Факултет „медицина” катедра „анестезиология и реаниматология” клиника по анестезиология и интензивно лечениестраница1/4
Дата12.03.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА”
КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ”
КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
1.„ШОК. ОБРАБОТКА НА ШОКОВО БОЛНИ. ЛЕЧЕНИЕ.”

Продължителност: 5 дни

Начало: срок постоянен

Брой на курсистите: 3 – 5

Лектор и ръководител на курса: проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н., тел. 064 886 222

Сълектор: д-р Славейко Христов Богданов

Отговорник: д-р Красимир Александров Николов, тел.: 0889 530 380
2.„ЕХОГРАФСКИ НАВИГИРАНО КАНЮЛИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ВЕНА”

Продължителност: 5 дни

Начало: срок постоянен

Брой на курсистите: 1 – 3

Лектор и ръководител на курса: проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н., тел. 064 886 222

Сълектор: д-р Владимир Радев Радев

Отговорник: д-р Красимир Александров Николов, тел.: 0889 530 380
3.„ФИБРОСКОПИЯ – НАЧАЛНО НИВО”.

Продължителност: 5 дни

Начало: срок постоянен

Брой на курсистите: 1 – 3

Лектор и ръководител на курса: проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н., тел. 064 886 222

Сълектор: д-р Господин Пейков

Отговорник: д-р Красимир Александров Николов, тел.: 0889 530 380

Място за провеждане на курсовете:

На територията на КАИЛ и Операционен блок.КАТЕДРА „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”
СЕКТОР „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ”
4.„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ИЗОЛИРАНИ ГЛАДКОМУСКУЛНИ ПРЕПАРАТИ” - курс

Анотация: На територията на сектор „Експериментална и клинична фармакология” е създадена фармако-физиологична лаборатория чрез въвеждане на метода на „Електрическа полева стимулация”. Този метод е използван при съвременни изследвания върху невромедиаторните действия и взаимодействия на изолирани препарати от висцерална гладка мускулатура. Методът е създаден в Катедрата по Фармакология на Университета в гр. Охфорд от Sir David W.Paton като „електрическа ко-аксиална стимулация” и е модифициран като „полева стимулация” съвместно с Prof. E.Sylvester Vizi от И-т по Експериментална медицина в Будапеща.

Принципът на действие при този метод е следния. Между два платинови или сребърни електрода се създава електрическо поле чрез подаване от стумулатор на правоъгълни електрически импулси с определени характеристики (продължителност, честота, волтаж). В електрическото поле се намира изолиран експериментален препарат. Електрическите стимули предизвикват освобождаване на невромедиатори от пресинаптичните терминали, които чрез постсинаптичните рецептори на гладкомускулните клетки предизвикват възбуден (съкращение) или потискащ (релаксация) ефект. Чрез третиране с фармакологични агенти могат се дефинират отделни освободени невромедиатори, участващи рецептори (пре- и постсинаптични), ефекти на известни или новосинтезирани фармакологични средства и др.

Считаме за подходящо да бъдат обучени в тази експериментална методика млади лекари и лаборанти, защото тя дава възможност за извършване на мултидисциплинарни изследвания върху двигателната активност на изолирани гладкомускулни препарати от храносмилателна система, съдова, бронхиална и маточна мускулатура.

Курсът има за цел да даде теоретични основи и да се проведе практическо обучение за работа с трите експериментални постановки в лабораторията. Ще бъдет изнесени 4 лекции от чл. кор. проф. Р. Радомиров, доц. Галя Ставрева, гл. ас. Борис Кадинов и гл. ас. Цветалин Тотев (последние двама от Институт по невробиология, БАН, София). Участниците в курса ще придобият основни практически умения за регистриране на моторна активност на гладкомускулни изолирани препарати.Начало: 02.02.2015 г.

Продължителност: 5 дни, до 06.02.2015 г.

Брой на курсистите: до 10 участника.

Отговорник на курса: доц. д-р Галя Цв. Ставрева,

е-mail: drstavreva@yahoo.com,тел. 0887101094

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
5.ГЕНОДЕРМАТОЗИ (НАСЛЕДСТВЕНИ И ВРОДЕНИ КОЖНИ БОЛЕСТИ) – КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА” – курс

Кратка анотация: Вродените кожни заболявания (генодерматози) представляват един голям дял от наследствените болести, които засягат кожата и нейните придатъци и често затрудняват клиничната диагноза. Големият напредък на медицинската генетика и молекулярната биология през последните години доведе до откриване на генетичният дефект при редица генодерматози. Последните са с начало непосредствено след раждането или в детската възраст. Те придружават живота на болните и ги обричат на изолация и инвалидизация. Унаследяват се по различен начин – рецесивен или доминантен. Ранното им диагностициране, лечение и рехабилитация имат съществено значение за качеството на живота на болните и техните семейства. При голяма част от най-тежките генодерматози болните имат напълно нормална психика и интелект и могат да бъдат социално вградени. Това изисква да се обединят усилията на медицинската мрежа – общопрактикуващи лекари, педиатри, дерматолози, гастроентеролози, ортопедии, рехабилитатори и медицински сестри, за ранна диагностика, профилактика и лечение на редките генетично свързани кожни болести. Предмет на курса са клиничната изява, методите за диагностика, лечението, профилактиката и рехабилитацията на: Ichthyoses, Epidermolysis bullosa hereditaria, Morbus Darie, Xeroderma pigmentosum, Nevus pigmentosus giganteus, Phacomatoses – Morbus Recklinghausen, Morbus Рringle-Burnevile, Morbus Klippel-Trenaunay и др. редки синдроми. В рамките на курса ще бъдат демонстрирани множество редки клинични случаи от богатия дългогодишен архив на Клиниката по Дерматология и Венерология – Плевен. Курсът е предназначен за педиатри, дерматолози и общопрактикуващи лекари.

Продължителност: 2 дни х 8 академични часа /1 акад. час = 45 мин./

Начало: 23.04. 2015 г.

Брой курсисти: 10

Отговорници на курса: проф. д-р Господинов, д.м.н., тел. за контакт: 064 886 622, доц. д-р Йорданова, д., тел. за контакт: 064 886 758.

Забележка: Моля, записването за курса да бъде 1 месец предварително, при отговорниците на курса – на място и по телефон!
6.„СЕСТРИНСКИ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С ВРОДЕНА БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА”

Анотация: Целта на този теоретично-практически курс е да дефинира най-добрата стратегия в сестринските и мултидисциплинарни грижи за пациентите с Вродена булозна епидермолиза. Курсът ще бъде фокусиран върху дневните сестрински грижи за кожните ерозивно-булозни лезии на ЕВ пациентите в различни възрасти, специфичните особености на хигиената и храненето. Курсът ще включва кратка теоретична част представяща природата и усложненията на заболяването Вродена булозна епидермолиза и практическа част (Workshop) предоставяща възможност с помощта на обучена медицинска сестра, всеки от участниците да се запознае и приложи на практика съвременните превръзки и медикаменти за локално лечение на болните с това заболяване.

Курсът е предназначен за педиатри, дерматолози и общопрактикуващи лекари, акушерки и медицински сестри работещи в неонатологичните отделения в страната, в клиниките по пластична и реконструктивно-възстановителна хирургия.Продължителност: 1 ден 8 академични часа /1 акад. час = 45 мин/

Начало: 08.05. 2015 г. от 10:00 ч.

Брой курсисти: до 20

Отговорници на курса: доц. д-р Ив. Йорданова, д., м. с. Даниела Захариева

Телефон за предварително записване на желаещите поне 1 месец предварително: 064 886 622 – Даниела Захариева.
КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ”
ПЪРВА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
7.„АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” – тематичен

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на артериалната хипертония и разглеждане на съвременните проблеми в хипертензиологията

Продължителност: 2 дни

Начало: от 05.03.2015 г. до 06.03.2015 г.

Брой на курсистите: 5

Ръководител: проф. Цв. Кътова, проф. д-р С.Тишева, д.м.н., Началник Първа клиника по кардиология, тел. (064) 886 160; д-р М. Христов – асистент
8.„УВОД в ДЕхоКг” – тематичен

Анотация: Запознаване с основните принципи на ехокардиографското изследване в норма и патология

Продължителност: 3 дни

Начало: от 18.03.2015 г. до 20.03.2015 г.

Ръководител: проф. д-р С. Тишева, д.м.н. – Началник Първа клиника по кардиология, тел. (064) 886 160; доц. д-р Сотир Марчев, д.м. – Н-к на СБАЛК

Брой на курсистите: 5
9.„ОСТРА И ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ” – тематичен

Анотация: Представяне на основните форми на СН, диагностика и основни терапевтични подходи.

Продължителност: 2 дни

Начало: от 23.04.2015 г. до 24.04.2015 г.

Брой на курсистите: 5

Ръководител: проф. д-р С. Тишева, д.м.н. – Началник Първа клиника по кардиология, тел. (064) 886 160; д-р Надя Станчева, д.м. – гл. асистент
10.„КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ” – тематичен

Анотация: Изучават се съвременните аспекти на диагностиката и лечението

на ИЕ


Продължителност: 2 дни

Начало: от 14.05.2015 г. до 15.05.2015 г.

Брой на курсистите: 5

Ръководител: проф. д-р С. Тишева, д.м.н. – Началник Първа клиника по кардиология, тел. (064) 886 160; д-р Ася Янакиева – асистент
11.„ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА” – тематичен

Анотация: Изучаване на основните животозастрашаващи състояния в кардиологията.

Продължителност: 2 дни

Начало: от 24.09.2015 г. до 25.09.2015 г.

Брой на курсистите: 10

Ръководител: проф. д-р С. Тишева, д.м.н. – Началник Първа клиника по кардиология, тел. (064) 886 160
12.HOLTER мониториране за АН и ЕКГ” – тематичен

Анотация: Изучават се основни индикациии за прилагане на 24-часово наблюдение на ЕКГ и АН и техническото реализиране на изследването.

Продължителност: 2 дни

Начало: от 08.10.2015 г. до 09.10.2015 г.

Ръководител: д-р Надя Станчева, д.м. – гл. асистент, тел. (064) 886 140;

д-р Ася Янакиева – асистент


13.„ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ” – тематичен

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на ОКС и ХИБС.

Продължителност: 2 дни

Начало: от 19.11. 2015 г. до 20.11.2015 г.

Брой на курсистите: 5

Ръководител: проф. д-р М. Цекова, д.м.н. – Началник Втора клиника по кардиология, тел. (064) 886 156

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
14.„ОБСТРУКТИВНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” – курс

Анотация: Обструктивните белодробни заболявания (Бронхиална астма и ХОББ) са разпространени в практиката, социалнозначими и са сериозни икономически последствия за обществото. Целта на курса е да бъде представена епидемиологията на тези две болести, съвременните разбирания за патогенезата. Особено внимание ще се обърне на функционалната диагностика и критериите за поставяне на диагноза. Друг акцент на курса ще бъде клиничното протичане, проследяване на болния, ролята и значението на диспансеризацията. Ще бъдат разгледани възможните усложнения и начините за предотвратяването им. Ще бъдат представени съвременни разбирания за лечебното поведение.

Продължителност: 3 дни

Начало: 09.03.2015 г. – 11.03.2015 г.

Брой на курсистите: 5 (пет)

Ръководител на курса: доц. д-р Явор Иванов, д.м., тел.: (064) 886 700
15.„СЪВРЕМЕННА БРОНХОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА В ПУЛМОЛОГИЯТА” – индивидуално обучение

Анотация: Фибробронхоскопията става основен метод за диагноза на различните процеси, засягащи белия дроб. По време на курса ще бъдат представени теоретичните аспекти на основните бронхоскопски техники, техните показания и противопоказания, както и тяхната диагностична стойност. Ще се разгледа извършването на бронхалвеоларен лаваж и диагностичните му възможности. Ще бъдат представени съвременните тенденции в развитието на фибробронхоскопиите, ехография и възможностите за триразмерна локализация на патологичния процес в белите дробове.

Продължителност: 5 дни;

Начало: 16.03.2015 г. до 20.03.2015 г.

Брой на курсистите: 2 (двама);

Ръководител на курса: доц. д-р Явор Иванов, д.м., тел.: (064) 886 700;

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
16.СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ЕНДОКРИНОЛОГИЯТА

Анотация: Тематичният курс има за цел да запознае курсистите с етиологията, патогенезата, клиничната картина, диагнозата и терапията на най-често срещаните спешни състояния в ендокринологията. Курсът включва 6 тематични лекции.

Продължителност: 3 дни

Начало: 23-25.02.2015 г.;

26-28.10.2015 г.Брой на курсистите: до 10

Отговорник на курса: д-р Кокарешков
17.„СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ТИРЕОИДНАТА ПАТОЛОГИЯ”

Анотация: Тематичният курс има за цел да запознае курсистите със съвременните методи за диагностика и лечение на тиреоидните заболявания.

Продължителност: 3 дни

Начало: 16-18.03.2015 г.

19-21.10.2015 г.Брой на курсистите: до 10

Отговорник на курса: д-р Русев
18.„НОВОСТИ В ДИАБЕТОЛОГИЯТА”

Анотация: Тематичния курс има за цел да запознае курсистите с най-новите антидиабетни средства и терапевтични стратегии.

Продължителност: 3 дни

Начало: 23-25.03.2015 г.

23-25.11.2015 г.Брой на курсистите: до 10

Отговорник на курса: д-р Раянова
19.„МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ”

Учебен курс в рамките на традиционно провеждащия се годишен ендокринологичен семинар „Плевенски ендокринологични дни”Анотация: Тематичния курс има за цел да запознае курсистите с адипокините етиологията и възпалителните цитокини за възникване на усложненията при метаболитен синдром.

Продължителност: 2 дни

Начало: 05.06-06.06.2015 г.

Брой на курсистите: до 10

Отговорник на курса: доц. д-р К. Тодорова

КАТЕДРА „МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА”
СЕКТОР „МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА”
20.„ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ВРОДЕНИТЕ И НАСЛЕДСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ” – курс

Анотация: Все по-тревожна става незадоволителната профилактика на наследствените и вродени аномалии. У нас те са на І-во място като причина за детската смъртност. Основно значение за генетичната профилактика има информационното осигуряване на всички нива. У нас лекарите получават крайно недостатъчна информация по време на обучението си както на университетско, така и на следуниверситетско ниво.

Тематичният курс ще акцентира вниманието върху някои нерешени въпроси при профилактика на вродената и наследствена патология – генетични скрининги, пренатална диагностика и др.Продължителност: 5 дни

Начало: 16.03. 2015 г.

Брой на курсистите: 5

Отговорник на курса: доц. д-р М.Симеонова, д.м., Ръководител Сектор „Медицинска генетика” при МУ – Плевен, (064) 884 184; 822 677; GSM: 0888 550 848

База за провеждане: Сектор „Медицинска генетика”, МУ – Плевен, Ректорат, І-ви етаж

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
21.„ОСНОВИ НА ТРАНСФОНТАНЕЛНАТА ЕХОГРАФИЯ В НЕОНАТАЛНА ВЪЗРАСТ” – курс

Кратка анотация:

● показания за провеждане на ТФЕ при новороденото • апаратура

 • техника на изследването

 • интерпретация на резултатите

 • срокове за проследяване при различни патологични отклонения

Продължителност: 5 дни

Начало: І модул – месец март 2015 г. / ІІ модул – месец ноември 2015 г.

Брой на курсистите: максимум 5

Отговорник на курса: д-р Максим Йонов, GSM: 0888 824 982
22.„ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В НЕОНАТАЛНИЯ ПЕРИОД”

Кратка анотация:

● показания за парентерално хранене при новороденото • видове парентерално хранене

 • особености на парентералното хранене в зависимост от гестационната и постнаталната възраст на новороденото

 • мониторинг на показателите

 • усложнения, превенция и терапия на усложненията

 • решаване на клинични задачи

Продължителност: 5 дни

Начало: І модул – месец февруари 2015 г./ІІ модул–месец декември 2015 г.

Брой на курсистите: максимум 5

Отговорник на курса: д-р Виктория Атанасова (0887 591 823); д-р Десислава Йончева – Гергова (0886 850 895)
23.„АНЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕОНАТАЛНИЯ ПЕРИОД”

Кратка анотация:

● видове анемии при новороденото • особености на протичането им в зависимост от гестационната и постнаталната възраст на новороденото

 • рестриктивен трансфузионен протокол – предимства и недостатъци

 • протокол за профилактика на анемията на недоносеността с рекомбинантен еритропоетин

 • решаване на клинични задачи

Продължителност: 5 дни

Начало: І модул – месец април 2015 г./ІІ модул–месец септември 2015 г.

Брой на курсистите: максимум 5

Отговорник на курса: д-р Виктория Атанасова (0887 591 823)
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
24.„КАРДИО – ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ НА НОВОРОДЕНОТО”

Продължителност за специалисти по педиатрия: 5 дни

Продължителност за лекари без специалност: 15 дни
25.„СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕОНАТАЛНИЯ ПЕРИОД”

Продължителност: 10 дни
26.„ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ В НЕОНАТАЛНИЯ ПЕРИОД”

Продължителност: 10 дни

Отговорник на курса: д-р Андрей Христов (GSM: 0887593931)

КАТЕДРА „НЕВРОЛОГИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ”
КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
27.„СЪВРЕМЕННО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ” – курс

Анотация:

1.Значимост на проблема

- честота

- социално-икономическа цена

- инвалидизация

2. Биомеханика на гръбначно-мозъчния комплекс

- етиопатогенетични механизми

- клинични изяви

3. Терапевтично поведение

- консервативно (медикация, физиотерапевтични мероприятия, режим, помощни средства)

- оперативни техники

Продължителност: 5 дни

Начало на курса: 09 – 13 март 2015 г.

Брой курсисти: по 2

Ръководител на курса: доц. д-р Йордан Панов, д.м., сл. тел.: (064) 886 286
28.„ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ АЛГОРИТМИ” курс

Анотация:


 1. Значимост на проблема

- честота (необходимост от хоспитализация)

- социално-икономическа цена

2. Алгоритъм на мястото на инцидента – транспорт до спешен център

3. Алгоритъм в спешния център

- критерии за болнично лечение (диагностично-лечебни мероприятия)

- критерии за освобождаване в дома

4. Алгоритъм в Клиника по неврохирургия

- значение за експертна оценка за ТЕЛК и съда.Продължителност: 5 дни

Начало на курса: 16.03.2015 г.

Брой курсисти: по 2

Ръководител на курса: доц. д-р Йордан Панов, д.м., сл. тел.: (064) 886 360
29.„НЕВРООНКОЛОГИЯ – курс

Анотация:

1. Значимост на проблема  • честота (необходимост от хоспитализация)

  • социално-икономическа цена

2. Алгоритъм на поведние.

3. Алгоритъм в доболничната помощ  • критерии за болнично лечение (диагностично-лечебни мероприятия)

4. Алгоритъм в Клиника по неврохирургия

5. Значение за експертната оценка за ТЕЛК.Продължителност: 5 дни

Начало на курса: 20.04.2015г.

Брой курсисти: по 2

Ръководител на курса: доц. д-р Йордан Панов, д.м., сл. тел.: 064/886 360

КАТЕДРА „НЕФРОЛОГИЯ, ХЕМАТОЛОГИЯ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”
ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
І. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
30.„ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ”

Анотация: Индивидуално обучение за специалисти по гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 30 дни

Начало: целогодишно

Брой на курсистите: 10 (по 1 човек месечно)

Отговорник на курса: д-р Влахова, тел. 064 886 176
31.„ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ”

Анотация: Индивидуално обучение за специалисти по гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 30 дни

Начало: целогодишно

Брой на курсистите: 10 (по 1 човек месечно)

Отговорник на курса: д-р Икономова, тел. 064 886 176
32.„АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ”

Анотация: индивидуално обучение за специалисти по гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 30 работни дни

Начало: целогодишно

Брой на курсистите: 10 (по 2 човека месечно)

Отговорник на курса: д-р Влахова, тел. 064 886 176
II. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ
33.„ЕНДОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИ ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ”

Анотация: Тематичен курс на лекари със специалност гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 5 работни дни

Начало: м. април, 2015 г.

Брой на курсистите: 10

Отговорник на курса: д-р Влахова, тел. 064 886 176
34.„ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ НА ПОЛИПИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО”

Анотация: Тематичен курс на лекари със специалност гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 5 работни дни

Начало: м. март, 2015 г.

Брой на курсистите: 5

Отговорник на курса: д-р Икономова, тел. 064 886 176
35.„ЕХОГРАФСКА ДИАГНОЗА НА ХОЛЕСТАЗА”

Анотация: Тематичен курс на лекари със специалност гастроентерология или зачислени за специализация по гастроентерология

Продължителност: 3 работни дни

Начало: м. февруари, 2015 г.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница