Документация за участие в процедура публично състезание по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията настраница5/5
Дата28.10.2018
Размер0.92 Mb.
1   2   3   4   5
РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ.


1. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:
1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция без ДДС.
1.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1.2.1. парична сума;

1.2.2. банкова гаранция;

1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
1.3. Гаранцията по т. 1.2.1 или т. 1.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Община Видин :

“Търговска банка Д” АД – клон Видин

IBAN: BG79DEMI92403300046030

BIC: DEMIBGSFПри представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция или застраховката изрично се посочва договора за обществената поръчка (предмета), за който се представя гаранцията.
1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

1.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.2.1. В съответствие с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП след влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

2.2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

2.2.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;

2.2.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

2.2.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка:2.3. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Когато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, декларацията се подписва от лицата, които го представляват.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, декларация се представя за всяко юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 70 от ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор;

3.2. не изпълни някое от условията по т. 2, или

3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.4. В случаите по т. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

5. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

6. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

7. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

8. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

9. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска при наличие на някое от основанията по чл. 116, ал. 1 от ЗОП.    • РАЗДЕЛ VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата по реда на чл. 178, ал.2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, съответно Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, се прилагат разпоредбите на нормативния акт.

Съгласно изискването на чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ППЗОП, решението и обявлението за откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са изпратени по електронен път чрез директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП до 5 (пет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично оповестени на интернет страницата на Община Видин, в обособената част „Профил на купувача”, в електронната преписка на поръчката. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Видин, гр. Видин, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до крайните дата и час за приемане на офертите, посочени в обявлението на поръчката.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на датата за отваряне на офертите, определена в обявлението, в сградата на Община Видин.

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача в обявената процедура датата, часа и мястото на отварянето.Отварянето на офертите и отварянето на плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите се допускат при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство).


    • РАЗДЕЛ IХ. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница