Директора на риосв- стара загораДата30.07.2018
Размер70.65 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ- СТАРА ЗАГОРА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От „Eдоардо Миролио“ЕООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

BG 130 111 513

/ седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: с.Еленово,ул.“Лозарски стан“ No 1

Адрес за кореспонденция: гр.Сливен, кв.“Индустриален“, административна сграда на „Е.Миролио“ЕАД

Телефон, факс и е-mail: 044/500 820, N.Kiriakov@emiroglio.com

Управител на фирмата – инвеститор: Алберто Ла Роса

Лице за контакти, телефон: Николай Киряков ,тел.0887/641314

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „Едоардо Миролио“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

“Газификация на котелно на компресиран природен газ – резервно гориво“ - ПИ0280638, землище на с. Еленово с ЕКАТТЕ 27245 , Община Нова Загора

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

Проектът предвижда газификация на котелно на компресиран природен газ – резервно гориво.Помещението и котела са съществуващи и предназначението е за отопление и снабдяване с битово- гореща вода.

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Инвестиционното предложение касае действаща площадка, която се намира извън населеното място – с.Еленово,общ.Нова Загора.Площадката граничи с кооперативни ниви и лозя.Самото котелно помещение представлява обособена част от едноетажна сграда със стени от тухлена зидария двустранно измазани с положена външна зидария от пясъчник.Тавана е от стоманобетонна плоча.За реализирането на ИП ще се използва наличния сграден фонд.Поради необходимостта от алтернативен горивен източник е необходимо изграждане на бутилкова газова инсталация за компресиран газ на територията на промишлен обект и разполагането на триосно ремарке /трейлър/ с пет бутилкови групи.

В котелното помещение ще се извърши газификация на съществуващия водогреен котел KOH 500-580 кW и монтиране на газова горелка.

Общата производителност е 500 000 ккал/час,а общата мощност на консуматора и неговия разход на газ възлиза на:


  • мощност в кW - 135/468 минимално и 814 максимално;

  • разход на метан – 13,5/46,5-81,4 м3/h

Доставката на газ метан се извършва в стоманени бутилки с обем 90 литрова вместимост при работно налягане 22 Мра.Бутилките, съхраняващи газа метан са свързани в батерии за осигуряване на по- големи количества при една доставка. Общия брой на бутилките е 265 и работен обем 23850 литра – 5962,5 нм3 (Приложение 7).

Триосното ремарке е с размери 1362/248/320 см. Геометричния му обем е 23 850 литра.

Конструкцията на бутилковата батерия за компресиран природен газ е изработена от поцинковани стоманени профили – квадратен профил 60/60мм и 40/40мм , съединени помежду си с електродъгова заварка.Също така има монтирани между редовете с бутилки напречни стоманени шпилки от високоякостна стомана, служещи за стягане и укрепване на бутилките. Бутилките са монтирани с щуцерите настрани.Между отделните редове се поставят дървени квадратни профили с размери 15/15 мм за предотвратяване на триене метал в метал.Най – отдолу на бутилковата батерия има заварена метална поцинкована решетка ,върху която ще се позиционират бутилките.

Връзката между отделните бутилки става с помощта на стоманена безшевна тръба.В последната бутилка е монтиран спирателен вентил с вграден предпазен клапан настроен да отвори при налягане 300 бар, отсекателен клапан свръх поток и термоклапан,отварящ при температура на бутилката 1000С.Линията е снабдена и с манометър за контрол на налягането.

Основните технически данни на бутилките са:

Трейлърът се монтира задължително към площадката с мин.размери 1362/248/320 см.

Доставката и разполагането на самия автовоз с бутилковите групи ще се извършва от доставчик на компресирана газ.Непосредствено след автовоза /бутилковите групи/ с шлангова връзка се подава във шкаф – газорегулаторен пункт.Непосредствено след излизането от шкафа на крановия възел 4 бара с метална тръба се спуска и през обсадна тръба и навлиза в земята,където продължава подземно.Полагането се осъществява с дълбочина 0,80 м. След това газопровода се укрепва по фасадата на сградата и навлиза в прохода към котелното.За реализирането на ИП има изработен трасировъчен план.(Приложение 1)

Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до нови източници на емисии в околната среда.Котела е действащ и на всеки 2 год. се извършва мониторинг на емисии.

За реализирането на ИП ще се ползва наличната изградена до обекта пътна инфраструктура.

Не се предвиждат взривни дейности по време на строителството.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Обекта за който се внася ИП се намира в с.Еленово,община Нова Загора и граничи единствени с лозови масиви и ниви.

Не се очаква вредни въздействия върху съществуващите и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

За реализирането на ИП е изработено геодезическо заснемане на ситуацията по трасе на проектен газопровод като са заснети и точките по съществуващите сгради и огради (Приложение 2 )

Реализирането на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитените зони,по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и няма да засегне зони за опазване на културното наследство.

Реализирането на ИП няма да засегне чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно – охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за лечебни , профилактични, питейни, хигиенни нужди и др.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

При изграждането на трасето ще има изкопни дейности в рамките на вече съществуващата площадка на „Едоардо Миролио“ЕООД за полагане на подземната част на газопровода в размер на 2 м3.

Няма да има промяна в съществуващото водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води, нито в съществуващото водовземане.За обекта има сключен договор с ВиК и разрешително No 300240/13.04.2007 г. (продължено с решение на Директора на БД ИБР – Пловдив). Отвеждането на отпадъчните води от площадката се извършва чрез канализационна мрежа до ПСОВ.В последствие отпадъчните води се заустват в „Кара дере“ ,съгласно разрешително No 33740156(старо No 300980/1.08.2005 г.)

Реализирането на ИП няма да доведе до изграждане на нови трансформатори – ще се ползва съществуващ трансформатерен пост

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Реализирането на ИП няма да доведе до генериране на нови видове отпадъци.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.Реализирането на ИП не е свързано с отвеждане на отпадъчни води.

8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)

Именно ИП касае обезпечаване на отоплението на съществуващата площадка чрез използване на алтернативен източник – компресирана газ и посочени характеристики описани в т.2.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

....................................................................................................................................................

Прилагам:


  • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите( Приложение3 );

  • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение( Приложение 4 );

  • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя)( Приложение 5);

  • документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) ( Приложение 6)

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Желая да получа становището си:  • По куриер - за моя сметка, на посочен от адрес:

гр.Сливен, кв.“Индустриален“,административна сграда на „Е.Миролио“ЕАД

Дата:30.03.15 г. Възложител:...................................../подпис, печат/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница