Basic structures напишете pl/sql блок, който въвежда номера в таблицата messagesстраница1/6
Дата30.03.2017
Размер450.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6


BASIC STRUCTURES

 1. Напишете PL/SQL блок, който въвежда номера в таблицата MESSAGES.

 1. Въведената естествените числа от 1 до 10, без 6 и 8;

 2. Потвърдете операцията преди края на блока;

 3. Изкарайте резултата от таблицата MESSAGES, за да се уверите че PL/SQL блока ви работи коректно;

############################3

BEGIN


FOR i in 1..10 LOOP

IF i = 6 or i = 8 THEN

null;

ELSE


INSERT INTO messages(results)

VALUES (i);

END IF;

COMMIT;


END LOOP;

END;


 1. Създайте PL/SQL блок, които изчислява комисионната за даден работник на база на неговата заплата.

  1. Стартирайте скрипта BS_2.sql, за да въведете нов работник в таблицата ЕМР;

Забележка: Може да има въведени работници със неизвестна заплата.

  1. Приемете номера на работника като потребителски вход чрез субституционна променлива на SQL*Plus;

  2. Ако работникът има заплата по-малка от 1000$, установете комисионната му на 10% от заплатата му;

  3. Ако работника има заплата между 1000$ и 1500$, установете комисионната му на 15% от заплатата му;

  4. Ако работника има заплата над 1500$, установете комисионната му на 20% от заплатата му;

  5. Ако заплата на работника е неизвестна, установете комисионната му на 0.

  6. Потвърдете извършените действия;

  7. Тествайте PL/SQL блока за всички случай, използвайки следната тестова таблица:

Employee Number

Salary

Resulting Commission

7369

800

80

7934

1300

195

7499

1600

320

8000

NULL

0

##########################################

ACCEPT p_empno PROMPT 'Please enter employee number: '

DECLARE

v_empno emp.empno%TYPE := &p_empno;v_sal emp.sal%TYPE;

v_comm emp.comm%TYPE;

BEGIN

SELECT salINTO v_sal

FROM emp


WHERE empno = v_empno;

IF v_sal < 1000 THEN

v_comm := .10;

ELSIF v_sal BETWEEN 1000 and 1500 THEN

v_comm := .15;

ELSIF v_sal > 1500 THEN

v_comm := .20;

ELSE


v_comm := 0;

END IF;


UPDATE emp

SET comm = NVL(sal,0) * v_comm

WHERE empno = v_empno;

COMMIT;


END;

SELECT empno, sal, comm

FROM emp

WHERE empno IN (7369, 7934, 7499, 8000)

ORDER BY comm

COMPOSITE_DATAYPES


 1. .Създайте PL/SQL блок, за да върнете имената на всеки отдел от таблицата DEPT и да отпечатите името на отдела на екрана, като за целта използвате PL/SQL таблица.

  1. Декларирайте PL/SQL таблица MY_DEPT_TABLE, за да съхраните временно имената на отделите;

  2. Използвайте цикъл, за да вземете имената всички отдели съхранени в таблицата DEPT и да ги запазите в PL/SQL таблицата. Всеки номер на отдел е умножен по 10;

  3. Използвайте друг цикъл, за да вземете имената на отделите от PL/SQL таблицата и да ги отпечатите на екрана, посредством DBMS_OTPUT.PUT_LINE;

SQL> START sol1

ACCOUNTING

RESEARCH

SALES


OPERATIONS

#######################

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE


TYPE dept_table_type is table of dept.dname%TYPE

INDEX BY BINARY_INTEGER;

my_dept_table dept_table_type;

v_count NUMBER (2);

BEGIN

SELECT COUNT(*)INTO v_count

FROM dept;

FOR i IN 1..v_count

LOOP


SELECT dname

INTO my_dept_table(i)

FROM dept

WHERE deptno = i*10;

END LOOP;

FOR i IN 1..v_count

LOOP

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (my_dept_table(i));END LOOP;

END;


/

SET SERVEROUTPUT OFF 1. Напишете PL/SQL блок, за да отпечатите информацията за дадена поръчка.

  1. Декларирайте PL/SQL запис на база на структурата на таблицата ORD;

  2. Използвайте SQL*Plus субституционена променлива, за да извлечете всичката информация за определена поръчка и съхранете тази информация в PL/SQL записа ;

  3. Използвайте DBMS_OTPUT.PUT_LINE, за да отпечатите селектираната информация за поръчката.

Please enter an order number: 615

Order 615 was placed on 01-FEB-87 and shipped on 06-FEB-87 for a total of $710.00

#####################

SET SERVEROUTPUT ON

SET VERIFY OFF

ACCEPT p_ordid PROMPT 'Please enter an order number: '

DECLARE

ord_record ord%ROWTYPE;BEGIN

SELECT *

INTO ord_record

FROM ord


WHERE ordid = &p_ordid;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Order ' || TO_CHAR(ord_record.ordid) ||

' was placed on ' || TO_CHAR(ord_record.orderdate)

|| ' and shipped on ' ||

TO_CHAR(ord_record.shipdate) || ' for a total of '

|| TO_CHAR(ord_record.total, '$99,999.99'));

END;

/

SET SERVEROUTPUT OFF 1. Модифицирайте блока от упражнение 1 да връща цялата информация за всеки отдел от таблицата DEPT и да я отпечава на екрана, използвайки PL/SQL таблица от записи:

  1. Декларирайте PL/SQL таблица MY_DEPT_TABLE, за да съхраните временно номера, името и мястото на всички отдели;

  2. Използвайте цикъл, за да вземете информацията от таблицата DEPT и да я запазите в PL/SQL таблицата. Всеки номер на отдел е умножен по 10;

  3. Използвайте друг цикъл, за да вземете информацията от PL/SQL таблицата и да я отпечатите на екрана, посредством DBMS_OTPUT.PUT_LINE ;

Dept. 10, ACCOUNTING is located in NEW YORK

Dept. 20, RESEARCH is located in DALLAS

Dept. 30, SALES is located in CHICAGO

Dept. 40, OPERATIONS is located in BOSTON   • за всички оставали клиенти отстъпката е 5%;

 1. Обходете PL/SQL таблицата и изкарайте на екрана номер на клиент разликата между платената сума и сумата с отстъпка, както и процентът на сума му с отстъпка, спрямо общата сума с отстъпка за всички клиенти.

#################################################

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE

TYPE dept_table_type is table of dept%ROWTYPEINDEX BY BINARY_INTEGER;

my_dept_table dept_table_type;

v_count NUMBER (2);

BEGIN


SELECT COUNT(*)

INTO v_count

FROM dept;

FOR i IN 1..v_count

LOOP

SELECT *


INTO my_dept_table(i)

FROM dept

WHERE deptno = i*10;

END LOOP;

FOR i IN 1..v_count

LOOP


DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Dept. ' || my_dept_table(i).deptno || ', ' || my_dept_table(i).dname ||

' is located in ' || my_dept_table(i).loc);

END LOOP;

END;


/

SET SERVEROUTPUT OFFEXPLICIT CURSORS

2 Създайте PL/SQL блок, който определя “топ” работниците съобразно техните заплати.

  1. Въведете номер n като потребителски вход чрез субституционен параметър на SQL*Plus;

  2. С помощта на цикъл, вземете фамилиите и заплатите на първите “топ” n работника от таблицата EMP ;

  3. Съхранете имената на работниците в таблицата TOP_DOGS;

  4. Приемете че няма двама работници с еднакви заплати;

  5. Тествайте различни специални случаи като n=0 или когато n е по-голямо от броя на работниците в таблицата EMP. Изпразвайте таблицата TOP_DOGS след всеки тест.

#################################################

DELETE FROM top_dogs;

ACCEPT p_num PROMPT 'Please enter the number of top money makers: '

DECLARE


v_num NUMBER(3) := &p_num;

v_ename emp.ename%TYPE;

v_sal emp.sal%TYPE;

CURSOR emp_cursor IS

SELECT ename, sal

FROM emp


WHERE sal IS NOT NULL

ORDER BY sal DESC;

BEGIN

OPEN emp_cursor;FETCH emp_cursor INTO v_ename, v_sal;

WHILE emp_cursor%ROWCOUNT <= v_num AND

emp_cursor%FOUND LOOP

INSERT INTO top_dogs (name, salary)

VALUES (v_ename, v_sal);

FETCH emp_cursor INTO v_ename, v_sal;

END LOOP;

CLOSE emp_cursor;

COMMIT;

END;


/

SELECT * FROM top_dogs; 1. Разгледайте случая, когато няколко работника имат еднакви заплати. Ако даден човек е включен в списъка, то и всички хора, които имат същите заплати, също трябва да бъдат включени.

  1. Например, ако потребителят въведе стойност 2 за n, тогава King, Ford и Scott трябва да бъдат изкарани. (Тримата работника са свързани със втората по големина заплата);

  2. Ако потребителят въведе стойност 3, тогава King, Ford, Scott и Jones трябва да бъдат изкарани;

  3. Изтриите всички редове от TOP_DOGS и тествайте упражнението.

###########################################

DELETE FROM top_dogs;

SET ECHO OFF

ACCEPT p_num PROMPT 'Please enter the number of top money makers: '

DECLARE

v_num NUMBER(3) := &p_num;v_ename emp.ename%TYPE;

v_current_sal emp.sal%TYPE;

v_last_sal emp.sal%TYPE;

CURSOR emp_cursor IS

SELECT ename, sal

FROM emp


WHERE sal IS NOT NULL

ORDER BY sal DESC;

BEGIN

OPEN emp_cursor;FETCH emp_cursor INTO v_ename, v_current_sal;

WHILE emp_cursor%ROWCOUNT <= v_num AND emp_cursor%FOUND LOOP

INSERT INTO top_dogs (name, salary)

VALUES (v_ename, v_current_sal);

v_last_sal := v_current_sal;

FETCH emp_cursor INTO v_ename, v_current_sal;

IF v_last_sal = v_current_sal THEN

v_num := v_num + 1;

END IF;

END LOOP;CLOSE emp_cursor;

COMMIT;


END;

/

SET ECHO ONSELECT * FROM top_dogs;

 1. Създайте PL/SQL блок, който определя общата сума на заплатите на работниците по отдели и изкарва получените резултати на екрана във следният вид:

Total Salary for Department 10 IS 3750

Total Salary for Department 20 IS 4875

Total Salary for Department 30 IS 9400

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница