Еоод относно: избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от зоп с предметДата26.10.2018
Размер136 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министър на земеделието и храните
Изх. № ………………………

………………………………....


ДО

ДАНЛЕКС“ ЕООД


Относно: избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше участие в процедура за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“, Ви отправям покана за сключване на договор. Моля в 10-дневен срок, след получаване на настоящата покана да се явите в сградата на Министерство на земеделието и храните , гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, за сключване на договор.

При подписване на договора, моля представете следните документи:

- документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1, издадени от съответните компетентни органи, валидни към датата на сключване на договора;

- банковата гаранция в оригинал или платежния документ в оригинал за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС;

- попълнена декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ. Ако за гаранцията за изпълнение бъде избрана банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, удължен с 30 календарни дни.

Приложение: Образец на декларация обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Съгласували:


……………………………………………

Георги Стоянов

Главен секретар на МЗХ
……………………………………………

Магдалена Дакова

Директор на дирекция АПО
……………………………………………

Марио Милов

И.д началник отдел ОП
Изготвил:
………………………………………………

Димитрина Маринскадържавен експерт в д-я ОП
ДМ/ПООП


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница