Доклад за дейността 2 Баланс 36 Отчет за доходитестраница1/29
Дата22.12.2018
Размер1.89 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Финансов отчет
Параходство Българско речно плаване АД
31 декември 2008 г.

Съдържание


Страница

Годишен доклад за дейността

2

Баланс

36

Отчет за доходите

38

Отчет за промените в собствения капитал

39

Отчет за паричните потоци

40

Пояснения към финансовия отчет

41

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД гр. РУСЕ
ЗА 2008 г.
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 01 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.
Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
“Параходство Българско речно плаване” АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Русе, община Русе, пл. “Отец Паисий“ 2.
Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.
Членове на Надзорния съвет :

1. “Химимпорт” АД, представлявано от Иво Каменов Георгиев

2. “Българска Корабна Компания” ЕАД, представлявано от Тихомир Иванов Митев и Сергей Иванов Лазаров

3. Илия Костадинов Златев


Членове на Управителния съвет :

1. Любомир Тодоров Чакъров

2. Александър Димитров Керезов

3. Драгомир Неделчев Кочанов

4. Миролюб Панчев Иванов

5. Йордан Стефанов Йорданов

6. Сергей Иванов Лазаров

7. Иван Йорданов Иванов


Дружеството се представлява от изпълнителния директор инж. Драгомир Кочанов.
Акциите на Дружеството са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.
Капитал : Дружеството е с капитал 28 958 675.00 лв.
Брой акции : 28 958 675 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.  
Предмет на дейност на Дружеството е: търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно - спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава, недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.
1. Информация в стойностно и количествено изражение на предоставени транспортни услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента и промените настъпили през отчетната година.

 


  1. Транспортна дейност
 • Международни превози по държави

За 2008 г. Дружеството осъществи международна транспортна дейност от / до пристанищата на крайдунавските държави и между тях, изразяваща се в превозени 1420.4 хил. тона товари, като превозените обеми надхвърлят с 43.6 хил. тона (ръст 3.2 %) стойностите за 2007 г.


Крайбрежните превози в българския участък на реката за годината са в размер на 7.4 хил. тона.
Превозените товари за страните от ЕО заемат 30.8 % от общия обем, а за Украйна и Сърбия 69.2 %.
Структурата на международните превози включва :

  • Внос за България – има отрицателен ръст от -9 % спрямо съпоставимите показатели и заема 50.1 % от общия обем работа.

  • Износ от България – намалява с 14.7 % спрямо базисния период и участва с 8.1 % в общите обеми.

  • Между трети страни – заема 41.8 % от превозите за периода и нараства с 28.9 % спрямо съпоставимите количества.
Държави

Превозени товари общо

Внос за България

Износ от България

Между трети страни ( до )
Година

Година

Година

Година
2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Австрия

136.7

134.4

9.8

16.6

16.6

33.3

110.3

84.5

Германия

51.8

47.4

1.0

2.7

12.5

14.3

38.3

30.4

Румъния

171.5

156.7

17.9

20.9

20.1

6.9

133.5

128.9

Украйна

646.7

631.3

623.7

620.5

6.1

10.7

16.9

0.1

Унгария

64.4

134.9

40.9

91.4

16.8

34.2

6.7

9.3

Словакия

12.7

14.9
0.3

7.9

11.5

4.8

3.1

Сърбия

336.6

257.2

17.7

28.6

34.5

23.4

284.4

205.2

О Б Щ О

1 420.4

1 376.8

711.0

781.0

114.5

134.3

594.9

461.5

Ръст %

3.2
-9.0
-14.7
28.9*Забележка: В таблицата не са включени крайбрежни товари към 31.12.2008 г.-7.4 х. т.към 31.12.2007 г.-1.9 х. т.


 • Структурата на превозените товари за 2008 г.

Товари

(хил. т.)

Източна линия


Ро-ро

Западна линия

Между трети страни

Крайбр.

линия


ОБЩО

% ръст

Година

Година

Година

Година

Година

Година
По видове:

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007
Въглища

459.3

343.3

-

-

-

9.1

109.5

84.9

5.6

1.0

574.4

438.3

31.0

Кокс

27.6

39.0

-

-

-

2.5

12.3

9.7

-

-

39.9

51.2

-22.1

Руда

8.0

87.6

-

-

34.9

27.6

168.3

80.4

-

-

211.2

195.6

8.0

Метали

136.4

164.5

-

-

38.7

76.5

82.0

100.2

-

0.9

257.1

342.1

-24.8

Оборудване

0.5

0.2

-

-

1.5

3.8

5.1

0.2

-

-

7.1

4.2

69.0

Ро-ро-

1.1

-

-

-
-

-

-

1.1

-

Контейнери

0.5

0.1

-

-

-

-

27.1

38.9

-

-

27.6

39.0

-29.2

Тор

7.3

1.8

-

-

14.4

19.4

70.8

34.1

0.2

-

92.7

55.3

67.6

Зърнени храни

21.1

5.0

-

-

41.7

61.6

104.9

86.7

0.8

-

168.5

153.3

9.9

Лес

-

0.5

-

-

-

-

3.6

5.1

-

-

3.6

5.6

-35.7

Химикали

-
-

-

-

1.8

-

8.4

-

-

-

10.2

-

Нефто продукти

-

4.8

-

-

-

-

-

4.1

-

-

-

8.9

-

Разно

7.1

11.0

-

-

26.5

54.1

11.3

8.8

0.8

-

45.7

73.9

-38.2

ОБЩО :

667.8

657.8

-

1.1

157.7

256.4

594.9

461.5

7.4

1.9

1 427.8

1 378.7

3.6

Ръст (%)

1.5
-
-38.5
28.9
289.5
3.6
Графика : Структура на превозените товари 2008 / 2007 г.

Произведените тонкилометри, превозените товари и получените приходи от товарната ни превозна дейност за тази година с техните относителни тегла са показани в следваща таблица:НаправлениеПревозени товари

2008 г.


(хил. т.)

%


Приходи от товари

2008 г.


(хил. лв.)

%


Тонкилометри

2008 г.


( хил.)

%

Източна линия

667.8

46.8

10 619

29.7

321 182

25.8

Западна линия

157.7

11.0

5 010

14.0

162 133

13.0

Трети страни

594.9

41.7

20 053

56.1

760 764

61.1

Крайбрежна

7.4

0.5

69

0.2

1 950

0.1

Общо

1 427.8

100.0

35 751

100.0

1 246 029

100.0

Основната дейност на Дружеството, свързана с извършване на превоз на товари по р. Дунав, се осъществява със собствен флот и наети чужди самоходни и несамоходни съдове.


През 2008 г. превозените товари от чужди съдове заемат 11.1 % (158.5 хил. т.) от общите обеми на Дружеството, в това число: самоходки – 50.9 хил. т. и чужди несамоходни съдове – 107.6 хил. тона.
Пазарът на транспортни услуги е свързан с местоположението на крайдунавските държави по течението на река Дунав.
Източният пазар покрива транспорта между български пристанища, разположени на р. Дунав, украинските пристанища Измаил и Рени и румънското черноморско пристанище Констанца (чрез канал Черна вода, свързващ р. Дунав с Черно море).

По това направление работата през годината е увеличена и е постигнат ръст от 1.5 % спрямо съпоставимите обеми за 2007 година, като превозите са формирани изцяло от вноса, който заема 96 % от общите превози.


За периода отчитаме завишени обеми в превоза на въглища (ръст 33.8 %) и три пъти на тор и зърнени храни спрямо базисните стойности на миналата година.
46.8 % от общите обеми превозени товари на Дружеството за 2008 г. са извършени по това направление, а доходността от тази работа е 29.7 % от приходи от товарна дейност.
Западният пазар покрива товарите между дунавските пристанища на България и тези на Сърбия, Хърватска, Унгария, Словакия, Австрия и Германия.
Дейността по това направление осигурява 11 % от превозените товари на Дружеството и 14 % от приходите от товарна дейност през тази година.
Отчетен е отрицателен ръст от –38.5 % на превозените товари за тази година, спрямо съпоставимите стойности, като намалението е основно от превоза на зърнени храни (-32.3 %), метали (-49.4 %) и група “други товари” (-51 %). Положителен ръст има в превозените количества руда.
Превозите между трети страни за 2008 г. показват ръст от 28.9 % спрямо базисните стойности и осигуряват 41.7 % от общите обеми товари.
Доходите от това направление заемат повече от половината (56.1 %) от общите приходи за превозна дейност на Дружеството и имат положителен ръст (48.9 %) спрямо същите за 2007 г. Трайна е тенденцията, която се очертава в последните години за постоянно нарастване на товаропотока между трети страни и използването на флота на Дружеството за осъществяване на транспорта по р. Дунав.
За 2008 г. отчитаме стабилизиране и нарастване превозите на руди и пелети за металургичния завод US Steel Smederevo (Сърбия), чийто планов ремонт беше завършен в началото на годината.
Нарастване се отчита в превозените количества на тор, въглища и зърнени храни спрямо миналата година.
Дружеството извършва превоз на автомобили по релацията Рени – Констанца. Извършени са шест рейса за превоз на 1194 броя автомобили.
Дружеството извършва провлачване на новопостроени корпуси, като за тази година са провлачени 35 броя и са осигурени приходи в размер на 1 082 хил. евро ( 2 117 хил. лв.).
Чрез контейнерната линия, работеща по релацията Констанца – Белград – Констанца са превозени 2 622 TEU срещу 3 216 TEU за базисния период.

За 2008 г. са превозени 1 410 броя 20 foot и 606 броя 40 foot контейнера, наблюдава се спад в работата по тези релации. Приходите от контейнерната линия за отчетния период на тази година са 821.8 хил. лв. и заемат 4.1 % от приходите получени от транспортните ни услуги извършени между трети страни.


  1. Рискови фактори

Дружеството извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Дружеството, могат да се разделят на:

- обективни, върху които емитентът не може да влияе;

- субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.


Към обективните фактори спадат:
Природните – основният фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през годината. Нивото на р. Дунав пряко влияе както върху натовареността, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката, са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация по реката се увеличават разходите, а приходите намаляват.
Параходство Българско речно плаване АД осъществи транспортната си дейност през 2008 година при различни навигационни условия за работа по река Дунав.
През първото тримесечие на 2008 г., следствие влошена навигационна среда за работа на флота от самото начало на годината отчитаме силно намален товаропоток. Отрицателните температури през месец януари доведоха до появата на ледоход в българо - румънския участък на реката в съчетание с ниско водно ниво. В определени участъци на плавателния път като Русе –Тутракан ледоходът достигна около 40 %, Силистра – 90 %, а от км.340 до км.260 - 100 %. Корабоплаването не е спирано, но корабите се движеха с намален ход. Навигационната обстановка по реката се нормализира в средата на м. януари и условията за работа се подобриха.
Второто тримесечие на годината премина при нормални климатични и навигационни условиq за работа на флота и натоварването на капацитета на флота беше оптимално.
Началото на трето тримесечие се характеризира с ниски водни стоежи на реката и намалена норма на товарене от 230 см за периода 1 юли- 4 юли и 22 юли-29 юли по релацията Измаил - Смедерево.
От средата на м. август до края на м. септември отново настъпиха затруднения за нормално корабоплаване по реката, поради ниски води. От 15 август – до 2 септември нормата на товарене бе намалена на 250 см за участъка Измаил – Смедерево, а от 3 септември до края на отчетния период спадна на 200 см за участъка Измаил – Русе и 190 см за Русе – Смедерево.

През целия месец септември форсмажор бе обявен и по германския Дунав, където пътуваше м /к “Г. Измирлиев” , превозваха се корпуси и празни баржи, които газят до 170 см.


По изискване на Морска Администрация през м. септември корабите пътуваха през светлата част на деня, провлачваха само по един съд по и срещу течението на реката. Има дни през които е имало тотално затворен фарватер в участъците Силистра – Тутракан и Русе – Сомовит и многобройни засядания на наши и чужди плавателни съдове.
Извършени са претоварни операции с плаващ кран на 9 баржи, като отчитаме забавяне на всички транспортни дейности в този период.

За подпомагане работата на линейните кораби в трудните участъци по реката бяха включени корабите м/к “Х. Димитър”, “Хемус” и “Тайфун” .


Последното тримесечие на тази година не се различава съществено в условията на работа от предходното трето. Корабоплаването е затруднено по целия участък на реката, като се наблюдава краткотрайно подобряване на нивото на реката, което се използва за предвижване на съдовете от Русе до Келхайм и от Братислава до Виена. След първата десетдневка на м. декември водното ниво се нормализира в българския участък на реката до Видин и съдовете се товареха на 250 см норми на товарене.
За отбелязване е, че независимо от трудностите в корабоплаването през годината, флотът на Дружеството е опазен и няма поражения от пробиви, следствие засядания или други аварийни ситуации.
Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но най –значими са курсът на щатския долар и цената на горивата. Тъй като почти 80% от дейността на Дружеството е ориентирана към превози на руски и украински суровини, основната валута използвана за разплащане при тези превози е щатски долар. Спадането на курса на долара влияе пряко върху получените приходи в левов еквивалент. За годината курсът на щатския долар спрямо еврото и лева има подчертано низходящо движение.
Търговски – Дружеството обслужва наличните товаропотоци, появили се следствие на дадено производство или търсене. Тенденциите, които могат да се разглеждат при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за годината са следните:

 • Зърнени храни – не се очакваше някакво засилено предлагане на зърна през годината. Сушата от предходната година, забраната за износ на зърно от Сърбия и високите цени на зърнени култури в Унгария доведоха до слабо предлагане на зърнени култури за превоз по р. Дунав. Следствие на слабото предлагане навлата за тези видове товари регистрираха рязък спад. Промяната както в предлагането, така и в навлата стана след появата на новата реколта през третото тримесечие на 2008 г.

 • Въглища и руди – тази година сезонът на въглищата, за разлика от предходните, започва с изключително слаб подход на въглища към украинските дунавски пристанища Рени и Измаил. Причината е в сложните политически и икономически взаимоотношения между Украйна и Русия, които доведоха до криза в транзита на руски суровини през територията на Украйна. Почти през целия месец януари 2008 г. не работеха украинските пристанища, поради коледни и новогодишни празнични дни и период на възстановяване на пристанищната дейност след появилия се ледоход. Дейността се нормализира след м. април и в края на годината отчитаме ръст в превоза на въглища и руда спрямо стойностите за 2007 г.Към субективните фактори спадат:

 • висока възраст на флота, подлежащ на многобройни ремонти;

 • недостиг на висококвалифицирани кадри в плавателния състав.


1.3. Производствен капацитет и натовареност на мощностите
Към 31 декември 2008 година Параходството Българско речно плаване АД отчита собственост върху 18 броя линейни кораба, 2 броя маневрени, 3 броя спомагателни кораба, един пътнически кораб и една фериботна платформа.
Тонажът включва средносписъчно към 31 декември 2008 г. 109 броя несамоходни сухотоварни съда и 6 броя наливни несамоходни съда.
В рамките на годината са направени промени на техническите характеристики на разполагаемия флот, в следствие на ремонт и преустройства.


 • Линейна мощност

Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност на Дружеството за 2008 г. е 33 114 к.с. за 18 броя линейни кораба.
Средносписъчната използвана мощност в работа за отчетния период е 27 344 к.с. за 15 броя кораби.
Процентът на натоварване на капацитета е 82.1 % срещу 84.4 % за базисната 2007 г.
С Договор за покупко – продажба № 078 / 01.04.2008 г. м/к «Хан Кубрат» с мощност 1 320 к.с. става собственост на Дружеството.
От 01 декември 2008 г. монтираната техническа мощност на корабната силова урeдба на м/к Васил Петлешков е общо 2000 к.с., а за постигане на оптимален работен режим и икономичност на двигателите експлоатационната мощност да се счита 1550 к с. (или 1140 kw).

През годината средносписъчно два кораба са работили под наем за 595 дни.


Елементите на бюджета на времето на работния период на линейната ни тяга са показани в приложена графика.

През годината Дружеството е увеличило капацитета си с наети чужди кораби за покриване на производствените си нужди.
От месец септември 2007 година Дружеството използва за транспортната си дейност три самоходки «Приста», «Плиска» и «Преслав», както и кораби-тласкачи «Мадара» и м/к «Хемус», собственост на Българска Корабна Компания ЕАД. • Несамоходен флот

Средносписъчният разполагаем корабен тонаж на фирмата за 2008 г. е 176 335 тона за 115 броя несамоходни съда.
През отчетния период превозната ни дейност е осъществена средносписъчно със 135 321 тона тонаж за 84 броя несамоходни съда в експлоатация.
Отдаван е тонаж под наем за 205 дни.
Процентът на натовареност на капацитета е 76.7 % срещу 83 % за периода на 2007 г.
За разглеждания период на 2008 г. има изменения в наличността на тонажа от събития, посочени по долу :
 • От 01 януари 2008 г. секция СБ-05 се вписва с 2160 тона товароподемност след извършен ремонт и преустройство;
 • От 01 януари 2008 г. танк Т-22 преустроен на понтон;
 • От 01 април 2008 г. следствие на осъществена покупко-продажба, в списъка на несамоходните съдове са включени секция СЕ –11 с обща товароподемност 1 783 тона и СЕ -12 с товароподемност 1 911 тона;
 • Товароподемността на шлеп 910061 от 10 април 2008 г. се променя от 1 148 тона на 820.7 тона, съгласно Класификационно свидетелство № 32-1173 от 10 април 2008 г. на Българския корабен регистър;
 • На основание Акт № 32-310 от 16 октомври 2008 на Български корабен регистър товароподемността на шлеп 915031 се намалява от 1467 тона на 1100 тона, и газене пълен на 190 см.;
 • Товароподемността на шлеп 910055 от 03 декември 2008 г. се променя от 1 148 тона на 820.7 тона, съгласно Класификационно свидетелство № 32-332 от 12 ноември 2008 г. на Българския корабен регистър;
 • С корабно удостоверение № 30-01-0312 от 20 декември 2008 г. се включва в списъка на несамоходните съдове новата секция СЕ-2001 от 25 декември 2008 г. с товароподемност 2061.9 тона;
 • От 30 декември 2008 г. са отписани като следните плавателни съдове :

Шлеп 910057 – бракуван

Шлеп 910101 - става понтон П -910101

Шлеп 910102 - става понтон П -910102

Шлеп 910106 - става понтон П -9101062. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителният дял на някои от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
2.1. Финансови показатели
Дружеството отчита една много успешна 2008 г. с много добри финансови показатели за своята дейност. Гъвкавата управленска политика на фирмата за постигане на ефективни решения за максимално използване на разполагаемия и нает флот и добре сключените търговски договори с контрагентите, доведоха до стойности на реализираните приходи от дейността в размер на 46 842 хил. лв. Постигнат е ръст на приходите от 21.1 % спрямо миналата година.
Разходите за дейността възлизат на 42 028 хил. лв. или с 6 830 хил. лв. повече в сравнение с 2007 г., което представлява 19.4 %.
Финансовият резултат на Дружеството за отчетната 2008 година е печалба преди облагане с данък в размер на 4 814 хил. лв., като е постигнат ръст от 37.6 %.
След облагане с данък печалбата за отчетния период на тази година е 4 310 хил. лв.
Дружеството осъществи своята дейност с персонал за периода средносписъчно 609 човека и средна работна заплата 437 лв.

Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)

9.5%

10.4%

-8.2

Счетоводната печалба преди облагане от цялостната дейност на Дружеството на един зает работник към 31 декември 2008 г. има ръст от 41.1 %, спрямо миналата година.


За отчетната 2008 г. Дружеството има следните финансови показатели :


ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет

2008 г.

Отчет

2007 г.

Ръст

(%)

Нетни приходи от продажби

46 518

38 437

21.0

Оперативни разходи (без амортизации)

39 636

33 267

19.1

Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)

6 882

5 170

33.1

EBITDA/Приходи от продажби (%)

14.8

13.5

9.6

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

5 035

3 694

36.3

ЕBIT/Приходи от продажби (%)

10.8

9.6

12.5

Печалба преди данъци

4 814

3 498

37.6

Чиста печалба

4 310

3 228

33.5

Паричен поток (печалба + амортизации)

6 157

4 704

30.9

в хил. лева

Отчет

2008 г.

Отчет

2007 г.

Ръст

(%)

Краткотрайни активи

7 897

6 896

14.5

Краткосрочни пасиви

14 805

5 089

190.9

Оборотен капитал

-6 908

1 807

-482.3

Зает капитал

46 434

42 196

10.0

Чиста стойност на активите


Текуща ликвидност

0.5

1.4

-64.3

Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)

8.8%

10.5%

-16.3
Отчет

2008 г.

Отчет

2007 г.

Ръст

(%)

Средносписъчен брой на служителите за периода

609

623

-2.2

Средна работна заплата за периода (лв.)

437

347

25.9

Превозени товари ( x. тон )

1 427.8

1 378.7

3.6

Натовареност на разполагаемия капацитет (%)

76.7

83.0

-7.6

Приходи от дейността на един зает

76.9

61.7

24.6

Разходи за дейността на един зает

69.0

56.5

22.1

Печалба от дейността на един зает

7.9

5.6

41.1


2.2. Структура на приходите
Структурата на приходите от дейността за 2008 г. в размер на 46 842 хил. лв. включва: приходите от товарни превози – 76.3 %, приходите от друга транспортна дейност – 20.9 %, други приходи – 2.1 % и финансови приходи – 0.7 %.
Таблица: Справка за приходите от продажби към 31 декември 2008 / 2007 г.Показатели

( в хил. лв.)

Отчет

2008 г.

Отчет

2007 г.

Ръст

%1.Приходи от товарни превози


35 751


29 432


21.5

1.1. Източно направление

10 619

8 629

23.1

1.2.Западно направление

5 010

7 327

-31.6

1.3 Между трети страни

20 053

13 463

48.9

1.4.Крайбрежни превози

69

13

430.8


2. Приходи от друга дейност


9 795


7 232


35.4

2.1.Фериботна дейност

3 381

2 745

23.2

2.2.Наеми на плавателни съдове

1 443

1 579

-8.6

2.3.Ро-Ро линия

-

39

-

2.4.Реморкаж

3 183

1 430

122.6

2.5.Агентиране

1 171

833

40.6

2.6.Спедиция

26

64

-59.4

2.7. Демюрейдж

251

75

234.7

2.8.Префрахтоване

287

15

1 813.3

2.9.Други

53

452

-88.3


ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ


45 546


36 664


24.2

3. Други ( наем сгради, продажба материали и ДМА и други)


972


1 773


-45.2


ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

О Б Щ О (т.1+т.2 +т.3)


46 518


38 437


21.0

Каталог: regulation
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница