Доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01. 01. 2015г. 30. 06. 2015г за "София Комерс Заложни Къщи" адДата14.01.2018
Размер27.85 Kb.Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. за "София Комерс – Заложни Къщи" АД ("Дружеството")
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба No.2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба No.2")
Важни събития, настъпили през периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

На 24.01.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите на 27.02.2015г


На 30.01.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува отчет за четвърто тримесечие на 2014г. за емисия акции и за емисия облигации на дружеството.
На 27.02.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува протокол от свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите на 27.02.2015г
На 28.05.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува покана за свикване на Редовно Общо Събрание на акционерите на 29.06.2015г.
На 26.05.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува отчет за първо тримесечие на 2015г. за емисия акции и за емисия облигации на дружеството.

На 26.05.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува годишен финансов отчет за 2014г. за емисия акции и за емисия облигации на дружеството.


На 29.06.2015г. София Комерс – Заложни Къщи" АД публикува протокол от свикване на Редовно Общо Събрание на акционерите на 29.06.2015г
Всички посочени важни събития са публични. Пълните текстове на новините могат да бъдат открити на:
Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg

Интернет страницата на КФН: www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=reps;

Интернет страницата на www.x3news.com

Интернет страницата на Investor.bg: www.investor.bg.

Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да бъде направена на интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията: www.bbra.bg.
Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет:
Горепосочените събития имат качеството на разкриване на информация и не следва да оказват ефект върху финансовото състояние на Дружеството.
Рискове и несигурност, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година:
Не се очакват рискове до края на финансовата година.
Информация за сключените големи сделки между свързани лица:
На 13.01.2015г. Вангел Вангелов продава на Чавдар-Ангел Вачев притежаваните от него 95 000 обикновени акции на Дружеството. Така свързаността се променя както следва:

Тодор Ангелов Вачев, гр. София, бул. Витоша 137, ет.8, ап.18 – пряко 19,73 % и непряко (чрез дъщеря му Ирена Тодорова Вачева, която притежава 3.3% и чрез сина му- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) - общо 26,98 %.

Ирена Тодорова Вачева, жк. Стрелбище 114, вх. В, ет.7, ап.31 - пряко 3,3% и непряко (чрез баща й Тодор Ангелов Вачев, който притежава 19,73 % и брат и- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) – общо 26.98 %.

Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, гр. София, бул. Витоша 137, ет.8, ап.18 – пряко притежава 3,96% (чрез баща си Тодор Ангелов Вачев, който притежава 19,73 % и чрез сестра си- Ирена Тодорова Вачева- 3,3% ) – общо 26.98 %.

Информация за сделки между Дружеството и свързани лица:
Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица през отчетния период.
29.07.2015г. _________________

гр. София Ирена Вачева – изпълнителен директор на "София Комерс – Заложни Къщи" АД
страница отБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница