До риосв-бургас у в е д о м л е н и е за план/ програма/проектДата26.10.2018
Размер254.32 Kb.
ДО

РИОСВ-БУРГАС


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за план/ програма/проект
І. Информация за възложителя:
От Георги Иванов – управител на "ФОРТ НОКС" ООД, гр. София с ЕИК по Булстат: 831921291

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице /


Пълен пощенски адрес: "ФОРТ НОКС" ООД, гр. Несебър, кв. Камелия №5, к.к. "Слънчев бряг", пощ. код 8240, т.к. "Голдън Форт", офис "ФОРТ НОКС" ООД

Телефон, факс и адрес по електронна поща:

0889 205 303; m.arnaudov@fortnoks.org;

Лице за връзка:Милчо Арнаудов с адрес за кореспонденция: "ФОРТ НОКС" ООД, гр. Несебър, кв. Камелия №5, к.к. "Слънчев бряг", пощ. код 8240, т.к. "Голдън Форт", офис "ФОРТ НОКС" ООД

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че "ФОРТ НОКС" ООД, гр. София има следният/та план, програма, проект: „ПУП-ЧИПЗ за ПИ 51500.201.118 (УПИ I – 132/118/, кв. 13, по ЗРП „Зона Инцараки“), местност „Юрта/Балкана“, землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас с цел изграждане на 7 жилищни и курортни сгради за временно обитаване“

ІІ. Обща информация за предложените план, програма и проект:
а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;

Основание за изготвяне на Плана за частично изменение на ПУП за УПИ I – 132 с идентификатор по кадастрална карта 51500.201.118, находящ се в кв. 13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта /Балкана“, землище на гр. Несебър е Заповед №39 от 17.02.2011год. на Кмета на община Несебър.
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта

Периода за действие на ПУП - ЧИПЗ за имота е дългосрочен и в близките 20 години не подлежи на промяна, а неговото изпълнение е както следва: срок за работно проектиране - до 2 месеца от датата на получаване на крайно становище от РИОСВ; срок за осъществяване на основните строителни дейности до 8 месеца, като предвижданията са за: 15 дни изкопни работи, 3 месеца за грубо строителство и 4 месеца и половина за довършителни дейности.


в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват на ПУП - ЧИПЗ се ограничава само в територията на вече урегулирания и с променено предназначение парцел – УПИ I – 132, кв. 13 на Зона „Инцараки“ (ПИ с № 51500.201.118 с площ от 8902 м2), местност „Юрта /Балкана”, землище на гр. Несебър, община Несебър и в това отношение е с териториален обхват "Малка територия" в землището на гр. Несебър.


д) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;

Целта на собствениците е да бъде направена промяна на одобрения „ПУП за УПИ I – 132 с идентификатор по кадастрална карта №51500.201.118, находящ в кв. 13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта/Балкана“, землище на гр. Несебър” в частта му „План за застрояване (ПЗ), който план касае промяна: височината на застрояване на УПИ I – 132 от Н=8,50м. на Н=15м., отреждането от „За ваканционно селище“ – устройствена зона „Овс“ на „За жилищни и курортни сгради за временно обитаване“ – устройствена зона „Ок“ и Кинт. От 1,00 на 1,5, като се запазват: начина на застрояване – „свободно“, Кплътност – 30% и минимално озеленената площ – 50% съгласно посочените по-горе скици.


С разработеното ЧИ на ПУП-ПЗ се спазват предвидените и утвърдени: структура на територията, устройствената зона и нейния устройствен режим.

Основните цели на този план са:

- обособяване на територията за жилищни и курортни сгради за временно обитаване;

- определяне на устройствените и техническите параметри и условията за техническата инфраструктура;

- осигуряване изграждането на необходимата зелена система на територията на ПИ.
Специфичните цели са насочени към създаване на условия за :

- Запазване на социално икономическото развитие на общината като благоприятна среда за обитаване и отдих;

- Създаване на планова основа за балансирано развитие на урбанизирани и природни среди и на курортните зони;

- Определяне на специфичните, чуствителни и конфликтни места на територията и потенциала им за развитие;

- Развитие на съвременна инфраструктура, съобразена с европейските стандарти

- Запазване идентичността на селищната среда, историческо и културно наследство, природни дадености, защитени територии;

- Запазване на пределно допустимите рекреационни капацитети на населените места, курортни и вилни зони;

- Провеждане на диалог и принцип на равнопоставеност между всички ползватели на територията;

- Включване на населението в процеса на планиране.
При разработването на "ПУП - ЧИПЗ за УПИ I–132 (ПИ №51500.201.118), кв. 13 по плана на зона „Инцараки“ в местност "Юрта/Балкана, землище на гр. Несебър, община Несебър за изграждане на жилищни и курортни сгради за временно обитаване“ са отчетени:

- Териториално-устройствения план на община Несебър;

- Териториално-устройствения план и ЗРП на зона „Инцараки“;

- Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2005 - 2015 г.;

- План за икономическо развитие на община Несебър за периода 2007 – 2013 г.

- Законови и подзаконови нормативни документи, свързани с териториално планиране и опазване на околната среда.


е) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата или проект;

Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ, ЧИ на ПУП - Пз по чл. 128, ал. 3 се одобрява със заповед на Кмета на общината в 14 дневен срок след приемане на проекта от общинския експертен съвет. Когато проектът за ПУП е за част от населеното място или селищно образувание в обхват до един квартал включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс В 14 - дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ЧИ на ПУП - ПЗ до общинската администрация.
ІІІ. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта.
Приемащ орган на "ПУП - ЧИПЗ за УПИ I–132 (ПИ №51500.201.118), кв. 13 по плана на зона „Инцараки“ в местност "Юрта/Балкана, землище на гр. Несебър, община Несебър за изграждане на жилищни и курортни сгради за временно обитаване“ е Общинският експертен съвет по устройство на територията, а одобряващ орган е Кмета на община Несебър, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
IV. Друга информация по преценка на възложителя:

........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................

Приложение:

  1. Документ за платена такса, съгласно чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

  2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част А от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1Характеристика на плана, програмата и проекта относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;


За промяната предназначението на имота, през 2005 е проведена необходимата процедура по глава VI от Закона за опазване на околната среда и е издадено Решение № БС – 240 – ПР/2005г. на директора на РИОСВ – Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преди извършването на тази процедура, имотът е бил необработвана селскостопанска земя с начин на трайно ползване „залесена територия“ и с идентификаторен номер 231132.

С писмо с изх. №569 от 07.02.2011г. Директорът на РИОСВ – Бургас е уведомил възложителя, че промяна на първоначално заложените градоустройствени параметри не би могло да бъде определена като попадаща самостоятелно в някоя от позициите на Приложения №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е необходимо провеждането на нова процедура по реда на глава шеста от същия закон.

До момента на продажбата, стария собственик е започнал извършването на вертикалната планировка в парцела, но поради влошена икономическа ситуация, е преустановил строителството.

Целта на собствениците е да бъде направена промяна на одобрения „ПУП за УПИ I – 132 с идентификатор по кадастрална карта №51500.201.118, находящ в кв. 13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта/Балкана“, землище на гр. Несебър” в частта му „План за застрояване (ПЗ), който план касае промяна: височината на застрояване на УПИ I – 132 от Н=8,50м. на Н=15м., отреждането от „За ваканционно селище“ – устройствена зона „Овс“ на „За жилищни и курортни сгради за временно обитаване“ – устройствена зона „Ок“ и Кинт. От 1,00 на 1,5, като се запазват: начина на застрояване – „свободно“, Кплътност – 30% и минимално озеленената площ – 50% съгласно посочените по-горе скици.

Предметът на инвестиционното предложение е за жилищно строителство на 7 броя жилищни и курортни сгради за временно обитаване.

Изграждането на жилищните сгради ще се осъществи при спазването на утвърдените вече показатели:

- максимална плътност на застрояване - 30%;

- максимална етажност - 5 ет (Н = 15 м);

- Кинт - до максимум - 1,5;

- минимално озеленяване - 50%.

Сградите ще бъдат оформени, съгласно архитектурната част от ПУП и обслужващи подразделения – инфраструктура, озеленяване, водоснабдяване и ел. захранване.

За водоснабдяване на имота и за приемане на формираните отпадъчни води е сключен предварителен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи в района.

Водоснабдяването ще се извърши чрез изграждане на три метрово отклонение (това три метрово отклонение е извън площадката на имота) от съществуващ и изграден в тангиращата по източната граница на имота обслужваща улица.

Съгласно утвърдената с „В и К“ ЕАД схема, включването на отпадъчните битово фекални води ще стане в съществуваща ревизионна шахта (Р.Ш.9) на площадковата канализация на жилищна група „Грийн форт“. Тази жилищна група е собственост на същия възложител и е изградена непосредствено до източната страна на УПИ I – 132 /ПИ №51500.201.118/, като двата имота са разделени от обслужваща улица.

Капацитета на сградите ще бъде за 209 апартамента (486 човека). Предвидени са два басейна – един за възрастни и един за деца, детска площадка, паркинг за 55 автомобила на тревна фуга и богато парково озеленяване в размер на минимум 50% от площта на парцела.

Поради естеството на обекта – силно наклонен терен, всички излишни земни маси ще се използват при вертикалната планировка на площадката и не се налага тяхното изнасяне. Предварително се отделя хумусния слой от местата, където ще бъдат изградени сградите, двата басейна и вътрешните обслужващи алеи и същия ще се използва за подобряване почвеното плодородие на терените където е предвидено да се извърши озеленяването.

Строителството ще се извършва през периода октомври - април, когато курортния сезон и миграция на прелетните птици не са започнали и/или са приключили.

Предвиденото строителството предвижда извършване на изкопни работи. Формираният шум от строителните машини е в рамките на 75dB, а в зоната с радиус до 50 m от тях, шумовото наторване спада до 45dB. Тези шумови нива са в рамките на допустимите норми. Спазването на изискванията на Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите на шума в околната среда няма да доведе до безпокойство на видове от месната фауна, предмет на опазване в техните естествени местообитания, което характеризира въздействието от шума при строителството като незначително.

След приключване на изкопните работи, източник на шум се явява транспортирането на строителните материали при грубия строеж и довършителните работи, както и извозването на излишните земни маси. Шумовото натоварване от транспортиращата техника е с епизодичен характер и за кратко време.

Преките въздействия върху качеството на атмосферния въздух и акустичната среда по време на строителството, могат да бъдат определени, като незначителни, краткотрайни, епизодични и с локален характер.

При експлоатацията на жилищните сгради се предвижда използването на климатични инсталации и използването на слънчеви колектори за топла вода, при което не се очакват атмосферни емисии.

В плана са заложени мерки за недопускане значително въздействие върху компонентите на околната среда:

- за недопускане замърсяване на повърхностни водни обекти и подземни водоносни хоризонти, отпадъчните битово-фекални води и тези от промивката на филтърната система на басейните, чрез сградна и площадкова битово-фекална канализация ще се подават в обществената канализационна мрежа на района и чрез нея до ГПСОВ - Равда за пречистване. За същото има сключен предварителен договор с „В и К“ ЕАД, гр. Бургас.

- цялата канализационна система ще бъде изградена от тръби, осигуряващи херметична връзка помежду им с цел недопускане на течове на отпадъчни води в подземните водоносни хоризонти;

- Сградите ще бъдат изградени с необходимата топлоизалация, отговаряща на съвременните изисквания за енергийна ефективност. С това ще се минимизира консумацията на електроенергия при климатизиране и отопление на сградите;

Община Несебър е осигурила редовен автобусен превоз, с което е създала условия за редуциране до минимум използването на лични МПС за връзка с гр. Несебър и гр. Свети Влас, като по този начин са минимизирани емисиите от личния автотранспорт за транспортиране на бъдещите обитатели. Автобусната спирка се намира на около 200 метра южно от границите на имота.

Емисиите от строителната техника и тежкия автотранспорт за доставка на строителни материали и за извозване на излишните земни маси, както и от автомобилите на бъдещите обитатели са оценени по EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Third Edition, B810 (Other mobile sources and machinery), 2003 и програмния продукт "Трафик оракал - модули "Emissions" и "Diffusion". При пресмятането на възможните максимални емисии е приета най-тежката хипотеза за: време за извършване на изкопните работи и транспортиране на строителни материали и излишни земни маси – общо 30 календарни дни; продължителност на строителните работи – 180 дни и ежедневно движение на 50 бр. леки МПС до гр. Несебър или гр. Свети Влас при експлоатацията на ИП.
Емисии използваната строителна техника и тежък автотранспорт за изграждане на жилищните сгради, предвидени с плана

Вредно вещество

Максимална мощност на емисията [гр/сек]

Средна мощност на емисията

[гр/сек]


Годишна мощност на емисията

[т/год]


SO2

0,042188889

0,000292978

0,0045564

NОx

0,514704444

0,003574336

0,05558808

ЛОС

0,074674333

0,000518572

0,008064828

CH4

0,001793028

1,24516E-05

0,000193647

CO

0,166646111

0,001157265

0,01799778

CO2

33,22375

0,230720486

3,588165

N2O

0,013711389

9,5218E-05

0,00148083

NH3

7,38306E-05

5,12712E-07

7,9737E-06

Cd

1,05472E-07

7,32446E-10

1,1391E-08

Pb

0

0

0

PAH

1,79303E-05

1,24516E-07

1,93647E-06

DIOX

1,62744E-10

1,13016E-12

1,75763E-11

ФПЧ10

1,62427E-07

1,12797E-09

1,75421E-08Емисии от автомобилите на бъдещите обитатели на жилищните сгради, предвидени за изграждане с плана

Вредно вещество

Максимално часова мощност на емисията за единица пробег [гр/сек*м]

Максимална мощност на емисията [гр/сек]

Средна мощност на емисията

[гр/сек]


Годишна мощност на емисията

[т/год]


SO2

1,44E-07

0,0000072

0,0000003

9,4608E-06

NОx

1,61E-06

0,0000805

3,35417E-06

0,000105777

ЛОС

2,87E-07

0,00001435

5,97917E-07

1,88559E-05

CH4

4,68E-08

0,00000234

9,75E-08

3,07476E-06

CO

0,00000468

0,000234

0,00000975

0,000307476

CO2

0,001194

0,0597

0,0024875

0,0784458

N2O

2,34E-07

0,0000117

4,875E-07

1,53738E-05

NH3

2,54E-07

0,0000127

5,29167E-07

1,66878E-05

Cd

3,77E-12

1,885E-10

7,85417E-12

2,47689E-10

Pb

9,16E-10

4,58E-08

1,90833E-09

6,01812E-08

PAH

2,41E-11

1,205E-09

5,02083E-11

1,58337E-09

DIOX

1,19E-16

5,95E-15

2,47917E-16

7,8183E-15

ФПЧ10

1,28E-07

0,0000064

2,66667E-07

8,4096E-06


Въздействието на атмосферните емисии, формирани при функциониране на планираните жилищни сгради върху качеството на атмосферния въздух е определено по утвърдената от МОСВ методика - "ТРАФИК ОРАКАЛ - модул "Diffusion". Получените при моделирането резултати са показани в следващата таблица:Концентрация

NОx


μg/Nm3

Бензен


μg/Nm3

CH4


mg/Nm3

СО


mg/Nm3

ФПЧ10


μg/Nm3

1

2

3

4

5

6

ПДК

200,0

5,0

-

10,0

50,0

Очаквана максимално еднократна концентрация

7, 5

0, 25

0,00085

1, 25

3, 85
Въздействието на атмосферните емисии, формирани при изграждане на планираните жилищни сгради

вредно вещество

Очаквана МЕК при вятър,

духащ по дължината на

площния източник

до 10 м. от крайните точки.

[мг / Нм3]

Очаквана МЕК при вятър,

духащ напреко на

площния източник

до 15 м. от осевата линия.

[мг / Нм3]

Максимално еднократна

пределно допустима

концентрация.

[мг / Нм3]

SO2

0,000734087

0,000464078

0,35

NОx

0,008955857

0,005661749

0,2

ЛОС

0,001299333

0,000821418

-

CH4

3,11987E-05

1,97233E-05

-

CO

0,002899642

0,001833107

10

CO2

0,57809325

0,36546125

-

N2O

0,000238578

0,000150825

-

NH3

1,28465E-06

8,12136E-07

0,2

Cd

1,83522E-09

1,16019E-09

0,00002

Pb

0

0

0,0005

PAH

3,11987E-07

1,97233E-07

0,000001

DIOX

2,83174E-12

1,79018E-12

-

PCBs

2,82623E-09

1,7867E-09

-

сажди

0,001051579

0,000664791

0,15

ФПЧ10

0,00067164

0,0004246

0,05


Дискомфорт

Съгласно ЗООС "Дискомфорт" са раздразнението и неудобствата, създавани от факторите на околната среда, определени посредством проучвания в тази област.

При реализирането и функционирането на настоящото ЧИ на ПУП, факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; твърдите битови отпадъци и рискови енергийни източници - шумове. Тяхното въздействие е незначително и по никакъв начин не могат да създадат дискомфорт както върху хората живеещи в прилежащите жилищни и ваканционни сгради, така и върху фауната в прилежащия район – строителството ще се осъществи през есенно-зимния сезон, когато жилищните сгради не са населени.
Въздействие на формираните при строителството и експлоатацията строителни и битови отпадъци

По време на реализиране и експлоатацията на ИП се очаква формирането на битови, производствени и строителни отпадъци.

За обслужване на басейните, при тяхната експлоатация е предвидено назначаването на едно техническо лице.

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъциРазличните по вид и количество отпадъци ще бъдат представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.).
Вид на отпадъка

Количество, t

Третиране

Код

Наименование

Строителни [t/периода на строителство]

1

20 01 01

Хартия и картон

≤ 0.11

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

2

20 01 39

Пластмаса

≤ 0.11

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

3

17 04 11

Кабели

≤ 0.065

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.

4

17 01 01

Бетон

≤ 3,5

Събиране, предварително съхраняване и оползотворяване на площадката за обратно засипване и извършване на вертикалната планировка и като основа на вътрешните аллеи и паркингите

5

17 04 05

Желязо и стомана

≤ 1,2

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

ТБО [t/y]

6

20 03 01

Смесени битови отпадъци

≤ 103,5

Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на общинско депо и в последствие на Регионално депо.

Производствени [t/y]

7

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки (от филтърните системи на басейните)

≤ 0,015

Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на общинско депо и в последствие на Регионално депо.

Всички генерирани отпадъци по време на строителните дейности ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки, като в последствие ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване. Отпадъците от бетон ще се използват за обратна засипка и основа на вътрешните алеи и паркинги.

Единствено смесените битови отпадъци ще се предават по договор за депониране по съществуващата система за района.

Съгласно чл.2, ал.2, т.4 от Закона за управление на отпадъците изкопаните земни маси по време на строителството не се считат за отпадъци, тъй като изцяло ще се използват в естественото си състояние за строителни цели – обратна засипка на площадката на имота и извършване на необходимата вертикална планировка. При условие, че останат неоползотворени земни маси, последните ще се транспортират до площадка, посочена от Кмета на община Несебър.

Не се предвижда генериране на опасни отпадъци.
Въздействие на формираните при строителството и експлоатацията на обекта отпадъчни битови води

При строителството на обекта, работниците ще ползват тоалетните и умивалните на съществуващите жилищни сгради от комплекс "Грийн форт".

При експлоатацията на обекта, формираните битови отпадъчни води в количество до 80 м3 за денонощие ще се подават в обществената районна канализационна система и чрез нея ще се транспортират до ГПСОВ – Равда, където ще се пречистват до необходимета степен. За приемане на отпадъчните битови води е сключен предварителен Договор с „В и К“ ЕАД.

Обекта ще се експлоатира сезонно – основно през курортния сезон, като в студените месеци от годината максималното натоварване ще бъде от порядъка на 5-6% от капацитета.

Въздействието от реализацията и функционирането на планираните жилищни и курортни сгради върху компонентите на околната среда - прилежащите повърхностни водни обекти и подземните водоносни хоризонти, атмосферния въздух, почвения слой на прилежащите терени, акустичната среда, ландшафта и действащата сметосъбираща и сметоизвозваща системи и начина за третиране на отпадъците е незначително.
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

УПИ І-132 (ПИ с идендификатор по кадастрална карта №51500.201.118), кв. 13 по плана на зона „Инцараки“, местност "Юрта/Балкана", землище на гр. Несебър, община Несебър е извън границите на защитени зони според Закона за биологичното разнообразие и Националната екологична мрежа Натура 2000. На територията на посочения имот няма КОРИНЕ места и Рамсарски места.

Теренът на площадката, предвидена за реализация на плана попада в непосредствена близост до югоизточната сухоземна граница на ЗЗ “Емине” BG 0002043 за опазване на дивите птици

На територията на защитената зона се забранява:  • Премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични и групови дървета), при ползване на земеделските земи като токива;

  • Залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

  • Използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

  • Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра, с изключение на тези, за които към датата на публикеване на Заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на Гл. 6 от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

  • Косене на тръстика в периода от 1 март до 15 август;

  • Паленето на тръстикови масиви и крайбрежната растителност;

  • Извършване на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания.

В забранителния режим на тази заповед не се съдържа забрана за реализация на настоящото инвестиционното предложение, което означава, че последното е допустимо, включително и на територията на ЗЗ.

Извадка от Картата на Защитените природни обекти и местоположение на площадката на ИП (в розов полигон с черен контур и стрелка) спрямо прилежащите защитени природни територии. Най-близко разположените защитени природни територии ЗМ „Калината“ и ЗМ „Ортото“ отстоят на над 3 км съответно - западно и североизточно от площадката на ИП


Местоположение на площадката на ИП (в червен полигон с червена стрелка) спрямо прилежащата защитена зона "Емине" BG0002043 по Директивата за опазване на птиците.


б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.

При разработването на "ПУП - ЧИПЗ за УПИ I–132 (ПИ №51500.201.118), кв. 13 по плана на зона „Инцараки“ в местност "Юрта/Балкана, землище на гр. Несебър, община Несебър за изграждане на жилищни и курортни сгради за временно обитаване“ са отчетени:

- Териториално-устройствения план на община Несебър;

- Териториално-устройствения план и ЗРП на зона „Инцараки“;

- действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I–132

- Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2005 - 2015 г.;

- План за икономическо развитие на община Несебър за периода 2007 – 2013 г.


Степента на подробност на предвижданията в ПУП – ЧИЗР е до ниво предварителен проект за препоръчително застрояване. Предвижда се застройката да се реализира в северната половина на имота.
2.2 Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.

Настоящият проект за ПУП – ЧИПЗ за ПИ №51500201.118, местност „Юрта – Балкана“ е разработен по искане на възложителя, собственик на имота със заявление с вх. № 5944/26.11.2010г. до Кмета на община Несебър и на основание на Становище на Гл. Архитект и Заповед на Кмета на община Несебър за проектиране на Подробен устройствен план.

През м. май 2005г. с План за регулация и застрояване за поземления имот е отреден УПИ I – 132 в кв. 13 по ЗРП „Зона Инцараки“ с площ от 8 902м2, като в последствие е отразен при изготвянето на Кадастралната карта на землището на гр. Несебър – ПИ с идентификатор 51500.201.118, местност „Юрта-Балкана“.

Разглежданата територия е предвидена за рекреационно и курортно строителство по одобрен ТУП на община Несебър от 1997г. и попада в зона „Б“ по ЗУЧК.

Желанието на възложителя е да се изготви подробен устройствен план – частично изменение на план за застрояване за разглеждания имот с цел реализиране инвестиционните намерения на Възложителя за строителство на жилищни и курортни сгради за временно обитаване – зона „Ок“.

С проекта за ПУП – ЧИПЗ се предлага средноетажно свободно застрояване, отговарящо на нормативите за застрояване в курортна зона, съгласно наредба №7 и нормативната уредба за застрояване в зона „Б“ по ЗУЧК, при следните градоустройствени показатели:

- максимална плътност на застрояване - 30%;

- максимална етажност - 5 ет (Н = 15 м);

- Кинт - до максимум - 1,5;

- минимално озеленяване - 50%.


2.3 План-извлечения за ползване на гори.

Не се използват гори.


2.4 Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.

Извадка от действащия ПРЗ за ПИ 51500.201.118 (УПИ I – 132), кв. 13 по ЗРП „Зона Инцараки“, землище на гр. Несебър, приет и одобрен на основание Решение №БС–240–ПР/2005г. на Директора на РИОСВ - БургасПУП - ЧИЗР за ПИ 51500.201.118 (УПИ I – 132), кв. 13 по ЗРП „Зона Инцараки“, землище на гр. Несебър приет и одобрен на основание Писмо с изх. №569/07.022011г. на Директора на РИОСВ – Бургас

  1. Уведомление на електронен носител

Дата:19.06.2013г. Уведомител:...................................../подпис/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница