Асарел – медет” ад – гр. Панагюрищестраница1/3
Дата20.07.2017
Размер499.19 Kb.
  1   2   3

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-11613 / 25.09.2013г.

Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/1-1 УТВЪРЖДАВАМ,


ДИРЕКТОР „Р и Л”: ДИРЕКТОР „ЧР”:

/инж. Ек. Станчева-Ковачева/ /инж. Ал. Чобанов/
Дата 30.09.2013г.
Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изпълнение на СРР за Обект: „Реконструкция и модернизация на Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”, Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1 и Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел.
ЧАСТ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази поръчка е „Асарел-Медет” АД гр.Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”-гр.Панагюрище.

1.5. Предмет на офертното проучване е да се определи надежден ИЗПЪЛНИТЕЛ, който при условията на настоящата документация да извърши всички предвидени в Работните проекти /Приложение №1 на CD/ строително-ремонтни работи за Обект: „Реконструкция и модернизация на Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”, Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1 и Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел

1.6. Изборът на Изпълнител се провежда между писмено поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com. в един единствен кръг.
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

МОК „Асарел Медет”АД се намира на 8 км северозападно от гр. Панагюрище. Столовата база в „Асарел-Медет” е изградена в периода 1990-1991г., като вече над 20год. е в експлоатация. Обособени са три отделни столови – „Стол Управление Рудник”, „Стол Управление ОФ” и „Стол Управление 1” в които се извършва храненето на всички работници и служители, както на „Асарел Медет”, така и на служители от чужди фирми контрагенти. Приготвянето на храната основно се извършва в „Стол Управление Рудник”, като останалите столови служат за разливането на храната и измиването на посудата. В рамките на експлоатационния период на сградите и помещенията са изпълнявани частични ремонти /хидроизолация, подмяна на дограма, изкърпване, боядисване, фаянс и др./ и частична подмяна на остаряло оборудване. Съществуващата аспирационна система е физически остаряла работи неефективно и не изпълнява напълно функциите за които е предназначена. Подовите и стенните облицовки са морално остаряли. Състоянието на помещенията за разделна обработка на месо, зеленчуци и плодове, както и санитарните и складови помещения е незадоволително. Кухненското оборудване /хладилни камери за съхранение на продуктите, камери за дълбоко замразяване, фурни, плотове и др./ не отговаря на съвременните изисквания за приготвяне на здравословна храна. Съществуващите линии за самообслужване /шубери/ не съответстват на действащите нормативни изисквания за обособяване на самостоятелни модули за топли, студени и неутрални хранителни сектори. Столовите помещения не са обзаведени съгласно съвременните изисквания за антибактериални столове и маси.

По Договор с „Химкомплект Инженеринг”АД проекта за Обект: „Реконструкция и модернизация на Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”, Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1 и Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел е изработен в работна фаза и включва ПСД 9822 – 9848 за видовете СРР, съпътстващи изпълнението на предвидените реконструкции.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕТО (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИТЕ НА УСЛУГАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.
3.1. Същност (цел) на услугата

Фирма „Асарел Медет”АД гр. Панагюрище извършва офертно проучване за избор на фирми с опит и възможности за изпълнението на строителни и ремонтни дейности за следните Подобекти:І. Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник” - Този стол-кухня ще се използва за приемането и съхранението на всички необходими продукти и полуфабрикати. Тук ще се извършва приготвянето на храната за всички столове, както и нейното разливане на работниците и служителите, които се хранят в него.

ІІ. Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1-

Храната за него ще се транспортира от стол Кухня-майка. Предназначението му ще бъде свързано с приемането и съхранението на храната, както и нейното разливане на работниците и служителите, които се хранят в него. Този стол също така се използва за чествания на официални и професионални празници.ІІІ. Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел - Храната за него ще се транспортира също от стол Кухня-майка. Предназначението му ще бъде свързано с приемането и съхранението на храната, както и нейното разливане на работниците и служителите, които се хранят в него.

3.2. Съдържание (предмет) на услугата

Предмет на настоящата поръчка е да се изпълнят СРР предвидени в Работния проект за изграждането на Обект: „Реконструкция и модернизация на Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”, Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1 и Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел, с които да се постигне крайната изискуема цел на услугата.3.3. Обхват, обем и особености на услугата – Работните проекти (Приложение №1) включват следните основни Подобекти и части:

І. Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”

За този подобект са изготвени в работна фаза следните проектни части: • Част Конструктивна – ПСД 9825;

Сградата на Кухня-майка (кетъринг) със столова в АБК „Рудник” е съществуваща.

Заради предвидената нова технология на кухнята и новото интериорно решение на залите за хранене по част конструктивна се налага да се изпълни следното:

- Премахване на всички вътрешни преградни (неносещи) зидове.

- Изпълнение и укрепване на нови вътрешни стени от газобетон с дебелина 12,5 и 15см и височина 3,85м.

- Нови врати и стоманобетонови стълбищни площадки на фасадата по ос ”Д”

- Изпълнение на фундаменти при оси ”Д” и ”1” за стъпване на ОВК съоръжения. • Част Технологична – ПСД 9824;

В кухненския блок съгласно проекта се обособяват следните помещения: топла кухня, студена кухня, подготовки, умивалня зала, складове, умивалня кухня, склад термоконтейнери, умивалня термоконтейнери, пълнене съдове по Гастронорм, пакетиране и експедиране готовата продукция, хладилни камери, помещение за отпадъци, аусгус, битови персонал-гардероб, WC, душ. Помещенията за подготовка на продуктите са оборудвани с: месомелачна машина, картофобелачка, пасатор, зеленчукорезачка, хладилници, умивални басейни. В студената кухня са заложени: колбасорезачка, машина за рязане на хляб, хладилен шкаф, умивален басейн, механични помощни уреди за оформяне на студени гарнитури. Към хладилната складова част са обособени сглобяеми средно и нискотемпературни хладилни камери за месо, за млечни продукти, колбаси, както и хладилен шкаф за риба.

 • Част Архитектурна с Част Интериор и обзавеждане - ПСД 9828 и ПСД 9827;

Компановката на сградата не отговаря на някои съвременни изисквания за кухни и затова се налага цялостно разрушаване на съществуващите преградни неносещи стени. Така в пространството между оси В и Д се оформя кухнята-майка с прилежащите към нея обслужващи помещения, а между оси А и В се разполагат помещенията за столуващите.

 • Част Електро – ПСД 9823;

Изпълняват се Двигателна, Осветителна, Мълниезащитна и Заземителна инсталации.

 • Част ВиК – ПСД 9826;

Захранването с вода се осъществява от площадков водопровод за питейна вода чрез три съществуващи сградни отклонения от поцинковани тръби - СВО-1 ф2 ½’’ обслужва ВК приборите на кухнята. СВО-2 ф2’’ обслужва битовите помещения за персонала и за работниците. СВО-3 ф2’’ в момента е затапено и не се ползва. Сградната инсталация е изпълнена от поцинковани и полипропиленови тръби.

Отпадъчните битови и дъждовни води се отвеждат в съществуващата площадкова битова канализация чрез шест съществуващи сградни отклонения.

За изпълнение е предвидено изцяло нова водопроводна и канализационна вътрешносградна инсталация за Подобекта.


 • Част ОВК - ПСД 9822;

Подмяна на съществуващата отоплителна и вентилационна системи и направа на климатизация.

 • Част АТП - ПСД 9829;

Автоматизиране на вентилационните системи и обвързването им с технологичното оборудване.
ІІ. Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1

За този подобект са изготвени в работна фаза следните проектни части: • Част Конструктивна – ПСД 9843;

За да могат да се осигурят технологично и функционално помещенията се налагат планировъчни промени, свързани със събарянето на част от съществуващите неносещи преградни стени и изпълнение на нови преградни стени.

 • Част Технологична – ПСД 9839;

В столовата на „Управление 1“ се сервира закуска и обяд. Храната се транспортира от кухня-майка в термоконтейнери, които я съхраняват в топло състояние, освен това се приготвят салати, скара и аламинути. В кухненския блок са обособени помещения за: разливна-кухня, студена кухня, подготовка месо, подготовка зеленчук, умивалня зала, умивалня кухня, склад сухи продукти, склад напитки, склад зеленчук, хладилни камери: среднотемпературни, битови персонал-гардероби, WC, душове. В студената кухня са заложени: колбасорезачка, машина за рязане на хляб, хладилен шкаф, умивален басейн, механични помощни уреди за оформяне на студени гарнитури. Помещенията за подготовка на продуктите са оборудвани с: месомелачна машина, картофобелачка, пасатор, зеленчукорезачка, хладилници, умивални басейни, неръждаеми работни маси. Към хладилната складова част са обособени 2 броя сглобяеми средно температурни хладилни камери за месо, колбаси, млечни продукти, за зеленчуци. Между залата за хранене и разливната ще се изгради линия за самообслужване, оборудвана с охлаждаеми и отопляеми секционни модули с демонстрационни витрини за храна и напитки.

 • Част Архитектурна с Част Интериор и обзавеждане - ПСД 9838 и ПСД 9837;

За да се осигурят санитарно-битови помещения за работния персонал, както и да се избегне пресичането на чисти и мръсни потоци се налагат планировъчни промени, свързани със събарянето на съществуващи стени и изграждане на нови.

Направа хидроизолация по покрив с материал Сарнафил на ф-ма Сика. • Част Електро – ПСД 9842;

Изпълняват се Двигателна, Осветителна, Мълниезащитна, Заземителна и озвучителна инсталации.

 • Част ВиК – ПСД 9841;

Захранването с вода се осъществява от площадков водопровод за питейна вода чрез три съществуващи сградни отклонения от поцинковани тръби. Сградната инсталация е изпълнена от поцинковани и полипропиленови тръби. Отпадъчните битови и дъждовни води се отвеждат в съществуващата площадкова битова канализация чрез три сградни отклонения.

За изпълнение е предвидено изцяло нова водопроводна и канализационна вътрешносградна инсталация за Подобекта.

Изпълнява се Вертикална планировка около сградата за отвеждане на повърхностните води.


 • Част ОВК - ПСД 9836;

Подмяна на съществуващата отоплителна и вентилационна системи и направа на климатизация.

 • Част АТП - ПСД 9840;

Автоматизиране на вентилационните системи и обвързването им с технологичното оборудване.

ІІІ. Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел

За този подобект са изготвени в работна фаза следните проектни части: • Част Конструктивна – ПСД 9831;

За да могат да се осигурят санитарно-битови помещения за работния персонал, както и да се избегне пресичането на чисти и мръсни потоци се налагат планировъчни промени, свързани със събарянето на част от съществуващите неносещи преградни стени и на стоманобетоновата шахта, намираща се в кухнята и затваряне на отворите в монолитните участъци на етажните плочи в участъка на съборената стоманобетонова шахта.

 • Част Технологична – ПСД 9833;

В столовата на „Обогатителна фабрика“ ще се сервира закуска, обяд и вечеря. Храната се транспортира от кухня-майка в термоконтейнери, които я съхраняват в топло състояние, освен това се приготвят салати и скара. В кухненския блок са обособени помещения за: разливна, подготовка зеленчук, умивалня, склад зеленчук, битова персонал-гардероб, WC, душ. В помещенията се монтират: ел. скара, хладилен шкаф среднотемпературен, ел. отоплителен шкаф, микровълнова печка, работни маси. Обособен е кът за обработка на зеленчуци с необходимите прибори. Умивалнята е оборудвана с миялна машина,умивални басейни, работни маси, шкаф за чиста посуда. Между залата за хранене и разливната ще се изгради линия за самообслужване, оборудвана с охлаждаеми и отопляеми секционни модули с демонстрационни витрини за храна и напитки, с каса.

 • Част Архитектурна - ПСД 9832;

За да се осигурят санитарно-битови помещения за работния персонал, както и да се избегне пресичането на чисти и мръсни потоци се налагат планировъчни промени, свързани със събарянето на съществуващи стени и изграждане на нови.

 • Част Електро – ПСД 9830;

Изпълняват се Двигателна, Осветителна, Мълниезащитна и Заземителна инсталации.

 • Част ВиК – ПСД 9834;

Захранването с вода се осъществява от площадков водопровод чрез съществуващо сградно отклонение. Сградното отклонение е изпълнено от стоманена тръба ф100. Сградната водопроводна инсталация е изпълнена от поцинковани, полипропиленови и стоманени тръби. Тръбите в сутерена са монтирани открито и са с необходимата изолация. Отпадъчните битови и дъждовни води се отвеждат в съществуващата площадкова битова канализация.

Предвижда се нова ВиК инсталация в разливната на кота ±0,00 и в санитарния възел обслужващ посетителите в столовата.

Външните ВиК мрежи, сградните отклонения и инсталациите в останалата част от сградата са съществуващи, не се реконструират и са по други проекти.


 • Част ОВК - ПСД 9835;

Подмяна на съществуващата отоплителна и вентилационна системи и направа на климатизация.

 • Част АТП - ПСД 9844;

Автоматизиране на вентилационните системи и обвързването им с технологичното оборудване.

Изпълнението на предвидените Реконструкции за Подобектите ще се извърши поетапно една след друга в следната последователност:

1. Кухня за скара и аламинути с разливна и столова в стол Управление 1

 1. Разливна със скара и столова в АБК „ОФ”Асарел

 2. Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”

Оферентите да имат впредвид дадената последователност за изпълнение при изготвянето на графиците и сроковете за изпълнение. Кандидатите да разработят един обобщен план-график с ясно разграничени сроковете предвидени за изпълнение на отделните Подобекти. При стартиране изпълнението на СРР за всеки отделен Подобект ще се оформя и подписва Акт Обр.2 по образец на Възложителя за предаване строителната площадка на Изпълнителя. При завършване изпълнението на даден Подобект ще се извършва приемането му от Възложителя и ще се подписва Междинен приемо-предавателен протокол за Подобекта.

При изпълнението на демонтажните работи част от съществуващото технологично оборудване ще бъде използвано и интегрирано в новото оборудване на кухните, което като видове дейности е предвидено за изпълнение в част Технологична. При демонтиране на същото, ще бъде оформен и подписан Акт обр. 9 за предаване от Възложител на Изпълнител за това оборудване.

При демонтажа на останалото оборудване, което няма да се ползва повторно, същото се извозва за съхранение до склад на Възложителя и се подписва двустранен Приемо-предавателен Протокол. Изпълнителя се задължава да извърши внимателно и прецизно всички демонтажни работи за открити елементи и инсталации, предвидени по части Технологична, Архитектурна, ОВ, Електро и ВиК с оглед тяхното запазване. Всички демонтирани материали се извозват за съхранение до склад на Възложителя и се подписва двустранен Приемо-предавателен Протокол. Изпълнителя следва да предвиди в единичните цени за демонтажните работи и разходи за транспорт.

Забележки:

1. Така описаната проектна документация се съдържа в Приложение №1 към Тръжната документация /на електронен носител/.

2. При изпълнение на обекта е предвидено Строителен надзор, като Възложителя е на етап сключване на Договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при приключване на отделен етап СРР в комплект с документите за разплащане да изготви и представи екзекутиви – 3 оригинални екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на CD, съгласувани със стр.надзор на обекта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да се съобрази с изискванията по всички части на Работния проект (Приложение №1), касаещи необходимия обем и вид СРР и засягащи специфичните условия на работа, както и със съществуващите съоръжения и такива, предвидени за строителство съгласно с утвърдените проекти за обекта.

Проектната документация (Приложение №1) на CD ще бъде предоставена на кандидатите при извършване оглед на обекта, за което е необходимо да бъдат попълнени декларации за оглед и конфиденциалност.3.4. Качествени изисквания към услугата, материали за изпълнение - в съответствие с приетите проектни решения, влаганите материали да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност необходими за целите, за които ще бъдат използвани. Представяне на спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

За изграждането на обекта ще се използват материали съгласно Работния проект, като основните са специфицирани в Приложение №16.

Предвидените в проекта строителни материали съответстват на изискванията на БДС и европейските стандарти. Кандидатите е необходимо да декларират, че ще спазват съответните стандарти за влаганите при изпълнение на СРР материали /Приложение №2/

Всяка една доставка на крупни материали или оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и то в етапа на проучването за доставяне, а не след заявяването им.


Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.

В хода на изпълнение на Обекта, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.

3.5. Срок за изпълнение на СРР за обекта

Изпълнителят да даде срок за изпълнение на СРР за строежа в календарни дни.3.6. Контрол по изпълнението и критерии за приемане на извършената работа
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница