До росица огнянова сарафоваДата14.01.2018
Размер20.79 Kb.


frame1

ДО

РОСИЦА ОГНЯНОВА САРАФОВА

ул.”Ангел Кънчев” №158., ет.1

гр.Трявна 5350


УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Прекратяване на договор за наем № 05-СДУР-17/03.01.2017г.

С настоящото Ви уведомяваме, че поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от три месец, на основание чл.12, ал.1, т.5, 5.1 от Договор № 05-СДУР-17/03.01.2017г ., същият се прекратява едностранно с 14 дневно предизвестие, считано от датата на получаване на уведомлението.

След изтичане на 14 дневното предизвестие, считано от датата на получаване на настоящото уведомление сте длъжни на следващия работен ден в 14.00 часа да се явите лично, или с упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно на адрес: ул.”Ангел Кънчев” №158, ет.1, гр.Трявна и предадете владението на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: жилище с полезна площ 71.25кв.м., състоящо се от коридор, баня с тоалетна, кухня, две стаи, тераса, маза №2 с площ 13.63кв.м, находящи се в сграда с идентификатар 73403.501.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово одобрена със заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София на адрес: гр.Трявна,ул.” Ангел Кънчев ” № 158, ет.1 (АОС № 478/17.03.2005г.) и получените движими вещи описани в Приемно предавателен протокол от 03.01.2017г., в състояние съгласно договора, както и да предадете ключовете от отдаденото общинско жилище, за което ще бъде съставен Приемно – предавателен протокол.
В случай, че в горепосочения срок не предадете имота, на основание чл.12, ал.2, т.2 от договора за наем, дължите за периода на забава неустойка, която е равна на двойния размер на общата наемната цена за този период.

Поканваме Ви в двумесечен срок, считано от получаване на настоящото уведомление, доброволно да заплатите дължимите на Община Трявна наемни вноски, вкл. договорната лихва за забава, такса битови отпадъци, както и всички разходи, съгласно договора свързани с ползването на жилището: консумираната ел.енергия и вода.

В случай на неизпълнение в определения Ви двумесечен срок на поканата за доброволно плащане на дължимите суми, ще бъде заведен иск пред съответния компетентен съд за неплатени наемни вноски, вкл. договорната лихва за забава, ведно с неплатените консумативни разходи.

При неосвобождаване на недвижимия имот доброволно в посочения срок същият ще бъде иззет принудително със съдействието на полицията – съгласно чл.65 от ЗОС.С уважение,

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ,

Кмет на община Трявна№ 33884/16/S

5350 Трявна, ул.Ангел Кънчев 21, тел: 0677 62310, факс: 0677 62149; obtryavna@unicsbg.net, www.obtryavna.org
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница