Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница2/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Отчет за финансовото състояние (продължение)
Собствен капитал и пасиви

Пояснения

2009

2008

2007000 лв.

000 лв.

000 лв.
Собствен капитал

Акционерен капитал

10.1

650

650

650

Премиен резерв

10.2

2

2

2

(Натрупана загуба)
(272)

(190)

(62)

Общо собствен капитал
380

462

590
Пасиви

Нетекущи пасиви

Получени аванси

11

27

27

-

Нетекущи пасиви
27

27Текущи пасиви

Търговски задължения

12

-

1

2

Краткосрочни задължения към свързани лица

18.3

-

3

17

Задължения към персонала и осигурителни институции

13.2

-

1

3

Текущи пасиви
-

5

22
Общо пасиви
27

32

22
Общо собствен капитал и пасиви
407

494

612Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 28.01.2010 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за всеобхватния доход (представен в един отчет)

Пояснения

2009

2008000 лв.

000 лв.

Разходи за материали
(1)

(3)

Разходи за външни услуги

14

(52)

(66)

Разходи за персонала

13.1

(25)

(49)

Разходи за амортизация на нефинансови активи

5, 6

(2)

(1)

Други разходи

15

(2)

(8)

(Загуба) от оперативна дейност
(82)

(127)

Финансови разходи

16

-

(1)

(Загуба) за периода преди данъци
(82)

(128)

(Загуба) за периода
(82)

(128)

Общо всеобватен доход за годината
(82)

(128)

(Загуба) на акция

17

(0.13) лв.

(0.20) лв.
Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 28.01.2010 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за промените в собствения капитал

Акционерен капитал

Премиен резерв

(Натрупана

загуба)

Общо капитал
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Салдо към 1 януари 2008 г.

650

2

(62)

590
Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(128)

(128)
Салдо към 31 декември 2008 г.

650

2

(190)

462Салдо към 1 януари 2009 г.

650

2

(190)

462
Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(82)

(82)
Салдо към 31 декември 2009 г.

650

2

(272)

380Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 28.01.2010 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Отчет за паричните потоци

Пояснение

2009

2008000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Плащания към доставчици
(55)

(120)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(27)

(50)

Постъпления/(плащания) за данъци, нетно
11

31

Други плащания за оперативна дейност
(3)

(3)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(74)

(142)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
-

(261)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
-

(261)

Финансова дейност


Получени парични средства от свързани лица
-

10

Плащания по получени парични средства от свързани лица
-

(13)

Плащания на лихви
-

(1)

Нетен паричен поток от финансова дейност
-

(4)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
(74)

(407)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината
113

520

Пари и парични еквиваленти в края на годината

9

39

113Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 28.01.2010 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

Пояснения към междинния финансов отчет1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница