Чл. 1, ал. 1 да се дефинира термина „Преустройство” (недефиниран в &5 от Допълнителните разпоредби на зут) и да се конкретизира при какъв обем смр ще се прилага Наредба № Із-1971 в съществуващи обектистраница1/4
Дата19.05.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4
- В чл. 1, ал. 1 да се дефинира термина „Преустройство” (недефиниран в &5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ) и да се конкретизира при какъв обем СМР ще се прилага Наредба № Із-1971 в съществуващи обекти.(СФ)

* Да се дефинира нова алинея към чл. 1 или точка от преходните и заключителните разпоредби по отношение на прилагане на наредбата към заварените строежи (по подобие на &1 и &2 от Наредба № 2).(СФ)


- В чл. 7 да се добави нова ал. 3 : „За технически решения при ремонт, реконструкция и преустройство на сгради паметници на културата се допускат отклонения от наредбата след разглеждането и приемането им от експертен съвет при ГДПБЗН.”(СФ)

* В чл. 7 да се добави нова ал. 4: “Въз основа на предложени комплексни мерки, с които се повишава пожарната безопасност на строежа, ГДПБЗН – МВР по изключение разрешава отклонение от изискванията на наредбата.”


- Чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 си противоречат. В единия случай различните класове по функционална опасност се разделят с брандмауер, а в другия – с пожарозащитни стени. (НД)
- В табл. 1 към чл. 8, ал. 1 да се добави нова забележка № 4 с текст, определящ възможността в сгради с определен клас на функционална пожарна опасност да се разполагат помещения с различна функционална пожарна опасност. Примерен текст: “Допуска се разполагането на помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф3 в сгради от Ф1.2. без отделянето им с пожарозащитни стени, ако са с площ до 20 % от площта на етажа.” (ПД)

* В табл. 1 за КФПО Ф5.4 след “селскостопански сгради” да се добави “без тези, представляващи допълващо застрояване в УПИ и постройки до 35 m2 в земеделски земи.” (КАБ)

* Забележка № 2 към таблица № 1 към чл. 8, във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 2, да се измени: “Производствени и складови помещения с площ над 100 m2 (МОЖЕ ПО-МАЛКО), в т. ч. лаборатории и работилници в сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, се отнасят към клас Ф5”, тъй като е нецелесъобразно да се отделя посредством брандмауер склад с площ 2 m2. (ВТ)
- В табл. 2, към чл.8, ал. 2 в колона 3, в описанието на категория Ф5В да отпадне текста: Цехове с технологични инсталации, в които като гориво за производствения процес се използват газове. (ЛЧ) – може да бъде и Ф5Г

* (ВА)


Ф5В


Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 oС (газьол, анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)

............................
5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, без цимент, калцинирана сода и др. подобни, опаковани в чували и биг бекси.


* В табл. 2, колона 3, в частта на КПО Ф5А текста: „Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори” да се промени по следния начин: „Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на взривоопасни концентрации от водород”. (СТЗ)

* В табл. 2, в Ф5В да се засегнат освен лъчистото отопление за газови отоплителни уреди работещи с метан, и други горими газове (пропан-бутан, водород, С-53 и други). (ТР, ФТ)

*В табл. 2 има повторение на текст: За Ф5Б „Цехове за амониево-селитрено производство” и за Ф5В „Цехове и помещения за кристализация, гранулация, сушене, охлаждане, опаковане на амониева селитра” - Да отпадне текста при Ф5В. (ФТ)

* В табл. 2 в графа 2 за Ф5А да се добави „.....т.1 и .т.2..” (ФТ)


- В чл. 8, ал. 4 се определя, че „Различните части на сградата могат да се класифицират самостоятелно по клас на функционална пожарна опасност, когато са разделени с брандмауер и имат самостоятелни евакуационни изходи.” Когато има случай с различни помещения с различен КФПО, без разделяне с брандмауер, как се определя КФПО? - Може да се приема класа на функционална пожарна опасност, за когото е разрешена най-малка максимална площ (може да се взема най-опасния клас) (ПД, ПК)
- В чл. 10, ал. 1 – „Класификацията за огнеустойчивост... са определени... дадени...”
- Чл. 12, ал. 1 да се измени както следва: „Сградите или части от тях (пожарен сектор) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на основните строителни конструкции и елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти, от които те са изработени, съгласно табл.3. (СФ) – МОЖЕ И МЕЖДУ БРАНДМАУЕРИТЕ
- Да се коригира Табл. 3 към чл. 12, по отношение на класа по реакция на огън за ІІІ-та степен на огнеустойчивост по колони от 5 до 11, като същевременно същия е дефиниран за ІV-та степен на огнеустойчивост. (СФ)

* Да отпадне последната колона на табл. 3 за покривното покритие – изискванията са в табл. 7.1 и табл. 7.2. (НД)

* В табл. 3 за сгради от III степен на огнеустойчивост да се добави за всички графи с “-” изискване за клас по реакция по огън – “С”. (ПК)

*В табл. 3 да се добави номерация на колоните. (ФТ)

*В табл. 3 за ІІІ степен, в колоната за междуетажни конструкции, да се измени така: 30 А2 и 45 В. (ФТ)

* В табл. 3 да се помисли нужно ли е да продължава практиката от ПСТН в III и IV степен конструктивните елементи да имат по-ниска огнеустойчивост ако са негорими и по-висока – ако са трудногорими. Каква е логиката един елемент като е негорим да се изисква да издържа на огън по-малко отколкото съответстващия му трудногорим елемент? (НД)

* В табл. 3 за IV степен на ОУ от конструкция от негорими материали необходимата граница на огнеустойчивост на всички елементи е 15 min. Това на практика приравнява металните конструкции на IV степен. Същевременно, по ч. 12, ал. 4, т. 4 металните конструкции за Ф1-Ф4 са едноетажни до 300 m2 (+100% при АПГИ), а по таблица 4 и 5 има много по-големи площи за сгради от IV степен, а също така и сгради на 2 етажа. Разминаване съществува и за метални конструкции и за IV степен сгради от клас Ф5 – чл. 12, ал. 4 и табл. 6. (НД)

Степен

на

огнеустойчивост

на сградитеМинимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

Минимален клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементиколони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътреш-ни неносе-щи стени

стени, отделя-щи пътищата за евакуа-ция

между-етажни преград-ни конст-рукции (плочи и греди)

стени на стълби­ща

площадки и рамена на стълби­­ща

покривна конструк­ция със защита съгласно колона 6

покривна конструк-ция без защита съгласно колона 6

покрив-ни по-крития

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Критерии за огнеустойчивост

R

R,E,I

E,I

E,I

R,E,I

R,E,I

R

R

R
I

180

А1 ÷ А2


120

А1 ÷ А2


30

А1 ÷ А2


60

А1 ÷ А2


90

А1 ÷ А2


120

А1 ÷ А2


90

А1 ÷ А2


не се нормира

60

А1 ÷ А2


B(roof)

II

120

А1 ÷ А2


120

А1 ÷ А2


15

А1 ÷ А2


45

А1 ÷ А2


60

А1 ÷ А2


90

А1 ÷ А2


60

А1 ÷ А2


не се нормира

45

А1 ÷ А2


C(roof)

III

90

А1 ÷ А2


60 А1 ÷ А2

90 В


15 А1 ÷ А2

30 С


30

F


45

F


60

F


45

F


не се нормира

30

С


F(roof)

IV

15 А1 ÷ А2

30 В


15 А1 ÷ А2

30 В


15 С


15 С


15 С


15 А1 ÷ А2

30 В


15 А1 ÷ А2

30 В


не се нормира

15 С


F(roof)

V
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница