Отчет на "София Комерс Заложни Къщи" ад за периода 01. 01. 2015г. 30. 06. 2015г.Дата14.01.2018
Размер40.68 Kb.Информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No.2 от 17.09.2003г.

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, прилагана към тримесечния отчет на "София Комерс – Заложни Къщи" АД за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. ("Дружеството")


  1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват финансовия резултат и собствения капитал на емитента:


През изминалото тримесечие "София Комерс – Заложни Къщи" АД не е извършвало промени в своята счетоводна политика.


  1. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:


Дружеството не участва в икономическа група.


  1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от Дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:


Посочените промени не са настъпвали.


  1. Становище на съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:


Няма такова становище.


  1. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, както и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:


Следните лица притежават повече от 5 на сто от капитала на Дружеството:

ПОК "ДСК Родина" АД, с адрес гр. София, п.к. 1504, ул. "Оборище" No.47, ЕИК 121507164 притежава непряко 7,45 % от капитала на Дружеството. ПОК "ДСК Родина" АД притежава непряко посочения капитал чрез ДПФ "ДСК Родина" АД, общ. Столична, гр. София, ул. "Искър" No.39, притежаващо 29 570 акции и чрез УПФ "ДСК Родина" АД, гр. София, ул. "Шипка" No.3, притежаващо 149 187 акции. ПОК "ДСК Родина" АД притежава 100% от капитала на ДПФ "ДСК Родина" АД и 100% от капитала на УПФ "ДСК Родина" АД.

"София Комерс Кредит Груп" АД, гр. София, ул. "Васил Калчев" No.58 – 14,99%.

Тодор Ангелов Вачев, гр. София, бул.Витоша 137, ет.8, ап.18 – пряко 19,73 % и непряко (чрез дъщеря му Ирена Тодорова Вачева, която притежава 3.3% и чрез сина му- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) - общо 26,98 %.

Ирена Тодорова Вачева, жк. Стрелбище 114, вх. В, ет.7, ап.31 - пряко 3,3% и непряко (чрез баща й Тодор Ангелов Вачев, който притежава 19,73 % и брат и- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) – общо 26.98 %.

Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, гр. София, бул. Витоша 137, ет.8, ап.18 – пряко притежава 3,96% (чрез баща си Тодор Ангелов Вачев, който притежава 19,73 % и чрез сестра си- Ирена Тодорова Вачева- 3,3% ) – общо 26.98 %.

Калоян Иванов Ленков, ул. Шандор Петьофи №47 – 14,17%.

Чавдар Христов Герасимов, гр. София, ж.к. Хиподрума 146, вх.А, ет.7, ап.18 - 15.41 %.

София Комерс Заложни къщи АД, гр.София - 5%, 120 000 бр.обратно изкупени обикновени акции, които нямат право на глас в решенията на ОС.


  1. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:


Членовете на управителните и контролни органи на емитента притежават следния брой акции от капитала на емитента:
Г-н Тодор Ангелов Вачев – Председател на СД на емитента - притежава пряко 473 475 (четиристотин седемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет) обикновени акции по 1 (един) лев всяка, на обща стойност от 473 475 (четиристотин седемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева, и непряко (чрез дъщеря му Ирена Тодорова Вачева, която притежава 3.3% и чрез сина му- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) - общо 26,98 % от капитала на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и 32,38 % от емисията обикновени акции.

Г-жа Ирена Тодорова Вачева – изпълнителен директор на емитента – притежава пряко 79 120 (седемдесет и девет хиляди сто и двадесет) обикновени акции по 1 (един) лев всяка, на обща стойност от 79 120 (седемдесет и девет хиляди сто и двадесет) лева и непряко (чрез баща си Тодор Ангелов Вачев, който притежава 19,73 % и брат и- Чавдар-Ангел Тодоров Вачев, който притежава 3,96%) - общо 26,98 % от капитала на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и 32,38 % от емисията обикновени акции.

Г-н Владимир Делчев Владимиров – независим член на съвета на директорите – не притежава акции на "София Комерс – Заложни Къщи" АД.


  1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:


Не са налице висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.


  1. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок:


Не са настъпвали обстоятелствата, посочени в тази точка.

___________________

Ирена Вачева –

Изпълнителен директорДата: 29.07.2015г

Стр. от


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница