарован, тъй като е бил убеден, че е направил всичко необходимо и то на време. Какво трябва още да направи ръководителят на екипа, за да отговори на очакванията на отговорния съдружник за одиторската документация:
А/ Да обясни на отговорния съдружник в детайли какво той лично е прегледал от одиторската документация, като даде примери как одиторската документация е била подобрена в резултат на неговия преглед на работата на асистентите;

Б/ Да отбележи в работната документация, която е прегледана от него, своите инициали или името си и датите, на които е извършил прегледа;

В/ Да отбележи в работната документация, която е прегледал, че е дискутирал обобщените резултати с отговорния съдружник и датата на дискусията;

Г/ Да отбележи в работната документация, която е прегледана от него, своите инициали или името си и датите, на които е извършил прегледа, както и аргументация на необходимостта от преглед на съответна одиторска документация.
МОС 230, А13 - 5 т.
31. В одиторска фирма са наети младши асистент-одитори, на които се провежда въвеждащ обучителен курс и се обяснява какво е одиторска документация и какви изисквания има към нея по принцип. След проведения курс двама от младшите одитори дискутират от какви фактори зависят формата, съдържанието и обхватът на одиторската документация. Техните знания би трябвало да покриват фактори като:
А/ идентифицирани рискове от съществени отклонения;

Б/ идентифицирани рискове от съществени отклонения и характер на одиторските процедури, които ще бъдат изпълнени;

В/ характер и обхват на очаквани изключения;

Г/ идентифицирани рискове от съществени отклонения и характер на одиторските процедури, които ще бъдат изпълнени и характер и обхват на очаквани изключения.
МОС 230, А2 - 5 т.
32. Ако одиторът издава немодифициран доклад върху обобщен финансов отчет, който е извлечен от пълен финансов отчет, той следва да посочи, че:
А/ Обобщеният финансов отчет е на разположение на акционерите, заедно с пълния финансов отчет;

Б/ Са изпълнени и документирани допълнителни процедури върху обобщения финансов отчет;В/ Обобщеният финансов отчет представлява достоверно обобщение на одитирания финансов отчет в съответствие с приложените критерии;

Г/ Обобщеният финансов отчет е представен в съпоставима форма с обобщения финансов отчет за предходната година.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница