Чрез г-жа цвета караянчеваДата26.10.2018
Размер83.52 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Изх. № ……………………………….ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ,

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

В 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТ ПГ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

На Ваш № 854-06-609/17.04.2018 г.

Относно: Спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,
Изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение се прилагат при проектиране на ново строителство, основен ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и улици, както и при необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на скоростта.

Наредбата се прилага както за републиканските пътища, така и за местните пътища и улиците от първостепенната и второстепенната улична мрежа.

Агенция „Пътна инфраструктура“ като стопанин на републиканската пътна мрежа се ръководи от разпоредбите на Наредбата в своята дейност по поддържане и развитие на инфраструктурата. При избор на видовете средства за ограничаване на скоростта, както и при възлагане изготвянето на проект, експертите на агенцията съобразяват наличната вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, като допълват въведената организация на движение съгласно изискванията на Наредбата. След влизане в сила на Наредбата всички технически проекти за строеж и рехабилитация на републиканската пътна мрежа и организацията на движение извън границите на населените места отговарят на стандартите, заложени в съответните нормативни документи.

Следва да се отбележи, че по пътищата от републиканската пътна мрежа извън населените места не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности, разположени напречно на платното за движение. В чертите на населеното место, изборът на видовете средства за ограничаване на скоростта е предмет на работата на комисия, в състава на която участват представители от общината, на територията на която се намира населеното място, на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР и на областно пътно управление. Комисията провежда оглед на участъка и взема решение за конкретни мерки, които следва да се предприемат за обезопасяването му. Съставя се и протокол, в който се описват ангажиментите на страните, както следва:  • Агенция „Пътна инфраструктура“ – изграждане на изкуствени неравности и полагане на хоризонтална маркировка;

  • Общината – изготвяне на проект за промяна на организацията на движението, съгласуван със сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР, и поставяне на съответната вертикална сигнализация.

Монтирането на изкуствени неравности се изпълнява само и единствено при следните условия:

1. когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за масово събиране на хора;

2. на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания (зрителни, слухови или двигателни);

3. на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги, гаражи, фериботи;

4. на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишената или несъобразената с пътните условия скорост на движение от водачите на МПС.

В случай на одобрен проект за изграждане или монтиране на изкуствени неравности върху платното за движение, се спазва чл. 11, ал. 1 от Наредбата, а именно „Участъкът от пътя/улицата, на който са разположени отклонения и препятствия напречно на платното за движение, се осветява в съответствие с БДС ЕН 13201-2 „Улично осветление“ и се сигнализират с пътни знаци съгласно изискванията на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Съгласно чл. 23 от Наредба № РД-02-20-10/05.07.2012 г. АПИ чрез своите териториални представителства поддържа регистър в географската информационна система (ГИС) за изпълнени средства, ограничаващи скоростта на движение, в това число всички напречно разположени отклонения и препятствия, напречните пътни маркировки и ситуационни изменения по републиканската пътна мрежа, включително и в урбанизираните територии на населените места, през които преминават републикански пътища.

За да бъде цялостна информацията в горепосочения регистър на Агенцията се включва както отчет за вида на републиканския път и местоположението на средствата за ограничаване на скоростта на движение, така и изискванията към строителните продукти, широчината, вертикалната сигнализация и възникналите пътнотранспортни произшествия (ПТП) в участъка.

В началото на 2018 г. бе назначена проверка на състоянието на пътната маркировка и съоръжения, ограничаващи скоростта на движение по републиканската пътна мрежа, и в каква степен те отговарят на стандартите, заложени в Наредба № 2/17.01.2001 г., Наредба № 18/23.07.2001 г. и Наредба № РД-02-20-10/05.07.2012 г.

Обект на проверката бяха трите вида пешеходни пътеки тип „Зебра“, пешеходните пътеки, регулирани от светофарна уредба, и повдигнатите пешеходни пътеки. При проверката се взе под внимание местоположението им, видът на маркировката, цветът и светлоотразяване на маркировката, видимост на пешеходната пътека, размерът, сигнализацията с пътен знак и типът пешеходна пътека. Въз основа на тези критерии изведените резултати са: Общият брой на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, в това число първи, втори и трети клас пътища, е 3531 бр., от които 3000 бр. не отговарят на част от изискванията по посочените по-горе критерии, но са видими за шофьорите..Въз основа съпоставянето на приетите нормативни промени за мястото и сигнализацията на пешеходните пътеки беше констатирано:  • Маркировка с цвят, различен от белия, които не отговарят на наредбите и бързо се износват – 12%;

  • Пешеходни пътеки в населени места на разстояние по-малко от 250 м една от друга – 7%;

  • Положен надписът „Погледни“ – 20%;

  • Съответствие спрямо класа път (ширината за III клас да бъде минимум 3 метра, а за I и II клас минимум 4 метра) – 20%;

  • Износена или заличена маркировка – 65%.

Относно вертикалната сигнализация, на пешеходните пътеки липсват 4354 броя предупредителни знаци А 18 „Пешеходна пътека“ и 3596 броя знаци със специални предписания Д 17 „Пешеходна пътека“, съобразено с изискванията за тяхното поставяне.

Освен повдигнатите пешеходни пътеки, предмет на Наредбата са и други видове изкуствени неравности като например напречна шумяща маркировка. По данни от областните пътни управления в страната има монтирани към момента 428 бр. изкуствени неравности.

Наличието на разлика между съществуващите в момента пътни знаци и препятствия, разположени напречно на платното за движение, основно по републиканската пътна мрежа в населените места, се дължи на постъпили сигнали на полицейските органи и на местната власт с искане за осигуряване на по-голяма безопасност на движението чрез добавяне на пътни знаци и пешеходни пътеки, за които не е спазен редът на поставянето им.

До края на месец май областните пътни управления ще направят конкретни заявки за необходимите финансови средства с цел привеждане на пешеходните пътеки (включително повдигнатите пешеходни пътеки) съгласно изискванията на Наредба № 2/17.01.2001 г., Наредба № 18/23.07.2001 г. и Наредба № РД-02-20-10/05.07.2012 г. При осигурен финансов ресурс, ще се предприемат своевременни действия за изпълнение на мерките.Предстои до 30.06.2018 г. същите да бъдат приведени в пълно съответствие с нормативната уредба, при осигурен за това финансов ресурс.

От 2007 г. до този момент значителни средства са отделени за инвестиции в подобряване на инфраструктурата, в това число за средства, ограничаващи скоростта, за пътна маркировка – „оптична“ и „шумна“, проектиране на кръстовища за безконфликтно пресичане на натоварени пътни участъци, монтиране на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение и монтиране на ограничителни системи с по-висока удароустойчивост и еластичност.

По отношение на контрола по изпълнение на Наредбата № РД-02-20-10/05.07.2012 г. Ви информирам, че АПИ няма вменени функции на контролиращ орган. Агенцията, чрез своите териториални представителства, следи за състоянието на средствата за ограничаване на скоростта, както и за положената маркировка. Съгласно нормативната уредба, чл. 48, т. 2, б. „в“ от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, АПИ има сключени споразумения с определен брой общини за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на урбанизирани територии. От всички 265 общини за 2018 г. АПИ е сключила споразумения със 114. При тези случаи поддържането се извършва от общините, като АПИ предоставя необходимите средства, определени на база средногодишните разходи на АПИ за поддържане на 1 км от платното за движение на съответния клас път за текущата година и средногодишните разходи на АПИ за зимно поддържане на 1 км за съответния клас път.

При констатации на изкуствена неравност, която е незаконно изградена и не отговаря на изискванията на Наредбата, се съставя протокол за премахването й от страна на общината, „Пътна полиция“ към ОД на МВР и съответното областно пътно управление. За привеждане в съответствие с техническите изисквания, от страна на съответното областно пътно управление се подготвя документация за полагане на напречна маркировка, а общините следят за наличието на всички пътни знаци.

Смисълът на § 3, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. е съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението да се приведат в съответствие с изискванията на наредбата по реда на чл. 151 ЗУТ в срок три години от влизането й в сила, като е приложен най-облекчения ред по ЗУТ, а именно без разрешение за строеж. В този случай общинските органи нямат наблюдение върху средствата за ограничаване на скоростта на движението, но администрацията, управляваща пътя, или собственикът на пътя би следвало да имат такъв във връзка със задължението им да извършват първоначален и периодичен контрол. Следователно ДНСК няма правомощия и задължения да контролира т.нар. „легнали полицаи” и другите средства за ограничаване скоростта на движение. Правомощията и компетенциите на ДНСК за извършване на контрол по устройство на територията и строителството са изчерпателно посочени в чл. 222 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

След влизане в сила на 26.11.2012г. на ЗИД ЗУТ, правомощията за контрол на строежите са разделени между ДНСК и общините. ДНСК упражнява контрол върху строежите от 1-ва, 2-ра и 3-та категория (каквито са автомагистралите, скоростните пътища, пътищата от републиканската пътна мрежа от първи, втори и трети клас, общинските пътища и улиците от първи, втори, трети и четвърти клас от първостепенната улична мрежа), а контролът върху строежите от 4-та, 5-та и 6-та категория (каквито са частните пътища и улиците от второстепенната улична мрежа от пети и шести клас) се осъществява от кметовете на общини. ДНСК извършва служебни проверки на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти на всички строежи в страната, вкл. пътища и улици. В рамките на своята компетентност по ЗУТ, ДНСК извършва проверки при постъпили сигнали и жалби срещу ново строителство, основен ремонт или реконструкция на пътя/улицата, когато същите представляват строеж от първа до трета категория. Първоначалният и периодичният контрол на средствата за ограничаване на скоростта на движение е отговорност и задължение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя.

В наредбата не е предвидено налагане на глоби и имуществени санкции. В случаите, когато нарушение на разпоредбите на тази наредба представлява и нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), от органите на ДНСК, в рамките на тяхната компетентност, се образуват административни производства за забрана ползване, за спиране или за премахване на строежа, а срещу нарушителите се образуват административно-наказателни производства по реда на глава двадесет и трета „Административно-наказателна отговорност” от ЗУТ.
МИНИСТЪР:
НИКОЛАЙ НАНКОВ

Съгласувано с:

Весела Начева Началник кабинет …………….. дата……………. (подпис)

Изготвил:

Кристиян Енчев Парламентарен секретар ...……….. дата……………. (подпис)


гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 9405 900, факс 987 25 17www.mrrb.government.bg

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница