Б и б л и о г р а ф и я (непълна)Дата02.08.2017
Размер98.43 Kb.
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

(непълна)
ДИНЕВ, ДИНКО СТЕФАНОВ


 1. Динев Д. 1983. Въжена влачка с шейна за извоз на клони до временен склад. Горско стопанство, № 8, 43-45.

 2. Динев Д.1983. Технологични схеми за оползотворяване на лесосечните отпадъци. Горско стопанство, № 9, 43-46.

 3. Динев Д., Д. Патронов. 1984. Оползотворяване на облистените клони в дъбовите гори. Горско стопанство, № 3, 36-37.

 4. Динев Д. 1985. Сравнителни изучавания на използваните у нас бензиномоторни верижни триони при поваляне на дребноразмерни дървета. Горскостопанска наука, № 4, 59-66.

 5. Патронов Д., Д. Динев. 1987. Лесосечните отпадъци в Странджа и възможности за тяхното използване в народното стопанство. „Странджанско-Сакарски сборник”, т.ІV, № 7, 177-184.

 6. Динев Д. 1987. Резултати от изследване на разходите на работно време при сеч и първична обработка на дървесината от отглеждане на дъбовите насаждения. „Странджанско-Сакарски сборник” т.ІV, № 7, 375-379.

 7. Динев Д. 1987. Гората – територия на безотпадни технологии. В. „Черноморски фронт”, Бургас, № 20.

 8. Динев Д. 1987. Изследване на дърводобивния процес при механизиране на отгледните сечи в дъбовите насаждения. Горскостопанска наука, № 2, 60-65.

 9. Динев Д. 1987. Комплексно използване на биомасата на дърветата. Горско стопанство и горска промишленост, № 8, 6-7.

 10. Динев Д.1987. Възможности за рационализиране труда на работниците при извеждане на отгледни сечи. Горско стопанство и горска промишленост, № 12, 8-10.

 11. Динев Д. 1987. За комплексно използване на суровинните ресурси. В. „Черноморски фронт”, Бургас, № 144.

 12. Динев Д. 1989. Добив на сортименти на временен склад при отгледни сечи в дъбовите насаждения. Горско стопанство, № 9, 14-16.

 13. Динев Д., К. Костадинов. 1990. Нова техника за отгледни сечи. Горско стопанство, № 1, 29-30.

 14. Динев Д. 1990. Трактори и организация на работа с тях при извеждане на отгледни сечи в дъбовите гори. Наука за гората, № 1, 99-104.

 15. Динев Д. 1990. Технологични схеми при извеждане на отгледни сечи. Горско стопанство, № 6, 17-19.

 16. Динев Д. 1990. Технологично изследване на отгледни сечи в издънкови дъбови насаждения при извоз с колесни трактори. Автореферат на дисертация за получаване на научна и образователна степен „доктор”, С., 32.

 17. Динев Д. 1990. Технологично изследване на отгледни сечи при първо влизане в млади издънкови дъбови насаждения. Горско стопанство, № 10, 15-18.

 18. Динев Д. 1991. Технологично изследване на отгледни сечи в издънкови дъбови насаждения (продължение). Горско стопанство, № 7, 8-10.

 19. Динев Д.1993. Технологии при отглеждане на борови култури чрез извозване на дървесината с трактор и коне. Гора, № 4, 12-13.

 20. Динев Д. 1993. Повреди при отглеждане на младите насаждения и възможности за тяхното намаляване. Сборник научни доклади „Национална научно-техническа конференция по лесозащита”, 51-58.

 21. Динев Д. 1993. Разходи на работно време и трудови норми за сеч и първична обработка на дървения материал при отгледни сечи в издънкови дъбови насаждения. Наука за гората, № 3, 69-78.

 22. Динев Д. 1993. Технология при извеждане на отгледни сечи в семенно-издънкови дъбови насаждения. Наука за гората, 1993, № 1, 71-79.

 23. Динев Д. 1994. Методи и технологии за извеждане на отгледни сечи в младите дъбови гори. Сборник научни доклади „Националното съвещание по стопанисване на високостъблените дъбови гори”. Бургас, 118-123.

 24. Динев Д. 1994. Нов трактор за извоз на дребноразмерна дървесина. Гора, № 6-7, 34-35.

 25. Динев Д., Г. Христова. 1994. Повреждане на дърветата и на почвата при отгледните сечи. Сборник научни доклади “Националната конференция по лесозащита и мониторинг на горските екосистеми”. София, 32-38.

 26. Динев Д. 1994. Рационални технологични схеми при отглеждане на буковите насаждения в Източна България. Сборник научни доклади „125 г. на БАН и 65 г. ИГ-София”, С., 57-61.

 27. Динев Д. 1994. Разходи на работно време и трудови норми за извозване на дървени материали при отгледни сечи в издънкови дъбови насаждения. Наука за гората,

 28. Динев Д. 1994. За комплексна преработка и използване на биомасата на дърветата. Гора,

 29. Маринов, М., К. Костадинов, Г. Попов, В. Стипцов, Х. Божинов, Д. Динев, Д. Денев, С. Хорозов. 1995. Дъбовите гори в България, С., 254.

 30. Динев Д. 1995. Резултати и препоръки за рационализиране добива на дребноразмерна дървесина на основа на опита в Източна България. Сборник научни доклади „70 г. Лесотехническо образование в България”, С., т.ІІ, 413-421.

 31. Динев Д., В. Стипцов. 1996. Влияние на технологиите при отгледните сечи и интензивността на сечта върху процента на прираста на младите дъбови гори. В: Сборник научни доклади „Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси”. С., т.І, 44-49.

 32. Dinev D., K. Asparuchov. 1997. Amwendung des tractors, “Shipka-40” bei den pfbegehien. 31 Internationales symposium “Mechanisierung der waldarbeit” – Formec, Brno, 7-10.

 33. Динев Д., К. Аспарухов. 1997. Нови български машини за извозване на дървени материли от отгледни сечи. Гора, №7, 9-10.

 34. Динев Д. 1998. Анализ на работата на някои трактори у нас използвани при отгледни сечи. Сборник научни доклади „70 години Институт за гората”. С., т. ІІ, 382-386.

 35. Динев Д. 1998. Технологични карти за извеждане на отгледни сечи. Гора, №10, 12-13.

 36. Dinev D., K. Asparuchov. 1998. Ökologische Probleme der Holzgewinnung bei der Durchführung der Haupthiebe in den Eichenwäldern Ostbulgariens. Forstliche Forschungsberichte, Műnchen, № 174, 1-7.

 37. Динев Д., К. Аспарухов, Р. Чанков. 1999. Механизирано извозване на дървени материали от отгледни сечи с помощта на нов малък сортиментен трактор. Гора, №1, 25-26.

 38. Динев Д. 1999. Състояние и развитие на дърводобива от гледна точка на опазване на горите. Научно-практически семинар с международно участие „Организация, техника и технологии на дърводобива при природосъобразното стопанисване на горите”, 62-74.

 39. Asparuchov K., D. Dinev. 1999. Die Auswirkung der mechanisierten Pfiegehiebe auf die Produktivital der Bestände Das: 33 Internationales Symposium “Mechanirsierung der Waldarbeit”, Zagreb, Kroatien, 49-55.

 40. Динев Д., Л. Малинова. 2000. Проучване въздействието на различни видове технологични схеми за извоз на дървени материали върху почвата при отгледни сечи в черборови култури. Сборник научни доклади „75 години висше лесотехническо образование в България”, секция „Екология и опазване на околната среда”, С., 604-612.

 41. Assparuchov K., D. Dinev. 2001. Stand und Entwicklungsperspektiven der Holzernte in der Republik Bulgarien. Tagungsbeicht uber das 34 Internationales Symposium “Formec 2000”, Warschau, Polen, 7-14.

 42. Динев Д. 2000. Ефективно използване на тракторите и малките лебедки за извоз на дървесина при отгледни сечи. Сборник научни доклади „75 години Висше Лесотехническо образование в България”, секция „Горско стопанство”, С., 26-32.

 43. Динев Д., З. Сталев. 2001. Механични повреди върху оставащите на корен дървета при отгледни сечи в дъбови насаждения и мерки за тяхното намаляване. Сборник научни доклади “Трета Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси ”, С., 37-45.

 44. Dinev D., K. Assparuchov, L. Malinova. 2001. Forschung der Einwirkung verschiedener Arten von technologischen Schemen fuer Abtransport des Hotzes dei Pflgehiebeh in Eichen – und Bucheude – staenden in Ostbulgarien. Symposium “Formec 2001”, Brno, Tschechische Rupublik.

 45. Динев, Д., 2002. Съвременни методи и технологии за извеждане на отгледни сечи, които са изпитани в България, с възможности за внедряване в младите гори у нас. Гора, № 8, 13-15.

 46. Динев, Д. 2002. Подобрени технологични схеми при отгледни сечи в издънкови дъбови насаждения и състояние на насажденията след провеждането им. Сборник научни доклади “Национално съвещание по стопанисване на издънковите дъбови гори”, Бургас, 139-144.

 47. Динев, Д. 2002. Изследване и подобряване на технологии и технически средства за отгледни сечи в горските насаждения на Източна България. Автореферат на дисертация за получаване на научна и образователна степен „доктор на техническите науки”, С., 55.

 48. Динев, Д. 2002. Състояние и развитие на дърводобива от гледна точка на опазване на горите. Лесовъдска мисъл, №3-4, 47-59

 49. Георгиева, Д., Д. Иванова, Д. Динев, И. Иванов, С. Ковачева. 2002. Критерии за вземане на управленски решения в аграрния и горския бизнес. Механизация на земеделие, №5, 8-10.

 50. Динев Д. 2002. Енергетични средства за извеждане на отгледни сечи, подходящи за горите в България. Механизация на земеделието. № 6-7, 18-20.

 51. Динев, Д. 2002. Съвременни технически средства за извеждане на отгледни сечи в горите. Механизация на земеделието, № 6-7, 20-22.

 52. Динев, Д. 2002. Многооперационни машини за работа при отгледни сечи, подходящи за горите в България. Механизация на земеделието, № 6-7, 23-25.

 53. Тасев, Г., Д. Георгиева, Д. Иванова, Д. Динев, И. Иванов, С. Ковачева. 2002. Критерии за вземане на управленски решения за устойчиво развитие на аграрния и горския бизнес. Сборник научни доклади “Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство”, 346-354.

 54. Динев, Д. 2003. Механизираните технологии при дърводобива и влиянието им върху дървостоите, подраста и почвата в насажденията. Сборник научни доклади “50 години Лесотехнически университет”, секция “Горско стопанство”, С., 148-153.

 55. Динев, Д. 2003. Използване на съвременни технологични схеми при отгледни сечи и нов модел за установяване на тяхната ефективност. Сборник научни доклади “50 години Лесотехнически университет”, секция “Горско стопанство”, С., 153-158.

 56. Динев, Д. 2003. Прогресивни технологии при отгледните сечи. Гора, №6, 16-19.

 57. Динев, Д. 2003. Сравнителна икономическа оценка на технологии с използване на късометражна въжена линия и трактори в дърводобива. Научна конференция с международно участие “Стара Загора-2003”, секция “Технически науки”, 118-123.

 58. Динев, Д. 2003. Изследвания на въздействието на подобрени технологични схеми при отгледни сечи върху продуктивността на насажденията в Източна България. Сборник научни доклади “75 години Институт за гората при БАН”, С., т.I, 444-450.

 59. Динев, Д. 2003. Изследвания и резултати от отгледни сечи в горите на България. Методи, технологии и машини. Монография. С., 262.

 60. Динев, Д. 2003. Обща характеристика на подобрени технологични схеми при отгледни сечи в Източна България и състояние на дървостоя след провеждането им. Наука за гората, №1, 93-106.

 61. Tasev, G., D. Dinev. 2004. Process approach in quality management-practical implementation. Oд конференциjа “Квалитет-основа за унапредуванье на бизнесот”, Охрид, 43-55.

 62. Dinev, D. 2004. Complex criterion for technologies evaluation. Од конференциjа “Квалитет-основа за унапредуванье на бизнисот”, Охрид, 75-83.

 63. Тасев, Г., Д. Динев. 2004. Методи за оценка на риска и обосноваване на приемливи норми на риск. XV Национална научно-практическа конференция с международно участие “Качество чрез многообразие”, София, 166-171.

 64. Dinev, D. 2004. Spatial distribution of undergrowth in the stands before and after hanlage of fellings upon lumbering. In International Scientific Conference “Current questions and development tendencies in woodworking industry”, Ohrid, 1-9.

 65. Dinev, D., K.Asparuchov. 2004. Holzgewinnung in zerstűckelten und schwer zugänglichen Gebirgsgegenden in Ostbulgarien. Das: 37. Internationales Symposium “Mechanisierung der Waldarbeit”, Gmunden, Österreich, 7-14.

 66. Тасев, Г., Д. Георгиева, Д. Динев. 2004. Избор на оптимална стратегия за управление на предприятието. Сборни научни трудове “Пета международна научно-приложна конференция по съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 119-121.

 67. Динев, Д., Г. Тасев. 2004. Съвременни методи за обосноваване ефективността на технологиите при главни (възобновителни) сечи в горите. Международна научна конференция „Стара Загора-2004”, секция “Аграрни науки”, 213-217.

 68. Динев, Д. 2005. Количества на лесосечните отпадъци в България. Селскостопанска техника, 2005. № 1, 16-19.

 69. Динев, Д. 2005. Технологии за добиване на лесосечните отпадъци в горите. Селскостопанска техника, № 2, 10-16.

 70. Динев, Д. 2005. Видове производства от лесосечни отпадъци в горите. Селскостопанска техника, №3, 3-7.

 71. Динев, Д. 2005. Използване на конете при извозване на дървените материали в горите. Международна научна конференция „Стара Загора-2005”, секция „Технически науки”, 127-132.

 72. Динев, Д. 2005. Новый подход при проведении рубки ухода в лесных насаждениях в Болгарии. Международна научна конференция „Стара Загора-2005”, секция „Технически науки”, 133-139.

 73. Динев, Д. 2005. Многостранни възможности за цялостно използване на горскодървесната биомаса в България. Гора, № 4, 22-23.

 74. Динев, Д. 2005. Логистика на запасите от материали в мебелните предприятия. Управление и устойчиво развитие, кн. 1-2, 428-430.

 75. Тасев, Г., Д. Динев. 2005. Изследване и анализ на надеждността на машините. Стандартизация, метрология и сертификация, № 7, 21-24..

 76. Dinev D. 2005. Improved methods and technologies for obtaining wood – fibre in the process of regenerative felling in the forests. In national seminar: “ Sistems of management of the quality ”, Barcelona, 29-35.

 77. Dinev D., G. Tasev, K. Assparuchov. 2005. Bei der Holzgewinnung in Bulgarien zum Abtransport von Holz eingesetzte landwirtschaftliche Traktoren und Tendenzen zu deren Ersetzung durch Spezialtraktoren. International Symposium “Formec 2005”, Ljubljana, Slovenien, 7-14;

 78. Dinev D., G., K. Assparuchov. 2005. Űbersicht űber Praxis und Entwicklungstendenzen bei der Holzgewinnung in den Rhodopen. International Symposium “Formec 2005”, Ljubljana, Slovenien, 85-95;

 79. Динев Д., 2006. Технологични решения за рационално провеждане на осветленията и първите прочистки в младите насаждения. Гора, № 7, 14-16.

 80. Dinev D., K. Asparuchov, St. Kanev. 2006. Logging and thinning in Bulgaria - state and outlooks. International Symposium “Formec 2006”, Sofia, 72-90.

 81. Dinev D., G. Tasev, Iv. Markov. 2006. Complex criteria for selection of tractors and technologies in forestry. International Symposium “Formec 2006”, Sofia, 239-241;

 82. Dinev D., 2007. Technology, mechanization and protection of the forests in wood harvesting in Bulgaria. Logging and wood processing in Central Europe, Prague, 9-16;

 83. Динев Д., 2007. Горско-дървесните отпадъци при сечта и тяхното използване у нас. Международна научна конференция „Стара Загора-2007”, 53-61;

 84. Dinev D., 2007. Wood biomass in wood harvesting and waste wood procurement in Bulgaria. International Symposium “Formec 2007”, Vienna, 371-379;

 85. Dinev D., G. Tasev, 2007. State and problems of the system for machinery repair service in Bulgarian forestry. International Symposium “Formec 2007”, Vienna, 457-465;

 86. Динев Д., 2008. Съвременна горска техника – тенденции в развитието на дърводобива у нас. Гора, № 1, 18-20;

 87. Динев Д., 2008. Oтгледни сечи без материален добив в младите гори в Източна България. Международна научна конференция „Стара Загора-2008”, секция „Технически науки”, на електронен носител;

 88. Dinev D., 2008. Methods and technologies in first thinnings and prospects for development in Bulgaria. International Symposium “Formec 2008”, Schmallenberg, Germany, 273-279;

 89. Dinev D., G. Tassev, K. Assparuchov, 2008. Agricultural tractors, adapted and modified, to be used in forestry - concept for production of logging tractors in Bulgaria. International Symposium “Formec 2008”, Schmallenberg, Germany, 280-285;

 90. Л. Тричков, Д. Динев, 2008. Концепции за ползването на дървесина от ДГФ, свързани с необходимостта от инвестиции в горите за пътна инфраструктура и техника, като условия за съвременен дърводобив в България. Изложение на KWF. Гора, № 8, 14-17.

 91. Динев Д., 2009. Горско-дървесната биомаса и нейното оползотворяване в България – досегашен опит и перспективи. Сборник с материали от национална конференция „Дървесина и енергия – нови възможности в условията на криза”, София, 39-52.

 92. Dinev D., 2009. Logging in closed forest basins (of a temporarily difficult accessibility and inaccessibility) in Bulgaria. 42. International symposium on forestry mechanisation- Kostelec nad Cernymi lesy, Czech Rupublik, 48-57.

 93. Динев Д., 2009. Машини за дърводобив, произвеждани в България. Гора, № 8, 14-15.

 94. Динев Д., 2009. Перспективи за развитие на горската техника у нас. Гора, № 9, 20-22.

 95. Динев Д., 2010. Технологични предложения за внедряване при дърводобив на труднодостъпни терени в Източна България. Сборник доклади: Национален горскостопански семинар „Технофорест”, София, .

 96. Динев Д., 2009. Състояние и развитие на технологиите при осветления и първите прочистки. Наука за гората, кн. 1, 2009. 63-79.

 97. Dinev D., 2010. Difficulties and solutions in assimilation of wood from temporarily inaccessible forest exploitation basins in the Eastern Bulgaria. Conference “Forestry: Bridge to the Future”. 13–15.05.2010, Sofia,

 98. Динев Д., 2010. Tехнологични възможности за дърводобив в труднодостъпни лесоексплоатационни басейни. Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България. 03-05.06.2010. Юндола.

 99. Dinev D., L. Trichkov, 2010. Logging and realization of wood harvested in plantations of introducted forest tree species in Eastern Bulgaria. 43. Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment International symposium. Padova, Italy,

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница