Дивика“ оод информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложениеДата30.07.2018
Размер268.59 Kb.
ДИВИКА“ ООД

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
За инвестиционно предложение: „Пристройка на съществуваща сграда за преработка на билки и гъби, сушене и замразяване, за разширяване на дейността – консервиране на плодове, зеленчуци и гъби, производство на директни сокове и нектари от плодове и зеленчуци; котелно и метаново стопанство в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“

(Съгл. Приложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда)


 1. Информация за контакт с възложителя:

 1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице :

«ДИВИКА» ООД, ЕИК: BG130192066, гр. София, бул. ”Христо Смирненски” №14


 1. Пълен пощенски и административен садрес:

«ДИВИКА» ООД, 4530 гр.Стрелча, бул. ”България” №120


 1. Телефон, факс и e-mail:

Тел. за връзка: 03532/21-63; Мобилен тел.: 0897/942-820; e-mail: val_parutev@abv.bg


 1. Лице за контакти:

Валентин Парутев, управител на «ДИВИКА» ООД 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на пристройка към съществуваща сграда и превръщането й в цех за производство на директни плодови сокове, нектари и деликатесни консерви, както и изграждане и пълно оборудване на котелно и газово стопанство в гр. Стрелча.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот Обособен производствен обект за преработка на билки и гъби с площ 7852 кв.м., за който е отреден парцел I (първи) – стопански и производствени нужди, в кв. 117 по плана на гр. Стрелча, при съседи парцел VII-общински, парцел X-общински и улица. Поземленият имот попада в западната промишлена зона на града, като в съседство са разположени няколко животновъдни стопанства и оптикомеханичен завод. От общата площ на имота 413 кв.м. м. са предвидени за изграждането на новата пристройка, а 147 кв.м. за помещенията на котелното и газово стопанства.

Строителството ще бъде ново и включва изграждане и пълно оборудване на производствен комплекс, котелно и газово стопанство. Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност на производствения процес и трайност на произвежданите храни. В производственото помещение ще бъдат изградени линии за производство в поток на директни сокове и нектари, като и за серийно производство в партиди на конфитюри и деликатесни консерви. Предвижда се годишното производство след пускането в действие на цеха да достигне 380-480 т. директни плодови сокове и нектари, и около 200 т. деликатесни консерви.

Изграждането на котелно и газово стопанства е изцяло свързано с производството на сокове, нектари, конфитюри и деликатесни консерви. Номиналната входяща топлинна мощност на котлоагрегата е 1282 КВт; номиналната производителност е 1600 кг/ч пара при налягане 4 атмосфери, а номиналният разход на гориво е 128 Nm3/h. Топлинната енергия, която се подава към парния котел, е получена от изгарянето компресиран природен газ (КПГ), който се доставя и съхранява в бутилки (биндели), обединени в бутилкова газова инсталация.

Газовото стопанство включва (1) стоманобетонна площадка от армиран бетон с размери 3,50х1,00м и товароносимост 3кг/см2, на която се извършва декомпресиране на КПГ от 200Bar на 4Bar посредством (2) газорегулаторно табло; последващо декомпресиране на КПГ от 4Bar до работно налягане 100-200mBar и измерване посредством (3) газорегулиращо и замерно табло, (4) тръбопроводи с необходимата спирателна, сигнално-известителна и регулираща апаратура, както и (5) бутилкова инсталация (сменяеми платформи/батерии от бутилки). Предназначението на газорегулаторните табла е да понижат налягането на газа, постъпващ от бутилковата инсталация за компресиран природен газ, и да захранят разпределителната мрежа за консуматори на газ с ниско налягане. Така към горелката на котелното постъпват макс. 500Nm3/h при скорост 15m/s. Бутилковата инсталация представлява платформа от типа BS20P200-2565-“Ремикс“ с обем 10 m3. Бутилковите батерии се подменят с пълни, когато наличното количество в текущата батерия достигне критично ниво на запаса от КПГ, специфично за всяко производство. Доставката на компресиран природен газ става от оторизирани за целта фирми.

Всички машини и съоръжения са стандартно производство и съответстват на нормативните изискания на Европейското законодателство за безопасност, дизайн, енергоемкост и ограниченията относно използване на опасни и вредни вещества. В производствените помещения няма свободно отделяне на прах и вредни вещества; няма работни места с шум над 85 децибела; няма вибрации. Категорията за пожароустойчивост на производството е „Д”; предвидени са се необходимите пожарни кранове във и извън сградата, и на подходящо място е предвидено инсталиране на противопожарно табло с инструкция за работа с пожарогасителите. Санитарната обработка на машините и помещенията съответства на Технологични инструкции ХVІ-1/6-79, отнасяща се до провеждане на санитарната обработка на машини и помещения в предприятия на консервната промишленост. Отпадъците от производството ще се събират разделено в бокс палети и контейнери и ще се експедират по направления, съгласно нормативните хигиенни изисквания. Бокс палетите и контейнерите ще се събират на определена за целта площадка, извън производствените помещения, която ще бъде с циментен под, снабдена с вода и свързана с канализационната мрежа за отвеждане на отпадната вода при измиването й. Хартиените отпадъци ще се изпращат в съответните пунктове, а битовите, полиетиленовите и пластмасовите отпадъци – на подходящо сметище. Строителните работи при реконструкцията и модернизацията и производствената дейност на цеха не водят до замърсяване на почвата и затова не се пред-виждат специални мероприятия за опазването й. Отпадната вода от производството не съдържа токсични вещества и замърсители. В нея се съдържат механични отпадъци около 0,15%, от които 0,1% са биологични (дребни частици от преработваните плодове, зеленчуци, гъби и растителни мазнини) и 0,05% са минерални.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

С инициирането на настоящия инвестиционен проект „ДИВИКА“ ООД има за цел: да разшири продуктовата си гама; да диверсифицира паричния си поток; да създаде условия за по-голяма трудова заетост на част от сезонните си работници, като стане участник на пазара на висококачествени плодови сокове и нектари, и деликатесни консерви. Анализът, извършен от фирмата, на пазара на висококачествени плодови сокове, нектари и консерви показа: липса, в значителна степен, на продукти от естествени суровини и без добавки; внос на качествени продукти на изключително високи цени, както и нарастващо общо търсене на продукти от естествени суровини и без добавки (овкусители, ароматизатори, стабилизатори, консерванти, др.). Отчитайки възможностите на пазара инвеститорът възнамерява да се позиционира като надежден доставчик на висококачествена продукция на конкурентни цени, отразяващи висококачествен производствен процес и пълен контрол върху снабдяването с изходна суровина.

Реализацията на проекта е изцяло съобразена с всички действащи в Р България конструктивни, екологични, санитарно-хигиенни и други нормативни документи, като тя в максимална степен се доближа до европейските изисквания за добра производствена практика.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

По Общия устройствен план на Община Стрелча имотът се намира в обособен производствен обект, за който е отреден парцел за стопански и производствени нужди. На този етап в община Стрелча не са постъпили инвестиционни предложения за проучване на производствени и др. дейности в съседните имоти.

В изпълнение на чл. 95 от Закона за опазване на околната среда засегнатото население е информирано с публикуване на обява за инвестиционното предложение на сайта на община Стрелча, на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на всички информационни табла в гр. Стрелча. Освен това е направено и уведомление за инвестиционното предложение пред Община Стрелча, което е получило вх. № С1018/23.03.2013 г. За целта към настоящия документ правим следните проложения: Приложение 1: Уведомление за инвестиционно предложение до кмета за Община Стрелча с вх. № С1018/23.03.2013 г. на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС;

Приложение 2: Уведомление за инвестиционно предложение до засегнатото население на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с дата 15.03.2013 г.;

Приложение 3: Констативен протокол от община Стрелча за наличие на обяви до засегнатото население за ИП на информационното табло в сградата на общинската администрация и всички информационни табла в гр. Стрелча от 15.03.2013 г.;

Приложение 4: Удостоверение от кмета на община Стрелча за постъпило обявление за ИП на 13.03.2013 г. и за наличие на обяви до засегнатото население за ИП в сайта на общината, на информационното табло в сградата на общинската администрация и всички информационни табла в гр. Стрелча с вх. № 295/14.05.2013 г.

Към настоящия момент няма постъпили становища и възражения от заинтересовани физически и юридически лица на посочените в обявата адреси.
 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Обособен производствен обект за преработка на билки и гъби, за който е отреден парцел I (първи) – стопански и производствени нужди, в кв. 117 по плана на гр. Стрелча, се намира в индустриалната зона на гр. Стрелча. Тази територия е обособена за промишлена дейност, за което съществува нужната инфраструктура. В рамките на този имот „ДИВИКА“ ООД е изградила единственото си преработващо предприятие и, от гледна точна на производствения процес, логистиката и наличието на подготвени кадри, разширяването на дейността точно на това място е единственият възможен вариант.

Нулевата хипотеза е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и ще има положителен икономически ефект за общността в района на гр. Стрелча, което налага изпълнението на алтернативната хипотеза, а именно осъществяване на инвестиционното намерение.
 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в землището на гр. Стрелча, община Стрелча в поземлен имот Обособен производствен обект за преработка на билки и гъби с площ 7852 кв.м., за който е отреден парцел I (първи) – стопански и производствени нужди, в кв. 117 по плана на гр. Стрелча, при съседи парцел VII-общински, парцел X-общински и улица.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на пристройка към съществуваща сграда и започване на ново производство на директни сокове и нектари от плодове и зеленчуци, както и изграждане на котелно и метаново стопанства, които да обслужват производствения процес. Предвижда се годишното производство след пускането в действие на цеха да достигне 380-480 т. директни плодови сокове и нектари и около 200т. деликатесни консерви.

Производствена програма включва: • Производство на сокове и нектари:

Сок от череши –50÷70 t; кампания - от15.V.до10.VI; необходима суровина 67-95t;

Сок от вишни –30÷40 t; кампания – от1.VI.до15.VI; - необходима суровина 40-55t;

Сок от горски плодове (боровинки, къпини и др.) - 30-40 т; кампания – от15.VII.до15.VIII; необходима суровина 40-55t;

Сок от круши - 20÷30 t , кампания - от15.VIII.до 15.XI., необходима суровина 27-40t;

Сок от ябълки - 250÷300 t, кампания - от15.VIII.до5.XI., необходима суровина 340-400t

Нектари 50-60t.Общо годишно производство - 380-400 t.

 • Производство на деликатесни консерви:

Конфитюри от горски плодове – до 100t;

Консерви от диворастящи гъби – до 100t.Общо годишно производство – около 200 t.
Директните плодови сокове ще се произвеждат с техника и технология на австрийската фирма Kreuzmayr Maschinenbau GmbH.

Плодовете се приемат в цеха и се претеглят на везна. Производството се извършва на специализирана технологична линия, на която се извършват следните технологични операции: измиване на плодовете на вентилаторна миячна машина, изплакване и смилане чрез измиващо устройство комплект с мелница; пресоване на получената плодова каша на лентова преса, събиране на пресовия сок и грубо филтруване в буферен резервоар комплект със сито и помпа; фино филтриране, междинно съхранение на филтрувания пресов сок в буферни резервоари; транспортиране на сока с центробежни помпи; пастьоризация на сока в пастьоризатор; горещо пълнене в торби или бутилки, чрез дозиращ автомат с разливна станция в опаковки bag in box и дозиращ автомат с разливна станция в стъклени бутилки; поставяне на торбите в картонени кутии; съхранение на произведените сокове в склад готова продукция; маркиране на опаковките на лазер джет и експедиция.


Стъклените бутилки се изплакват на специализирана машина. Стъклените бутилки след горещо пълнене със сок се затварят на полуавтоматична машина.
Нектарите също ще се произвеждат с техника и технология на австрийската фирма Kreuzmayr Maschinenbau GmbH.

Плодовете се приемат в цеха и се претеглят на везна. Производството се извършва на специализирана технологична линия, на която се извършват следните технологични операции: измиване на плодовете на вентилаторна миячна машина, изплакване и захранване, чрез елеватор; отделяне на костилките на плодовете на машина за отделяне на костилки; нагряване на получената каша на топлинен нагревател с цел постигане на фино пюре; пасиране на пасир машина; коригиране с ябълков сок; пастьоризиране на нектара с пастьоризатор; пълнене на нектара в бутилки; поставяне на капачки; охлаждане; етикетиране, маркиране и експедиция.


За производството на конфитюри ще се използва техника и технология на австрийската фирма Kreuzmayr Maschinenbau GmbH, италианската фирма GEA Levati Food Tech S.r.l, както и на българските фирми Хранинвест-Хранмашкомплект АД и “БЕТА ФЕСТ” ООД. За производството на конфитюри се използват пресни или замразени горски плодове. Плодовете се измиват и се изваряват със захарен сироп под вакуум във вакуум конфитюрно казанче. В края на процеса вакуума се нарушава, температурата се повишава и се добавят захаро-пектинов разтвор и лимонена киселина (ако е необходимо). След изваряването конфитюрът се пълни в стъклени бурканчета, които се затварят на затварячна машина. Бурканчетата се пастьоризират на хоризонтален автоклав, след което се етикетират и съхраняват в склад готова продукция.
За производството на деликатесни консерви от гъби ще се използва техника и технология на австрийската фирма Kreuzmayr Maschinenbau GmbH, италианската фирма GEA Levati Food Tech S.r.l, както и на българските фирми Хранинвест-Хранмашкомплект АД и “БЕТА ФЕСТ” ООД. Гъбите се измиват, нарязват (ако е необходимо), запържват се в бланшорни казанчета и се пълнят в стъклени бурканчета или метални кутии. Напълнените бурканчета (кутии) се заливат със соса от изпържването и се затварят със затварячна машина. Опаковките се стерилизират в хоризонтален автоклав, след което се етикетират и съхраняват в склад готова продукция.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Реализацията на инвестиционното предложение не налага изменения в съществуваща пътна инфраструктура, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите пътища граничещи с имота.


 1. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Етапност на изпълнение на проекта: Изпълнението на проекта ще стане едноетапно.

Изпълнение на дейностите, вкл. за строителство: Изпълнението на проекта предвижда: изграждане на пристройката към съществуващата сграда, която ще бъде ново производственото помещение; изграждане на помещението за котелното стопанство; изграждане на помещението за метаново стопанство и инсталация на нужното производствено и обслужващо оборудване.


 1. Предлагани методи за строителство:

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности (земно-изкопни работи, монтажни дейности и обратно засипване на изкопите). Изграждането на котелната инсталация и газовата инсталация ще се извършва по одобрени и съгласувани проекти.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При строително- ремонтните дейности ще се използват предимно готови строителни смеси и продукти. Необходимото количество вода и електрическа енергия по време на строителството ще се осигури от съществуващ вътрешен водопровод и електрическо захранване.

По време на експлоатацията в производствените участъци ще се използват вода, електрическа енергия и природен газ. Водата ще се използва за измиване на плодовете и зеленчуците, за почистване на машините, както и за питейно- битови нужди. Електрическа енергия ще се използва за захранване на машините, за осветление и вентилация. Необходимите количества вода и електрическа енергия по време на строителството ще се осигури от съществуващ вътрешен водопровод и електрическо захранване. Природният газ ще се доставя с батерии от оторизирани фирми и складирането му и използването му ще се осъществяват по одобрени и съгласувани проекти. Номиналният разход на газ, необходим за дейността е 128 нм3/ч. По данни на „Овергас Си Ен Джи“ АД използването на природен газ в производствения процес има изключително положителен екологичен ефект, защото емисиите на емисиите на въглеродни окиси се намаляват от 2 до 3 пъти, а на а на азотните окиси с 50 %. Като цяло, вредните емисии са с 76% по-ниски спрямо бензина и 30% по-ниски спрямо дизеловото гориво. В допълнение, има и технологични причини за използването на природен газ, които също имат екологичен ефект: природният газ е с детонационна устойчивост при горене. Неговото октаново число е 105-110 единици и при изгаряне отделя най-много топлина, което води до подобряване на икономичността и термичния коефициент на полезно действие.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При строителството няма да се генерират голямо количество отпадъци. Ще се използват основно метални конструкции и преградни стени от монолитно строителство. По време на извършваните СМР се очаква да се образуват незначителни количества строителни отпадъци, които периодично ще се събират и извозват от фирма-изпълнител и ще извозват на специализирано депо.

През време на изпълнение на СМР се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

По време на експлоатация на обекта ще се събират отпадъци от растителен произход (пресовки и костилки). Отпадъците от производството ще се събират разделено в бокс палети и контейнери и ще се експедират по направления, съгласно нормативните хигиенни изисквания. Хартиените ще се изпращат в съответните пунктове. Битови, полиетиленови, пластмасови – на подходящо сметище.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия:

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло неутрален ефект.

Въздух: Тъй като по време на производствения процес не се отделят прах и други вредни вещества, не се предвижда специални мероприятия по пречистване на въздуха.

Вода: Концентрацията на веществата в отрадната вода са под максимално допустимите за отпадните води, поради което специална обработка не се предвижда.

Почва: Тъй като строителните работи при реконструкцията и модернизацията и производствената дейност на цеха не водят до замърсяване на почвата не се пред-виждат специални мероприятия за опазването й. Отпадъците при производството, които представляват амбалажни материали, отпаднали при сортировката и почистването плодове и пресовки ще се събират в отделни контейнери на определена за целта площадка, извън производствените помещения. Тя ще бъде с циментен под, снабдена с вода и свързана с канализационната мрежа за отвеждане на отрадната вода при измиването й.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение. Всички процеси са описани по-горе.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Реализацията на предлаганото инвестиционно предложение не налага издаване на каквито и да било други разрешителни.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

По време на изграждането на производственото помещение, котелното и газовото стопанства не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Строително-монтажните работи се свеждат до незначителни изкопни работи в основата на производственото помещение, изграждане на метална конструкция и монтаж на стени и таван от полиуретанови термо-панели; и изграждане на стоманобетонна площадка от армиран бетон за котелното и газовото стопанство. Тези дейности няма да бъдат свързани с емисии на шум и атмосферни замърсители.

Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност и трайност на произвежданите храни. Подходящия избор на предлаганите технология и оборудване допринасят за максимално опазване на околната среда и е съобразен със Закона за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г. Няма да се използват миещи и дезинфектиращи средства опасни за здравето на хората и замърсяващи водата, почвата и въздуха в района на цеха. Шумът, който се отделя от движещите се части на машините и оборудването е под допустимия минимум, а електромагнитни полета и радиационни лъчения няма. Използването на съществуваща сграда и пристройка към нея изключва възможността за замърсяване на почвата и на околната среда и ще допринесе за по-рационално и пълноценно използване на земята в този район.

Предвидена е организация за събиране, съхранение и извозване на производствените отпадъци, които представляват амбалажни материали, пресовки и др. Те ще се събират в отделни контейнери на определена за целта площадка, извън производствените помещения. която ще бъде с циментен под, снабдена с вода и свързана с канализационната мрежа за отвеждане на отпадната вода при измиването й.

За производството на плодови сокове, нектари и конфитюри е избрано оборудване и технология на австрийската Kreuzmayr Maschinenbau GmbH, италианската фирма GEA Levati Food Tech S.r.l, както и на българските фирми Хранинвест-Хранмашкомплект АД и “БЕТА ФЕСТ” ООД, като оборудването изцяло съответства на европейски директиви за опазване на околната среда и екология. За стерилизация на деликатесните консерви е предвиден съвременен напълно автоматизиран хоризонтален автоклав на фирмата LEVATI.


Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда:

Въздух: При производството на плодови сокове и деликатесни консерви не се отделят газове, прах или други вредни вещества, а количеството на изгорели газове изхвърляни в атмосферата при подгряването на котела и пастьоризацията на соковете е незначително.

Вода: Необходимата вода за битови и технологични нужди ще се получава от водопроводна мрежа. Предвиждаме да използваме месечно 80 куб.м. вода за битови нужди и 20 куб.м. вода за технологични нужди. Прилагаме копие от предварителен договор с "Водоснабдяване и Канализация - С" ЕООД гр. Стрелча (Приложение 5).

Относно отпадните води, очаква се месечното количество на битови отпадни води да възлиза на около 80 куб.м., а на промишлените отпадъчни води около 20 куб.м. Предвижда се заустване на отпадъчните води в канализацията на гр. Стрелча /т.3 от гореспоменатия предварителен договор/. Относно координатите на точката на заустване прилагаме копие от Виза за строителство (Приложение 6). Отпадните води при производствената дейност се получават от измиването на суровините и на оборудването в края на работните смени и при прекъсване на работа. Максималното количество на отпадните води е по време на кампанията по преработка на плодовете, което е сезонно.Стойностите на основните показатели характерни за отпадните води от подобни производства в консервната промишленост и максимално допустимите норми при заустване, са дадени в следващата таблица №1. Останалите показатели от изискванията за допустими концентрации на веществата съгласно Наредба №7 от 14.11.2000 г. не са дадени тъй като тяхното количество е минимално и не се влияе от преработката на използваните суровините и произведената от тях готовата продукция.


Таблица №1

№ по ред

Показатели

Единица мярка

Съдържание във водата

допустими количества

1.

Температура на водата

°С

15-18

40

2.

Активна киселинност (рН)
6.5 ÷7.5

6.5 ÷ 9.9

3.

Неразтворени вещества

мг/дм3

50÷100

200

4.

БПК (биологична потребност от кислород)300÷350

400

5.

ХПК (химична потребност от кислород)500÷600

700

6.

Нефто продуктиНяма

10,0

7.

Животински и растителни маслаНяма

100


Почва: Изграждането на пристройката за производство на директни плодови сокове и деликатесни консерви и следващото й използване за производствени цели и съхранение на готова продукция не водят до замърсяване на почвата и на околната среда.


 1. Риск от инциденти:

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението гр. Стрелча. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на работниците. С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.


 1. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

Площадката се намира в УПИ І-Стопански и производствени нужди в кв.117 по плана на гр. Стрелча. Имотът е с предназначение производствено строителство и е с площ 7 852 кв.м. Имотът е собственост на Иван Динчев Иванов и Нанка Неделева Иванова, видно от нотариален акт №79/2001 г. и е отдаден под наем на „ДИВИКА“ ООД с Договор за наем на недвижим имот, регистриран в Агенцията по вписванията с рег. №318/23.03.2007 г.

Прилагаме скица на имота, на която са посочени съществуващите постройки и са посочени петната за изграждане на новото производствено помещение, котелното и газовото стопанства (Приложение 7).

В района на обекта няма разположени елементи на Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защита на териториите. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение, няма територии за опазване обектите на културно наследство. Потенциалните въздействия от реализация на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма да извършва промяна на пътната инфраструктура, обслужването на обекта ще става от съществуващата инфраструктура.


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение, представлява промишлена територия. Съседните имоти са общинска собственост и представляват няколко животновъдни стопанства и оптикомеханичен завод.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване в ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и електропроводното отклонение за имота са изградени.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Имотът е разположен в промишлената зона на гр. Стрелча и не се предвижда ново зониране или промяна на земеползването, съобразно одобрените планове в община Стрелча.


 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа:

Най-близкият водоприемник за района е р. Луда Яна, която извира от връх Богдан в Средна гора на около 25 км отстояние по въздушен път. Реката преминава пред центъра на гр. Стрелча на около 3 км отстояние от площадката, където ще се реализира ИП.

Водохващането на гр. Стрелча се осъществява извън града на около 2 км североизточно от последните къщи, намиращи се в квартал „Крушака“. Разстоянието по въздушен път от водохващането до площадката на ИП е около 5 км.

В гр. Стрелча има три топли минерални извора на две места. В центъра на гр. Стрелча до градската баня се намират 2 топли извора: Стар топъл извор и Нов топъл извор. Разстоянието им до площадката на ИП е около 1км. На 0,5км от края града и на 1,5км от площадката на ИП в местността „Златината“ се намира топлият минерален извор „Банчето“.

В близост няма обявени уязвими зони, защитени обекти и други елементи от Националната екологична мрежа, подлежащи на контрол и защита.4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

За обекта използваният природен ресурс е водата от централната водопроводна мрежа на гр. Стрелча. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на собствен водоизточник - дълбок тръбен сондаж или шахтов кладенец.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

При избора на площадка е разглеждана само една алтернатива (хипотеза), поради факта че възложителят е дългосрочен наемател на имота, където е изградена и единствената му производствена площадка, както и поради факта че имотът е с напълно изградена техническа инфраструктура.

Нулевата хипотеза е възможността да не се реализира инвестиционното предложение. Предвид на фактите, описани по-горе, става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и, същевременно, ще има положителен икономически ефект за общността в района на гр. Стрелча, което налага изпълнението на алтернативната хипотеза, а именно осъществяване на инвестиционното намерение.
 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

  1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

По време на изграждането на производственото помещение, котелното и газовото стопанства не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Строително-монтажните работи се свеждат до незначителни изкопни работи в основата на производственото помещение, изграждане на метална конструкция и монтаж на стени и таван от полиуретанови термо-панели; и изграждане на стоманобетонна площадка от армиран бетон за котелното и газовото стопанство. Тези дейности няма да бъдат свързани с емисии на шум и атмосферни замърсители.

Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност и трайност на произвежданите храни. Подходящия избор на предлаганите технология и оборудване допринасят за максимално опазване на околната среда и е съобразен със Закона за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г. Няма да се използват миещи и дезинфектиращи средства опасни за здравето на хората и замърсяващи водата, почвата и въздуха в района на цеха. Шумът, който се отделя от движещите се части на машините и оборудването е под допустимия минимум, а електромагнитни полета и радиационни лъчения няма. Използването на съществуваща сграда и пристройка към нея изключва възможността за замърсяване на почвата и на околната среда и ще допринесе за по-рационално и пълноценно използване на земята в този район.

Предвидена е организация за събиране, съхранение и извозване на производствените отпадъци, които представляват амбалажни материали, пресовки и др. Те ще се събират в отделни контейнери на определена за целта площадка, извън производствените помещения. която ще бъде с циментен под, снабдена с вода и свързана с канализационната мрежа за отвеждане на отпадната вода при измиването й.

Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда:

Въздух: При производството на плодови сокове и деликатесни консерви не се отделят газове, прах или други вредни вещества, а количеството на изгорели газове изхвърляни в атмосферата при подгряване на котела и пастьоризацията на соковете е незначително.

Вода: Необходимата вода за битови и технологични нужди ще се получава от водопроводна мрежа. Отпадните води при производствената дейност се получават от измиването на суровините и на оборудването в края на работните смени и при прекъсване на работа. Максималното количество на отпадните води е по време на кампанията по преработка на плодовете, което е сезонно.

Почва: Изграждането на пристройката за производство на директни плодови сокове и деликатесни консерви и следващото й използване за производствени цели и съхранение на готова продукция не водят до замърсяване на почвата и на околната среда.


  1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Площадката на ИП на бул. „България“ 120, гр. Стрелча не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Тя отстои на не по-малко от 2,2 км от защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на диви птици и на не по-малко от 1,3 км от защитена зона BG0001389 „Средна гора“за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвидените дейности по ИП са от такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено увреждане на природни местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“; нарушаване целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ или до отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.


На площадката и в непосредствена близост до нея няма регистрирани чувствителни и защитени зони.

Не се очакват негативни въздействия по време на строителството и експлоатацията на площадката. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. Предвид местоположението на обекта спрямо ЗЗ няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони, както и прекъсване на биокоридори и връзки на видовете, предмет на опазване.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Очаква се краткотрайно временно въздействие от прах по отношение на атмосферния въздух само в границите на производствената площадка при разтоварване по време на изкопните работи за изграждане на производственото помещение и котелното и газовото стопанство. По време на експлоатацията на мощността не се очаква отделянето на пределни количество от вредни емисии от производствения процес, вкл. и от горивни газове. По отношение на отпадните води и почвата не се очаква пряко въздействие, поради наличие на вече изградена ВиК инфраструктурна мрежа. Не се променя видът на ландшафта: той си остава индустриален. Не се очаква и въздействие върху здравето на работещите нито по време на строителния процес, нито по време на експлоатацията на производственото предприятие.


4. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.):

Териториалният обхват е малък. Отнася се за изграждане на площадка от 413 кв.м. м. за производственото помещение и 147 кв.м. за помещенията на котелното и газово стопанства в имот разположен на края на града в промишлена зона. Не се очакват негативни въздействия върху работещите, населението и природата на гр. Стрелча.


5. Вероятност на поява на въздействието:

Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е до максимум 60 дни, като по-значително то се очаква да бъде само за около 2-3 дни по 7-8 часа, когато ще се извършват изкопните работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта въздействието (прах, замърсяване на въздуха, замърсяване на водите, замърсяване на почвите, изпускане на вредни емисии над пределно допустимите норми) се очаква да бъде незначително и при най-неблагоприятните климатични и метеорологични условия.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда в резултат бъдещата дейност на обекта.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Очаква се ИП да има изцяло неутрален ефект. Освен мерките разгледани в Част II, т. 12 не се налага включване на допълнителни мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.8. Трансграничен характер на въздействията:
Не се очаква трансгранично въздействие.
ПРИЛОЖЕНИЯ


  1. Приложение 1: Уведомление за инвестиционно предложение до кмета за Община Стрелча с вх. № С1018/23.03.2013 г. на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
  1. Приложение 2: Уведомление за инвестиционно предложение до засегнатото население на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с дата 15.03.2013 г.
  1. Приложение 3: Констативен протокол от община Стрелча за наличие на обяви до засегнатото население за ИП на информационното табло в сградата на общинската администрация и всички информационни табла в гр. Стрелча от 15.03.2013 г.
  1. Приложение 4: Удостоверение от кмета на община Стрелча за постъпило обявление за ИП на 13.03.2013 г. и за наличие на обяви до засегнатото население за ИП в сайта на общината, на информационното табло в сградата на общинската администрация и всички информационни табла в гр. Стрелча с вх. № 295/14.05.2013 г.
  1. Приложение 5: Предварителен договор с "Водоснабдяване и Канализация - С" ЕООД гр. Стрелча за водоснабдяване от съществуващ водопровод и за включване на отпадните води в съществуващ канал
  1. Приложение 6: Виза за строителство на УПИ-I – Стопански и производствени нужди в кв. 117 с обозначени на нея от „В и К – С“ ООД, гр. Стрелча точка на заустване към канализация и точка на присъединяване към водопровод
  1. Приложение 7: Виза за строителство на УПИ-I – Стопански и производствени нужди в кв. 117
Каталог: obqvi
obqvi -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
obqvi -> Приложение №3 Софтуер за сканиране и оптично разпознаване на текст (ocr)
obqvi -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
obqvi -> Специалист Дигитален Маркетинг Digital Marketing Specialist
obqvi -> Конкурса за "съдебен деловодител"
obqvi -> Проекто-списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница