До директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и е за план/ програма/проектДата19.07.2018
Размер89.43 Kb.
ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПЛОВДИВ


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за план/ програма/проект

съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Уважаеми Г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че община Марица има следния план:


Изменение на ОУП – проект за образуване на част от нова структурна единица 649-Смф по кадастралната карта на с.Калековец, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлен имот 35300.2.155, с. Калековец, за изграждане на обект: „Склад за зърно и навес за селскостопанска техника“

І. Информация за възложителя:
инж.ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ – зам. кмет на Община „Марица“

ОБЩИНА „МАРИЦА“ гр. Пловдив, бул. „Марица” №57 а, ЕИК 000472182

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ -


гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Марица №57 а

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Марица №57 а

Телефон, факс и е-mail: 032 907 800, факс 032 95 19 34, е-mail: obstina@maritsa.org

Управител на фирмата- възложител- Димитър Иванов Иванов – Кмет на община „Марица“

Лице за контакти: инж.Д.Букарева 032 907 851


2. Обща информация за предложения план/програма
а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт
Основанието за изменението на общия устройствен план на община Марица е Решение №20, взето с протокол №1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет на Община „Марица“ на основание чл.21, ал.11 т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с чл.127 ал.9 от ЗУТ.

С Решението на ОбС „Марица“ се дава съгласие за изменение на ОУП на Община „Марица“, касаещо образуване на нова структурна единица 649 – Смф по КК на с. Калековец във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлен имот 35300.2.155, с. Калековец, за изграждане на обект: „Склад за зърно и навес за селскостопанска техника“.

Изменението на ОУП на община „Марица“ се налага поради това, че имотите попадат в зона отредена за земеделско ползване (от които 35300.2.240 и 35300.2.241 с променен статут) и се налага неговото изменение, като се изготвя проект за образуване на част от нова структурна единица 649-Псп (складово производствена структурна единица).

В изменението – създаване на част от нова структурна единица са включени поземлени имоти 35300.2.155, 35300.2.136, 35300.2.137, 35300.2.240 и 35300.2.241 по кадастралната карта на с.Калековец.

Общата площ на проекта за изменение на ОУП – одобряване на част от нова структурна единица 649-Псп е с площ 27,702 дка.

Новата структурна единица 649-Псп по Общия устройствен план на Община „Марица” е със следните устройствени показатели на зона смесена многофункционална Пз<40%, Кинт<1,8, Поз>30%, етажност Н – до 3 / до 10 м./.


б) Период на действие и етапи на изпълнение
Разработеният проект за изменение на общия устройствен план влиза в сила от датата на одобряването му. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:

 • Разрешение от Кмета на Община за изработване на проект за изменение на плана въз основа на постъпило искане.

 • Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив;

 • Приемане на изменението на ОУП от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

 • Получаване на виза за проектиране;

 • Провеждане на процедура за промяна предназначението на земята на имотите, обособени във новата структурна единица;

 • Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

 • Получаване на строително разрешително;

 • Изграждане на склада за зърно и навес за селскостопанска техника, предмет на изменението на ОУП.


в) Териториален обхват
Територията, предмет на изменението на ОУП включва поземлени имоти с идентификатори 35300.2.155, 35300.2.136, 35300.2.137, 35300.2.240 и 35300.2.241 по кадастралната карта на с.Калековец, община Марица. Имотите се намират на около 300 м. североизточно от регулацията на с.Калековец и прилежгат на шосето Пловдив-Раковски.

Имотите предмет на проекта за изменение на ОУП – част от нова структурна единица с обхват 35300.2.240, 35300.2.241, 35300.2.136, 35300.2.137 и 35300.2.155 по кадастралната карта на с.Калековец, се намират в м.“Баткъните“, област Пловдив. В поземлени имоти 35300.2.240 и 35300.2.241 с променен статут на земята са изградени складове за селското стопанство и улица. На поземлен имот 35300.2.155 ще се променя статута като в него ще се изградят склад за съхранение на зърно с навес за селскостопанска техника, както и улица преминаваща през имоти 35300.2.136 и 35300.2.137. Обслужващата улица от ПИ 35300.2.241, през имоти 35300.2.136, 35300.2.137 и 35300.2.155 ще се изгради със съгласието на всички собственици.


г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
Имоти с идентификатори 35300.2.155, 35300.2.136, 35300.2.137, 35300.2.240 и 35300.2.241 по кадастралната карта на с.Калековец, не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е защитена зона „Река Стряма” (BG0000429), определена по Директивата за хабитатите. Към документацията е приложена информация за въздействието на изменението на ОУП върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

д) Основни цели на плана/програмата
Изменение на ОУП-образуване на част от нова СЕ 649-Смф е във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на собственика на поземления имот с идентификационен № 35300.2.155 по кадастралната карта на с.Калековец, на който ще променя предназначението на земеделската земя за реализиране на инвестиционното предложение. След промяна на предназначението на земята и имота се предвижда изграждане на обект: „Склад за зърно и навес за селскостопанска техника“.

Изменението на ОУП на община „Марица“ се налага поради това, че имотите попадат в зона отредена за земеделско ползване (от които 35300.2.240 и 35300.2.241 с променен статут) и се налага неговото изменение, като се изготвя проект за образуване на част от нова структурна единица 649-Псп (складово производствена структурна единица), като има предварително съгласие от Общински съвет „Марица“ – Решение № 20, взето с протокол №1 от 12.01.2016год. за изменение на ОУП и образуване на нова СЕ 649-Смф.

В изменението – създаване на част от нова структурна единица са включени поземлени имоти 35300.2.155, 35300.2.136, 35300.2.137, 35300.2.240 и 35300.2.241 по кадастралната карта на с.Калековец.

За реализиране на инвестиционно предложение в поземлен имот 35300.2.155 има необходимост от изграждане на нов път, през поземлени имоти 35300.2.136 и 35300.2.137 с ширина 6м. платно и два тротоара по 1,5м. с дължина 113м.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура към съществуващия изграден обект в поземлен имот 35300.2.240 – складове за плодове и зеленчуци.

Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място.

За отпадъчните води от обекта с битово-фекален характер ще се изгради водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства и извозва до пречиствателно съоръжение от фирма след сключен договор. Дъждовните води ще се отвеждат в тревните площи.

Електроснабдяване ще се извърши чрез използване на наличната ел. мрежа за изградените складове в имот 2.240, съгласно писмо на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Чрез обособяването на новата структурна единица се цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществено-икономическите интереси и нужди на населението на Община Марица с опазване на естествените ландшафти и природни дадености.
е) Финансиране на плана
Изменението на ОУП се финансира от възложителя – Община Марица.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността
Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за изменение на общия устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица, като за този тип проекти не се изисква обявление в Държавен вестник и провеждане на обществено обсъждане.
3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата
Община Марица е отговорна за прилагане на плана, а собственика на ПИ 35300.2.155 - Таня Балтова от с.Калековец, която е инициирало настоящото изменение на ОУП във връзка с намерението си за изграждане на склад за зърно и навес за селскостопанска техника е отговорна за реализиране на предвидените с обособяването на новата структурна единица дейности.

4. Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Органите, отговорни за приемане и одобряване на плана са РИОСВ-Пловдив, Община Марица и РЗИ – Пловдив.
Приложение:


 1. Документ за платена такса, съгласно чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

 2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част А от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./, предоставена и на електронен носител, включваща:

Уведомител:...........………………
Приложение № 2, част А от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./, предоставена и на електронен носител

2.1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;


Съгласно разпоредбите на ЗУТ с изменението на общия устройствен план се обособява нова структурна единица – 649 – Смф – смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона.

С разглежданото изменение на ОУП се цели осъществяване намерение на собственика на поземления имот с идентификационен № 35300.2.155 по кадастралната карта на с.Калековец, на който ще променя предназначението на земеделската земя. След промяна на предназначението на земята и имота се предвижда изграждане на обект: „Склад за зърно и навес за селскостопанска техника“.

В изменението – създаване на част от нова структурна единица са включени поземлени имоти 35300.2.155, 35300.2.136, 35300.2.137, 35300.2.240 и 35300.2.241 по кадастралната карта на с.Калековец.

Инвестиционното предложение, което се предвижда да се реализира в имот № 35300.2.155 по кадастралната карта на с.Калековец не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Предвид характера му не се очаква реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие върху компоннетите на околната среда.б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията
Настоящият проект за изменение на ОУП е неразделна част от общия устройствен план. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и решение на Общински съвет №20, взето с протокол №1 от 12.01.2016 г.

Основна цел на обособяването на новата структурна единица е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, предназначена за складови дейности в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящото изменение на ОУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинската програма за развитие на община Марица, тъй като прилагането му е свързано с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.


2.2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта
За реализиране на изменението на ОУП предстои разработване на проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
2.3.План-извлечения за ползване на гори.

Не приложимо.2.4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, в едно с приложения към тях.
Към документацията е приложен картен материал на територията, предмет на изменението на ОУП.


 1. Уведомление на електронен носител.

Дата:.......................Уведомител:....................

/подпис/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница