Басейнова дирекция източнобеломорски районДата20.07.2018
Размер38.99 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането


Предвижда се водовземане за питейно – битово водоснабдяване от съществуващи речни водохващания на река Конска – ляв и десен приток, изградени през 1988год., въведени и предадени за експлоатация с протокол от 1989г. Водохващанията са свързани със съществуващи тръбопроводи с пречиствателна станция за питейни води и с водоснабдителната мрежа на с.Смилян.


Водохващанията се състоят от съоръжения както следва:

  • На ляв приток на река Конска на кота дъно река 971.00м – повърхностно стоманобетоново съоръжение, представлявощо праг с крилни стени, насочващи водата към водна камера с груба решетка, утаител и водовземна тръба.

  • На десен приток на река Конска на кота дъно река 968.0м – същото съоръжение както на левия ръкав.

  • След утаителите следват азбестоциментови тръбопроводи до Пречиствателна станция за питейни води „Конска река”, откъдето водата се подава във водоем V240м3

Заявени водни количества:


Географските координати на речните водохващания са както следва:  • На ляв ръкав на река Конска:

Е 24°41‘26,97‘‘ ; N 41°29’22.27" H = 971 м

  • На десен ръкав на река Конска:

Е 24°41‘25,18‘‘ ; N 41°29’20.46" H = 968м
Специфични условия, при които ще бъде издаден административния акт:


  1. В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт да бъде изготвен актуален проект за СОЗ съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и да бъде представен в БДИБР за провеждане на процедура по учредяване на зоната.
  1. В срок от шест месеца от влизане в сила на админстративния акт да бъде изготвен актуален хидроложки доклад от правоспособен проектант, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да бъдат определени стойностите на минимално допустимия отток за двете водохващания съгласно § 125 от ПЗР на ЗВ.
  1. В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт да бъде изготвен проект за реконструкция на двете водовземни съоръжения с цел осигуряване на минимално допустимия отток и да бъде внесен в БДИБР за съгласуване.
  1. В срок от 1 година от влизане в сила на административния акт да бъде извършена реконструкция на съоръженията с цел осигуряване на минимално допустимия отток за двете водохващания.
Цел на заявеното

водовземане и ползване


Обществено питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /воден обект/


Водно тяло с код BG3АR900R036 – „река Арда и притоци от извора до гр.Рудозем - ПБВ”.

Воден обект – река Конска – ляв и десен приток


Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Смилян ЕКАТТЕ 67 547

Землище с.Пловдивци ЕКАТТЕ 56 798

Община Смолян

Област СмолянМясто за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница